EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ЦЕРКВИ ЯК ЦІННІСНОГО БАЗИСУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
Д. С. Мартишин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.105

УДК: 351

Д. С. Мартишин

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ЦЕРКВИ ЯК ЦІННІСНОГО БАЗИСУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Анотація

Статтю присвячено розкриттю витоків соціальної доктрини християнства як вчення про взаємодію церкви, людини, громадянського суспільства та держави. Визначається місце та роль соціальної політики церкви у системі державного управління, яка обумовлена тим, що жодна політична система, жодна держава не можуть нормально функціонувати без ціннісних орієнтирів буття, духовних векторів руху, духовних надбань релігій та людства.
На думку автора, світ державного управління як світ політичного, духовного, соціального і комунікативного неможливо уявити собі без духовних цінностей християнства. Проведено категоріальний аналіз взаємозв'язку дискурсного поля категорій "релігія", "соціальне вчення церкви", "соціальна політика", "держава", "цінності", що найкраще розкривається у контексті діалогу соціальної доктрини церкви та державного управління.
Виокремлено з категорії "соціальна політика церкви" окреме поняття "церква", необхідність чого обумовлюється пріоритетною роллю церкви в процесах демократичного державотворення. Розкрито, що з глибини тисячоліть біблійні цінності мають тісне відношення до державного управління, виступаючи одночасно механізмом утвердження політичної влади та існування самої держави. Релігія формує вектори духовних цілей життя суспільства і держави. Доведено, що діалог держави і церкви відбувається на рівні взаємодії "християнин — церква — суспільство — держава", де цінності християнства виступають оновлюють й одухотворяють соціальну систему суспільства.
На сьогодні соціальна політика церкви охоплює широке коло теологічних питань: від соціальної доктрини християнства, спрямованої на вивчення соціальної проблематики буття людства, до забезпечення цілісності розвитку сучасного соціуму. З точки зору соціального вчення церкви, метою суспільного розвитку людства є саме суспільство, зростання можливостей для реалізації духовної й соціальної місії кожної людини. Саме тому соціальна політика церкви спрямована на підвищення рівня унікальності, самобутності, творчості, самореалізації і свободи людської особистості.
В умовах політичної та економічної кризи глобального світу не тільки держава має бути соціальним амортизатором перетворень, а також і церква має проводити активну соціальну політику в умовах викликів сучасного світу.

Ключові слова: соціальна політика церкви; соціальне вчення; доктрина; процеси державотворення; релігія; наука; теологія; християнство; суспільство; глобалізація; оптимізація; релігійні організації.

Література

1. Бергер П. Священная завеса. Элементы социологической теории религии / Питер Бергер; пер. с англ. Р. Сафронова. — М.: Новое литературное обозрение, 2019. — 208 с.
2. Біблія і мораль / Біблійні корені дій християнина / Пер. з італ. І. Цмоканич, О. Демко, Т. Окіс, О. Бодак. — Львів: Свічадо, 2012. — 200 с.
3. Борг М. Бунтарь Иисус: Жизнь и миссия в контексте двух эпох / Маркус Борг; [пер. с англ. М.И. Завалова]. — М.: Эксмо, 2009. — 400 с.
4. Введение в Ветхий Завет. С заметками по истории толкования Ветхого Завета и истории библейской археологии. Под редакцией Марка Мангано: Пер. с англ. — М.: Духовная Академия Апостола Павла, 2007. — 528 с.
5. Гавриїл (Я.В. Кризина), архім.; Діонісій Мартишин, прот. Соціальне служіння Православної Церкви в умовах викликів сучасного світу: монографія / Я.В. Кризина, Д.С. Мартишин. — К.: ДП "Вид. дім "Персонал", 2018. — 254 с.
6. Гавриїл (Я.В. Кризина), єп.; Діонісій Мартишин, прот. Вступ до православної теології: посібник. — 2-ге вид., перероб. І допов. / Я.В. Кризина, Д.С. Мартишин. — К: ДП "Вид. дім "Персонал", 2019. — 296 с.
7. Головатий М.Ф. Соціальна політика і соціальна робота: Термінолог.-понятійн. слов. / М.Ф. Головатий, М.Б. Панасюк. — К: МАУП, 2005. 560 с.
8. Гольдшмидт Пинхас, раввин. Общине и миру: Размышления о важном. — М.: Мосты культуры, 2018. — 256 с.
9. Еліаде Мірча. Пошуки. Історія та смисл в релігії / Пер. з англ. Анни Марії Басаурі Зюзіної. — К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2018. — 256 с.
10. Иудейско-христианский диалог. Словарь справочник / Под ред. Леона Кленицкого и Джеффри Вайгодера. — М.: ББИ, 2004. — 318 с.
11. Казанова Хосе. Релігія в сучасному світі: плюралізм, секуляризація, глобалізація / Пер. з англ. Романа Скакуна. — Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2019. — 348 с.
12. Крутій О. М., Радченко О. В. Публічний діалог в системі політичної культури демократичного суспільства [Текст]: монографія / О.М. Крутий О.В. Радченко. — Харків: Вид-во АДНДУ, 2015. — 396 с.
13. Неклесса Олександр. Осмислюючи майбутнє. Світ як незавершений проект / Пер. з рос. Мирослава Лаюка, Катерини Сінченко. — Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2018. — 208 с.
14. Пасічник В.М. Формування державної політики національної безпеки України на засадах української національної ідеї: монографія / Василь Миколайович Пасічник. — К.: ВАДНДУ, 2016. — 300 с.
15. Радченко О.В. Практикум з історії політичної думки України: навчальний посібник / О.В. Радченко, С.В. Пробийголова, Н.В. Пробийголова. — Харків: Асоціація докторів державного управління. — Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. — 352 с.
16. Райт Кристофер. Око за око. Этика Ветхого Завета / Пер. с англ. — Черкассы: Коллоквиум, 2010. — 536 с.
17. Семигіна Т.В. Порівняльна соціальна політика: навч. посіб. — К.: МАУП, 2005. — 276 с.
18. Чопей Богдан, Мартышин Дионисий, протоиерей. Основы социального учения Русской Православной Церкви: учеб. пособие. — К.: Духовно-просветительский Центр имени Святых Апостолов, ДП "Издательский дом "Персонал", 2013. — 306 с.
19. Шмеман Александр, протопресвитер. Церковь и церковное устройство. Сборник статей. — М.: ГРАНАТ, 2018. — 376 с.
20. Щокін Г.В. Основи політичної науки. — К.: МАУП, 2006. — 184 с.

