EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Р. І. Грешко, В. М. Харабара

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.29

УДК: 336

Р. І. Грешко, В. М. Харабара

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Публікацію присвячено дослідженню проблем формування системи моніторингу фінансової неспроможності підприємств в сучасних умовах. Проведено аналіз публікацій, що присвячені проблематиці аналізу фінансової неспроможності підприємств та визначено необхідність побудови цілісної системи моніторингу фінансової неспроможності підприємств. У статті визначено, що система моніторингу фінансової неспроможності підприємств — це своєрідна інформаційна система, котра сигналізую менеджменту підприємству про можливі небезпеки, що можуть наплинути на нього як із зовнішнього, так і з внутрішнього середовища, а результатом її використання повинно бути підвищення платоспроможності, прибутковості та поліпшення фінансового стану підприємств за допомогою комплексу послідовних та взаємопов'язаних фінансових операцій, розроблених за ініціативою менеджменту підприємств, так і зацікавлених суб'єктів ринку. В дослідженні автори виділяють шість етапів формування системи моніторингу фінансової неспроможності підприємств: визначення об'єктів спостереження в діяльності підприємств; формування інформаційної бази; розрахунок фінансових показників та їх змін у динаміці; аналіз рівня негативних тенденцій фінансово-господарської діяльності підприємств; обгрунтування висновків та рекомендацій щодо поліпшення показників фінансового стану підприємства і забезпечення відповідного рівня його доходності; визначення можливостей подолання негативних тенденцій, що обумовлюють фінансову неспроможність підприємств. На основі дослідження авторами робиться висновок про те, що система моніторингу фінансової неспроможності підприємств є дієвим інструментом контролю, без якого неможливо приймати ефективні фінансові рішення по усуненню негативних тенденцій на підприємстві, є джерелом інформації, що сигналізує про потенційні ризики погіршення фінансового стану підприємств та можливі резерви мобілізації ресурсів для його поліпшення відповідно до контрольованих показників фінансово-господарської діяльності.

Ключові слова: фінансова неспроможність; фінансовий стан; підприємство; фінансові рішення; фінансово-господарська діяльність.

Література

1. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования: учебное пособие.— М.: КомКнига, 2006. — 432 с.
2. Григорків В.С. Моделювання економіки. Ч. 1: навч. посіб. — Чернівці: Рута, 2006. — 124 с.
3. Іщенко Н. А. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства // Вісн. Економічні науки. — 2017. — № 31. — С. 256—265.
4. Матвійчук А.В. Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування можливості банкрутства підприємств / А.В. Матвійчук // Нейронечіткі технології моделювання в економіці. — 2013. — № 2. — С. 71—118.
5. Тридід О.М. Економіко-математичні моделі оцінки фінансового стану суб'єктів господарювання: моногр. / О.М. Тридід, О.Г. Тижненко, Л.О. Тижненко. — К.: УБС НБУ, 2011. — 213 с.

R. Greshko, V. Kharabara

FORMATION OF THE SYSTEM OF MONITORING ТНЕ FINANCIAL INABILITY ENTERPRISES

Summary

The publication is devoted to the research of problems of formation of the system of monitoring of financial insolvency of enterprises in modern conditions. The analysis of publications devoted to the problems of the analysis of financial insolvency of enterprises was conducted and the necessity of construction of a complete system of monitoring of financial insolvency of enterprises was determined. The article states that the system of monitoring financial insolvency of enterprises is a kind of informational system that signals management of an enterprise about the possible dangers that can affect it both from the external and the internal environment, and the result of its use should be increase of solvency, profitability and improvement of financial condition of enterprises with the help of a complex of consistent and interconnected financial transactions, developed on the initiative of enterprise management, and a pledge vlenyh market players. In the study, the authors distinguish six stages of the formation of a system for monitoring financial insolvency of enterprises: the definition of objects of observation in the activities of enterprises; formation of the information base; calculation of financial indicators and their changes in dynamics; analysis of the level of negative tendencies of financial and economic activity of enterprises; substantiation of conclusions and recommendations on improvement of indicators of the financial condition of the enterprise and ensuring an appropriate level of its profitability; Identification of opportunities to overcome the negative trends that determine the financial insolvency of enterprises. On the basis of the study, the authors conclude that the system for monitoring financial insolvency of enterprises is an effective control tool, without which it is impossible to make effective financial decisions to eliminate negative trends in the enterprise, is a source of information signaling the potential risks of deterioration of the financial condition of enterprises and possible reserves. mobilization of resources for its improvement in accordance with controlled indicators of financial and economic activity.

Keywords: financial insolvency; financial condition; enterprise; financial decisions; financial and economic activity.

References

1.Babeshko, L. O. (2006), Osnovy еkonometrycheskoho modelyrovanyya: Uchebnoe posobye [Fundamentals of Econometric Modeling: Manual], KomKnyha, Moscow, Russia.
2. Hryhorkiv, V. S. (2006), Modelyuvannya ekonomiky: Navchalnyy posibnyk [Modeling of the economy: Teach manual], 2nd ed, Ruta, Chernivtsi, Ukraine.
3. Ishchenko, N. A. (2017), "Diagnostics of the probability of bankruptcy of the enterprise", Visnyk Ekonomichni nauky, vol. 31, pp. 256—265.
4. Matviychuk, A.V. (2013), "Fuzzy, neural network and discriminant models for diagnosing bankruptcy of enterprises", Neyronechitki tekhnolohiyi modelyuvannya v ekonomitsi, vol. 2, pp. 71—118.
5. Trydid, O.M. (2011), Ekonomiko-matematychni modeli otsinky finansovoho stanu subyektiv hospodaryuvannya: monohrafiya [Economic-mathematical models of estimation of financial condition of business entities: monograph], UBS NBU, Kyiv, Ukraine.

№ 9 2019, стор. 29 - 33

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-05-23

Кількість переглядів: 461

Відомості про авторів

Р. І. Грешко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

R. Greshko

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

ORCID:

0000-0003-3054-356X


В. М. Харабара

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

V. Kharabara

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

ORCID:

0000-0002-8555-6440

Як цитувати статтю

Грешко Р. І., Харабара В. М. Формування системи моніторингу фінансової неспроможності підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 9. С. 29–33. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.29

Greshko, R. and Kharabara, V. (2019), “Formation of the system of monitoring тне financial inability enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 29–33. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.29

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.