EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Т. І. Обуховська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.97

УДК: 351+342.7

Т. І. Обуховська

ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Анотація

Світова цифрова економіка досягає повноліття, проте залишається сферою з нерозкритим потенціалом для України. Глобальний цифровий простір динамічно розвивається під впливом активної інвестиційної діяльності провідних країн світу та агресивної політики найбільших ІТ-компаній.
Поняття цифрової економіки складне і багатогранне, й у науковому середовищі нині немає консенсусу в тому, що слід розуміти під цим явищем. Згідно з найбільш поширеним визначенням, цифровою економікою слід уважати ту частину економічної діяльності, яка спирається на використання цифрових технологій та даних. Масштаби і суть такої діяльності швидко змінюються: цифрова економіка, її обсяг і складність структури стрімко зростають. Очевидним є її прямий вплив на економічні процеси в кожній країні. Тому питання захисту персональних даних в умовах становлення та розвитку цифрової економіки, що полягає в усвідомленні наявних викликів та інструментів розвитку цифрових інфраструктур, набутті громадянами цифрових компетенцій, а також визначенні критичних сфер та проектів цифровізації, стимулювання внутрішнього ринку виробництва, використання та споживання цифрових технологій є сьогодні одним із найбільш актуальних.

Ключові слова: цифрова економіка; глобальний цифровий простір; персональні дані; цифрова економіка; організаційно-правові механізми; інформація; захист інформації.

Література

1. Цифрова адженда України — 2020 ("Цифровий порядок денний" — 2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти "цифровізації" України до 2020 року [Електронний ресурс] / HITECH office. — грудень 2016. — 90 с. — Режим доступу: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf
2. Гройсман В. Цифрова економіка здатна стрімко підвищити ВВП. Новини економіки. 8 вересня 2017.
3. Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. McGraw-Hill, 1995. 342 p.
4. Mesenbourg T. L. Measuring the Digital Economy / US Bureau of the Census, Suitland, MD. 2001. Retrieved from: https://www.census.gov/content/ dam/ Census/library/workingpapers/2001/econ/umdigital.pdf
5. Про Національну програму інформатизації. Проект Закону про внесення змін до Закону України від 04.10.2018 р. № 9166 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https:// http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3
6. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації. Постанова КМУ від 17.01.2018 р. № 67-р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р
7. Норец Н.К. Цифровая экономика: состояние и перспективы развития / Н.К. Норец, А.А. Станкевич // Инновационные кластеры в цифровой экономике: теория и практика: труды научно-практической конференции с международным участием 17—22 мая 2017 года / Под ред. доктора экон. наук, проф. А. В. Бабкина. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. — 592 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://inecprom.spbstu.ru/files/inprom-2017/inprom-2017.pdf. — С. 173—179.
8. Буркальцева Д.Д. Алгоритм внедрения программы "цифровая єкономика" / Д.Д. Буркальцева, Д.Г. Костень, Ю.Н. Воробьев // Инновационные кластеры в цифровой экономике: теория и практика: труды научно-практической конференции с международным участием 17—22 мая 2017 года / под ред. доктора экон. наук, проф. А.В. Бабкина. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. — 592 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://inecprom.spbstu.ru/files/inprom-2017/inprom-2017.pdf. — С. 141—147.
9. Криворучко О.С. Імперативи формування та домінанти розвитку цифрової економіки у сучасному парадигмальному контексті / О.С. Криворучко, Н.М. Краус // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХІХ ст.: збірник наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2—3 листопада 2017 р. — Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. — С. 681—685.
10. Про електронні довірчі послуги. Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
11. Про захист персональних даних. Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2297-17
12. Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних. Наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 р. № 1/02-14 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1_02715-14

T. Obuhovskaya

EVOLUTION OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISMS FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE ESTABLISHMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN UKRAINE

