EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН: АСПЕКТИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
О. Ф. Якимчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.136

УДК: 351//354

О. Ф. Якимчук

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН: АСПЕКТИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Анотація

Кліматичні зміни особливо останнім десятиліттям стали невід'ємною частиною нашого життя. Їх вплив на соціально-економічний розвиток держави доволі вагомий, але оцінити наслідки від зміни клімату повною мірою нині неможливо. Ці зміни позначаються не лише на стані соціально-економічного розвитку держави, але й у показниках еколого-економічної безпеки. Тому важливою складовою національної безпеки України, що вказує на зв'язок між економічною могутністю країни, національною безпекою та наявним потенціалом, є її економічна безпека, досягти яку можливо шляхом реалізації форм й методів економічної політики, спрямованої на ефективну діяльність усіх підрозділів та підсистем, первинною ланкою яких є суб'єкти господарювання. Лише за наявності достовірного інформаційного забезпечення щодо діяльності суб'єктів господарювання стає можливим ефективне управління еколого-економічною безпекою держави. Нині до системи безпеки потрібно закладати інструменти формування інформаційного суспільства, що особливої актуальності набуває в умовах гібридної війни. Все це сформувало мету, предмет та об'єкт цього дослідження. Надзвичайно актуальною є проблема змін і деградації екосистем і грунтів, тобто відновлювальної здатності природних екосистем і відтворення ресурсів. Нераціональне землекористування в умовах кліматичних змін, ігнорування довготривалих змін та концентрація, в основу якої покладено "швидкі прибутки", призводять до виснаження ресурсів й, відповідно, до економічних втрат. Ці втрати полягають у зменшенні родючості грунтів, опустелюванні, ерозії тощо. Нині людство опинилося перед реальною загрозою втратити 25% продуктивності грунтів. Варто зазначити, що кліматичні зміни спричиняють і значні фінансові витрати для держав. Як підсумок дослідження, автором розроблено комплекс заходів задля зміцнення еколого-економічної безпеки України, окреслено перспективи впровадження концепції сталого розвитку в умовах зміни клімату. Нова система державного управління забезпеченням інформаційної безпеки України повинна грунтуватися на врахуванні запропонованих концептуальних засад забезпечення еколого-економічної безпеки.

Ключові слова: інформатизація; еколого-економічна безпека; законодавство; міжнародна співпраця; розвиток.

Література

1. Кліматичні зміни: скільки коштувало людству глобальне потепління у 2018 році [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https: // www.bbc.com/ ukrainian/features-46697228
2. Стратегія національної безпеки України "Україна у світі, що змінюється": затв. указом Президента України від 08.06.2012 №389/2012 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389/2012
3. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/ view/ME131588
4. Кліматичні зміни складають загрозу національній безпеці [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/25139156.html.
5. Ліпкан В.А. Теорія національної безпеки: [підручник] / В.А. Ліпкан. — К.: КНТ, 2009. — 631 с., с. 362—363.
6. Бобров Є. Сучасні підходи до дослідження економічної безпеки / Є. Бобров // Економіка України. — 2012. — № 4. — С. 80—85., с. 80.
7. Шершун М.Х., Дребот О.І. Економіка природокористування лісових екосистем: навч. Посіб. — К.: ДІА, 2017. — 264 с.
8. Щодо затвердження Базового плану адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації). Наказ від 17.12.2018 № 659 // http://www.menr. gov.ua/index.php/normakty/60-9/acts
9. Належне екологічне врядування в країнах Східного Партнерства: роботи непочатий край. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://eu.prostir.ua/files/1331819362039/ Environmentalgovernance_PB_15.03_ukr.pdf
10. Перелік директив та регламентів у сфері охорони навколишнього середовища [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.google. com/search
11. Якимчук А.Ю. Економічний та управлінський аспекти збереження біорізноманіття України за вимогами Кіотського протоколу / А.Ю. Якимчук // Вісник ЛНТУ України. — Львів, 2014. — № 24.02. — С. 131—142.

