EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАПІТАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
О. О. Лемішко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.45

УДК: 336.226.212.1+332.2.021

О. О. Лемішко

ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАПІТАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні основи і практичні аспекти фінансового регулювання і оподаткування земельного капіталу в аграрному секторі економіки України. Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, матеріали періодичних видань, ресурси Internet, нормативно-правові акти з питань оподаткування земельного капіталу, офіційна звітність Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. При проведенні дослідження використано методи суб'єктно-об'єктного і структурного аналізу грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та їх оподаткування. Обгрунтовано комплекс заходів, орієнтованих на зростання ролі оподаткування земельної власності у розвитку аграрного сектора економіки: реформування підходів до надання пільг — встановлення їх відповідно до об'єкта, а не платника податку, а також ув'язка з реалізацією загальнодержавних і регіональних програм розвитку земельного ринку і охорони земель; проведення еколого-агрохімічної паспортизації та інвентаризації земель на предмет відповідності об'єкту оподаткування; поступовий перехід до використання ринкової вартості землі як бази оподаткування; диференціація земельної нерухомості за рівнями якості сільськогосподарських угідь; введення фінансових і адміністративних санкцій за неналежне використання сільськогосподарських земель і недотримання екологічних норм; стимулювання засобами податкової політики збільшення терміну оренди рілля і багаторічних насаджень для забезпечення відповідального ставлення орендарів; унеможливлення оподаткування земельного капіталу великих сільськогосподарських суб'єктів оподаткування за спеціальними режимами, призначеними для малих організаційних форм агробізнесу. Доведено, що обов'язковою умовою відміни мораторію на здійснення операцій відчуження сільськогосподарської землі є створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, обліку надходжень від плати за землю, контролю їх повноти і своєчасності.

Ключові слова: фінансове регулювання; оподаткування; земельний капітал; аграрний сектор економіки; оренда; пільги; оцінка; кадастр.

Література

1. Павленко Е.Б. До питання про правову природу податку на землю як різновиду прямих податків. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. — 2012. — Вип. 9. — С. 84—86.
2. Нудьга М. В. Аналіз надходжень податку на землю до бюджету Харківської області. Управління розвитком. — 2014. — № 5. — С. 99—100.
3. Легенченко М.О. Особливості сплати земельного податку у правовідносинах оренди комунального майна. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. — 2012. — Вип. 17. — С. 119—124.
4. Тесля Л.В. Розробка та реалізація політики місцевих податків і зборів в селищах з землями рекреаційного призначення. Актуальні проблеми держави і права. — 2005. — Вип. 26. — С. 140—143.
5. Левицька С.О., Стець Н.В. Методичні та прикладні підходи ефективності землекористування в умовах податкового реформування. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Економіка. — 2016. — Вип. 1. — С. 104—109.
6. Кухта К.О., Джура В.В. Історичний генезис адміністрування земельного податку в Україні: сучасні аспекти та еволюція розвитку земельного оподаткування. Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 2. — С. 42—47.
7. Статистичний щорічник "Моніторинг земельних відносин в Україні: 2016—2017". — К.: Державна служба геодезії, картографії і кадастру, 2018. URL: http://land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/monitoring.pdf
8. Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України від 17.12.1998 № 320-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320-14 (Закон втратив чинність на підставі Кодексу № 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 13—14, № 15—16, N 17, ст.112)
9. Дема Д.І., Сус Ю.Ю., Трокоз В.М. Податкові наслідки реформування земельних відносин. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. — 2011. — № 2 (2). — С. 369—375.
10. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України від 28.12.2014 № 71-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19#n1664
11. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=%F1%F2%E0%F2%F2%FF+14#w11
12. Гривнак К. Про звільнення платників єдиного податку четвертої групи від сплати земельного податку. Землевпорядний вісник. — 2015. — № 3. — С. 50—51.
13. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
14. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 № 1378-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15
15. Крамарьов О.С. Обгрунтування структури земельного податку в контексті ефективного використання земельних ресурсів. Облік і фінанси. — 2018. — № 1. — С. 93—98.
16. Григорків В.С., Іщенко С.В. Моделювання фінансових потоків власників землі сільськогосподарського призначення з урахуванням впливу податків. Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Економіка. — 2015. — Вип. 730—731. — С. 175—182.
17. Цап В.Д. Проблеми витрат виробництва зрошувального землеробства в умовах сучасних змін у податковому законодавстві. Економіка АПК. — 2018. — № 6. — С. 57—66.
18. Цебень Р.Л. Особливості руху земельних ділянок: аспекти фінансового та податкового обліку. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 1—2. — С. 351—357.
19. Бахуринська М.М. Новели правового регулювання земельного податку із земель залізничного траспорту за Податковим кодексом України. Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2011. — № 7. — С. 41—46.
20. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
21. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 № 962-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15
22. Лень В.С. Стан та облікові й податкові аспекти поліпшення орендованих земельних ділянок. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. — 2013. — № 2. — С. 402—411.
23. Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998 № 161-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14
24. Царук Н.Г. Відображення суборендованих земель у податковій звітності та бухгалтерському обліку платників єдиного податку IV групи. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2017. — № 8. — С. 118—131.

