EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ
Ю. М. Гальчинська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.64

УДК: 577.23.001.76: 332.025.12: 339.13

Ю. М. Гальчинська

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ

Анотація

Державне регулювання будь-якого ринку є засобом забезпечення рівноваги економіки країни в цілому та сталого розвитку окремих галузей і територій. В статті розглянуто тему удосконалення механізму державного регулювання ринку біоенергетики, який на сьогодні потребує формування нових цілей та реалізації завдань відповідно до світових вимог. Оскільки державне регулювання діяльності суб'єктів економічної діяльності, що здійснюють виробництво біогазу має специфічний характер, виникає необхідність розробки дієвого механізму управління виробництвом альтернативних джерел енергії та видів палива. Визначено суб'єкти державного регулювання ринку біоенергетичних ресурсів та обгрунтовано елементи впливу на суб'єкти економічної діяльності на ринку біоенергетики шляхом розширення повноважень органів державної влади через прийняття обов'язкових до виконання нормативно-правових актів.

Ключові слова: державне регулювання; закони; ринок; механізм; біоенергетика.

Література

1. Економічна енциклопедія: у 3 т. / Відп. ред. С.В. Мочерний. — К.: Академія, 2001. — Т. 2. — С. 355—372.
2. Приходько В.П. Механізм державного регулювання та управління економічною безпекою. Журнал "Інвестиції: практика та досвід", № 15, 2013 р.URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2013/3.pdf
3. Конституція України № 254к/96-ВР від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
4. Закон України "Про альтернативні джерела енергії" № 555-IV від 20 лютого 2003 року // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 24. — Ст. 155.
5. Закон України "Про альтернативні види палива" № 1391-XIV від 14 січня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 12. — Ст. 94.
6. Домбровський О., Савчук С., Корсакайте Д., Гелетуха Г. Що може зробити біоенергетика для подолання газових криз. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/03/27/635394/
7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України" № 676 від 26 листопада 2014 року // Урядовий кур'єр. — 2014. — № 235.
8. Офіційний сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. URL: http://saee.gov.ua/documents/Ukraine_EE_2013_RUS.pdf.
9. Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" № 222-VIII від 2 березня 2015 року // Відомості Верховної Ради України. — 2015. — № 23. — Ст. 158.
10. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А. Створення конкурентного ринку біопалив в Україні. Аналітична записка БАУ №18. 2017 // Офіційний сайт Біоенергетичної асоціації України. URL: http://uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-18-ua.pdf
11. Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" № 481/95-ВР від 19 грудня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 46. — Ст. 345.
12. Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1375" № 319 від 20 травня 2015 року // Офіційний вісник України. — 2015. — № 42. — Ст. 1313.
13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліків підприємств з усіма стадіями технологічного процесу з виготовлення нафтопродуктів, що мають право виробляти бензини моторні сумішеві із вмістом етил-трет-бутилового ефіру або з добавками на основі біоетанолу, та державних спиртових заводів, що мають право на виробництво біоетанолу" № 1375 від 5 грудня 2007 року // Офіційний вісник України. — 2007. — № 93. — Ст. 3402.
14. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національного плану дій з відновлювальної енергетики на період до 2020 року" №902-р від 1 жовтня 2014 року // Офіційний вісник України. — 2014. — № 81. — Ст. 2298.
15. Офіційний сайт Аграрного страхового Пулу. URL: http://uaip.com.ua/2016/russkijj-posevnye-ploshhadi-pod-ozimym-r/
16. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку виробництва дизельного біопалива" №1774 від 22 грудня 2006 року // Офіційний вісник України. — 2007. — № 52. — Ст. 3497.
17. Малашенко Є.В., Хринюк О.С. Проблеми державного регулювання розвитку біодизельного виробництва в Україні. URL: http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/12404/1/6.doc
18. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання організації виробництва та використання біогазу" № 217-р від 12 лютого 2009 року // Урядовий кур'єр. — 2009. — № 46.
19. Офіційний сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. URL: http://saee.gov.ua/sites/default/files/IV%202017.pdf
20. Офіційний сайт Біоенергетичної асоціації України. URL: http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-4-ua.pdf

