EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ З ПРОБЛЕМИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Л. М. Радченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.125

УДК: 338.23:628.47

Л. М. Радченко

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ З ПРОБЛЕМИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано проблему поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ), яка є актуальною не лише для України, але й для всього світу. Її необхідно розглядати, як одну із значних факторів екологічної безпеки, а в плані вибору пріоритетів виходити із оцінки як ресурсного джерела, так і екологічно небезпечного чинника.
Низький рівень використання відходів для переробки призводить до накопичення їх у навколишньому природному середовищі і може незабаром викликати екологічну катастрофу, що і робить цю проблему актуальною й досить гострою для України.
Проблеми ТПВ частково вирішуються в містах, чого неможна сказати про сільські населені пункти, де майже не проводиться їх організоване збирання та вивіз. У більшості населених пунктів відсутні програми поводження з твердими побутовими відходами та схеми санітарної очистки населених пунктів, не ведуться реєстри об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і місць їх видалення, що призводить до утворення стихійних сміттєзвалищ та погіршує санітарний стан населених пунктів.
У роботі досліджено проблему забруднення навколишнього середовища ТПВ в Україні, запропоновані рекомендації щодо удосконалення механізм державного управління у цій сфері в сучасних умовах європейської інтеграції та виокремлено невирішені проблеми для формулювання перспективних напрямів наукових досліджень.

Ключові слова: тверді побутові відходи; державне управління з проблем твердих побутових відходів; екологічна безпека; утилізація.

Література

1. Закон України про охорону навколишнього при родного середовища // Відомості Верховної Ради Ук раїни (ВВР). — 1991. — № 41. — Ст. 546.
2. Про відходи, Закон України від 05 березня 1998 р. № 187/98-ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр
3. Приходченко Л.Л. Структура механізму державного управління: взаємозв'язок компонентів та фактори впливу на ефективність. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2009. № 2. С. 105—112.
4. Мельниченко О.А., Радькова О.С. Державне управління поводженням з твердими побутовими відходами: узагальнення надбань української науки. Державне будівництво. 2017. № 1. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2017— 1/doc/1/02.pdf
5. Гуменюк Г. Д. Поводження з відходами: вимоги Європейського Союзу і законодавства України. — Київ: Стандартизація: методологія і практика, 2015. — № 3. — С. 26—29. URL: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&I MAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ssia_2015_3_8.pdf
6. Національні доповіді МНС. Аналіз надзвичайних ситуацій в Україні, які виникли протягом — 2005—2009 рр. Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // www.mns.gov.ua/opinfo/?q=2&y=2010&c.
7. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2014 р. — К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, ФОП Грінь Д.С., 2016. — 350 с.
8. Бородіна О.М., Киризюк С.В., Яровий В.Д., Єрмольєв Ю.М., Єрмольєва Т.Ю. Моделювання локальних систем землекористування в умовах глобальних змін клімату / Економіка і прогнозування. 2016. — С. 117—127 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%A5/Downloads/econprog_— 2016_1_10.pdf
9. Хільчевський В.К., Забокрицька М.Р., Кравчинсь кий Р.Л. Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля / В.К. Хільчевський, М.Р. За бокрицька, Р.Л. Кравчинський. — К.: ВПЦ "Київський університет". — 2016. — 192 с.
10. Гриник О. Ресурси територіальної громади: шляхи формування та ефективного використання / О. В. Гриник, — Львів, Проект підтримки громад. — 2016. — 187 с.

