EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ТУРЕЧЧИНИ
В. В. Матей

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.29

УДК: 339.9

В. В. Матей

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ТУРЕЧЧИНИ

Анотація

Статтю присвячено аналізу поточного стану та оцінці перспектив економічного співробітництва України та Туреччини. Здійснено аналіз взаємної торгівлі між двома країнами, який показав, що: Туреччина є одним із ключових торговельних партнерів нашої держави; торгівля з Туреччиною характеризується значним позитивним сальдо; основними статтями українського експорту на турецький ринок є чорні метали та сільськогосподарська продукція; товарна структура імпорту з Турецької Республіки більш диверсифікована з переважанням продукції з високою доданою вартістю. Визначено перелік товарів, що мають найбільший потенціалу на ринку Туреччини. Ідентифіковано основні перешкоди, переваги та загрози створення зони вільної торгівлі між Україною та Турецькою Республікою.
Виявлено його недостатній рівень інвестиційного співробітництва між Україною та Туреччиною — турецькі інвестиції в українській економіці складають лише близько 1 % іноземних інвестицій. Хоча реальна ситуація може бути іншою, зважаючи на те, що частина інвестицій надходить через треті країни. З'ясовано, що найбільш привабливими для інвестування з Туреччини в Україну є будівництво, альтернативна енергетика та ІТ-сектор. Виявлено, що залученню турецьких інвестицій в українську економіку перешкоджає група об'єктивних чинників, серед яких: низькі темпи економічного розвитку, корупція, бюрократія, монополізація економіки, низький рівень захисту іноземних інвестицій.

Ключові слова: зовнішня торгівля; експорт; Туреччина; зона вільної торгівлі; прямі іноземні інвестиції; інвестиційне співробітництво.

Література

1. Кузьмін В. Вільна торгівля між Україною та Туреччиною: примарні вигоди та реальні ризики [Електронний ресурс] / В. Кузьмін // Дзеркало тижня. — 2018. — Режим доступу: https://dt.ua/internal/vilna-torgivlya-mizh-ukrayinoyu-i-turechchinoyu-primarni-vigodi-ta-realni-riziki-294310_.html
2. Президенти України та Туреччини доручили пришвидшити підготовку до підписання Угоди про зону вільної торгівлі між двома країнами [Електронний ресурс] // Веб-сайт Офіційного інтернет-представництва Президента України. — 2018. — Режим доступу: https://www.president.gov.ua/ news/prezidenti-ukrayini-ta-turechchini-doruchili-prishvidshiti-p-50814
3. Кущ О. Україна хоче стати сировинним придатком Туреччини? Це вже занадто [Електронний ресурс] / О. Кущ. — 2018. — Режим доступу: https://ua.112.ua/mnenie/ukraina-khoche-staty-syrovynnym-prydatkom-turechchyni-tse-vzhe-zanadto-442441.html
4. Угода між Урядом України і Урядом Туреччини про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно від 27.11.1996 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/792_002
5. Угода між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про взаємне сприяння та захист інвестицій від 09 жовтня 2017 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/792_734
6. З початку року Туреччина наростила інвестиції в економіку України [Електронний ресурс]. — 2018. — Режим доступу: https://www.unn.com.ua/uk/news /1725018-z-pochatku-roku-turechchina-narostila-investitsiyi-v-ekonomiku-ukrayini
7. Комарова О. Чому Україна потрібна Туреччині? [Електронний ресурс] // Радіо Свобода. — 2016. — Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/28198006.html
8. "Стан та перспективи українсько-турецьких відносин". Аналітична записка [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень. — Режим доступу http://www.niss.gov.ua/articles/472/
9. Мощенко О.М. Туреччина-Україна: сучасний стан та перспективи співробітництва в Чорноморсько-близькосхідному регіоні / О. М. Мощенко // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 105. — С. 346—352.
10. Торговельно-економічне співробітництво між Україною і Туреччиною [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Посольства України в Турецькій республіці. — Режим доступу: https://turkey.mfa.gov.ua/ua/ukraine-tr/trade
11. Воротнюк М. Аудит зовнішньої політики: Україна-Туреччина. Дискусійна записка [Електронний ресурс] / М. Воротнюк // Інститут світової політики. — 2016. — Режим доступу: http://prismua.org/wp-content/uploads/2016/04/Aud_Ukr_Turk_01_32_ukr.pdf
12. Маркевич К.Л. Стратегія економічного співробітництва України та Туреччини: міжнародний та регіональний вимір / К.Л. Маркевич // Культура народов Причерноморья. — 2008. — № 147. — С. 62—65.
13. Політичні відносини між Україною та Туреччиною. Посольство України в Турецькій Республіці [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Посольства України в Турецькій республіці. — Режим доступу: https://turkey.mfa.gov.ua/ua/ukraine-tr/diplomacy
14. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
15. International trade centre. Trade map [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.trademap.org/
16. Balassa B. Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage / B. Balassa // The Manchester School of Economic and Social Studies. — 1965. — P. 99—123.
17. Експортна стратегія України: Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі 2017—2021 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. — 2017. — Режим доступу: http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e6ab10fa-0ad9-4fe4-b8be-32f5 70693b64&title=EksportnaStrategiiaUkraini-DorozhniaKartaStrategichnogoRozvitku Torgivli2017-2021
18. Decreux Y., Spies J. Export Potential Assessments. A methodology to identify export opportunities for developing countries. Draft version as of December 2016 [Електронний ресурс] // International trade center. — 2016. — Режим доступу: http://exportpotential.intracen.org/media/1089/epa-methodology_141216.pdf
19. Українська компанія відкрила молочний завод в Туреччині [Електронний ресурс] // Корреспондент. — 2015. — Режим доступу: https://ua.korrespondent.net/business/companies/3605661-ukrainska-kompaniia-vidkryla -molochnyi-zavod-v-turechchyni
20. З Туреччини з любов'ю [Електронний ресурс] // Бізнес. — 2018. — Режим доступу: https://business.ua/biznes/item/3730-z-turechchyny-z-liuboviu

