EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
Ю. С. Гринчук, Н. В. Коваль, М. В. Вихор

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.23

УДК: 332.14.012.332

Ю. С. Гринчук, Н. В. Коваль, М. В. Вихор

СИСТЕМА ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

У статті досліджено сучасний стан інституційного забезпечення формування та реалізації регіональної політики в Україні. Проаналізовано повноваження та функції суб'єктів, що розробляють та впроваджують регіональну політику. Доведено, що актуальними є проблеми узгодження їх діяльності, чіткого визначення та розмежування повноважень і відповідальності, уникнення дублювання функцій, стабільності інституційного середовища, врахування конкретних регіональних проблем у процесі розробки державної та регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації.
Обгрунтовано необхідність подальшого удосконалення інституційного забезпечення регіональної політики в Україні згідно з її євроінтеграційним курсом, зокрема шляхом запровадження багаторівневого управління; еволюції інституційного забезпечення регіональної політики у напрямі децентралізації на принципах субсидіарності; чіткого законодавчого визначення функцій, повноважень і відповідальності кожного інституту, що бере участь у розробленні й реалізації державної регіональної політики; державного контролю за конституційністю та законністю рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, врахуванням ними загальнодержавних інтересів при вирішенні регіональних чи місцевих питань. Важливими напрямами удосконалення інституційного забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики в Україні є імплементація досвіду розвинених країн світу щодо участі в процесах реалізації регіональної політики регіональних корпорацій, які функціонують у формі інвестиційних компаній, та регіональних цільових фондів, а також використання планових контрактів; активізація участі у процесах формування та реалізації регіональної політики наукових установ, неурядових організацій, в тому числі агенцій регіонального розвитку, благодійних фондів, суб'єктів підприємництва, приватних консультантів та експертів; поглиблення взаємодії між суб'єктами підприємництва та органами державної влади та місцевого самоврядування на принципах державно-приватного партнерства; концентрація обмежених ресурсів на найбільш перспективних з погляду віддачі та ефективності заходах; використання угод щодо регіонального розвитку як інструменту, що дає можливість вирішити проблеми розвитку територій за рахунок співфінансування запланованих заходів з державного, місцевих бюджетів та інших джерел.

Ключові слова: інституції; інститути; регіональна політика; суб'єкти регіональної політики.

Література

1. Гринчук Ю.С., Коваль Н.В. Нормативно-правове забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики. Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 5.
2. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія / За ред. З.С. Варналія. — К.: НІСД, 2007. — 820 с.
3. Берегой Т. Інституційна інфраструктура реалізації державної регіональної політики України. Державне управління та місцеве самоврядування. 2010. № 1 (4). URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_01(4)/10btarpu.pdf
4. Дацишин М.Б., Керецман В.Ю. Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії органів влади в Україні. — К.: В-во "К.І.С.", 2007. — 102 с.
5. Обушна Н. І. Особливості категоріального апарату інституціональної теорії у площині державного управління. Менеджер. — 2016. — № 1. — С. 40—48.
6. Кармазіна М., Шурбована О. "Інститут" та "інституція": проблема розрізнення понять. Політичний менеджмент. — 2006. — № 4. — С. 10—19.
7. Войтик О. Є. Інституційне забезпечення державного управління регіональним розвитком. Теорія та практика державного управління. — 2016. — № 1 (52). — С. 1—8.
8. Регіональний розвиток та державна регіональна політика в Україні: стан і перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських стандартів політики: аналітичний звіт / Колін Меддок та ін.; Проект ЄС "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні". — К., 2014. — 472 с.
9. Асоціація агенцій регіонального розвитку України. URL: http://www.narda.org.ua/?fuseaction=pages.main&name=67&id=67
10. Регіональне управління: підручник / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. — К.: НАДУ, 2014. — 512 с.
11. EURADA. URL: http://www.eurada.org/
12. Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку. URL: https://www.csi.org.ua/news/proekt-za-pidtrymky-predstavnytstva-ye/
13. Маєв А. Державна регіональна політика в Україні: передумови, цілі, законодавче забезпечення. Державне управління та місцеве самоврядування. — 2015. — Вип. 2 (25). — С. 168—179.
14. Charter for Multilevel governance in Europe. URL: https://portal.cor.europa.eu/mlgcharter/Pages/MLG-charter.aspx
15. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 р., затверджена Постановою КМУ від 06.08.2014 р. № 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
16. Ковбасюк Ю.В. Нові підходи до формування регіональної політики та регіонального управління. Актуальні проблеми економіки. — 2014. — № 7 (157). — С. 246—253.
17. Ткачук А. Регіональна політика: правове регулювання. Світовий та український досвід. — К.: Леста, 2011. — 260 с.
18. Ткачук А., Меддок К., Мрінська О., Третяк Ю. Державна регіональна політика в Україні: від декларацій до регіонального розвитку. URL: https://dt.ua/internal/derzhavna-regionalna-politika-v-ukrayini-vid-deklaraciy-do-regionalnogo-rozvitku-_.html