L. Radchenko

STATE DEPARTMENT FOR SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE CURRENT CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE

Summary

The present state of the problem of solid household waste (SHW) in Ukraine is analyzed. The ways of improving the state management of solid household waste management are proposed. The outstanding problems in this area are outlined, for the formulation of perspective directions of scientific research.
The problem of dealing with solid waste is relevant not only for Ukraine but also for the whole world. It needs to be considered as one of the major environmental safety factors, and in terms of the choice of priorities to proceed from the assessment of both a resource source and an environmentally hazardous factor. The low level of waste utilization for recycling leads to their accumulation in the natural environment, which may soon lead to an ecological catastrophe. That is why the problem of solid waste is actual and quite acute for Ukraine.
The problems of solid waste are partially solved in cities, but in rural areas there is almost no organized dumping of solid waste. In most settlements, there are no programs for dealing with solid household waste and schemes of sanitary cleaning of settlements, no register of objects of formation, treatment and utilization of waste and places for their removal, all this leads to the formation of natural landfills, which worsens the sanitary condition of settlements.
State policy and public management on the issue of solid waste are aimed at environmental safety, improvement of the state of the environment, public health and ensuring the conditions for the preservation of natural resources for future generations. Such a management should include methods and means that determine the achievement of the desired result.
Given such a disappointing situation in the field of waste management in Ukraine, it can be argued that the existing management tools are inadequate.
The paper investigates the problem of environmental pollution by solid household waste in Ukraine, proposes recommendations for improving the mechanism of state management in the area of solid household waste management in the current conditions of European integration, and identifies outstanding issues in this area, to formulate promising areas for scientific research.

Keywords: solid household waste; state management of solid waste; environmental safety; utilization.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On Environmental Protection", Vidomosti Verchovnoi Rady Ukrainy, vol. 41, p. 546.
2. Verkhovna Rada of Ukraine (1998), (2017), The Law of Ukraine "About wastes", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр (Accessed 25 March 2019).
3. Prykhodchenko, L.L. (2009), "Structure of mechanism of state administration : intercommunication of components and factors of influence on efficiency", Visnyk Natsionalnoyi akademiyi derzhavnogo upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny, vol. 2, pp. 105—112.
4. Melnychenko, O.A. and Radkova, O.S. (2017), "Public administration of solid household waste management: generalization of the achievements of Ukrainian science", Derzhavne budivnytstvo, vol. 1, available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2017-1/doc/1/02.pdf (Accessed 25 March 2019).
5. Gumenyuk, G.D. (2015), "Waste management: requirements of the European Union and legislation of Ukraine", Standartyzacija : metodologija i praktyka, vol. 3, pp. 26—29.
6. Ministry for Emergencies (2010), "National reports. Analysis of Emergencies in Ukraine that arose during 2005—2009", available at: http://www.mns.gov.ua/opinfo/ ?q=2&y=2010&c (Accessed 25 March 2019).
7. Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (2016), Natsional'na dopovid' pro stan navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyscha v Ukraini u 2014 r. [National report on the state of the natural environment in Ukraine in 2014], Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, Кyiv, Ukraine.
8. Borodina, O.M. Kyrisyuk, S.V. Yarovoy, V.D. Yermoliev, Y.M. and Yermoleva, T.Y. (2016), "Modeling of Local Land Use Systems in Global Climate Change", Economics and Forecasting, vol. 1, рр. 117—127.
9. Chilchevs'kyi, V.K. Zabokryts'ka, M.R. and Kravchyns'kyj, R.L. (2016), Ekolohichna standartyzatsiia ta zapobihannia vplyvu vidkhodiv na dovkillia [Ecological standardization and warning of influence ofwastes are on an environment], VPTs "Kyivs'kyj universytet", Kyiv, Ukraine.
10. Grynyk, O. (2016), Resursy therythorialnoyi gromady: schljachy formuvannja ta efektyvnogo vykorystannja [Resources of territorial society: ways of forming and effective use], Proekt pidtrymky gromad, Lviv, Ukraine.

№ 8 2019, стор. 125 - 129

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 558

Відомості про авторів

Л. М. Радченко

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

L. Radchenko

postgraduate student of the Department of Regional Administration, Local Government and City Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0001-6196-6456

Як цитувати статтю

Радченко Л. М. Державне управління з проблеми твердих побутових відходів у сучасних умовах європейської інтеграції України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 8. С. 125–129.

Radchenko, L. (2019), “State department for solid waste management in the current conditions of european integration of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 125–129.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.