Summary

The global digital economy is reaching its maturity, but remains a sphere of undiscovered potential for Ukraine. Global digital space is dynamically developing under the influence of the active investment activity of the leading countries of the world and the aggressive policies of the largest IT companies.
The concept of a digital economy is complex and multifaceted, and today the scientific environment don't have consensus in what should be understood in this phenomenon. According to the most widespread definition, the digital economy must be considered as a part of the economic activity based on the usage of digital technologies. The scale and essence of such activities are changing very fast: the digital economy, its volume and complexity of the structure are growing rapidly. Obvious is its direct impact on economic processes in each country. In the context of the formation and development of the digital economy, which consists in understanding the existing challenges and tools for the development of digital infrastructures, the acquirement of digital competences by citizens, and identification of critical areas and digitalisation projects, the stimulation of the domestic market for production, usage and consumption of digital technologies, the question of the personal data protection is today one of the most relevant.
XXI centuries technological changes touching the "unification" of telecommunication, IT technologies and innovations, led to the introduction of the terms "digital technologies", "digital agenda", "digital economy" into the scientific usage. The last one is a type of economy characterizing the active implementation and usage of digital technologies for the collection, storage, processing and transmission of information in all spheres of human activity. "Digital Whirlwind" formed by the digital technologies, opens up unique opportunities for the development of our economy and improving the quality of citizens' life. The rapid and profound results of the transition to the "digitalization" will only be possible if "digital" transformation will become the basis of the life of Ukrainian society, business and government institutions, will be a habitual and everyday phenomenon, will interfere with our genetic code, will be "our key strategy on the way to prosperity and the basis of Ukraine's well-being". At the same time, the conditions for the use of informational and digital technologies and electronic communications in economic, financial, banking, cultural, law enforcement and other forms of modern international cooperation involve the free movement and growth of flows of information resources concerning goods, capital and services, which are usually accompanied by various personal data. We know that new technologies and networks allow you to "squeeze" time and "cut" distances, gain political, economic, technological and other benefits, both in terms of reaching the interests of individuals and in the scale of groups of people, region and country. On the other hand, the problem of unlawful and unauthorized actions to obtain and use personal data about individuals still exist.

Keywords: digital economy; global digital space; personal data; digital economy; organizational and legal mechanisms; information; information protection.

References

1. HITECH office (2016), "Digital Agenda of Ukraine 2020 ("Digital Agenda" — 2020). Conceptual Foundations (version 1.0). Priority areas, initiatives, projects of "digitalization" of Ukraine by 2020", available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (Accessed 25 Feb 2019).
2. Hrojsman, V. (2017), "The digital economy is capable of rapidly increasing GDP", Novyny ekonomiky, vol. 8.09.
3. Tapscott, D. (1995), The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, McGraw-Hill, NY, USA.
4. Mesenbourg, T.L. (2001), "Measuring the Digital Economy", US Bureau of the Census, available at: https://www.census.gov/content/dam/Census/library/workingpapers/2001/econ/umdigital.pdf (Accessed 25 Feb 2019).
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "About the National Program of Informatization. Draft Law", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3 (Accessed 25 Feb 2019).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018—2020 and approval of the plan of measures for its realization", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р (Accessed 25 Feb 2019).
7. Norec, N.K. (2017), "Digital economy: state and development prospects", Innovacionnye klastery v cifrovoj jekonomike: teorija i praktika : trudy nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem [Innovation Clusters in the Digital Economy: Theory and Practice: Works of the Scientific and Practical Conference with International Participation], Izdatel'stvo Politehnicheskogo universiteta, St.Petersburg, Russia, 17-22 May 2017, pp. 173—179.
8. Burkal'ceva D.D. (2017), "Algorithm of introduction of the "digital economy" program", Innovacionnye klastery v cifrovoj jekonomike: teorija i praktika : trudy nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem [Innovation Clusters in the Digital Economy: Theory and Practice: Works of the Scientific and Practical Conference with International Participation], Izdatel'stvo Politehnicheskogo universiteta, St.Petersburg, Russia, 17—22 May 2017, pp. 141—147.
9. Kryvoruchko, O.S. (2017), "Imperatives of the formation and dominant of the development of the digital economy in the modern paradigmatic context", Paradyhmal'ni zrushennia v ekonomichnij teorii XIX st.: zbirnyk naukovykh prats' za materialamy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Paradigm shifts in the economic theory of the nineteenth century: a collection of sciences. etc. on the basis of materials of the III International Scientific and Practical Conference], Kyiv, Ukraine, 2—3 November 2017, pp. 681—685.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "About Electronic Trust Services", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19 (Accessed 25 Feb 2019).
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "About protection of personal data", available at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2297-17 (Accessed 25 Feb 2019).
12. Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for Human Rights (2014), Order "On Approval of Documents in the Sphere of Protection of Personal Data", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1_02715-14 (Accessed 25 Feb 2019).

№ 6 2019, стор. 97 - 103

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 189

Відомості про авторів

Т. І. Обуховська

к. н. держ. упр., начальник служби інформаційного забезпечення Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України

T. Obuhovskaya

Candidate of Sciences in Public Administration, Head of the Information Support ServiceDepartment of Information and Analytical Support Security Service of Ukraine

Як цитувати статтю

Обуховська Т. І. Еволюція організаційно-правових механізмів захисту персональних даних в умовах становлення цифрової економіки в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 6. С. 97–103. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.97

Obuhovskaya, T. (2019), “Evolution of organizational and legal mechanisms for the protection of personal data in the context of the establishment of the digital economy in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 97–103. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.97

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.