Yu. Grynchuk, N. Коval, М. Vykhor

THE SYSTEM OF INSTITUTIONAL PROVISION OF THE ESTABLISHMENT AND IMPLEMENTATION OF THE STATE REGIONAL POLICY IN UKRAINE: PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVEMENT

Summary

The article examines the current state of institutional provision of the establishment and implementation of the state regional policy in Ukraine. We analysed the powers and functions of subjects that are developing and implementing the regional policy. We proved that the pressing problems include: alignment of their activities; clear definition and delineation of their powers and responsibilities; avoiding duplication of functions; establishing a stable institutional environment; considering specific regional problems during the creation of the state and regional development policies and action plans for their implementation.
We argued the necessity of further improvement of the institutional provision of the regional policy in Ukraine according to its European integration course; in particular, by implementing management on multiple levels, evolving the institutional provisions of the regional policy to be decentralised and based on subsidiary principles; a clear legislative delineation of functions, powers and responsibilities of every institution that takes part in developing and implementing the state regional policy; state control over the constitutionality and legality of decisions made by bodies and members of local governments, as well as taking into account the interests of the whole state while solving regional or local issues. Important directions for improving the institutional provision of the establishment and implementation of the state regional policy in Ukraine include adopting the developed countries' experience of participating in implementing the regional policies of regional corporations that take the shape of investment companies and regional targeted funds, using planned contracts; more active participation of academic institutions, NGO's, including regional development agencies, charity funds, entrepreneurs, private consultants and experts, in the process of development and implementation of regional policy; increasing collaboration between entrepreneurs, bodies of state power and local governments, based on the principles of public-private partnership; focusing the limited resources on activities that promise the highest return on investment and effectiveness; using regional development agreements as an instrument that allows solving the problems of developing territories by co-financing planned activities from the state and regional budgets, as well as other sources.

Keywords: institutions; institutes; regional policy; subjects of regional policy.

