EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНТИКОРУПЦІЙНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ
В. В. Нонік

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.91

УДК: 351:336.221.26

В. В. Нонік

АНТИКОРУПЦІЙНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ

Анотація

Обгрунтовано необхідність створення системи антикорупційного виховання як окремого компонента системи виховання і включення його до складових антикорупційної стратегії держави.
Доведено, що антикорупційне виховання дає змогу розвивати ціннісні установки особистості, формувати стійку громадянську позиції щодо такого деструктивного явища, підвищувати рівень правової свідомості та почуття патріотизму, особливо у молодого покоління.
Визначено, що застосування певного добору прийомів та методів дає можливість надати цьому інструменту формування особистості вектор антикорупційної спрямованості. Запропоновано під антикорупційним вихованням розуміти процес і результат спеціалізованої навчально-виховної роботи, спрямованої на формування в суспільстві неприйняття корупції та усвідомленої відмови від корупційної моделі поведінки.
Конкретизовано, що метою антикорупційного виховання є виховання ціннісних установок і розвиток здібностей, необхідних для формування громадянської позиції щодо корупції. Прогнозованим результатом повинна стати особистість, яка наділена знаннями про небезпеку корупції для суспільства, не бажає миритися з проявами корупції й активно бере участь в усуненні причин і умов, що її породжують. Системно представлено завдання антикорупційного виховання.
Констатовано, що система такого виховання в Україні повністю ще не сформована. Це негативно позначається на здійсненні реформи і побудові громадянського суспільства, на рівні правової грамотності. У цих кризових умовах спостерігається зростання кількості корупційних злочинів, причиною яких є не тільки складна соціально-економічна ситуація, падіння моралі в суспільстві, а й значною мірою низький рівень правової свідомості, особливо молодого покоління. Доведено, що позиціонування та впровадження антикорупційного виховання як дієвого інструмента превентивної дії, застосування його в комплексі з правовими заходами забезпечить можливість реалізувати ефективну скоординовану політику протидії корупції, яка сприяє участі суспільства і відображає принципи правопорядку, належного управління державними справами й державним майном, чесності та непідкупності, прозорості й відповідальності.

Ключові слова: антикорупційне виховання; антикорупційна стратегії держави; корупція; корупційні прояви.

Література

1. Гербарт И.Ф. Избранные педагогические сочинения / И.Ф. Герберт. — М., 1940. — Т. 1. — 283 с.
2. Головин А.Ю. Антикоррупционное воспитание в сфере высшего профессионального образования / А.Ю. Головин, Е.С. Дубоносов, С.Н. Ковалев // Известия Тульского государственного университета: Экономические и юридические науки. — 2014. — № 1. — Ч. 2. — С. 3—16.
3. Качкина Т.Б. Противодействие коррупции через образование: [Методические рекомендации] / Т.Б. Качкина, А.В. Качкин. — Ульяновск: ОАО "Областная типография "Печатный двор", 2010. — 92 с.
4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник / А.І. Кузьмінський. — К.: Знання, 2005. — 486 c.
5. Олішевський О.В. Антикорупційне виховання як захід протидії отриманню неправомірної вигоди / О.В. Олішевський // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції: зб. тез доп. V Міжнар. наук.практ. конф. (м. Харків, 31 берез.). — Х., 2017. — С. 137.
6. Пащенко М.І. Педагогіка: навчальний посібник / М.І. Пащенко, І.В. Красноштан. — К.: Центр учбової літератури, 2014. — 228 с.
7. Петрова А.С. Корупція як соціально-правовий феномен / А.С. Петрова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. — 2015. — № 4. — С. 96—102.
8. Санатин В.П. Проблемы формирования антикоррупционного сознания и правовой культуры населения / В.П. Санатин //Actual Problems of Economics and Law. — 2010. — № 4 (16). — С. 124—126.
9. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В.О. Сухомлинський // Вибр. твори: в 5-ти т. — Т. 1. — К.: Рад. школа, 1976. — С. 53—206.
10. Тулупова О.В. Проблема соотношения обучения и воспитания в педагогическом наследии И.Ф. Гербарта / О.В. Тулупова // Педагогика. — 2003. — № 5. — С. 71—78.