V. Matei

EVALUATION OF THE PROSPECTS OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND TURKEY

Summary

The article is devoted to the analysis of the current state and evaluation of the prospects of economic cooperation between Ukraine and Turkey. The analysis of mutual trade between the two countries is carried out, the analysis showed that: Turkey is one of the key trading partners of our country; trade with Turkey is characterized by a significant positive balance; the main items of Ukrainian exports to the Turkish market are iron, steel and agricultural products; the commodity structure of imports from the Republic of Turkey is more diversified with the predominance of high added value products. The list of criteria indicating the export potential of the goods is developed, the Ukrainian goods are ranked according to their prospects at the Turkish market, taking into account developed criteria. The ranking showed the goods that have the biggest market potential in Turkey are: iron and steel, articles of iron or steel, iron ores and concentrates, wheat, corn, sunflower oil, soybeans and cakes, mineral or chemical nitrogenous fertilizers, wires and cables, turbojets, turbopropellers and other gas turbines. The main obstacles, advantages and threats of establishing a free-trade zone between Ukraine and the Republic of Turkey is identified. It is concluded that the free-trade zone should lead not only to the increase of trade turnover, but also to the activization of business and investment cooperation.
The article also examines the current state of investment cooperation between Ukraine and Turkey. Its inadequate current level is found — Turkish investments in the Ukrainian economy account for only about 1% of foreign investment, which is significantly less than potential volumes. Although the real situation may be different — some of the Turkish investments come from third countries. It is revealed that the most attractive segments for investment from Turkey to Ukraine is construction, alternative energy and IT sector. It was found that a group of objective factors hinders the attraction of Turkish investments into the Ukrainian economy, including low economic growth rate corruption, bureaucracy, monopolization of the economy, low level of protection of foreign investments.

Keywords: foreign trade; export; Turkey; free-trade zone; foreign direct investment; investment cooperation.

