EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ ПОСЛУГИ РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ НА РІВНІ ПІЛОТНИХ ОБЛАСТЕЙ1 В УКРАЇНІ
М. Е. Кропівницька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.132

УДК: 364-7

М. Е. Кропівницька

ВПРОВАДЖЕННЯ ПОСЛУГИ РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ НА РІВНІ ПІЛОТНИХ ОБЛАСТЕЙ1 В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено особливості вітчизняної практики щодо запровадження та розвитку системи надання послуги раннього втручання на рівні пілотних областей: Закарпатської, Львівської, Одеської і Харківської, визначених згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 948-р "Деякі питання реалізації пілотного проекту "Створення системи надання послуг раннього втручання" для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя. Проаналізовано результати розвитку послуги раннього втручання у пілотних регіонах. Визначено загальні особливості та обгрунтовано основні проблеми існуючого стану надання послуги та кроки, необхідні для їх вирішення. Доведено об'єктивну необхідність створення, розвитку та функціонування єдиної комплексної міжвідомчої системи раннього втручання в Україні та надано пропозиції щодо використання вітчизняного та міжнародного досвіду з питань раннього втручання.

Ключові слова: інвалідність; раннє втручання; реабілітація; соціальна послуга.

Література

1. Brown, S. E., Guralnick, M. J. (2012). International Human Rights to Early Intervention for Infants and Young Children with Disabilities: Tools for Global Advocacy. Infants Young Child. 2012 Oct-Dec; 25(4): 270—285. — Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4514513/
2. Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства. Статистичний збірник. Державна служба статистики України: Київ — 2017 — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Ашиток Н. Проблеми інклюзивної освіти в Україні / Н. Ашиток // Людинознавчі студії. Педагогіка. — 2015. — Вип. 1 (33). — С. 4—11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2015_1(33)__3
4. Кукуруза Г.В. Ефективність програм раннього втручання для дітей з порушенням психічного розвитку / Г.В. Кукуруза // Вісник Харківського національного університету. — 2013. — № 1046. — С. 184—186.
5. Міхановська Н.Г., Кукуруза Г.В., Кравцова А.М. та ін. Процедура оцінки розвитку дітей раннього віку в системі раннього втручання: методичні рекомендації (Узгоджено АМН України та МОЗ України). — Харків, 2005. — 29 с.
6. Barrett S.W. Economics of early childhood intervention. In Shonkoff, J.P. & Meisels, S.J., Editors, Handbook of Early Childhood Intervention, Second Edition. — Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
7. Guralnick M.J. (2001). A developmental systems model for early intervention. Infants and Young Children, 14 (2), 1—18.
8. Доброва-Крол Н. Раннее вмешательство: Ключевые аспекты и международный опыт. Международный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) / Н. Доброва-Крол. — К., 2014. — 48 с. — Режим доступу: http://www.lib.knigi-x.ru/23pedagogika/22710-1-rannee-vmeshatelstvo-klyuchevie-aspekti-mezhdunarodniy-opit-nataliya-dobrova-krol-mezhdunarodniy-detskiy-fond-oon-yuni.php
9. Указ Президента України від 13 грудня 2016 р. № 553/2016 "Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/553/2016
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 948 "Деякі питання реалізації пілотного проекту "Створення системи надання послуг раннього втручання" для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/948-2016-%D1%80
11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 року № 12 "Про визначення національного координатора" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/12-2019-%D1%80
12. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://rvua.com.ua/memorandum
13. "Реабілітація осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (Статистичний збірник) за 2017 рік". — Режим доступу: https://www.msp.gov.ua/news/8361.html
14. Офіційний сайт Міністерства соцiальної політики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.msp.gov.ua/
15. Посилання на анкету / Одеська область — Режим доступу: https://www.goo.gl/3yy4vv
16. Посилання на анкету / Львівська область — Режим доступу: https://www.goo.gl/L1RdTK

