EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНІ ФІНАНСОВІ ГАРАНТІЇ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ"
І. Я. Зима

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.87

УДК: 351.77:416.2

І. Я. Зима

АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНІ ФІНАНСОВІ ГАРАНТІЇ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ"

Анотація

У статті визначено, що інституційне забезпечення реформування системи охорони здоров'я в Україні є комплексною системою. Вона містить у собі основні види інститутів: інститути-організації, інститути-нормотворчі акти, неформальні інститути. Діяльність інститутів-організацій значною мірою впливає на відповідні процеси за рахунок організації якісної співпраці з іншими органами державного управління, органічній єдності з цілісною системою державного управління та ефективної внутрішньої системи менеджменту. Основою кожної системи інститутів-організацій є сформоване законодавче та нормативне поле відповідної сфери діяльності, зокрема системи охорони здоров'я. Таке поле формують інститути-норми. Важливим інституційним елементом системи охорони здоров'я України є неформальні інститути. Норми поведінки в сім'ї, відношення до свого здоров'я, відношення до здоров'я в суспільстві, самостійне використання та доступність ліків в Україні, самолікування, використання методів народної медицини є основними інституційними елементами культури народу України в процесі охорони здоров'я.
У статті проаналізовано основні законотворчі та нормативні документи, які є інституційною основою процесу реформування національної системи охорони здоров'я. Визначено, що основними законами, що регулюють цю сферу є: Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", Закон України "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості", Закон України "Про лікарські засоби". Законодавчі акти підсилюються введеними в дію програмами та іншими документами національного значення. Серед таких документів необхідно визначити як головні: "Національну стратегія реформування системи охорони здоров'я в Україні на період 2015—2020 рр.", Концепцію Загальнодержавної програми "Здоров'я 2020: український вимір", Наказом МОЗ України "Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров'я".

Ключові слова: аналіз; інститути; система; реформування; охорона здоров'я; державні; фінансові; гарантії; медичне; обслуговування.

Література

1. Конституція України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/27396.pdf
2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України "у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно" (справа про безоплатну медичну допомогу) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-02
3. Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12;
4. Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
5. Закон України "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2206-19
6. Закон України "Про лікарські засоби" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96
7. Національна стратегія реформування системи охорони здоров'я в Україні на період 2015 — 2020 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://moz.gov.ua/strategija
8. Концепція Загальнодержавної програми "Здоров'я 2020: український вимір" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/244717787
9. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров'я" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1400-15

I. Zyma

ANALYSIS OF THE MODERN SYSTEM OF HEALTH CARE REFORM IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF UKRAINE "ON STATE FINANCIAL GUARANTEES OF PUBLIC HEALTH CARE"

Summary

The article states that the institutional support for reforming the health care system in Ukraine is an integrated system. It includes the main types of institutes: institutes-organizations, institutes-normative acts, informal institutes. The activities of the institutes-organizations largely affect the relevant processes through the organization of qualitative cooperation with other public administration bodies, organic unity with the integral system of public administration and an effective internal management system. The basis of each system of institute-organizations is the established legislative and normative field of the corresponding sphere of activity, in particular the health care system. Such a field forms institutions-norms. Informal institutions are an important institutional element of Ukraine's health care system. The rules of behavior in the family, the attitude towards their health, the attitude to health in society, the independent use and availability of drugs in Ukraine, self-treatment, and the use of folk medicine methods are the main institutional elements of the culture of the people of Ukraine in the process of health care.
The article analyzes the main legislative and normative documents, which are the institutional basis of the process of reforming the national health care system. The author determines that the main laws regulating this sphere are: the Law of Ukraine "Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care", the Law of Ukraine "On State Financial Guarantees of Medical Care of the Population", the Law of Ukraine" On Increasing the Availability and Quality of Medical Care in Rural Areas", the Law of Ukraine" On Medicines". Legislation is being strengthened by programs and other documents of national importance put into effect. Among such documents should be identified as the main ones: "National strategy for reforming the health care system in Ukraine for the period of 2015—2020", the Concept of the National Program "Health 2020: Ukrainian Dimension", the Order of the Ministry of Health of Ukraine "On Approval of Regulatory Documents application of telemedicine in the field of healthcare".

Keywords: analysis; institutes; system; reform; health care; state; financial; guarantees; medical; service.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 25 Feb 2019).
2. Constitutional Court of Ukraine (2002), "The decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of 53 people's deputies of Ukraine regarding the official interpretation of the provision of Article 49, third paragraph, of the Constitution of Ukraine "in state and municipal health care institutions, medical care is provided free of charge" (case about free medical aid)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-02 (Accessed 25 Feb 2019).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "Fundamentals of the Legislation of Ukraine on Health Care", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 (Accessed 25 Feb 2019).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On State Financial Guarantees of Public Health Care", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19 (Accessed 25 Feb 2019).
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On improving the availability and quality of health care in the countryside", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2206-19 (Accessed 25 Feb 2019).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "About the assignment of the rank of civil servants", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96 (Accessed 25 Feb 2019).
7. Ministry of Healthcare of Ukraine (2014), "National strategy for reforming the health care system in Ukraine for the period 2015—2020", available at: http://moz.gov.ua/strategija (Accessed 25 Feb 2019).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), "The Concept of the National Program "Health 2020: Ukrainian Dimension", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/244717787 (Accessed 25 Feb 2019).
9. Ministry of Healthcare of Ukraine (2015), Order "On Approval of Regulatory Documents on the Application of Telemedicine in the Health Care", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1400-15 (Accessed 25 Feb 2019).

№ 6 2019, стор. 87 - 91

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 220

Відомості про авторів

І. Я. Зима

к. мед. н., головний лікар комунального закладу "Рівненська обласна клінічна лікарня", м. Рівне

I. Zyma

PhD in Medical scienc Chief Physician of the Municipal Institution"Rivne Regional Clinical Hospital", city of Rivne

Як цитувати статтю

Зима І. Я. Аналіз сучасної інституційної системи реформування охорони здоров'я у відповідності до закону України "про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення". Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 6. С. 87–91. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.87

Zyma, I. (2019), “Analysis of the modern system of health care reform in accordance with the law of Ukraine "on state financial guarantees of public health care"”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 87–91. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.