References

1. Kuz'min, V (2018). "Free trade between Ukraine and Turkey: illusive benefits and real risks", Dzerkalo tyzhnia [Online], available at: https://dt.ua/internal/vilna-torgivlya-mizh-ukrayinoyu-i-turechchinoyu-primarni-vigodi-ta-realni-riziki-294310_.html (Accessed 15 Jan 2019).
2. The official website of President of Ukraine (2018), "Presidents of Ukraine and Turkey instructed to accelerate preparations for the signing of the Free Trade Agreement between the two countries", available at: https://www.president.gov.ua/ news/prezidenti-ukrayini-ta-turechchini-doruchili-prishvidshiti-p-50814 (Accessed 17 Jan 2019).
3. Kusch, О. (2018), "Ukraine wants to become the supplier of raw material to Turkey? It is too much", available at: https://ua.112.ua/mnenie/ukraina-khoche-staty-syrovynnym-prydatkom-turechchyni-tse-vzhe-zanadto-442441.html (Accessed 21 Jan 2019).
4. "Agreement between the Government of Ukraine and the Government of the Republic of Turkey on Avoidance of Double Taxation and on the Prevention of Tax Evasion with Respect to Taxes on Income and Property" (1996), available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/792_002 (Accessed 15 Jan 2019).
5. "Agreement between the Government of Ukraine and the Government of the Republic of Turkey on Mutual Assistance and Protection of Investments" (2017), available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/792_734 (Accessed 15 Jan 2019).
6. "Since the beginning of the year, Turkey has increased the investments in the Ukraine's economy" (2018), available at: https://www.unn.com.ua/uk/news /1725018-z-pochatku-roku-turechchina-narostila-investitsiyi-v-ekonomiku-ukrayini (Accessed 21 Jan 2019).
7. Komarova, О. (2016), "Why Turkey needs Ukraine?", Radio Svoboda [Online], available at: https://www.radiosvoboda.org/a/28198006.html (Accessed 21 Jan 2019).
8. The official site of the National Institute of Strategic Studies, "The state and prospects of Ukrainian-Turkish relations. Analytical note", available at: http://www.niss.gov.ua/articles/472/ (Accessed 21 Jan 2019).
9. Moschenko, О.М. (2016), "Turkey-Ukraine: the current state and prospects of cooperation in the Black Sea-Middle-East region", Hileia: naukovyj visnyk, Vol. 105, pp. 346—352.
10. The official site of the Embassy of Ukraine in the Republic of Turkey, "Trade and economic cooperation between Ukraine and Turkey", available at: https://turkey.mfa.gov.ua/ua/ukraine-tr/trade (Accessed 15 Jan 2019).
11. Vorotniuk, М. (2016), "Foreign policy audit: Ukraine-Turkey. Discussion note", available at: http://prismua.org/wp-content/uploads/2016/04/Aud_Ukr_Turk_01_32_ukr.pdf, (Accessed 12 Feb 2019).
12. Markevych, К. L. (2008), "The Strategy of Economic Cooperation of Ukraine and Turkey: International and Regional Dimension", Kul'tura narodov Prychernomor'ia, № 147, pp. 62—65.
13. The official site of the Embassy of Ukraine in the Republic of Turkey, "Political relations between Ukraine and Turkey", available at: https://turkey.mfa.gov.ua/ua/ukraine-tr/diplomacy, (Accessed 15 Jan 2019).
14. The official site of the State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/, (Accessed 22 Feb 2019).
15. The official site of the ITC Trade map, available at: https://www.trademap.org/ (Accessed 22 Feb 2019).
16. Balassa, B. (1965), "Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage", The Manchester School of Economic and Social Studies, pp. 99—123.
17. The official site of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2017), "Export Strategy of Ukraine: (a roadmap of strategic development of trade) for 2017-2021", available at: http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e6ab10fa-0ad9-4fe4-b8be-32f570693b64&title=EksportnaStrategiiaUkraini-DorozhniaKartaStrategichnogoRozvitkuTorgivli2017-2021 (Accessed 15 Jan 2019).
18. Decreux, Y. Spies, J. (2016), "Export Potential Assessments. A methodology to identify export opportunities for developing countries. Draft version as of December 2016", International Trade Centre, available at: http://exportpotential.intracen.org/media/1089/epa-methodology_141216.pdf (Accessed 22 Feb 2019).
19. "The Ukrainian company has opened a dairy factory in Turkey" (2015), Korrespondent [Online], available at: https://ua.korrespondent.net/business/ companies/3605661-ukrainska-kompaniia-vidkryla-molochnyi-zavod-v-turechchyni (Accessed 22 Feb 2019).
20. "From Turkey with love" (2018), Biznes [Online], available at: https://business.ua/biznes/item/3730-z-turechchyny-z-liuboviu (Accessed 21 Jan 2019).

№ 8 2019, стор. 29 - 36

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 950

Відомості про авторів

В. В. Матей

к. е. н., асистент кафедри міжнародних фінансів, Інститут міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка

V. Matei

PhD (Economics), Assistant Professor of the Department of International Finance,Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-4836-2604

Як цитувати статтю

Матей В. В. Оцінка перспектив економічного співробітництва України та туреччини. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 8. С. 29–36.

Matei, V. (2019), “Evaluation of the prospects of economic cooperation between Ukraine and turkey”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 29–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.