Ju. Galchynska

IMPROVEMENT OF GOVERNMENT REGULATION OF BIOENERGY MARKET

Summary

State regulation of any market is a means of balancing the economy of the country as a whole and the sustainable development of individual industries and territories. There is no state (and regional) strategy for the development of alternative energy, not systematic introduction of measures to promote alternative forms of energy generation at the regional and national levels. Implementation of measures aimed at forming a conscious attitude towards the need to increase energy efficiency, development and use of renewable energy sources and alternative fuels in the society requires a clear state strategy for industry development in the long term. In Ukraine, the system of state regulation of the biofuel segment of the fuel and energy complex is formed in the process of dynamic transformations that have taken place in recent years in the economy.
Today, none of the approved alternative energy development programs as one of the priority segments of the fuel and energy complex of Ukraine is not fully implemented. At the legislative level, there is an inconsistency in actions to implement state functions in the development of bioenergy. The state policy on bioenergy development should be realized through tax, credit, pricing instruments, investment climate formation and development of biofuel market. In the article the theme of improvement of the mechanism of state regulation of the bioenergy market is considered, which today requires the formation of new goals and tasks realization in accordance with world requirements. Since state regulation of the activities of economic entities engaged in the production of biogas has a specific character, it is necessary to develop an effective mechanism for managing the production of alternative sources of energy and fuels. The subjects of state regulation of bioenergy resources market are determined and the elements of influence on subjects of economic activity on the bioenergetics market are substantiated by expanding the powers of state authorities through the adoption of mandatory legal acts.

Keywords: overnment regulation; laws; market; mechanism; bioenergy.

References

1. Mochernyj, S.V. (2001), Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia], Akademiia, Kyiv, Ukraine.
2. Prykhod'ko, V.P. (2013), "The mechanism of state regulation and management of economic security", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 15, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2013/3.pdf (Accessed 15 March 2019).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 30.
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "About alternative sources of energy",Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 24.
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine "About alternative fuels",Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 12.
6. Dombrovs'kyj, O. Savchuk, S. Korsakajte, D. and Heletukha, H. (2018), "What bioenergy can do to overcome gas crises", available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/03/27/635394/ (Accessed 15 March 2019).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "On Approval of the Regulation on the State Agency for Energy Efficiency and Energy Conservation of Ukraine", Uriadovyj kur'ier, vol. 235.
8. State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (2013), "In-depth review of policies and programs of Ukraine in the field of energy efficiency", available at: http://saee.gov.ua/documents/Ukraine_EE_2013_RUS.pdf (Accessed 20 March 2019).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On licensing of types of economic activity", Vidomos Heletukha, H.H. and Zheliezna, T.A. (2017), "Creation of a competitive biofuel market in Ukraine. Analytical note", available at: http://uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-18-ua.pdf (Accessed 15 March 2019).
11. Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine "On state regulation of production and circulation of ethyl alcohol, cognac and fruit, alcoholic beverages and tobacco products",Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 46.
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution "On Amendments to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 5, 2007 No. 1375", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 42.
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), Resolution "On approval of lists of enterprises with all stages of the technological process for the manufacture of petroleum products, which have the right to produce gasoline motor blends with the content of ethyl-t-butyl ether or with additives on the basis of bioethanol, and state spirits factories entitled to produce bioethanol", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 93.
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Order "On Approval of the National Action Plan for Renewable Energy for the period up to 2020", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 81.
15. Agrarian Insurance Pool (2016), available at: http://uaip.com.ua/2016/russkijj-posevnye-ploshhadi-pod-ozimym-r/ (Accessed 20 March 2019).
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), Resolution "On Approval of the Program for the Development of Diesel Biofuel Production", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 52.
17. Malashenko, Ye.V. and Khryniuk, O.S. (2010), "Problems of state regulation of development of biodiesel production in Ukraine", available at: http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/12404/1/6.doc (Accessed 20 March 2019).
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), Order "Issues of the organization of production and use of biogas", Uriadovyj kur'ier, vol. 46.
19. State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (2017), "Information on capacity and volumes of electricity production by renewable energy companies, which have a "green" tariff", available at: http://saee.gov.ua/sites/default/files/IV%202017.pdf (Accessed 20 March 2019).
20. Heletukha, H.H. Kucheruk, P.P. and Matveieiev, Yu.B. (2013), "Prospects for production and use of biogas in Ukraine", available at: http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-4-ua.pdf (Accessed 20 March 2019).

№ 7 2019, стор. 64 - 69

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-04-18

Кількість переглядів: 660

Відомості про авторів

Ю. М. Гальчинська

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Ju. Galchynska

Ph.D., Associate Professor, Department of Marketing and International Trade,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

Як цитувати статтю

Гальчинська Ю. М. Удосконалення механізму державного регулювання ринку біоенергетики. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 7. С. 64–69. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.64

Galchynska, Ju. (2019), “Improvement of government regulation of bioenergy market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 64–69. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.