EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
О. А. Голяшкіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.128

УДК: 342.9:35.08

О. А. Голяшкіна

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглядаються механізм та особливості запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності публічних осіб, зокрема Президента України. Актуальності даній темі додає проведення в Україні навесні 2019 року чергових виборів Президента України. На основі норм Конституції України проаналізований конституційно-правовий статус Президента України як Глави та вищого органу держави, зміст та характер його повноважень. Окреслено межі застосування положень Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів до Президента України, визначено обов'язкові вимоги до Президента України як суб'єкта, на якого розповсюджується дія цього Закону, за загальними правилами запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, перелічені обов'язки Президента щодо недопущення конфлікту інтересів, окремі види обмежень, пов'язаних з конфліктом інтересів, визначено способи запобігання конфлікту інтересів у діяльності Президента та наведено алгоритм дій і спеціальних заходів у зв'язку з його виникненням. З'ясовано особливості механізму врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Президента України та пов'язаних з цим відносин з урахуванням конституційного статусу Президента України та судової практики Конституційного Суду України.

Ключові слова: онфлікт інтересів; публічне управління; запобігання корупції; Президент України; Конституційний Суд України.

Література

1. Волянський П.Б. Шляхи запобігання конфлікту інтересів на державній службі. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2014. № 6. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=726
2. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР/ Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст.141.
3. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII/ Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 49. — С. 3186, Ст. 2056
4. Рішення Конституційного Суду України від 10 грудня 2003 року № 1-17/2003 у справі № 19-рп/2003 за конституційним поданням 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України (справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України) / Конституційний Суд України. Урядовий кур'єр. 2003. № 239.

O. Holiashkina

PECULIARITIES OF OVERCOMING THE CONFLICT OF INTERESTS IN PRESIDENT'S OF UKRAINE ACTIVITY

Summary

Nowadays, the issue of conflict of interest in public administration is discussed quite actively. At the same time, the mechanism of prevention and peculiarities of conflict of interest in the activities of the President of Ukraine remains unexplored. This article shows mechanism and peculiarities of overcoming the conflict of interests in public servant's, in particular, the President's of Ukraine activity. The article is very relevant because in spring of 2019 there are the presidential elections in Ukraine. On the basis of the norms of the Constitution of Ukraine, the constitutional and legal status of the President of Ukraine as Head and Supreme State body, the content and nature of his powers are analyzed. Conditions for occurrence of conflict of interests are apriori existing in public administration. Conflict of interests is the main reason of corruption in public administration. It appears as a result of numerous opportunities to excessively use the privileges. One of the methods of neutralization this process is its prevention on the legislative level. This article analyses peculiarities of application of the Law of Ukraine "On Preventing Corruption" in overcoming the conflict of interests in President's of Ukraine activity. In addition to this, article shows special requirements to President of Ukraine, as a subject, to which this law applies. Here are listed responsibilities of the President to prevent conflicts of interest, certain types of restrictions related to the conflict of interests, ways to prevent conflicts of interest in the activities of the President, and the algorithm of actions and special measures in connection with its occurrence are given. There is also distinguished, how the conflict of interests is regulated on the President of Ukraine, which have special constitutional status, in comparison to other public servants including the results of Constitutional Court's of Ukraine recommendations.

Keywords: conflict of interests; public administration; preventing corruption President of Ukraine; Constitutional Court of Ukraine.

References

1. Volians'kyj, P.B. (2014), "Ways to prevent conflicts of interest in the civil service", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=726 (Accessed 25 Feb 2019).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol.30.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On Preventing Corruption", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 49.
4. Constitutional Court of Ukraine (2003), "Decision of the Constitutional Court of Ukraine of December 10, 2003 No. 1-17 / 2003 in case No. 19-rp / 2003 on the constitutional petition of 47 people's deputies of Ukraine on the official interpretation of the provisions of the first part of Article 105, part one, Article 111 of the Constitution of Ukraine (case on immunity and Impeachment of the President of Ukraine)", Uriadovyj kur'ier, vol. 239.

№ 6 2019, стор. 128 - 131

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 111

Відомості про авторів

О. А. Голяшкіна

аспірант кафедри державознавства і права, Національна академія державного управління при Президентові України

O. Holiashkina

Ph.D Student of the Department of State and Law, National Academy for public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Голяшкіна О. А. Особливості запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності президента України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 6. С. 128–131. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.128

Holiashkina, O. (2019), “Peculiarities of overcoming the conflict of interests in president's of Ukraine activity”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 128–131. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.128

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.