EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ
В. П. Решетило

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.5

УДК: 330.101.332

В. П. Решетило

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Досліджується нелінійна природа інноваційних процесів, інституціональні особливості та проблеми сучасного інноваційного розвитку України, важливість створення інституційних умов для формування інноваційно-активних господарюючих суб'єктів ринку. Виявлено, що неадекватна вимогам економічного розвитку інституційна структура в Україні виявилася серйозною перешкодою позитивним структурним зрушенням в економіці, найбільшою мірою гальмує інноваційний розвиток всіх сфер і перешкоджає успіху технологічної та структурної модернізації України.
Доведено, що у формуванні нової техніко-економічної парадигми розвитку вітчизняної економіки на перший план виходить проблема створення інституційних умов для формування інноваційно-активних господарюючих суб'єктів ринку, діяльність яких направлена на постійне і радикальне оновлення реального сектора економіки. Обгрунтовано, що інституційна інтенсифікація повинна бути направлена на створення інституційних механізмів взаємодії суспільства, держави і бізнесу в цілях швидкого нарощування економічного потенціалу країни на основі впровадження інновацій, і забезпечення автоматичного пристосування економічної і політичної системи до нових умов конкуренції.
Досліджено проблеми формування і важливість активної взаємодії цілої системи інститутів інноваційного розвитку, які в Україні поки що існують лише формально і не виконують належних функцій: технопарків, дослідницьких центрів, технополісів, інституту венчура, інституту науки, центрів по підтримці трансферу і комерціалізації технологій, форфейтингу, лізингу, фондів прямих інвестицій, інноваційних банків, некомерційних організацій по координації інноваційних проектів і програм.
Доведено, що нова інституційна система повинна створювати дієвий механізм інвестування масштабних технологій та інших інноваційних змін, інтенсифікації процесів продукування і оволодіння новими знаннями, новими технологіями та їх практичним використанням. Обгрунтовано, що інституційна інтенсифікація економічного розвитку вимагає активної державної підтримки цих процесів, особливо з врахуванням того, що інституційні перетворення потребують відносно невеликих витрат, і водночас мають високий ефект.

Ключові слова: інноваційний розвиток; інститути; інституціональна система; синергетичний ефект.

Література

1. Котлер Ф. Маркетинг — менеджмент. Экспрес-курс / Пер. з англ. / Ф. Котлер. — К., Наукова думка, 2005. — 496 с.
2. Бурлака В. Пріоритети інноваційного розвитку в українській економіці / В. Бурлака // Діловий вісник. — 2010. — № 12. — С. 34—42.
3. Верховна Рада України. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 11. — С. 3—56.
4. Наука, технології та інновації. Офіційний сайт Державної служби статистики України: [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ni/zndr2017.doc
5. Яременко О. Л. Суперечливий вплив інституційних реформ на функціонування економіки / О. Л. Яременко // Економіка України. — 2018. — № 11—12. — С. 3 — 18.
6. Гриценко А.А. Інституційні трансформації соціально-економічної системи України: моногр. / А.А. Гриценко. — К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2016. — 273 с.
7. Решетило В.П. Інституційні фактори стійкого розвитку регіональних соціально-економічних систем: монографія / В.П. Решетило/ Харк. націон. акад. міськ. госп-ва. — Харків: ХНАМГ, 2013. — 241 с.
8. Transition: The first Ten Years, Analysis and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet Union. — Washington: The World Bank, DC. — 2002.
9. Геєць В.М. Національна інноваційна система та інноваційно-інвестиційна діяльність. В кн.: Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця / В.М. Геєць. — К.: Ін-т екон. прогнозув, 2013. — С. 345—385.
10. Будкін В., Петренко З. Зони високих технологій: світовий досвід і реалії України / В. Будкін, З. Петренко. // Економіка України. — 2010. — № 6. — С. 67—78.
11. National Science Board. 2016. Science & Engineering Indicators 2016. — Arlington, VA: National Science Foundation (NSB-2016-1). — Table 1—48.
12. Рифкин Дж. Третья промышленная революция. Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом; [пер. с англ.] / Дж. Рифкин. — М.: Альпина нон-фикшн, 2014. — 410 с.
13. Gupta J., Pouw N.R., Ros-Tonen M.A. Towards an elaborated theory of inclusive development // European Journal of Development Research. — 2015. — No. 27 (4), Р. 541—559 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/281652508
14. Новікова І.В. Досвід та проблеми розвитку венчурного фінасування / І.В. Новікова. — Проблеми науки. — 2012. — № 11. — С. 20—28.
15. Наука, технології та інновації. Офіційний сайт Державної служби статистики України: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/XLS/Innov_2016_u.zip
16. Сіденко В.Р. Нова торговельна політика США: глобальний антракт / В.Р. Сіденко. — Економіка України. — 2017. — № 5 — 6. — С. 58—66.