References

1. Hrynchuk, Yu. S. and Koval', N. V. (2019), "Regulatory and legal provisions of establishment and implementation of the state regional policy", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 10—15.
2. Varnalij, Z. S. Vorotin, V. Ye. Kujbida V. S. and Libanova, E. M. (2007), Derzhavna rehional'na polityka Ukrainy: osoblyvosti ta stratehichni priorytety [State regional policy of Ukraine: peculiarities and strategic priorities], NISS, Kyiv, Ukraine.
3. Berehoj, T. (2010), "Institutional infrastructure of the state regional policy implementation in Ukraine", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 1(4), available at: http://www.dridu.dp.ua/ vidavnictvo/2010/2010 _01(4)/10btarpu.pdf (Accessed 7 March 2019).
4. Datsyshyn, M. B. and Keretsman, V. Yu. (2007), Instytutsijne zabezpechennia rehional'noi polityky ta praktyka vzaiemodii orhaniv vlady v Ukraini [Institutional provision of regional policy and practice of interaction of bodies of state power in Ukraine], K.I.S., Kyiv, Ukraine.
5. Obushna, N. I. (2016), "Peculiarities of categorial apparatus of the institutional theory in the domain of state governance", Menedzher, vol. 1, pp. 40—48.
6. Karmazina, M. and Shurbovana, O. (2006), "Institute and institutions: problem of distinguishing the terms", Politychnyj menedzhment, vol. 4, pp. 10—19.
7. Vojtyk, O. Ye. (2016), "Institutional provision of state governance of regional development", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 1(52), pp. 1—8.
8. Maddock, C. (2014) Rehional'nyj rozvytok ta derzhavna rehional'na polityka v Ukraini: stan i perspektyvy zmin u konteksti hlobal'nykh vyklykiv ta ievropejs'kykh standartiv polityky: analitychnyj zvit. Proekt YeS "Pidtrymka polityky rehional'noho rozvytku v Ukraini" [Regional development and state regional policy in Ukraine: analytical report. EU Project "Support of regional development policy in Ukraine"], Kyiv, Ukraine.
9. The official site of National Association of Regional Development Agencies (2019), available at: http://www.narda.org.ua/?fuseaction=pages.main&name= 67&id=67 (Accessed 7 March 2019).
10. Kovbasiuk, Yu. V. Vakulenko V. M. and Orlatyj M. K. (2014), Rehional'ne upravlinnia: pidruchnyk [Regional governance: textbook], NADU, Kyiv, Ukraine.
11. The official site of EURADA (2019), available at: http://www.eurada.org/ (Accessed 7 March 2019).
12. The official site of the Institute of the civil society (2014), "Regional policy in Ukraine: public monitoring of regional development strategies", available at: https://www.csi.org.ua/news/proekt-za-pidtrymky-predstavnytstva-ye/ (Accessed 7 March 2019).
13. Maiev, A. P. (2015), "State regional policy in Ukraine: preconditions, goals, regulatory provisions", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 2(25), pp. 168—179.
14. The official site of European Committee of Regions (2014), "Charter for Multilevel governance in Europe", available at: https://portal.cor.europa.eu /mlgcharter/Pages/MLG-charter.aspx (Accessed 7 March 2019).
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On establishment of the State regional development policy until 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (Accessed 7 March 2019).
16. Kovbasiuk, Yu. V. (2014), "New approaches to developing regional policies and regional governance", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. №7(157), pp. 246—253.
17. Tkachuk, A. (2011), Rehional'na polityka: pravove rehuliuvannia. Svitovyj ta ukrains'kyj dosvid [Regional policy: legal regulation. International and Ukrainian experience], Lesta, Kyiv, Ukraine.
18. Tkachuk, A. Maddock C. K., Mrins'ka, O. and Tretiak, Yu. (2013), "State regional policy of Ukraine: from declarations to regional development", available at: https://dt.ua/internal/derzhavna-regionalna-politika-v-ukrayini-vid-deklaraciy-do-regionalnogo-rozvitku-_.html/ (Accessed 7 March 2019).

№ 7 2019, стор. 23 - 30

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-04-18

Кількість переглядів: 470

Відомості про авторів

Ю. С. Гринчук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

Yu. Grynchuk

Doctor of Economic Sciences, associate professor, Head of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University


Н. В. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

N. Коval

PhD in Economics, associate professor of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University


М. В. Вихор

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

М. Vykhor

PhD in Economics, associate professor of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

Як цитувати статтю

Гринчук Ю. С., Коваль Н. В., Вихор М. В. Система інституційного забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики в Україні: проблеми та напрями удосконалення. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 7. С. 23–30. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.23

Grynchuk, Yu., Коval, N. and Vykho, М. (2019), “The system of institutional provision of the establishment and implementation of the state regional policy in Ukraine: problems and ways of improvement”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 23–30. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.