М. Kropivnytska

EARLY INTERVENTION SERVICE IMPLEMENTATION AT THE LEVEL OF THE PILOT AREAS IN UKRAINE

Summary

This article reveals the features of national practice concerning the introduction and development of the system of early intervention services at the level of the pilot areas.
According to the decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 14, 2016, No. 948-p "Some issues of the implementation of the pilot project "Creating a system for providing early intervention services" for the development of the child, preservation of his health and life Transcarpathian, Lviv, Odessa and Kharkiv regions are defined as pilot for the development a system of activities to provide early intervention service.
Early intervention is a service for children with disabilities or the risk of disabilities and their families, which is not yet fully provided in Ukraine, and which is a technology to prevent child abnormalities and the functioning of its family through the professional support of the strengths, satisfaction of the child's needs, development of important skills for integration and adaptation to family life, peer education and community. In the context of reforming the system of institutional care and upbringing of children in Ukraine, the introduction of early intervention service will facilitate the development of a new, alternative residential, model of provision of social services for families with children at the regional level, which will be able to ensure the right of every child to have a family.
The results of the development of early intervention service in Kharkiv, Lviv, Transcarpathian and Odessa oblasts have been analyzed.The experience of the pilot regions will be the basis for the spread of early intervention service in other regions.
The general features are defined and the main problems of the existing state of the service provision and the steps necessary for their solution are substantiated. The objective necessity of creation, development and functioning of a single integrated intersectoral system of early intervention in Ukraine has been proved and suggestions on the use of domestic and international experience on early intervention have been presented in this article.

Keywords: disability; early intervention; rehabilitation; social service.

References

1. Brown, S.E. and Guralnick, M.J. (2012), "International Human Rights to Early Intervention for Infants and Young Children with Disabilities: Tools for Global Advocacy", Infants Young Child, vol. 25(4), pp. 270—285, available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4514513/ (Accessed 25 Feb 2019).
2. State Statistics Service of Ukraine (2017), "Protection of children in need of special attention of the society. Statistical Collection", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 25 Feb 2019).
3. Ashytok, N. (2015), "Problems of inclusive education in Ukraine", Liudynoznavchi studii. Pedahohika, vol. 1 (33), pp. 4—11.
4. Kukuruza H.V. (2013), "Effectiveness of early intervention programs for children with mental retardation", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu, vol. 1046, pp. 184—186.
5. Mikhanovs'ka, N.H. Kukuruza, H.V. and Kravtsova, A.M. (2005), Protsedura otsinky rozvytku ditej rann'oho viku v systemi rann'oho vtruchannia: metodychni rekomendatsii (Uzghodzheno AMN Ukrainy ta MOZ Ukrainy) [Procedure for assessing the development of early childhood early intervention], Kharkiv, Ukraine.
6. Barrett, S.W. (2000), "Economics of early childhood intervention", Handbook of Early Childhood Intervention, Second Edition, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom.
7. Guralnick, M. J. (2001), "A developmental systems model for early intervention", Infants and Young Children, vol. 14 (2), pp.1—18.
8. Dobrova-Krol, N. (2014), Rannee vmeshatel'stvo: Kljuchevye aspekty i mezhdunarodnyj opyt [Early intervention: Key aspects and international experience], Mezhdunarodnyj detskij fond OON (JuNISEF), Kyiv, Ukraine.
9. President of Ukraine (2016), Decree "On measures aimed at ensuring the observance of the rights of persons with disabilities", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/553/2016 (Accessed 25 Feb 2019).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "Some issues of the implementation of the pilot project "Creating a system of early intervention services provision" to ensure the development of the child, preserving her health and life", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/948-2016-%D1%80 (Accessed 25 Feb 2019).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution "On the definition of national coordinator", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/12-2019-%D1%80 (Accessed 25 Feb 2019).
12. Early Intervention Platform (2019), available at: http://rvua.com.ua/memorandum (Accessed 25 Feb 2019).
13. Ministry of Social Policy (2018), "Rehabilitation of Persons with Disabilities and Children with Disabilities (Statistical Collection) for 2017", available at: https://www.msp.gov.ua/news/8361.html (Accessed 25 Feb 2019).
14. Ministry of Social Policy (2019), available at: https://www.msp.gov.ua/ (Accessed 25 Feb 2019).
15. Odessa region (2019), "Link to the questionnaire", available at: https://www.goo.gl/3yy4vv (Accessed 25 Feb 2019).
16. Lviv region (2019), "Link to the questionnaire", available at: https://www.goo.gl/L1RdTK (Accessed 25 Feb 2019).

№ 6 2019, стор. 132 - 137

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 1478

Відомості про авторів

М. Е. Кропівницька

заступник директора Департаменту організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади, начальник відділу, Міністерство соціальної політики України;аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

М. Kropivnytska

Deputy Director of the Department of Organizational Work and Interaction with state authorities — the head of the department, Ministry of Social Policy of Ukraine;post-graduate student of the Department of Social and Humanitarian Policy, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Кропівницька М. Е. Впровадження послуги раннього втручання на рівні пілотних областей1 в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 6. С. 132–137. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.132

Kropivnytska, М. (2019), “Early intervention service implementation at the level of the pilot areas in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 132–137. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.132

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.