EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
В. В. Нонік

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.99

УДК: 351:336.221.26

В. В. Нонік

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Анотація

Визначено, що впровадження інформаційно-комунікаційного інструментарію в практику публічного управління у світі свідчить про його високу ефективність у реалізації реформ в адміністративній сфері й дає змогу успішно реалізовувати заходи, спрямовані на забезпечення відкритості влади та прозорості державно-управлінських рішень. Констатовано, що інформаційна закритість певних процесів життєдіяльності суспільства почала породжувати корупцію з гігантським розмахом. Досліджено тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у системі публічного управління в Україні.
Систематизовано шляхи підвищення прозорості у діяльності органів публічної влади з використанням інформаційно-комунікаційного інструментарію. Доведено, що першочерговими кроками мають бути: вдосконалення системи електронного урядування, що спрямоване на забезпечення прозорості адміністративних процесів і процедур; вдосконалення системи декларування доходів та моніторингу видатків державних службовців; створення та практичного впровадження інформаційних систем, які дадуть змогу підвищити рівень підзвітності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування; створення і повсюдного застосування механізмів забезпечення прозорості процедур публічних закупівель, приватизації, реалізації державних проектів, видачі державних ліцензій, державних комісійних винагород, позик Національного банку, урядових гарантованих позик, бюджетних асигнувань та процедур звільнення від податків.
За результатами аналізу практики державних електронних сервісів, доведено, що відкриті дані підвищують підзвітність державних організацій та допомагають громадському контролю. Проаналізовано основні положення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції. Визначено цільову спрямованість функціонування антикорупційних інтернет-платформ, де активними учасниками антикорупційних комунікації є представники громадянського суспільства (неурядові організації, журналісти, експерти) та міжнародні організації.
Сформульовано комплекс заходів, що забезпечують системне впровадження прогресивних технології у боротьбі з корупцією та спрямовані на отримання ефекту від практичного використання інструментарію інформаційно-комунікаційних технологій при реалізації антикорупційної політики.

Ключові слова: корупція; інформаційно-комунікаційні технології; антикорупційна політика; антикорупційна платформа.

Література

1. Drucker P. Post-Capitalist Society / P. Drucke.- r. — N. Y.: HarperCollins, 1993.— 232 р.
2. Дракер П. Посткапиталистическое общество / П. Дракер // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / под. ред. В.Л. Иноземцева. — М.: Academia, 1999. — 631 с. — С. 99.
3. Іванюк О.В. Перспективи впровадження інформаційних технологій у вітчизняній системі публічного управління [Електронний ресурс] /О.В. Іванюк, В.А. Довженко, І.В. Кравець // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2018. — № 4.— Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2018 /37.pdf
4. Офіційний сайт Онлайн-платформи громадського контролю державних тендерів "Dozorro.org" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://dozorro.org/
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції" від 23 серпня 2017 р. № 576-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D1%80#n9

V. Nonik

INFORMATION AND COMMUNICATION TOOL OF ANTI-CORRUPTION POLICY OF UKRAINE

Summary

It is determined that the introduction of information and communication tools in the practice of public administration in the world testifies to its high efficiency in realization of reforms in the administrative sphere and allows to successfully implement measures aimed at ensuring openness of power and transparency of government-management decisions. It was stated that the information closure of certain processes of society's life began to generate corruption with a gigantic scale. The tendencies of development of information and communication technologies in the system of public administration in Ukraine are investigated.
The ways of increasing transparency in the activities of public authorities through the use of information and communication tools are systematized. It is proved that the priority steps should be: improvement of the e-government system aimed at ensuring the transparency of administrative processes and procedures; Improvement of the system of declaration of incomes and monitoring of expenditures of civil servants; creation and practical implementation of information systems that will enable to increase the level of accountability of civil servants and officials of local self-government; creation and widespread application of mechanisms for ensuring transparency of public procurement procedures, privatization, implementation of state projects, issuing state licenses, state commission rebates, loans from the National Bank, government guaranteed loans, budget allocations and tax exemption procedures.
According to the results of the analysis of the practice of state electronic services, it has been proved that open data increases the accountability of state organizations and helps public control. The main provisions of the Strategy of Communication in the field of prevention and counteraction of corruption are analyzed. The goal of the functioning of anti-corruption Internet platforms is determined, where representatives of civil society (non-governmental organizations, journalists, experts) and international organizations are active participants in anti-corruption communications.
Formulated a set of measures that ensure the systematic introduction of advanced technologies in the fight against corruption and aimed at obtaining the effect of the practical use of information and communication technology tools in the implementation of anti-corruption policy.

Keywords: сorruption; information and communication technologies; anti-corruption policy; anticorruption platform.

References

1. Drucker, P. (1993), Post-Capitalist Society, HarperCollins, Y., USA.
2. Draker, P. (1999), "Post-capitalist society", Novaja postindustrial'naja volna na Zapade. Antologija [New post-industrial wave in the West. Anthology], Academia, Moscow, Russia.
3. Ivaniuk, O.V. (2018), "Perspectives of introduction of information technologies in the national system of public administration", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2018 /37.pdf (Accessed 25 March 2019).
4. Public control of state purchases (2019), available at: https://dozorro.org/ (Accessed 25 March 2019).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "On Approval of the Strategy of Communication in the Field of Prevention and Counteraction of Corruption", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D1%80#n9 (Accessed 25 March 2019).

№ 8 2019, стор. 99 - 104

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 476

Відомості про авторів

В. В. Нонік

к. ю. н., проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань, Житомирський державний технологічний університет

V. Nonik

PhD in Law, Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work legal and social issues,Zhytomyr State Technological University

ORCID:

0000-0002-5252-3570

Як цитувати статтю

Нонік В. В. Інформаційно-комунікаційний інструментарій антикорупційної політики України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 8. С. 99–104.

Nonik, V. (2019), “Information and communication tool of anti-corruption policy of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 99–104.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.