EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Т. Д. Косова, В. В. Шевченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.31

УДК: 336.1

Т. Д. Косова, В. В. Шевченко

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти реформування діяльності Рахункової палати України. Об'єктом дослідження є процеси становлення вищого державного фінансового контролю на регіональному рівні. У процесі підготовки статті використано сучасні методи проведення наукових досліджень: системний підхід, аналіз і синтез, формалізація. Основним науковим результатом статті є обгрунтування концептуального підходу до становлення вищого державного фінансового контролю на регіональному рівні на основі його раціоналізації, який грунтується на стандартах аудиту INTOSAI, Європейському посібнику з практичного застосування стандартів аудиту INTOSAI, практичному керівництві, методологічних документах і "найкращій практиці" найвищих органів фінансового контролю і Європейського аудиторського суду, стандартах ISO 9001-2009, теорії функціонально-вартісного аналізу. Пропонований концепт грунтується на оптимізації функцій територіальних управлінь вищого органу фінансового контролю на основі функціонально-вартісного аналізу; удосконаленні системи управління якістю й обгрунтуванні методичних підходів до впровадження ISSAI у вітчизняну практику. Принципова новизна розробленого підходу полягає в гармонізації розвитку вищого органу фінансового контролю, як системи, і його територіальних органів, як підсистеми.

Ключові слова: концептуальні засади; становлення; вищий державний фінансовий контроль; регіональний рівень.

Література

1. Очерет Л. А. Державний фінансовий аудит в умовах глобалізації та інформатизації суспільства. Наукові праці НДФІ. — 2008. — № 3 (44). — С.134—143.
2. Лисяк Л.В. Теоретичні засади оцінки ефективності бюджетної політики. Світ фінансів. — 2017. — № 3 (12). — С. 50—57.
3. Бубенко І.В., Бутенко В.Л. Проблеми фінансового контролю на регіональному рівні. Економічний простір. — 2008. — № 11. — C.51—56.
4. Пожар Т. О. Концептуальні основи побудови структури органів державного фінансового контролю на засадах "новітнього державного врядування". Економіка і управління. — 2012. — № 3 (55). — С. 77—85.
5. Поліщук В.В. Механізми вдосконалення парламентського фінансового контролю (на прикладі Автономної Республіки Крим): автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2005. — 19 с.
6. Роговенко Д.С. Правовий статус Рахункової палати України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2007. — 19 с.
7. Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80
8. Про Стратегію сталого розвитку "Україна — 2020": Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
9. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 310-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/310-2018-%D1%80
10. Чугунов І.Я., Федосов В.М. Державний внутрішній фінансовий контроль: стратегія розвитку. Фінанси України. — 2009. — № 4. — С.3—12.
11. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
12. Койчева О. С. Проблеми реалізації функцій Рахункової палати. Наше право. — 2014. — № 7. — С. 104—109.
13. Слободяник Ю. Б. Інституційний розвиток Рахункової палати України. Економічні науки: зб. наук. праць / Луцький національний технічний університет. Серія Облік і фінанси. — Вип. 8 (29). — Ч. 4. — 2011. — С. 183—188.

T. Kosova, V. Shevchenko

CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE ESTABLISHMENT OF THE SUPREME STATE FINANCIAL CONTROL AT THE REGIONAL LEVEL