D. Martyshyn

THE ESSENCE AND CONTENT OF THE SOCIAL DOCTRINE OF THE CHURCH AS VALUE BASIS OF STATE FORMATION

Summary

The article is devoted to revealing the origins of the social doctrine of Christianity as teaching of interaction of the Church, man, civil society and the state. The place and role of the social policy of the Church in system of public administration is determined, due to the fact that no political system, no state can function normally without value reference points of life, spiritual vectors of movement, spiritual achievements of religions and mankind.
According to the author the world of public administration as a world of political, spiritual, social and communicative, can't be imagined without spiritual values of Christianity. A categorical analysis of interrelation of discursive field of the categories "religion", "social doctrine of the Church", "social policy", "state", "values," which is best disclosed in the context of the dialogue of the social doctrine of the Church and state administration was conducted.
The separate concept of "Church" is singled out from the category "social policy of the Church", the necessity of which is determined by the priority role of the Church in the processes of democratic state formation. It is discovered that from the depths of millennia Biblical values have a close relation to public administration, acting simultaneously as a mechanism for the establishment of political power and the existence of the state itself. Religion forms vectors of the spiritual goals of the life of society and the state. It is proved that the dialogue between the state and the Church takes place at the level of interaction "Christian — Church — society — state" where the values of Christianity renew and inspire the social system of society.
Today the social policy of the Church covers quite a wide range of theological issues: from the social doctrine of Christianity which is aimed at studying the social problems of human existence to ensure the integrity of the development of modern society. From the point of view of the social doctrine of the Church the goal of social development of mankind is society itself, the growth of opportunities for the realization of spiritual and social mission of each person. That is why the social policy of the Church is aimed at increasing the level of uniqueness, identity, creativity, self-realization and freedom of the human personality.
In the context of political and economic crisis of global world not only the state acts as a social dampening of transformations but also the Church must pursue an active social policy in conditions of the challenges of the modern world.

Keywords: social policy of the Church; social doctrine; doctrine; processes of state creation; religion; science; theology; Christianity; society; globalization; optimization; religious organizations.

