EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЮ СФЕРОЮ
А. С. Близнюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.103

УДК: 351:338.48

А. С. Близнюк

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЮ СФЕРОЮ

Анотація

Здійснено науковий аналіз інформаційного регулювання, яке здійснюється частково через інформаційне забезпечення як окрему складову механізму державного управління рекреаційною галуззю, а також являє собою одну з форм психологічних методів управління. При цьому інформаційне забезпечення механізму державного управління розглянуто в контексті: ціннісного ресурсу, основною характеристикою якого є корисність; процесу постачання інформації та створення сприятливих (зручних) умов доступу до неї; товару, представленого на ринку інформаційних послуг. Проаналізовано роль інформаційного забезпечення як складової механізму державного управління рекреаційної сфери.
Визначено передумови розвитку інформаційних технологій в рекреаційній сфері. При дослідженні інформаційного забезпечення механізму державного управління рекреаційною галуззю розкрито питання його джерела з метою оптимізації процесу для досягнення поставлених цілей.
Виокремлено проблеми, які перешкоджають належному інформаційному забезпеченню сфери рекреації в Україні.
Наголошено на перспективності проведення моніторингу рекреаційного потенціалу який виступає складовою інформаційного забезпечення розвитку рекреації в регіоні. Зауважено, що комплексна оцінка рекреаційного потенціалу регіону передбачає інтегральну оцінку не лише рекреаційних ресурсів, а й матеріально-технічної бази галузі, рекреаційної місткості.
Обгрунтовано шляхи удосконалення інформаційного забезпечення механізму державного управління рекреаційною галуззю: розроблення переліку показників, які характеризують розвиток рекреаційної сфери як складової регіональної економіки, організації їх збирання; затвердження методичних рекомендацій з комплексної оцінки рекреаційного потенціалу території з метою проведення досліджень з визначення фактичного потенціалу окремих районів та населених пунктів, розроблення на цій основі рекреаційного паспорта області з метою підвищення ефективності управлінських рішень щодо розвитку рекреаційної сфери (зокрема фінансового забезпечення); комплексне використання інструментарій політики промоції рекреаційного продукту з метою ефективного використання рекреаційного потенціалу території.

Ключові слова: рекреація; рекреаційна сфера; рекреаційна система; інформація; рекреаційній комплекс; інформаційне забезпечення; рекреаційна інфраструктура; державне регулювання; механізми державного регулювання.

Література

1. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів: монографія / М. Борущак. — Львів: ІРД НАН України, 2016. — 288 с.
2. Вуйцик О. Механізм державного регулювання розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України / О. Вуйцик // Сучасні проблеми економіки та управління. — Львів: Апріорі, 2008. — 488 с.
4. Гулич О. Методика формування стратегій сталого соціально-економічного розвитку курортно-рекреаційних територій і туристичних центрів / О. Гулич; НАН України, Інститут регіональних досліджень. — Львів, 2008. — 52 с.
5. Шевченко Г. Підвищення стійкості національної економіки шляхом оптимізації розвитку рекреації / Г. Шевченко // Підвищення стійкості економіки в умовах геоекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 жовтня 2016 р.). — К. — 2016. — С. 31—34.

A. Bliznyuk

THE ROLE OF INFORMATION SUPPLY IN THE MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF RECREATIONAL SFERA

Summary

A scientific analysis of information regulation is carried out partly through informational support as a separate component of the state management mechanism of the recreational industry, and also represents one of the forms of psychological methods of management. At the same time, information provision of the mechanism of public administration is considered in the context of: a valuable resource, the main characteristic of which is usefulness; the process of supplying information and creating favorable (convenient) conditions for access to it; goods presented in the market of information services.
The role of informational support as an integral part of the state management of recreational sphere mechanism is analyzed.
The preconditions of development of information technologies in the recreational sphere are determined, namely: the possibility of instantaneous transfer of financial resources and conclusion of financial agreements for the provision of recreational services; globalization of world economic processes in the absence of clear models of global economy management; development of recreation systems based on the introduction of e-commerce and hotel reservation based on the international Internet information network; the presence of significant economic benefits in the application of information technology in recreational activities; investing significant funds in the implementation of e-commerce and new information technologies in the recreational sectors of the economy in foreign countries; adaptation of recreational systems organizations to symbiosis with their virtual competitors in the new conditions of world trade and economic relations and the emergence of virtual exchanges of e-commerce.
In the study of information provision of the state management mechanism of the recreational industry, the question of its source is disclosed in order to optimize the process for achieving the set goals.
The problems that impede the proper information provision of recreation sphere in Ukraine are outlined.
It is emphasized on the prospect of monitoring the recreational potential, which serves as an integral part of information provision for recreation development in the region. It is noted that a comprehensive assessment of the recreational potential of the region involves an integrated assessment not only of recreational resources, but also of the material and technical base of the industry, recreational capacity.
The ways of improvement of information provision of the mechanism of state management of the recreational sector are substantiated: development of a list of indicators characterizing the development of the recreational sphere as a component of the regional economy, organization of their collection; аpproval of methodological recommendations for the integrated assessment of the recreational potential of the territory for the purpose of conducting researches to determine the actual potential of individual regions and settlements; to develop on this basis a recreational passport of the region in order to increase the efficiency of management decisions regarding the development of the recreational sphere (in particular financial support); comprehensive use of the policy of promotion of a recreational product in order to effectively use the recreational potential of the territory.

Keywords: ecreation; recreation sphere; recreational system; information; recreational complex; information provision; recreational infrastructure; state regulation; mechanisms of state regulation.

References

1. Boruschak, M. (2016), Problemy formuvannia stratehii rozvytku turystychnykh rehioniv [Problems of formation of the strategy of development of tourist regions], IRD NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine.
2. Vuytsik, O. (2008), Mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku rekreatsijno-turystychnoho kompleksu Ukrainy [The Mechanism of State Regulation of the Development of the Recreational-Tourist Complex of Ukraine], Apriori, Lviv, Ukraine.
3. Gulich, O. (2008), Metodyka formuvannia stratehij staloho sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku kurortno-rekreatsijnykh terytorij i turystychnykh tsentriv [Method of formation of strategies of sustainable socio-economic development of resort and recreational territories and tourist centers], National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Regional Studies, Lviv, Ukraine.
4. Shevchenko, G. (2016), "Improving the Sustainability of the National Economy by Optimizing the Development of Recreation", Pidvyschennia stijkosti ekonomiky v umovakh heoekonomichnoi nestabil'nosti: natsional'nyj ta hlobal'nyj vymiry: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf., pp. 31—34.

№ 7 2019, стор. 103 - 107

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-04-18

Кількість переглядів: 598

Відомості про авторів

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

A. Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Близнюк А. С. Роль інформаційного забезпечення в механізмі державного управління рекреаційною сферою. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 7. С. 103–107. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.103

Bliznyuk, A. (2019), “The role of information supply in the mechanism of public administration of recreational sfera”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 103–107. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.