EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ
О. М. Галицький, Р. В. Гришова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.122

УДК: 364.01

О. М. Галицький, Р. В. Гришова

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ

Анотація

На сучасному етапі Україна намагається створити ефективну систему соціального захисту усіх категорій населення, інвалідів у тому числі. У процесі її розроблення слід враховувати досвід зарубіжних країн, де така система функціонує досить успішно вже тривалий час. З цієї точки зору інтерес може представляти система соціального захисту, яку впроваджено у країнах Європейського Союзу, де було започатковано рух за права інвалідів. У країнах Європейського Союзу соціальна політика та участь соціальних партнерів у її формуванні зазнали не тільки значної трансформації, а й виник принципово новий наднаціональний і наддержавний курс соціального захисту і добробуту громадян. Як держава, що прагне до вступу у Євросоюз, Україна повина враховувати найкращий зарубіжний досвід провідних країн світу у галузі державної політики підтримки осіб з інвалідністю та його імплементації. Світовий досвід у сфері реабілітації, зайнятості та надання соціальних послуг для осіб з обмеженими можливостями, сприятиме практичній реалізації державних програм та заходів з соціального захисту для людей з інвалідністю. Розглянуто соціальну політику, яку провадять щодо захисту інтересів осіб з інвалідністю країни, що входять до складу ЄС, згідно з їх законодавством та загальноприйнятими актами, що діють у рамках країн учасників. Визначено основні напрямки соціального захисту осіб з інвалідністю у країнах ЄС. Зазначено, що важливу роль у соціалізації осіб з інвалідністю відіграє система їх професійної реабілітації, яка має забезпечувати повернення або залучення до зайнятості в доступних за станом здоров'я умовах праці, з урахуванням їх фізичних можливостей та особистих схильностей. Визначено, що питання якісної освіти, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю є одним із пріоритетних напрямів формування та реалізації державної політики в цій сфері. Запропоновано пріоритені заходи щодо державної підтримки осіб з інвалідністю для їх соціалізації, на основі імплементації світового досвіду.

Ключові слова: державна політика; світовий досвід; інваліди; соціальна адаптація; імплементація; інтеграція; інклюзивність.

Література

1. Байда Л., Красюкова-Енс О., Буров С., Азін В., Грибальський Я., Найда Ю. Інвалідність та суспільство. [Навчальний посібник]. — К. — 2011. — С. 188
2. Заюков І.В, Стахов О.І. Проблеми та перспективи зайнятості інвалідів в Україні. Вісник Бердян— ського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — № 1 (29). — С. 127—132.
3. Бондар Н.О. Основні напрями та особливості соціального захисту інвалідів у країнах ЄС. Бізнес Інформ. — 2012. — №6. — C. 120—124.
4. Міжнародний документ № R (92). Рекомендації Кабінету Міністрів Ради Європи державам — членам "Про послідовну політику стосовно інвалідів" від 09.04.1992 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/994_128
5. Deborah Mabbett. Definition of disability in Europe. A comparative analysis / Deborah Mabbett, Helen Bolderson and others. — European Commission: Employment & social affairs, 2002. — 239 p.
6. Mutual Information System on Social Protection of European Commission [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ec.europa.eu/socia
7. Гришова І.Ю., Шестаковська Т.Л. Інституційні регулятори соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю на ринку медичних послуг України. Економічний аналіз: зб. наук праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О.В. Ярощук (голов. ред. ) та ін. — Тернопіль.: Видавничо— поліграфічний центр " Економічна думка". — 2017. — Т. 27. (3). — С. 242—248.
8. Державна служба зайнятості: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/— control/uk/index
9. Продіус О.І. Шляхи вирішення проблеми працевлаштування осіб з обмеженими можливостям. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2017. — Вип. 6 (2). — С. 48—51.
10. Дяченко О.П., Казарян Г.Г. Соціальне замовлення як інструмент державно-приватного партнерства в системі соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні. Інвестиції: практика і досвід. — 2018. — № 20. — С. 89—93.

