EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У БУДІВНИЦТВІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
О. А. Марушева

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.121

УДК: 351

О. А. Марушева

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У БУДІВНИЦТВІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті визначено, що органи державного управління будівництвом повинні акумулювати нові методологічні принципи діяльності, спрямовані на децентралізоване регулювання інвестиційно-будівельного процесу, досягнення максимальної ефективності будівельних проектів. Визначено переваги застосування технологій інформаційного моделювання будівель, серед яких: підвищення точності фінансових розрахунків; скорочення часу на підготовку кошторисної вартості проекту; зниження кількості помилок у рішеннях об'ємного планування; зниження фінансових витрат на будівництво; підвищення рівня контролю над витратами; точності прогнозів; зменшення кількості змін у проекті; швидке коригування інформаційної моделі; використання інформаційної моделі дозволяє точно планувати роботу на будівельної техніки на будівельному майданчику, створювати коректні ті більш точні графіки закупівлі матеріалів і покращувати всі ключові логістичні процеси будівництва та експлуатації.
Відзначено, що сьогодні для України важливо визначити будівельну галузь як одну із стратегічних галузей народного господарства. Разом з тим, потребують визначення основні елементи державного регулювання соціально-економічних відносин у сфері будівництва в контексті імплементації законодавчих актів Європейського Союзу. Зокрема необхідно продовжити процес дерегуляції у будівельній діяльності в частині зниження частки бюрократичних процесів, але водночас посилити контроль за якістю будівельної продукції, враховуючи положення Регламенту (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту і Ради; удосконалити національне законодавство, що регулює будівельну діяльність в частині Регламенту (ЄС) № 305/2011, що встановлює основні технічні вимоги до об'єктів будівництва, впродовж усього їх життєвого циклу, а також до порядку (процедур) технічної апробації будівельної продукції з метою її реалізації на ринку будівельних виробів тощо.
Рекомендовано поступово впровадити кращі практики досвіду низки провідних європейських країн для застосування в діяльності українських будівельних і страхових компаній щодо вдосконалення та уніфікації підходів у будівельному секторі, загалом.

Ключові слова: механізми; державне управління; нормативно-правове регулювання; будівництво; соціально-економічні відносини у будівництві.

Література

1. Енергетична стратегія ЄС та її наслідки для України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_Briefing_Series/2011/PB_04_2011_ukr.pdf
2. Білик А.С. ВІМ-моделювання. Огляд можливостей та перспективи в Україні / А.С. Білик, М.А. Беляєв // Промислове будівництво та інженерні споруди. — 2015. — № 2. 51 с.— С. 9—15.
3. Ніколаєв В.П. Інформаційне моделювання будівель: імперативи оптимізації будівельно-експлуатаційного процессу / В.П. Ніколаєв, Т. В. Ніколаєва // Будівельне виробництво. — 2015. — № 59. — 82 с.— С. 22.
4. Слончак В.В. Нагляд та контроль за виконанням законодавства у галузі будівництва: міжнародний досвід. Порівняльно-аналітичне право. — 2017. — № 3. — 278 с. — С.155.
5. Мних М. Досвід функціонування страхових ринків зарубіжних краін / М. Мних // 2002. — № 5. — 45 с. — С. 38—39.
6. BRD офіційний сайт любителів Німеччини // Страхование в Германии / Січень. — 2013 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://brd.su/straxovanie-v-germanii
7. Європейський інформаційно-дослідницький центр // Захист прав інвесторів житлового будівництва в країнах ЄС // Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит Комітету Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://radaprogram.org/sites/default/files/infocenter/piblications/29229.pdf
8. BRD офіційний сайт любителів Німеччини // Страхование в Германии// січень 2013 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://brd.su/straxovanie-v-germanii
9. Мелко В. Імплементація міжнародного досвіду державного регулювання страхування ризиків будівельної діяльності в Україні / В. Мелко // Аспекти публічного управління / Дніпропетров. регіонал. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ: [б. в.]. — 2016. — Т. 4. — № 11—12 (37—38). — 90 с.
10. Бібік Н.В. Міжнародна практика державного регулювання в сфері будівництва / Н.В. Бібік // Менеджер. — 2014. — № 1. — 235 с.
11. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони Документ 984_011, поточна редакція — Редакція від 30.11.2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2820#n2820
12. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-%D0%BF

