EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОЛОДІЖНІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
С. С. Гринчишин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.140

УДК: 351

С. С. Гринчишин

МОЛОДІЖНІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Анотація

У даній статті досліджено молодіжні цільові програми як дієвий інструмент реалізації молодіжної політики України. З цією метою виокремлено п'ять основних періодів розвитку молодіжної політики в Україні. Розглянуто основні положення молодіжної політики на кожному етапі та виявлено характерні недоліки. Проаналізовано динаміку загального обсягу фінансування реалізації програми "Молодь України" на 2016—2020 роки. З'ясовано, що для подальшого розвитку та реалізації молодіжних цільових програм необхідно зробити такі кроки посилити політику, спрямовану на забезпечення молоді необхідними умовами для їх фізичного та морального розвитку; посилити співпрацю різних інституцій у напрямі більш ефективної реалізації молодіжних цільових програм; забезпечити цільову спрямованість програм розвитку молоді; розробити сучасну методологію та інноваційний інструментарій для реалізації молодіжних цільових програм; популяризувати здоровий спосіб життя як єдино правильний в сучасних умовах урбанізації та інформатизації; впровадити новітні стандарти якості в сфері охорони здоров'я молодого покоління; популяризувати відвідування закладів спортивно-виховного спрямування; створити осередки розвитку неформальної освіти з метою професійної орієнтації молоді; запровадити партисипативні технології для активного залучення молоді до процесу державотворення; забезпечити необхідні умови для розвитку молодіжних організацій та центрів розвитку; активізувати інвестиційну діяльність у сфері реалізації молодіжної політики; забезпечити механізми для розвитку та раціонального використання творчого потенціалу молоді; створити необхідні умови для залучення молоді до участі в міжнародних проектах; забезпечити підвищення інформаційно-комунікаційної компетентності молоді; створити умови для залучення дослідницьких установ до моніторингу та коригування молодіжних цільових програм. При цьому встановлено, що основними проблем, які стримують реалізацію молодіжних цільових програм в Україні належить: недосконале правове регулювання, недостатня наукова обгрунтованість процесу реалізації молодіжних цільових програм; відсутність ефективної взаємодії між центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також різноманітними громадськими об'єднаннями; відсутність чітких прав та обов'язків, які лежать перед молоддю та іншими суб'єктами реалізації цільових молодіжних програм. Разом із тим, доведено, що вирішенню вищенаведених проблем сприятимуть вчасно створені організаційні, соціально-економічні, політико-правові умови щодо соціального становлення та розвитку молоді.

Ключові слова: молодь; молодіжна політика; державні програми; цільові програми; молодіжні цільові програми.

Література

1. Державна молодіжна політика: здобутки та невирішені проблеми [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://studopedia.com.ua/1_53125_ molodizhna-politika-nezalezhnoi-ukraini-z--roku.html
2. Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2016—2020 роки [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/148-2016-%D0%BF
3. Державні молодіжні програми в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://studopedia.com.ua/1_53129_derzhavni-molodizhni-programi-v-ukraini.html
4. Кульчій І.О., Лебедин Т.В. Аналіз програм розвитку державної молодіжної політики в Україні / І.О. Кульчій, Т.В. Лебедин // Молодий вчений: наук. журн., 2015. — № 6 (3) (21). — C. 120—124.
5. Мунтян В.В. Державні цільові програми як інструмент фінансування молодіжної політики в Україні / В.В. Мунтян // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2016. — Вип. 6 (2). — С. 127—131.
6. Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004—2008 роки. Верховна Рада України; Закон від 18 січня 2005 року № 2353-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/T031281.html
7. Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009—2015 роки. Кабінет Міністрів України. Постанова від 28 січня 2009 р. № 41 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/41-2009-%D0%BF

S. Grynchyshyn

YOUTH TARGET PROGRAMS AS A DEVELOPMENT TOOL FOR THE IMPLEMENTATION OF THE YOUTH POLICY IN UKRAINE

Summary

The statistics of the young people of the youth programs of the youth policy of Ukraine. I use the principle of using the main periodes of the development of youth policies in Ukraine. Rozgulanno fundamentally laid youth policies on the skin etapі that hive characteristic features shortcomings. Analyzed the dynamic of the implementation of the "Young Ukraine" program for 2016—2020. It has been done, for the development that real development of the young main programs is necessary for the sake of the young people, to enforce the policy, which is hidden in the minds of young people with the minds for their physical and moral development; make it easier for other institutions for direct use of effective real-estate youth programs; protect the program development of the youth; develop the methodology and innovation tools for real-world youth programs; promote health in life, as it is right in the minds of urbanization and informatization; enter new standard standards in the sphere of protection of the young generation; to popularize the founding of sports and cyclical fitness; the focus of the development of informal learning by means of professional oriental youth; prohibit the participation of technology for active young people before the process of creation; protect the need for development of young organizations and centers of development; activize investment activities in the realm of youth politics; protect the mechanism for development and development of a creative creative potential for young people; prerequisites for getting young people to take part in international projects; protect your personal information and communication and youth competence; limit drain for the dosnіnnitskih install before monitoring that koriguvannya youthful programs. At the same time, it was established that the main problems that hinder the implementation of youth target programs in Ukraine are: imperfect legal regulation, insufficient scientific validity of the implementation of youth target programs; lack of effective interaction between central and local executive authorities, as well as various public associations; the lack of clear rights and obligations that lie with the youth and other actors in the implementation of targeted youth programs. At the same time, it has been proved that the organizational, socio-economic, political and legal conditions for the social formation and development of youth will be facilitated by the timely establishment of the above-mentioned problems.

Keywords: young people; young people policies; state programs; programs; youth programs.

References

1. Studopediia (2019), "State youth policy: achievements and unresolved issues", available at: http://studopedia.com.ua/1_53125_molodizhna-politika-nezalezhnoi-ukraini-z--roku.html (Accessed 14 March 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), "The State Target Social Program "Youth of Ukraine" for 2016-2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-%D0%BF (Accessed 11 March 2019).
3. Studopediia (2016), "State youth programs in Ukraine", available at: http://studopedia.com.ua/1_53129_derzhavni-molodizhni-programi-v-ukraini.html (Accessed 15 March 2019).
4. Kul'chij, I. O. and Lebedyn, T. V. (2015), "Analysis of programs of development of state youth policy in Ukraine", Molodyj vchenyj: nauk. zhurn, vol. 6(3) (21), pp. 120—124.
5. Muntian, V. V. (2016), "State Target Programs as an Instrument for the Financing of Youth Policy in Ukraine", Ekonomichnyj visnyk Zaporiz'koi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol. 6(2), pp. 127—131.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2005), The Law of Ukraine "About the National program of youth support for 2004—2008", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/T031281.html (Accessed 12 March 2019).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), Resolution "On Approval of the State Target Social Program "Youth of Ukraine" for 2009—2015", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/41-2009-%D0%BF (Accessed 11 March 2019).

№ 7 2019, стор. 140 - 144

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-04-18

Кількість переглядів: 1443

Відомості про авторів

С. С. Гринчишин

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

S. Grynchyshyn

graduate student of the Ukrainian State Employment Service Training Institute

Як цитувати статтю

Гринчишин С. С. Молодіжні цільові програми як дієвий інструмент реалізації молодіжної політики в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 7. С. 140–144. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.140

Grynchyshyn, S. (2019), “Youth target programs as a development tool for the implementation of the youth policy in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 140–144. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.140

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.