EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ
О. Г. Мельник, М. Є. Адамів, Л. С. Ноджак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.17

УДК: 339

О. Г. Мельник, М. Є. Адамів, Л. С. Ноджак

АНАЛІЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ

Анотація

У статті комплексно проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку митної системи України у міжнародному та національному вимірі. Діагностовано митні позиції України у провідних міжнародних рейтингах. Виконано динамічний та структурний аналіз митного обслуговування міжнародної торгівлі в Україні за даними міжнародних рейтингів Doing Business, Індекс сприяння торгівлі та Індекс ефективності логістики. Обгрунтовано результати опитування вітчизняних експортерів та імпортерів різних розмірів та різної галузевої і територіальної приналежності щодо ефективності роботи митних органів. Проведено статистичний аналіз діяльності митних органів України у правоохоронній, фіскальній, контрольно-регулюючій та сервісній сферах. На підставі одержаних результатів ідентифіковано ключові проблеми функціонування національної митної системи як вектори її подальшого реформування в умовах європейської інтеграції.

Ключові слова: митна система; митні органи; рейтинг; аналіз; показники; європейська інтеграція.

Література

1. Офіційний сайт Міжнародного рейтингу Світового банку "Doing Business" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/
2. Звіт Світового Економічного Форуму та Глобального Альянсу "The Global Enabling Trade Report 2016" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/#topic=data
3. Офіційний сайт Міжнародного рейтингу Світового банку "Logistics Performance Index" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://lpi.worldbank.org/
4. Аналітичний звіт за результатами четвертої хвилі опитування українських імпортерів та експортерів Інституту економічних досліджень та політичних консультацій "Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та очікування бізнесу 2018/2019" в межах проекту "Діалог зі сприяння торгівлі"[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files/Public_events/2019/TFD_IV/2018-2019_TFD_report.pdf
5. Аналітичний звіт за результатами третьої хвилі опитування українських імпортерів та експортерів Інституту економічних досліджень та політичних консультацій "Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та очікування бізнесу 2017/2018" в межах проекту "Діалог зі сприяння торгівлі" Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files//Public_events/2018/TFD_III_Presentation/TFD_III_2017-2018_report.pdf
6. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
7. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/
8. Звіт про результати аудиту ефективності виконання органами Державної фіскальної служби України повноважень у сфері державної митної справи та боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства, затверджений рішенням Рахункової палати від 30.05.2017 р. № 12-3 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16752589/zvit_12-3_2017.pdf?subportal=main

O. Melnyk, M. Adamiv, L. Nodzhak

ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE CUSTOMS SYSTEM OF UKRAINE: INTERNATIONAL AND NATIONAL DIMENSIONS

Summary

On the basis of thorough analysis of the customs system of Ukraine, it has been established that at present the problems in the various fields of its functioning are still being observed in this area. Today, the state has introduced a new course in the development of the customs system, which is connected with the separation of customs and tax services. It accordingly requires the introduction and realization of a complex of effective measures for solving existing problems in the customs sphere and ensuring its further progressive development. In the context of reforming the national customs authorities, an important task is to prepare a substantiated and objective information base on the actual state of the customs system, its problems and weaknesses, on the basis of which further targeted measures should be formed to improve the relevant parameters. According to the results of the diagnostics of customs positions of Ukraine in the leading international ratings, it has been established that Ukraine still has rather low places, but at the same time demonstrates the gradual improvement of most customs parameters. This confirms the fact that the domestic customs system is still characterized by the existence of a significant number of problems of an objective and subjective nature, related to the low level of efficiency of measures to simplify customs procedures and promote legal international trade, high level of bureaucracy of customs formalities, presence of corruption component, low level of development of customs infrastructure and logistics of customs bodies, inconsistency and non-harmonization of customs legislation with European standards, lack of efficient management of customs authorities, etc. Similar problems are also noted by Ukrainian exporters and importers, as well as their presence is confirmed by the results of analysis of key indicators of the work of customs authorities in law, fiscal, control, regulatory and service spheres. In the context of European integration, such problems need to be properly solved on the basis of effective and substantiated reform of the national customs system, which will enable to intensify international economic relations of Ukraine, foreign economic activity of domestic enterprises and ensure the progressive development of the national economy.

Keywords: customs system; customs authorities; rating; analysis; indicators; European integration.

References

1. The official site of the International Rating of the World Bank "Doing Business" (2019), "Data of Ukraine", available at: http://www.doingbusiness.org/ (Accessed 10 March 2019).
2. The official site of the World Economic Forum (2016), "The Report of the World Economic Forum and the Global Alliance "The Global Enabling Trade Report 2016", available at: http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/#topic=data (Accessed 10 March 2019).
3. The official site of the International Rating of the World Bank "Logistics Performance Index" (2018), "Data of Ukraine", available at: https://lpi.worldbank.org/ (Accessed 10 March 2019).
4. The official site of the Institute for Economic Research and Policy Consulting (2019), "Analytical report on the results of the fourth round of a survey of Ukrainian importers and exporters "Trade Facilitation in Ukraine: Business Estimates and Expectations 2018/2019", available at: http://www.ier.com.ua/files/Public_events/2019/TFD_IV/2018-2019_TFD_report.pdf (Accessed 10 March 2019).
5. The official site of the Institute for Economic Research and Policy Consulting (2018), "Analytical report on the results of the third round of a survey of Ukrainian importers and exporters "Trade Facilitation in Ukraine: Business Estimates and Expectations 2017/2018", available at: http://www.ier.com.ua/files//Public_events/2018/TFD_III_Presentation/TFD_III_2017-2018_report.pdf (Accessed 10 March 2019).
6. The official site of the State Statistic Service of Ukraine (2018), "External economic activity", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 March 2019).
7. The official site of the State Fiscal Service of Ukraine (2018), "Activity", available at: http://sfs.gov.ua/ (Accessed 10 March 2019).
8. The official site of Accounting Chamber of Ukraine (2017), "Report on the results of the audit of the effectiveness of the authorities of the State fiscal service of Ukraine in the field of state customs and the fight against offenses during the application of customs legislation", available at: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16752589/zvit_12-3_2017.pdf?subportal=main (Accessed 10 March 2019).

№ 7 2019, стор. 17 - 22

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-04-18

Кількість переглядів: 434

Відомості про авторів

О. Г. Мельник

д. е. н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

O. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv


М. Є. Адамів

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

M. Adamiv

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv


Л. С. Ноджак

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

L. Nodzhak

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Як цитувати статтю

Мельник О. Г., Адамів М. Є., Ноджак Л. С. Аналізування тенденцій розвитку митної системи України: міжнародний та національний виміри. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 7. С. 17–22. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.17

Melnyk, O., Adamiv, M. and Nodzhak, L. (2019), “Analysis of trends in the development of the customs system of Ukraine: international and national dimensions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 17–22. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.