EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНІ УМОВИ БЕЗПЕКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
М. І. Балан

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.143

УДК: 351.861

М. І. Балан

ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНІ УМОВИ БЕЗПЕКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Планування і прогнозування були й залишаються невід'ємними сторонами державно-управлінської діяльності. Ефективність реалізації суб'єктом управління своїх функцій безпосередньо залежить від його здатності визначити стратегічні параметри розвитку керованої системи, а також передбачити можливості їх коригування. Сфера національної безпеки і оборони відрізняється підвищеною складністю планування та прогнозування. Це пояснюється як дією численних внутрішніх чинників (розвитком економіки, станом фінансової сфери, соціальними ефектами, функціонуванням політичної системи тощо), так і постійними зовнішніми впливами, частина з яких являє собою прямі загрози й небезпеки, спрямовані проти громадянина, суспільства, держави. Створення державою сектору безпеки і оборони полегшує завдання планування і прогнозування, оскільки чітко визначається об'єкт планування. Законодавство з питань національної безпеки і оборони визначає сутність планування у сфері національної безпеки та оборонного планування, пояснює порядок їх практичного здійснення. Враховуючи структурно-функціональну складність сектору безпеки і оборони, доцільно ретранслювати функцію планування на всі складники сектору, маючи за мету створення сукупності узгоджених документів планувального характеру, розрахованих на тривалу, середню та коротку перспективи. Критично важливо пов'язувати планування безпекових і оборонних питань з макрофінансовими показниками державного розвитку, насамперед з процедурами бюджетування. Базовим принципом планування та прогнозування у сфері національної безпеки і оборони має стати принцип системності. Він означає, що сектор безпеки і оборони України розглядається як єдиний об'єкт, відносно якого мають бути здійснені планувальні та прогнозні розрахунки з врахуванням усіх державних можливостей. Підготовці документів довгострокового планування має передувати проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони. За потреби мають здійснюватися огляди його складників. Документи стратегічного планування у сфері національної безпеки і оборони мають затверджуватися лише за наявності необхідного фінансового забезпечення.
Для підвищення ефективності стратегічного планування розвитку сектору безпеки і оборони має використовуватися система прогнозування у сфері національної безпеки і оборони. Важливу роль у розвитку системи прогнозування має відіграти запровадження системи показників (індикаторів) стану національної безпеки, що дозволить максимально об'єктивно визначати рейтинг актуальних і потенційних загроз національній безпеці у різних сферах та розподіляти ресурси і спроможності держави на боротьбу з ними. Органом, який би зміг координувати роботу з питань планування та прогнозування у сфері національної безпеки і оборони, доцільно визнати Раду національної безпеки і оборони України.

Ключові слова: планування; стратегічне планування; прогнозування; сектор національної безпеки і оборони; нормативно-правова база з питань національної безпеки і оборони.

Література

1. Про національну безпеку України / Закон України від 21.06.2018 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355
2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.05.2015 р. "Про Стратегію національної безпеки України" / Указ Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015
3. Defence Capability Development Manual 2006. Australian Government, Department of Defence [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.defence.gov.au/publications/dcdm.pdf
4. Оборонный менеджмент. Ознакомление / Под ред. Г. Букур-Марку и др. — Женева-Киев, 2011. — 240 с.
5. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки: монографія / В.П. Горбулін, А.Б. Качинський. — К.: НІСД, 2010. — 228 с.

M. Balan

PLANNING AND FORECASTING AS NECESSARY CONDITIONS SECURITY ACTIVITIES

Summary

Planning and forecasting were and remain integral aspects of public-management activities. The effectiveness of the entity's control of its functions directly depends on its ability to determine the strategic parameters of the development of a managed system, as well as to anticipate the possibility of adjusting them. The field of national security and defense is characterized by increased complexity of planning and forecasting. This is due to the influence of numerous internal factors (economic development, the state of the financial sector, social effects, the functioning of the political system, etc.) and constant external influences, some of which represent threats and dangers directed against the citizen, society, and the state. Creation by the state of the security and defense sector facilitates planning and forecasting tasks, since the planning object is clearly defined. Legislation on national security and defense defines the essence of planning in the field of national security and defense planning, explains the procedure for their practical implementation. Given the structural and functional complexity of the security and defense sector, it is expedient to relay the planning function to all components of the sector. The purpose of this should be the creation of a set of agreed-upon planning documents at the state level, designed for a long, medium and short term perspective. It is critically important to link security and defense planning with macro-financial indicators of state development, first of all, with budgeting procedures. The basic principle of planning and forecasting in the field of national security and defense should be the principle of systemicity. Іt means that the security and defense sector of Ukraine is considered as the only object in respect of which planning and forecasting calculations are to be made taking into account all state capabilities. The preparation of long-term planning documents should be preceded by a comprehensive review of the security and defense sector. If necessary, reviews of its components should be carried out. Documents of strategic planning in the field of national security and defense should be approved only with the necessary financial support. After the expiration of a certain planning document, a report on its implementation, including an assessment of the effectiveness of the use of financial resources, is required.
In order to increase the effectiveness of strategic planning for the development of the security and defense sector, a forecasting system in the field of national security and defense should be used. An important role in the development of the forecasting system should be played by the introduction of a system of indicators (indicators) of the national security, which will allow as objective as possible to objectively determine the rating of actual and potential threats to national security in different spheres and allocate resources and capabilities of the state to combat them. An authority able to coordinate work on planning and forecasting in the field of national security and defense, it is expedient to recognize the National Security and Defense Council of Ukraine.

Keywords: planning; strategic planning; forecasting; the national security and defense sector; the regulatory framework for national security and defense.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On of National Security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355 (Accessed 20 Feb 2019).
2. President of Ukraine (2015), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated 05/06/2015 "On the Strategy of National Security of Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (Accessed 25 Feb 2019).
3. Australian Government, Department of Defence (2006), "Defence Capability Development Manual", available at: www.defence.gov.au/publications/dcdm.pdf (Accessed 25 Feb 2019).
4. Bukur-Marku, G. (2011), Oboronnyj menedzhment. Oznakomlenie [Defense management. Introduction], Kyiv, Ukraine.
5. Horbulin, V.P. and Kachyns'kyj, A.B. (2010), Stratehichne planuvannia: vyrishennia problem natsional'noi bezpeky [Strategic planning: solving national security problems], NISD, Kyiv, Ukraine.

№ 6 2019, стор. 143 - 148

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 1179

Відомості про авторів

М. І. Балан

здобувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

M. Balan

applicant of the Department of Globalistics, European Integration аnd National Security, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Балан М. І. Планування і прогнозування як необхідні умови безпекової діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 6. С. 143–148. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.143

Balan, M. (2019), “Planning and forecasting as necessary conditions security activities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 143–148. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.143

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.