O. Marusheva

MECHANISMS OF PUBLIC REGULATION OF SOCIAL AND ECONOMIC RELATIONS IN CONSTRUCTION AND DIRECTIONS OF THEIR IMPLEMENTATION IN UKRAINE

Summary

The article stipulates that the bodies of public administration of construction should accumulate new methodological principles of activity directed on decentralized regulation of investment-building process, achievement of maximum efficiency of construction projects. The advantages of applying technologies of information modeling of buildings are determined, among them: increasing of accuracy of financial calculations; shortening of time for preparation of estimated cost of the project; reduction of the number of errors in the decisions of volumetric planning; reduction of financial expenses for construction; increasing of control over costs; reducing the number of changes in the project; quick correction of the information model; using of the information model allows precisely to plan work on the site of construction equipment, to create correct schedules for the purchase of materials and to improve all key logistics processes of construction and operation.
It is noted that today it is important for Ukraine to define the construction industry as one of the strategic sectors of the national economy. At the same time, the main elements of the state regulation of social and economic relations in the field of construction are needed in the context of the implementation of legislative acts of the European Union. In particular, the process of deregulation in construction activities should be continued in order to reduce the share of bureaucratic processes, but at the same time to increase control over the quality of construction products, taking into account the provisions of European Regulation (EC) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council; to improve the national legislation regulating construction activity in the part of Regulation (EU) No. 305/2011, which establishes the basic technical requirements for construction objects, throughout their life cycle, as well as to the procedure (procedures) for technical testing of construction products for the purpose of its sale on the market of construction products, etc.
It is recommended to gradually introduce best practice practices of a number of leading European countries for use in the activities of Ukrainian construction and insurance companies to improve and unify approaches in the construction sector, in general.

Keywords: mechanisms; public administration; legal regulation; construction; socio-economic relations in construction.

References

1. Zakhmann, H. (2011), "EU Energy Strategy and its implications for Ukraine", available at: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_Briefing_Series/2011/PB_04_2011_ukr.pdf (Accessed 10 March 2019).
2. Bilyk, A.S. and Beliaiev, M.A. (2015), "VIM-simulation. Overview of opportunities and prospects in Ukraine", Promyslove budivnytstvo ta inzhenerni sporudy, vol. 2, pp. 9—15.
3. Nikolaiev, V.P. and Nikolaieva, T.V. (2015), "Information modeling of buildings: imperatives of optimization of construction and operation process", Budivel'ne vyrobnytstvo, vol. 59, pp. 22.
4. Slonchak, V.V. (2017), "Supervision and control over the implementation of construction legislation: international experience", Porivnial'no-analitychne pravo, vol. 3, p. 155.
5. Mnykh, M. (2002), "Experience of functioning of insurance markets of foreign countries", Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 5, pp. 38—39.
6. BRD (2013), "Insurance in Germany", available at: http://brd.su/straxovanie-v-germanii (Accessed 10 March 2019).
7. Euinfocenter (2012), "Protection of the rights of investors in housing construction in the EU", available at: http://radaprogram.org/sites/default/files/infocenter/piblications/29229.pdf (Accessed 10 March 2019).
8. BRD (2013), "Insurance in Germany", available at: http://brd.su/straxovanie-v-germanii (Accessed 10 March 2019).
9. Melko, V. (2016), "Implementation of international experience of state regulation of insurance of construction activity risks in Ukraine", Aspekty publichnoho upravlinnia, vol. 4, no. 11—12 (37—38), p. 90.
10. Bibik, N. V. (2014), "International practice of state regulation in the field of construction", Menedzher, vol. 1, p. 235.
11. EU (2015), "Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2820#n2820 (Accessed 10 March 2019).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "On Approval of the Regulation on the Ministry for Regional Development, Building and Housing of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-%D0%BF (Accessed 10 March 2019).

№ 7 2019, стор. 121 - 125

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-04-18

Кількість переглядів: 272

Відомості про авторів

О. А. Марушева

к. ю. н., здобувач наукового ступеня доктора наук з державного управління, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

O. Marusheva

PhD in Law, Doctoral research scholar of the Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Марушева О. А. Механізми державного регулювання соціально-економічних відносин у будівництві та напрями їх впровадження в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 7. С. 121–125. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.121

Marusheva, O. (2019), “Mechanisms of public regulation of social and economic relations in construction and directions of their implementation in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 121–125. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.121

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.