O. Lemishko

FINANCIAL REGULATION AND TAXATION OF LAND CAPITAL IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE UKRAINIAN ECONOMY

Summary

The subject of the study is theoretical principles, methodological bases and practical aspects of financial regulation and taxation of land capital in the agrarian sector of the Ukrainian economy. Methodological and informational basis of work are scientific works, materials of periodicals, Internet resources, normative legal acts on questions of taxation of land capital, official reports of the State Service of Ukraine on issues of geodesy, cartography and cadastre. In the course of the research, methods of subjective and objective and structural analysis of the monetary valuation of agricultural land and their taxation were used. The complex of measures focused on the growth of the role of taxation of land ownership in the development of the agrarian sector of the economy is substantiated: the reform of approaches to the granting of privileges — their establishment according to the object, and not the taxpayer, as well as the linkage with the implementation of national and regional land market development programs and the protection of land; conducting ecological — agrochemical certification and inventory of land for the subject of compliance of the object of taxation; gradual transition to the use of market value of land as a tax base; differentiation of land properties by quality levels of agricultural lands; introduction of financial and administrative sanctions for improper use of agricultural land and non-compliance with environmental norms; stimulating by means of the tax policy the increase of the term of lease of arable land and perennial plantings to ensure a responsible attitude of tenants; impossibility of taxation of land capital of large agricultural subjects of taxation under special regimes intended for small organizational forms of agribusiness. It is proved that the mandatory condition for the abolition of the moratorium on the implementation of operations of alienation of agricultural land is the creation of an automated system for conducting the state land cadastre, accounting for revenues from land payments, monitoring their completeness and timeliness.

Keywords: financial regulation; taxation; land capital; agrarian sector of the economy; lease; privileges; valuation; cadastre.