O. Halytskyi, R. Gryshova

WORLD EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY OF SUPPORT OF PERSONS WITH DISABILITIES AND ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE

Summary

At the present stage, Ukraine is trying to create an effective system of social protection for all categories of the population, including the disabled. In the process of developing it should take into account the experience of foreign countries, where such a system has been operating successfully for a long time. From this point of view, the social security system introduced in the countries of the European Union, where the movement for the rights of the disabled was launched, may be of interest. In the countries of the European Union, social policy and the participation of social partners in its formation have undergone not only significant transformation but also a radically new supranational and supra-national course of social protection and welfare of citizens. As a state seeking to join the European Union, Ukraine must take into account the best foreign experience of the leading countries in the field of state policy of support for persons with disabilities and its implementation. The world experience in rehabilitation, employment and social services for people with disabilities will facilitate the practical implementation of state programs and measures for social protection for people with disabilities. The social policy pursued to protect the interests of persons with disabilities in the EU, in accordance with their legislation and generally accepted acts, is considered in the framework of the countries of the participants. The main directions of social protection of persons with disabilities in the EU countries are determined. It has been pointed out that an important role in the socialization of persons with disabilities is played by the system of their professional rehabilitation, which should ensure the return or attraction to employment in accessible health conditions, taking into account their physical abilities and personal inclinations. It is determined that issues of quality education, employment and employment of persons with disabilities are one of the priority directions of the formation and implementation of state policy in this area. Priority measures are proposed for state support of persons with disabilities for their socialization, based on the implementation of world experience.

Keywords: state policy; world experience; disabilities; social adaptation; implementation; integration; inclusiveness.

References

1. Bajda, L. Krasiukova-Ens, O. Burov, S. Azin, V. Hrybal's'kyj, Ya. and Najda. Yu. (2011), Invalidnist' ta suspil'stvo [Invalidity and society], Kyiv, Ukraine.
2. Zaiukov, I.V. and Stakhov, O.I. (2015), "Problems and prospects of employment of disabled people in Ukraine", Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 1 (29), pp. 127—132.
3. Bondar, N.O. (2012), "Main directions and peculiarities of social protection of invalids in EU countries", Biznes Inform, vol. 6, pp. 120—124.
4. Committee of Ministers of the Council of Europe (1992), "Recommendations to Member States "On a consistent policy for people with disabilities", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_128 (Accessed 25 Feb 2019).
5. Mabbett, D. and Bolderson, H. (2002), Definition of disability in Europe. A comparative analysis, European Commission: Employment & social affairs, Brussels, Belgium.
6. European Commission (2019), "Mutual Information System on Social Protection of European Commission", available at: http://ec.europa.eu/socia (Accessed 25 Feb 2019).
7. Hryshova, I.Yu. and Shestakovs'ka, T.L. (2017), "Institutional regulators of socio-economic provision of persons with disabilities in the Ukrainian medical services market", Ekonomichnyj analiz: zb. nauk prats' Ternopil's'kyj natsional'nyj ekonomichnyj universytet, vol. 27 (3), pp. 242—248.
8. State Employment Service (2019), available at: http://www.dcz.gov.ua/-control/uk/index (Accessed 25 Feb 2019).
9. Prodius, O.I. (2017), "Ways of solving the problem of employment of people with disabilities", Ekonomichnyj visnyk Zaporiz'koi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol. 6 (2), pp. 48—51.
10. Diachenko, O.P. and Kazarian, H.H. (2018), "Social order as an instrument of public-private partnership in the system of socio-economic provision of persons with disabilities in Ukraine", Investytsii: praktyka i dosvid, vol. 20, pp. 89—93.

№ 6 2019, стор. 122 - 127

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 809

Відомості про авторів

О. М. Галицький

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

O. Halytskyi

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Economics of the Enterprise Odessa State Agrarian University, Odessa


Р. В. Гришова

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

R. Gryshova

postgraduate student of the Department of Public Administration and Administration of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Галицький О. М., Гришова Р. В. Світовий досвід реалізації державної політики підтримки осіб з інвалідністю та його імплементація в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 6. С. 122–127. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.122

Halytskyi, O. and Gryshova, R. (2019), “World experience of implementation of the state policy of support of persons with disabilities and its implementation in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 122–127. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.122

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.