EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Т. О. Меліхова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.10

УДК: 657.633:331.2

Т. О. Меліхова

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Ефективне управління дебіторською заборгованістю є важливим завданням керівництва в умовах функціонування підприємства. У фінансово-господарській діяльності підприємства особливе місце займає дебіторська заборгованість, а саме розрахунки з підзвітними особами. У сучасних умовах розвитку економічних відносин, внутрішній аудит перетворюється у важливу функцію управління.
Метою роботи є удосконалення методичних засад проведення внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для підвищення ефективності діяльності підприємства.
Метою проведення внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами є перевірка достовірності, законності, правильності, своєчасності надання звітів про використання коштів виданих під звіт, а також проведення розрахунків з підзвітними особами.
Завданням проведення внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами є перевірка: наявності та правильності оформлення первинних документів, арифметичної точності складання авансових звітів, дотримання термінів відрядження, відповідності інформації авансових звітів з доданими до них документами, цільового використання підзвітних сум, своєчасності повернення коштів виданих під звіт, відображення операцій на рахунках в обліку.

Ключові слова: внутрішній аудит; розрахунки з підзвітними особами; анкета; план; програма; робочі документи; ефективність.

Література

1. Макаренко А.П. Аудит: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2016. — 184 c.
2. Макаренко А.П. Організація і методика аудит: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 190 с.
3. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту касових операцій для підвищення ефективності діяльності підприємства / Т. О. Меліхова, Т. В. Манойло // Регіональна бізнес-економіка та управління. — 2013. — № 2. — С. 97—106.
4. Меліхова Т.О. Удосконалення документального забезпечення аудиту розрахунків з підзвітними особами з метою якісного проведення перевірки / К.О. Новосьолова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2012. — Вип. 36. — С. 108—116.
5. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту ефективності використання основних засобів на підприємстві / Т.О.Меліхова, О.Буркова // Економічний аналіз. — 2012. — Вип. 11. — Ч. 4. — С. 257—264.
6. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: монографія. — Херсон, Видавничий дім "Гельветика", 2018. — 632 с.
7. Меліхова Т.О. Удосконалення документування обліку розрахунків з покупцями та замовниками з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Ф.О. Гавриленко // Інвестиції: практика та досвід, 2018. — № 2. — С. 24—32.
8. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Н.С. Ніколаєнко // Економіка та держава, 2017. — № 1. — С. 51—55.
9. Меліхова Т.О. Удосконалення документального забезпечення аудиту розрахунків з підзвітними особами з метою якісного проведення перевірки / Т.О. Меліхова, К.О. Новосьолова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2012. — Вип. 36. — С. 108—116.
10. Теорія і практика документування в обліку і аудиті: навч.-метод. посібник. — Ч. 2 / А.П. Макаренко, О.М. Панченко, Л.В. Таратута, Т.О. Меліхова, Л.А. Птіцина; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2011. — 127 c.
11. Макаренко А.П. Теоретико-методичні основи та практичні підходи до вдосконалення аудиту лізингових операцій / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова // Економічний вісник Запорізької державної, 2016. — № 6. — С. 164 — 171.
12. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на прибуток для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.М. Бикова // Агросвіт. — 2017. — № 1—2. — С. 19—25.
13. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на додану вартість для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.Ю. Бойко // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 1. — С. 34—39.
14. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту екологічного податку для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.С. Зуб // Ефективна економіка, 2016. — № 12 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2016
15. Подмешальська Ю.В. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник / Ю.В. Подмешальська, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 400 c.
16. Салига С.Я. Аудит податків суб'єктів господарювання: монографія / С.Я. Салига, Т.О. Меліхова. — Запоріжжя: КПУ, 2011. — 224 с.
17. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, В.В. Височина. Економіка та держава. — 2018. — № 1. — С. 69—75.
18. Меліхова Т.О. Внутрішній контроль виробничих запасів для своєчасного виявлення загроз в системі управління фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, І.О. Федоров // Агросвіт. — 2018. — № 2. — С. 63—70.
19. Меліхова Т.О. Аналіз впливу податкового навантаження на рівень податкової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.В. Троян // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 20. — С. 33—37.
20. Макаренко А.П. Удосконалення аудиту короткострокової дебіторської заборгованості / А.П. Макаренко, Д.В. Ахмєдова // Агросвіт, 2018. — № 2. — С. 45—51.
21. Макаренко А.П. Соціальне страхування: сутність, значення та обліковий аспект: навч. посібник: [гриф ЗДІА] / А.П. Макаренко, О.П. Зоря, Т.О. Меліхова, І.Я. Максименко. — Запоріжжя: ЗДІА. — 2017. — 200 c.
22. Макаренко А.П. Оподаткування в системі обліку: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, О.В. Гамова; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 147 c.
23. Макаренко А.П. Податкове планування та мінімізація податкових ризиків: навч. посібник: [рек. вченою радою ЗДІА] / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 260 c.
24. Макаренко А.П. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник/ А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Ю.В. Подмешальська, Н.С. Чакалова. — Запоріжжя: ЗДІА, 2018. — 602 c.
25. Макаренко А.П. Державний фінансовий контроль: посібник для внз: [гриф ЗДІА] / А.П. Макаренко, І. Я. Максименко, Т.О. Меліхова, О.П. Зоря навч. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 280 c.