V. Reshetylo

THE INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT AND PROBLEMS OF ITS FORMATION IN UKRAINE

Summary

The nonlinear character of innovation processes, institutional peculiarities and problems of modern innovative development of Ukraine, the importance of creating institutional conditions for the formation of innovative — active subjects of management are investigated. It has been established that inadequate requirements for economic development, the institutional structure in Ukraine proved to be a serious obstacle to positive structural changes in the economy, which inhibits the most innovative development of all spheres and hinders successful technological and structural modernization Ukraine.
It is proved that in the formation of a new techno-economic paradigm of development of the national economy the problem of creation of institutional conditions for the formation of innovative — active business entities, the activity of which is aimed at a permanent and radical renewal of the real sector of the economy, comes to the fore. It is substantiated that institutional intensification should be aimed at creating institutional mechanisms of interaction of society, state and business in order to rapidly increase the country's economic potential by introducing innovations and ensuring automatic adaptation of the economic and political system to new conditions of competition.
The problems of formation and importance of active interaction of the whole system of institutes of innovation development, which in Ukraine so far exist only formally and do not perform the proper functions: techno parks, research centers, technopoles, institute of venture, the institute of science, centers for support of transfer and commercialization of technologies, forfaiting, leasing, direct investment funds, innovative banks, nonprofit organizations for the coordination of innovation projects and programs.
It is proved that the new institutional system should create an effective mechanism for investing large-scale technologies and other innovative changes, intensifying production processes and mastering new knowledge, new technologies and their practical use. It is substantiated that the institutional intensification of economic development requires active state support of these processes, especially given that institutional transformations require relatively low costs, and at the same time have a high effect.

Keywords: іnnovative development; institutes; institutional system; the synergistic effect.

References

1. Kotler, F. (2005), Marketynh — menedzhment. Ekspres-kurs [Marketing — Management. Express course], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
2. Burlaka, V. (2010), "Priorities innovation development in the Ukrainian economy", Dilovyj visnyk, vol. 12, pp. 34—42.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), "The strategy of innovative development of Ukraine at 2010—2020 years in the face of globalization challenges", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 11, pp. 3—56.
4. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), "Science, technology and innovation", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ni/zndr2017.doc (Accessed 18 March 2019).
5. Yaremenko, O. (2018), "Contradictory impact of institutional reforms in the functioning of the economy", Ekonomika Ukrainy, vol. 11—12, pp. 3—18.
6. Hrytsenko, A. (2016), Instytutsijni transformatsii sotsial'no-ekonomichnoi systemy Ukrainy [Institutional transformation of the socio-economic system of Ukraine], In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
7. Reshetylo, V. (2013), Instytutsijni faktory stijkoho rozvytku rehional'nykh sotsial'no-ekonomichnykh system: monohrafiia [Institutional factors of sustainable development of regional socio-economic systems], Khark. Natsion. Akadem. mis'koho hospodarstva, Kharkiv, Ukraine.
8. The World Bank (2002), "Transition: The first Ten Years, Analysis and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet Union", The World Bank, Washington, DC.
9. Heiets, V. (2013), "National innovation system and innovation and investment activities", Ekonomika Ukrainy: stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku [Ukraine's economy: strategy and long-term development policy], In-t ekon. prohnozuv., Kyiv, Ukraine, pp. 345—385.
10. Budkin, V. and Petrenko, Z. (2010), "A zone of high technology: world experience and Ukrainian realities", Ekonomika Ukrainy, vol. 6, pp. 67—78.
11. National Science Board (2016), "Science & Engineering Indicators 2016", National Science Foundation (NSB-2016-1), Arlington, VA, Table 1—48.
12. Ryfkyn, Dzh. (2014), Tret'ia promyshlennaia revoliutsyia. Kak horyzontal'nye vzaymodejstvyia meniaiut enerhetyku, ekonomyku y myr v tselom, [Third industrial revolution. As horizontal co-operations change energy, economy and world on the whole], Al'pyna non-fykshn, Moscow, Russia.
13. Gupta, J. Pouw, N.R. and Ros-Tonen, M.A. (2015), "Towards an elaborated theory of inclusive development", European Journal of Development Research,vol. 27 (4), pp. 541—559, available at: https://www.researchgate.net/publication/281652508 (Accessed 18 March 2019).
14. Novikova, I.V. (2012), "Experience and problems of venture funding", Problemy nauky, vol. 11, pp. 20—28.
15. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), "Science, technology and innovation", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/XLS/Innov_2016_u.zip (Accessed 18 March 2019).
16. Sidenko, V.R. (2017), "The new United States trade policy: global interval", Ekonomika Ukrainy, vol. 5—6, pp. 58—66.

№ 7 2019, стор. 5 - 12

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-04-18

Кількість переглядів: 661

Відомості про авторів

В. П. Решетило

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки,Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харків

V. Reshetylo

Doctor of Economics, professor, Head of the Department of Economic theory and international economics, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Решетило В. П. Інституціональна структура інноваційного розвитку та проблеми її формування в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 7. С. 5–12. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.5

Reshetylo, V. (2019), “The institutional structure of the innovative development and problems of its formation in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 5–12. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.