V. Nonik

ANTI-CORRUPTION UPBRINGING AS AN INSTRUMENT OF ANTI-CORRUPTION STRATEGY OF THE STATE

Summary

The necessity of creating an anti-corruption upbringing system as a separate component of the system of upbringing and its inclusion in the components of anticorruption strategy of the state is substantiated.
It has been proved that anti-corruption upbringing enables to develop the value-setting of personality, to form a stable civic position regarding such a destructive phenomenon, to raise the level of legal consciousness and a sense of patriotism, especially in the younger generation.
It is determined that the application of a certain selection of techniques and methods makes it possible to provide this vector of anti-corruption orientation to the personality forming tool. Anticorruption upbringing is proposed to mean the process and result of specialized educational work aimed at forming in society a rejection of corruption and a conscious rejection of a corrupt behavior model.
Specifies that the goal of anti-corruption upbringing is to raise values and develop the abilities necessary to form a civic position on corruption. The expected result must be a person who has knowledge of the dangers of corruption for society, does not want to put up with the manifestations of corruption and is actively involved in eliminating the causes and conditions that give rise to it. The system of anti-corruption upbringing is presented.
It was stated that the system of such upbringing in Ukraine has not yet been formed. This negatively affects the implementation of reform and the construction of civil society, at the level of legal literacy. In these crisis conditions, there is an increase in the number of corruption crimes, the cause of which is not only a complex socio-economic situation, a decline in morality in society, but also a largely low level of legal consciousness, especially the younger generation. It is proved that positioning and introduction of anti-corruption upbringing as an effective preventive tool, its application in combination with legal measures will provide an opportunity to implement an effective coordinated anti-corruption policy that promotes participation of the society and reflects the principles of law and order, good governance of state affairs and state property, integrity and integrity transparency and accountability.

Keywords: anti-corruption upbringing; state anti-corruption strategies; corruption; corruption manifestations.

References

1. Gerbart I.F. (1940), Izbrannye pedagogicheskie sochinenija [Selected pedagogical writings], Moscow, Russia.
2. Golovin, A.Ju. (2014), "Anti-corruption education in the field of higher professional education", Izvestija Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta: Jekonomicheskie i juridicheskie nauki, vol. 1, no. 2, pp. 3—16.
3. Kachkina, T.B. (2010), Protivodejstvie korrupcii cherez obrazovanie [Anti-corruption through education], OAO "Oblastnaja tipografija "Pechatnyj dvor", Ulyanovsk, Russia.
4. Kuz'mins'kyj, A.I. (2005), Pedahohika vyschoi shkoly [Pedagogy of higher education], Znannia, Kyiv, Ukraine.
5. Olishevs'kyj, O.V. (2017), "Anticorruption education as a measure to counteract the unlawful gain", Aktual'ni problemy kryminal'noho prava ta kryminolohii u svitli reformuvannia kryminal'noi iustytsii: zbirnyk tez dopovidej V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Actual Problems of Criminal Law and Criminology in the Light of Criminal Justice Reform: A Collection of Abstracts of the V International Scientific and Practical Conference], Kharkiv, Ukraine, pp. 137.
6. Paschenko, M.I. (2014), Pedahohika [Pedagogy], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
7. Petrova, A.S. (2015), "Corruption as a social and legal phenomenon", Visnyk Luhans'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.O. Didorenka, vol. 4, pp. 96—102.
8. Sanatin, V.P. (2010), "Problems of formation of anti-corruption consciousness and legal culture of the population", Actual Problems of Economics and Law, vol. 4 (16), pp. 124—126.
9. Sukhomlyns'kyj, V.O. (1976), Problemy vykhovannia vsebichno rozvynenoi osobystosti [Problems of education of a fully developed person], Rad. shkola, Kyiv, Ukraine.
10. Tulupova, O.V. (2003), "The problem of the ratio of training and education in the pedagogical heritage of I.F. Herbart", Pedagogika, vol. 5, pp. 71—78.

№ 7 2019, стор. 91 - 95

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-04-18

Кількість переглядів: 639

Відомості про авторів

В. В. Нонік

проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань,Житомирський державний технологічний університет

V. Nonik

Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work legal and social issues, Zhytomyr State Technological University

ORCID:

0000-0002-5252-3570

Як цитувати статтю

Нонік В. В. Антикорупційне виховання як інструмент антикорупційної стратегії держави. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 7. С. 91–95. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.91

Nonik, V. (2019), “Anti-corruption upbringing as an instrument of anti-corruption strategy of the state”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 91–95. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.