References

1. Berher, P. (2019), Sviaschennaia zavesa. Elementy sotsyolohycheskoj teoryy relyhyy [The sacred veil. Elements of the sociological theory of religion], Novoe lyteraturnoe obozrenye, Moscow, Russia.
2. Tsmokanych, I. Demko, O. Okis, T. and Bodak, O. (2012), Bibliia i moral'. Biblijni koreni dij khrystyianyna [Bible and morality. Biblical roots of Christian action], Svichado, L'viv, Ukraine.
3. Borh, M. Buntar' Yysus: (2009), Zhyzn' y myssyia v kontekste dvukh epokh [The Rebel Jesus: Life and Mission in the Context of Two Epochs], Eksmo, Moscow, Russia.
4. Manhano, M. (2007), Vvedenye v Vetkhyj Zavet. S zametkamy po ystoryy tolkovanyia Vetkhoho Zaveta y ystoryy byblejskoj arkheolohyy [Introduction to the Old Testament. With notes on the history of the interpretation of the Old Testament and the history of biblical archeology. Edited by Mark Mangano], Dukhovnaia Akademyia Apostola Pavla, Moscow, Russia.
5. Kryzyna, Ya.V. and Martyshyn, D.S. (2018), Sotsial'ne sluzhinnia Pravoslavnoi Tserkvy v umovakh vyklykiv suchasnoho svitu [Social service of the Orthodox Church in the context of the challenges of the modern world], DP "Vyd. dim "Personal", Kyiv, Ukraine.
6. Kryzyna, Ya.V. Martyshyn, D.S. and Bochkov, P.V. (2018), Vstup do pravoslavnoi teolohii [Introduction to Orthodox theology], Vyd. dim "Personal, Kyiv, Ukraine.
7. Holovatyj, M.F. and Panasiuk, M.B. (2005), Sotsial'na polityka i sotsial'na robota [Social Policy and Social Work: Terminologically-Conceptual Dictionary], MAUP, Kyiv, Ukraine.
8. Hol'dshmydt, P. (2018), Obschyne y myru: Razmyshlenyia o vazhnom [Community and Peace: Reflections on the Important], Mosty kul'tury, Moscow, Russia.
9. Eliade, M. (2018), Poshuky. Istoriia ta smysl v relihii [Searches. History and meaning in religion], DUKh I LITERA, Kyiv, Ukraine.
10. Klenytskiy, L. and Vajhoder, Dz. (2004), Yudejsko-khrystyanskyj dyaloh. Slovar' spravochnyk [Judeo-Christian dialogue. Dictionary reference], BBY, Moscow, Russia.
11. Kazanova, Kh. (2019), Relihiia v suchasnomu sviti: pliuralizm, sekuliaryzatsiia, hlobalizatsiia [Religion in the modern world: pluralism, secularization, globalization], Vydavnytstvo Ukrains'koho katolyts'koho universytetu, L'viv, Ukraine.
12. Krutij, O.M. and Radchenko, O.V. (2015), Publichnyj dialoh v systemi politychnoi kul'tury demokratychnoho suspil'stva [Public dialogue in the system of political culture of a democratic society], Vyd-vo ADNDU, Kharkiv, Ukraine.
13. Neklessa, O. (2018), Osmysliuiuchy majbutnie. Svit iak nezavershenyj proekt [Thinking about the future. The world is an unfinished project], DUKh I LITERA, Kyiv, Ukraine.
14. Pasichnyk, V.M. (2016), Formuvannia derzhavnoi polityky natsional'noi bezpeky Ukrainy na zasadakh ukrains'koi natsional'noi idei [Formation of the state policy of Ukraine's national security on the basis of the Ukrainian national idea], VADNDU, Kyiv, Ukraine.
15. Radchenko, O.V. Probyjholova, S.V. and Probyjholova, N.V. (2010), Praktykum z istorii politychnoi dumky Ukrainy [Workshop on the history of political thought in Ukraine], vyd-vo SNU im. V. Dalia, Luhans'k, Ukraine.
16. Rajt, K. (2010), Oko za oko. Etyka Vetkhoho Zaveta [An eye for an eye. Ethics of the Old Testament], Kollokvyum, Cherkassy, Ukraine.
17. Semyhina, T.V. (2005), Porivnial'na sotsial'na polityka [Comparative social policy], MAUP, Kyiv, Ukraine.
18. Chopej, B. and Martyshyn, D. (2013), Osnovy sotsyal'noho uchenyia Russkoj Pravoslavnoj Tserkvy [The foundations of the social doctrine of the Russian Orthodox Church], Vyd. dim "Personal, Kyiv, Ukraine.
19. Shmeman, A. (2018), Tserkov' y tserkovnoe ustrojstvo [Church and church structure. Digest of articles], HRANAT, Moscow, Russia.
20. Schokin, H.V. (2006), Osnovy politychnoi nauky [Basic political science], MAUP, Kyiv, Ukraine.

№ 8 2019, стор. 105 - 110

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 264

Відомості про авторів

Д. С. Мартишин

к. н. з богосл., доцент, завідувач кафедри українознавства, православ'я та теології, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

D. Martyshyn

candidate sciences in theology, Associate Professor, head of the Department of Ukrainian Studies, Orthodoxy and Theology, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ORCID:

0000-0002-2770-7757

Як цитувати статтю

Мартишин Д. С. Сутність та зміст соціальної доктрини церкви як ціннісного базису державотворення. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 8. С. 105–110.

Martyshyn, D. (2019), “The essence and content of the social doctrine of the church as value basis of state formation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 105–110.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.