Summary

The problems of reforming the sphere of state financial control and public audit require serious study and analysis, because they have not only important socio-economic significance but also play a leading role in the establishment of a democratic society and corruption prevention. The subject of the study is theoretical, methodological and practical aspects of reforming the activities of the Accounting Chamber of Ukraine. The object of the research is the processes of the establishment of the supreme state financial control at the regional level. In the process of preparation of the article, modern methods of carrying out scientific research were used: a systematic approach, analysis and synthesis, formalization. The main scientific result of the article is the justification of the conceptual approach to the establishment of the supreme state financial control at the regional level on the basis of its rationalization based on INTOSAI auditing standards, the INTOSAI European Guide for the Practical Application of INTOSAI Standards, practical guidelines, methodological documents and "good practices" of the supreme audit institutions and the European Court of Auditors, ISO 9001-2009 standards, the theory of functional and cost analysis. The proposed concept is based on the optimization of the functions of the territorial offices of the supreme audit institution on the basis of functional and cost analysis; improvement of the quality management system and justification of methodical approaches to the implementation of ISSAI in domestic practice. The basic novelty of the developed approach is to harmonize the development of the supreme audit institution, both the system and its territorial offices, as subsystems. Prospects for further research are the rationale for a set of measures for the practical implementation of the conceptual framework for the establishment of the supreme state financial control at the regional level.

Keywords: conceptual framework; the establishment; supreme state financial control; regional level.

References

1. Ocheret, L. A. (2008), "State financial audit in the conditions of globalization and information society", Naukovі pracі NDFІ, vol. 3 (44), pp.134—143.
2. Lisjak, L.V. (2017), "Theoretical bases of estimation of efficiency of budget policy". Svіt fіnansіv, 2017, No, 3 (12), pp. 50—57.
3. Bubenko, І.V. and Butenko, V.L. (2008), "Problems of financial control at the regional level", Ekonomіchnij prostіr, vol. 11, pp. 51—56.
4. Pozhar, T. O. (2012), "Conceptual basis for building the structure of state financial control bodies on the basis of "state-of-the-art state governance"", Ekonomіka і upravlіnnja, vol. 3 (55), pp. 77—85.
5. Polіshhuk, V.V. (2005), "Mechanisms for improving parliamentary financial control (for example, the Autonomous Republic of Crimea)", Ph.D. Thesis, Public Administration, Nac. akad. derzh. upr. pri Prezidentovі Ukraїni. Hark. regіon. іn-t derzh. upr., Kharkiv, Ukraine.
6. Rogovenko, D.S. (2007), "Legal status of the Accounting Chamber of Ukraine", Ph.D. Thesis, Law, Іn-t zakonodavstva Verhov. Radi Ukraїni, Kyiv, Ukraine.
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "The strategy of reforming the public finance management system for 2017—2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80 (Accessed 10 March 2019).
8. President of Ukraine (2015), "Strategy of Sustainable Development "Ukraine-2020", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 10 March 2019).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "Concepts of realization of the state policy in the field of reforming the system of state financial control till 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/310-2018-%D1%80 (Accessed 10 March 2019).
10. Chugunov, І. Ja. and Fedosov, V.M. (2009), "State Internal Financial Control: Development Strategy", Fіnansi Ukraїni, vol. 4, pp. 3—12.
11. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine.", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 10 March 2019).
12. Kojcheva, O. S. (2014), "Problems of implementation of the functions of the Accounting Chamber", Nashe pravo, vol. 7, pp. 104—109.
13. Slobodjanik, Ju. B. (2011), "Institutional Development of the Accounting Chamber of Ukraine", Ekonomіchnі nauki: zb. nauk. prac' / Luc'kij nacіonal'nij tehnіchnij unіversitet. Serіja Oblіk і fіnansi, vol. 8 (29), no. 4, pp. 183—188.

№ 7 2019, стор. 31 - 36

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-04-18

Кількість переглядів: 841

Відомості про авторів

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

T. Kosova

Doctor of Econ. Sci., Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Business of the Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk


В. В. Шевченко

головний спеціаліст Рахункової палати України, м. Київ

V. Shevchenko

Chief Desk Officer of the Accounting Chamber of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Косова Т. Д., Шевченко В. В. Концептуальні засади становлення вищого державного фінансового контролю на регіональному рівні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 7. С. 31–36. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.31

Kosova, T. and Shevchenko, V. (2019), “Conceptual framework for the establishment of the supreme state financial control at the regional level”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 31–36. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.