EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Т. В. Ляденко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.69

УДК: 338.45

Т. В. Ляденко

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті проаналізовано залежність металургійного комплексу України від ситуації на світовому ринку чорних металів. З'ясовано, що для успішної діяльності вітчизняних металургійних підприємств слід повною мірою враховувати світові тенденції розвитку металургії, серед яких останнім часом спостерігається: загострення конкуренції в умовах спаду темпів приросту глобального споживання металу; підвищення вимог до якості металопродукції; пріоритетний розвиток сучасних сталеливарних технологій і створення гнучких високоефективних технологічних комплексів. Виділено основні чинники, що підштовхують вітчизняні металургійні компанії до консолідації. З'ясовано, що експортна орієнтація економіки України грунтується насамперед на використанні її природних переваг. Наявність у надрах держави світового значення покладів залізорудної сировини сприяло розбудові на її теренах потужного міжнародного значення гірничо-металургійного комплексу. Залізорудна промисловість є його виробничою основою.

Ключові слова: виробництво; збут; виробничо-збутова діяльність; залізорудні підприємства; промисловість.

Література

1. Ткач В.М. Дослідження можливостей підвищення конкурентоспроможності підприємств засобом ранжування резервів впливів елементів їх потенціалу / В.М. Ткач, В.М. Соломаха // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"; редкол.: О.О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. — Київ: КНЕУ, 2012. — Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. — Ч. 1. — С. 359—375.
2. Офіційний сайт об'єднання підприємств "Металургпром" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://metallurgprom.org
3. Офіційний сайт Всесвітньої асоціації сталі (World Steel Association) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.worldsteel.org/statistics/ statistics/archive/yearbook/archive.htm
4. Бесараб С.О. Сучасні тенденції розвитку підприємств металургійної галузі України // Інвестиції: практика та досвід. — 2016. — № 23. — С. 62—65.
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua
6. Коржнєв М.М. Природно-ресурсні обмеження розвитку України / М.М. Коржнєв // Стратегічна панорама. — 2004. — № 3. — С. 88—93.
7. Кулицький С. Проблеми розвитку українського гірничо-металургійного комплексу на сучасному етапі [Електронний ресурс] / С. Кулицький // Україна: події, факти, коментарі, 2015. — № 15. — С. 41—62. — Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr15.pdf
8. Irone ore // U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2001, available at: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/ commodity/iron_ore/340301.pdf
9. Irone ore // U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2012, available at: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/ iron_ore/mcs-2012-feore.pdf
10. Irone ore // U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2015, available at: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/ iron_ore/mcs-2015-feore.pdf
11. Савчук І. Експорт залізорудної сировини з України // ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 2017. — № 1 (36). — С. 37—41.

T. Lyadenko

FACTORS OF IMPACT ON EFFICIENCY OF REALIZING THE CONCEPT OF STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT BY PRODUCTION AND SUPPLY ACTIVITY OF SALES ENTERPRISES

Summary

The article analyzes the dependence of the metallurgical complex of Ukraine on the situation on the world market of ferrous metals. It has been found out that for the successful activity of domestic metallurgical enterprises it is necessary to fully take into account the world tendencies of metallurgy development, among which recently there is observed: the intensification of competition in the conditions of decline of growth rates of global consumption of metal; increase of the requirements for the quality of metal products; the priority development of modern steelmaking technologies and the creation of flexible high-efficiency technological complexes. The main factors pushing domestic metallurgical companies to consolidate are highlighted. It is revealed that the export orientation of the Ukrainian economy is based primarily on the use of its natural advantages. The presence in the depths of a state of world importance deposits of iron ore raw materials contributed to the development of its internationally significant mining and metallurgical complex. The iron and steel industry is its production base. It has been found out that the state can not directly influence the situation in the industry and is deprived of the opportunity to receive profits from the industry. Business groups with a significant share of foreign capital owned by the enterprises concerned have little to do with the need to stimulate domestic demand for their products due to their export orientation. The dominant position in the industry is the leading business group of the state — SCM. Business groups that actually control the domestic iron ore industry in Ukraine intend to expand their presence on foreign markets, where they receive more profits than in Ukraine, with the possibility to pay lower taxes and fees. The export-oriented iron ore products of the enterprise actually have full load of their production capacities, which does not allow to increase the volume of deliveries of products to domestic metallurgical enterprises for the purpose of smelting an additional quantity of steel and production of rolled steel, necessary for the production of military equipment and armaments.

Keywords: production; sales; production and sales activities; iron ore enterprises; industry.

References

1. Tkach, V. M. (2012). "Investigation of the possibilities of increasing the competitiveness of enterprises by the means of ranking the reserves of the effects of elements of their potential", Formuvannia rynkovoi ekonomiky, ch.1, pp. 359—375.
2. Official site of the association of enterprises "Metallurgprom", available at: http://metallurgprom.org (Accessed 22 Mar 2019).
3. Official site of the World Steel Association (World Steel Association), available at: https://www.worldsteel.org/statistics/statistics/archive/yearbook/ archive.htm (Accessed 22 Mar 2019).
4. Besarab, S. O. (2016), "Modern tendencies of development of enterprises of the metallurgical industry of Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 23, pp. 62—65.
5. Official site of the State Statistics Service of Ukraine, available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed 22 Mar 2019).
6. Korzhniev, M.M. (2010), "Natural resource constraints on Ukraine's development", Stratehichna panorama, no. 3, pp. 88—93.
7. Kulyts'kyj, S. (2015), "Problems of development of the Ukrainian mining and metallurgical complex at the present stage", Ukraina: podii, fakty, komentari, [Online], no. 15, available at: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr15.pdf (Accessed 22 Mar 2019).
8. Irone ore // U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January (2001), available at: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/ iron_ore/340301.pdf (Accessed 22 Mar 2019).
9. Irone ore // U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January (2012), available at: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/ iron_ore/mcs-2012-feore.pdf (Accessed 22 Mar 2019).
10. Irone ore // U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January (2015), available at: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/ iron_ore/mcs-2015-feore.pdf (Accessed 22 Mar 2019).
11. Savchuk, I. (2017), "Export of iron ore from Ukraine", VISNYK Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Chevchenka, no. 1 (36), pp. 37—41.

№ 8 2019, стор. 69 - 74

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 307

Відомості про авторів

Т. В. Ляденко

старший викладач кафедри комерційної діяльності та логістики, КНЕУ імені В. Гетьмана

T. Lyadenko

Senior Lecturer of the Department business and logistics, KNEU them V. Hetman

ORCID:

0000-0001-5165-802X

Як цитувати статтю

Ляденко Т. В. Чинники впливу на ефективність реалізації концепції стратегічного маркетингового управління виробничо-збутовою діяльністю залізорудних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 8. С. 69–74.

Lyadenko, T. (2019), “Factors of impact on efficiency of realizing the concept of strategic marketing management by production and supply activity of sales enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 69–74.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.