References

1. Pavlenko, E. B. (2012), "To the question of the legal nature of the land tax as a kind of direct taxes", Naukovі zapiski L'vіvs'kogo unіversitetu bіznesu ta prava, vol. 9, pp. 84—86.
2. Nud'ga, M. V. (2014), "Analysis of the land tax revenues to the budget of the Kharkiv region", Upravlіnnja rozvitkom, vol. 5, pp. 99—100.
3. Legenchenko, M. O. (2012), "Features of the payment of land tax in the legal relations of lease of communal property", Naukovij chasopis NPU іmenі M. P. Dragomanova. Serіja 18: Ekonomіka і pravo, vol. 17, pp. 119—124.
4. Teslja, L. V. (2005), "Development and implementation of the policy of local taxes and fees in settlements with recreational lands", Aktual'nі problemi derzhavi і prava, vol. 26, pp. 140—143.
5. Levic'ka, S. O. and Stec', N. V. (2016), "Methodological and applied approaches to land use efficiency in tax reform", Naukovі zapiski Nacіonal'nogo unіversitetu "Ostroz'ka akademіja". Serіja: Ekonomіka, vol. 1, pp. 104—109.
6. Kuhta, K. O. and Dzhura, V. V. (2019), "Historical genesis of land tax administration in Ukraine: current issues and evolution of land tax development", Іnvesticії: praktika ta dosvіd, vol. 2, pp. 42—47.
7. The State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography & Cadastre (2018), "Statistical and Yearbook "Monitoring Land Relations in Ukraine: 2016-2017", available at: http://land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/monitoring.pdf (Accessed 25 March 2019).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine "On the fixed agricultural tax", available at: available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320-14 (Accessed 25 March 2019).
9. Dema, D. І. Sus, Ju. Ju. and Trokoz, V. M. (2011), "Tax implications of the reformation of land relations", Vіsnik Zhitomirs'kogo nacіonal'nogo agroekologіchnogo unіversitetu, vol. 2(2), pp. 369-375.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain Legislative Acts of Ukraine on Tax Reform", available at: available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19#n1664 (Accessed 25 March 2019).
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "The Tax Code of Ukraine", available at: available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=%F1%F2%E0%F2%F2%FF+14#w11 (Accessed 25 March 2019).
12. Grivnak, K. (2015), "On the dismissal of the single tax payers of the fourth group from the payment of land tax", Zemlevporjadnij vіsnik, vol. 3, pp. 50—51.
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "The Budget Code of Ukraine", available at: available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (Accessed 25 March 2019).
14. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On land valuation", available at: available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 (Accessed 25 March 2019).
15. Kramar'ov, O. S. (2018), "Justification of the structure of land tax in the context of efficient use of land resources", Oblіk і fіnansi, vol. 1, pp. 93—98.
16. Grigorkіv V. S. and Іshhenko S. V. (2015), "Modeling of financial flows of agricultural land owners taking into account the influence of taxes", Naukovij vіsnik Chernіvec'kogo unіversitetu. Ser. Ekonomіka, vol. 730-731, pp. 175—182.
17. Cap, V. D. (2018), "Problems of the cost of irrigation farming in the context of modern changes in tax legislation". Ekonomіka APK, vol. 6, pp. 57—66.
18. Ceben', R. L. (2004), "Features of land movement: aspects of financial and tax accounting", Vіsnik Hmel'nic'kogo іnstitutu regіonal'nogo upravlіnnja ta prava, vol. 1—2, pp. 351—357.
19. Bahurins'ka, M. M. (2011), "Notices of legal regulation of land tax on land of railways under the Tax Code of Ukraine", Bjuleten' Mіnіsterstva justicії Ukraїni, vol. 7, pp. 41—46.
20. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine", available at: available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (Accessed 25 March 2019).
21. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On the protection of land", available at: available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15 (Accessed 25 March 2019).
22. Len', V. S. (2013), "Status and accounting and tax aspects of improvement of leased land plots", Vіsnik Chernіgіvs'kogo derzhavnogo tehnologіchnogo unіversitetu. Serіja: Ekonomіchnі nauki, vol. 2, pp. 402—411.
23. Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine "On lease of land", available at: available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14 (Accessed 25 March 2019).
24. Caruk, N. G. (2017), "Representation of sub-leased land in tax reporting and accounting of single tax payers of group IV", Ekonomіka. Fіnansi. Menedzhment: aktual'nі pitannja nauki і praktiki, vol. 8, pp. 118—131.

№ 8 2019, стор. 45 - 51

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 306

Відомості про авторів

О. О. Лемішко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

O. Lemishko

PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-6216-652X

Як цитувати статтю

Лемішко О. О. Фінансове регулювання і оподаткування земельного капіталу в аграрному секторі економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 8. С. 45–51.

Lemishko, O. (2019), “Financial regulation and taxation of land capital in the agrarian sector of the ukrainian economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 45–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.