O. Yakymchuk

STATE MANAGEMENT OF ECOLOGY-ECONOMICAL SAFETY IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGES: ASPECTS OF INFORMATIZATION

Summary

Climate change in recent years has become an integral part of our lives. Its influence on the socio-economic development of the state is rather significant, but it is impossible to assess the consequences of climate change to the full extent. These changes affect not only the state of socio-economic development of the state, but also indicators of ecological and economic security. Therefore, an important component of Ukraine's national security, which indicates the link between the country's economic power, national security and available potential, is its economic security, which can be achieved through the implementation of forms and methods of economic policy aimed at the effective operation of all units and subsystems, the primary the link of which are business entities. Only in the presence of reliable information support regarding the activities of economic entities has been possible to effectively manage the state's economic security. Today, the security system should be equipped with tools for the formation of the information society, which becomes especially relevant in the context of the hybrid war. All this formed the actuality, purpose and object of this investigation. Extremely urgent are the problems of changes and degradation of ecosystems and soils, that is, the renewable capacity of natural systems and the reproduction of resources. Inappropriate land use in climate change, ignoring long-term changes, and concentrating on rapid returns lead to resource depletion: fertility loss, desertification, erosion, etc. One can say that mankind faced a real threat in 15—20 years to lose 25% of soil productivity. It is worth noting that climate change also entails significant financial costs for states. A set of measures for strengthening of ecological and economic security has been developed, prospects of implementation of the sustainable development concept in conditions of climate change have been ordered. The new system of state management of providing information security of Ukraine should be based on the proposed conceptual framework for the provision of environmental and economic security.

Keywords: informatization; ecology-economical safety; legislation; international activity; development.

References

1. BBC (2019), "Climate change: how much global warming would cost humanity in 2018", available at: https://www.bbc.com/ukrainian/features-46697228 (Accessed 02 Apr 2019).
2. President of Ukraine (2012), Decree "Ukraine's National Security Strategy "Ukraine in a Changing World ", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389/2012 (Accessed 02 Apr 2019).
3. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), "On Approval of Methodological Recommendations for Calculating the Level of Economic Security of Ukraine", available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/ME131588 (Accessed 20 Jan 2019).
4. Radio svoboda (2019), "Climate change is a threat to national security", available at: https://www.radiosvoboda.org/a/25139156.html (Accessed 02 Apr 2019).
5. Lipkan, V.A. (2009), Teoriia natsional'noi bezpeky [The theory of national security], KNT, Kyiv, Ukraine.
6. Bobrov, E. (2012), "Modern Approaches to the Study of Economic Security". Ekonomika Ukrainy, vol. 4, pp. 80—85.
7. Shershun, M. and Drebot, O. (2017), Ekonomika pryrodokorystuvannia lisovykh ekosystem [The economics of forest ecosystem use], DIA, Kyiv, Ukraine.
8. Ministry of Ecology and Nature Resources Usage (2018), "On approval of the baseline environmental adaptation of Ukraine's legislation to the European Union (Baseline approximation)", available at: http://www.menr.gov.ua/index.php/normakty/60-9/acts (Accessed 20 Jan 2019).
9. Humeniuk, V. and Mischuk, Z. (2012), "Good environmental governance in the Eastern Partnership countries: the work is endless", available at: https://eu.prostir.ua/files/1331819362039/Environmentalgovernance_PB_15.03_ukr.pdf (Accessed 02 Apr 2019).
10. Google.com (2019), "List of directives and regulations in the field of environmental protection ", available at: https://www.google.com/search (Accessed 02 Apr 2019).
11. Yakymchuk, A. (2014), "Economic and managerial aspects of biodiversity conservation of Ukraine according to the requirements of the Kyoto Protocol", Visnyk LNTU Ukrainy, vol. 24.02, pp. 131—142.

№ 8 2019, стор. 136 - 140

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 249

Відомості про авторів

О. Ф. Якимчук

керівник групи розрахунків відділу бізнес-систем департаменту інформаційних технологій та телекомунікацій ПрАТ "Рівнеобленерго", аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

O. Yakymchuk

Head of the Group of CalcРulations of Business Systems Division of the Information Technologies and Telecommunications Department of PJSC "Rivneoblenergo", Postgraduate Student, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0960-8835

Як цитувати статтю

Якимчук О. Ф. Державне управління еколого-економічною безпекою в умовах кліматичних змін: аспекти інформатизації. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 8. С. 136–140.

Yakymchuk, O. (2019), “State management of ecology-economical safety in the context of climate changes: aspects of informatization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 136–140.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.