T. Melikhova

METHODICAL PRINCIPLES OF INTERNAL AUDIT CONDUCTING OF ACCOUNTS WITH ACCOUNTABLE PERSONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF ENTERPRISE ACTIVITY

Summary

Effective management of accounts receivable is an important task of management in the conditions of enterprise operation of. In financial and economic activity of the enterprise a special place receives receivables, namely, settlements with accountable persons. In modern conditions of development of economic relations, internal audit becomes an important function of management.
The purpose of the work is to improve the methodical principles of conducting of internal audit of payments with accountable persons for improving the efficiency of the enterprise.
The purpose of conducting of internal audit of accounts with accountable persons is checking the reliability, legality, correctness, timeliness of reporting on the use of funds issued under the report, as well as conducting settlements with accountable persons.
The purpose of internal audit conducting of accounts with accountable persons is checking: availability and correctness of execution of primary documents, arithmetic accuracy of drafting of advance reports, observance of terms of business trip, compliance of information of advance reports with attached documents, purpose use of accountable amounts, timely repayment of funds issued under the report, display of operations on accounts in the account.

Keywords: internal audit; settlements with accountable persons; questionnaire; plan; program; working documents; efficiency.

References

1. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
3. Melikhova, T.O. and Manojlo, T.V. (2013), "Develop a program audit of cash transactions to improve the efficiency of enterprise activity", Rehional'na biznes-ekonomika ta upravlinnia, vol. 2, pp. 97—106.
4. Melikhova, T.O. and Novos'olova, K.O. (2012), "Improvements documentary providing audit settlements with accountable accountable persons for the purpose of quality inspection", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy. vol. 36, pp. 108—116.
5. Melikhova, T.O. and Burkova, O. (2012), "Develop a program effectiveness audit of the use of fixed assets in the enterprise", Ekonomichnyj analiz, vol. 11, no. 4, pp. 257—264.
6. Melikhova T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrol', efektyvnist' [Economical bezpeka p_dpriєmstva: formavannya, control, effektivn_st], Kherson, Ukraine.
7. Melikhova T.O. and Havrylenko F.O. (2018), "Accompanied documenting of the region of rozrakhunkiv with purchases that the deputies of the merit of information about the security", Investytsiyi: praktyka ta dosvid,, vol. 2, pp. 24—32.
8. Melikhova, T.O. and Nikolayenko, N.S. (2017), "Development of an inventory audit program to increase financial security of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 51—55.
9. Melikhova, T.O. and Novosolova, K.O. (2012), "Improvement of Documentary Provision of Audit of Payments with Accountable Persons for Quality Inspection", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoyi systemy Ukrayiny, vol. 36, pp. 108—116.
10. Makarenko, A. P. Panchenko, O. M. Taratuta, L. V. and Melikhova, T.O. (2011), Teoriya i praktyka dokumentuvannya v obliku i audyti, [The theory and practice of documenting in accounting and audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
11. Makarenko, A.P. and Melikhova, T.O. (2016), "Theoretical and methodological foundations and practical approaches to improving the audit of leasing operations", Ekonomichnyy visnyk Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, vol. 6, pp. 164—171.
12. Melikhova, T.O. and Bykova, M.M. (2017), "Development of a profit tax audit program to increase the financial safety of the enterprise", Ahrosvit, vol. 1—2, pp. 19—25.
13. Melikhova, T.O. and Boyko, M.Yu. (2017), "Development of a program for the audit of value added tax to increase the financial safety of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 34—39.
14. Melikhova, T.O. and Zub, O.S. (2016), "Development of Environmental Tax Audit Program for Increasing Financial Safety of an Enterprise", Efektyvna ekonomika, http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2016, vol.12.
15. Podmeshal's'ka, YU., Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Bukhhalters?kyy oblik: navch.-metod. posibnyk, [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
16. Salyha, S.YA. and Melikhova, T.O. (2011), "Audit of Taxes of Business Entities" KPU. Zaporizhzhya, Ukraine.
17. Melikhova, T.O. and Vysochyna, V.V. (2018), "Development of a program for auditing production costs to improve the financial safety of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 69—75.
18. Melikhova, T.O. and Fedorov, I.O. (2018), "Internal control of inventory for timely detection of threats in the system of financial security management of the enterprise", Ahrosvit, vol. 2, pp. 63—70.
19. Melikhova, T.O. and Troyan, O.V. (2017) "Analysis of the impact of the tax burden on the level of tax security of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 33—37.
20. Makarenko, A.P. and Akhmyedova, D.V. (2018), "Improving the audit of short-term receivables", Ahrosvit, vol. 2, pp. 45—51.
21. Makarenko, A.P. Zorya, O.P. Melikhova, T.O. аnd Maksymenko, I.Yа. (2017), Sotsial'ne strakhuvannya: sutnist', znachennya ta oblikovyy aspekt, [Social insurance: essence, value and accounting aspect], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
22. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Hamova, O.V. (2015), Opodatkuvannya v systemi obliku: navch.-metod. posibnyk, [Taxation in the accounting system: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
23. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Podatkove planuvannya ta minimizatsiya podatkovykh ryzykiv: navch. posibnyk, [Tax planning and minimization of tax risks: teaching. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
24. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. Podmeshalska, Yu.V. and Chakalova, N.S. (2018), Bukhhalterskyy oblik: navch.-metod. posibnyk [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
25. Makarenko, A.P. Maksymenko, I. Yа. Melikhova, T. O. аnd Zorya, O.P. (2017), Derzhavnyy finansovyy kontrol', [State financial control], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.

№ 9 2019, стор. 10 - 17

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-05-23

Кількість переглядів: 574

Відомості про авторів

Т. О. Меліхова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут Запорізького національного університету

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Engineering Institute Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-9934-8722

Як цитувати статтю

Меліхова Т. О. Методичні засади проведення внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для підвищення ефективності діяльності підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 9. С. 10–17. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.10

Melikhova, T. (2019), “Methodical principles of internal audit conducting of accounts with accountable persons for improving the efficiency of enterprise activity”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 10–17. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.