EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
А. М. Пугач, В. В. Мареніченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.65

УДК: 351.82:338.24

А. М. Пугач, В. В. Мареніченко

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація

Виділено основні характеристики регіональних екологічних програм; визначено основні аспекти та рівні прийняття місцевих екологічних програм; охарактеризовано головні кризові явища в досліджуваному регіоні щодо стану охорони довкілля; виділено головні екологічні проблеми Дніпропетровської області; запропоновано основні напрями удосконалення системи організації природоохоронної діяльності; визначено, що головне завдання, яке стоїть перед органами влади щодо реалізації державної політики у сфері охорони довкіллі — розробка і проведення в життя комплексу заходів, спрямованих на забезпечення оптимальних умов проживання населення; запропоновано та обгрунтовано гіпотезу, що збереження природних екосистем регіону можливо лише при одночасному застосуванні заходів, спрямованих на зміну ситуації в галузі охорони навколишнього середовища в регіоні в цілому та механізмів, які вирішують конкретні локальні проблеми.

Ключові слова: державне управління; механізми; охорона довкілля; програма; регіональний рівень.

Література

1. Дніпропетровська обласна стратегія поводження з твердими побутовими відходами (в рамках реалізації Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016—2025 роки) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://покров.dp.ua/images/2016.07/---_.pdf
2. Екологічний паспорт Дніпропетровської області, затв. Головою Дніпропетровської обласної адміністрації 23 черв. 2016 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/docs/protection1/dnipropetro vska/Dnipropetrovska_ekopasport_2015.pdf
3. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання: наказ Міністерства економіки України від 4 груд. 2006 р. № 367 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/ME06796.html

A. Pugach, V. Marenichenko

MECHANISMS OF STATE GOVERNANCE IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AT REGIONAL LEVEL

Summary

the main characteristics of regional environmental programs are highlighted (in particular, the main elements that should be reflected in the programs are determined); the main aspects and levels of adoption of local environmental programs are determined (in particular, it is determined that the programs are developed by local authorities of the state executive and executive committees of local councils); the main crisis phenomena in the studied region regarding the state of the environment are characterized (in particular, it is necessary to highlight the low level of culture of production and technological discipline, as well as low ecological consciousness of the society); the main environmental problems of the Dnipropetrovsk region are highlighted (in particular, it is necessary to highlight the high level of pollution of the air and water basins, the formation and accumulation of large volumes of industrial and domestic waste, the unsatisfactory situation in the field of handling unusable chemical plant protection products, the lack of capacity of existing treatment plants in the most technogenic — loaded cities of the region, reduction of species diversity of plants and animals); the main directions of improvement of the organization of environmental protection activities are proposed (in particular, it is necessary to highlight the creation of the latest regulatory and legal acts for harmonization of the requirements of ecological security with the possibilities of economic development, deepening of scientific provision of procedures for the formation and implementation of environmental policy, stimulation of awareness of the wide circles of the public, strengthening of personal and departmental responsibility for compliance with environmental legislation, international, regional, political peculiarities of the development of legislation and socio-economic conditions); it is determined that the main task faced by the authorities in implementing state policy in the field of environmental protection is the development and implementation of a set of measures aimed at ensuring optimal living conditions for the population.

Keywords: state governance; mechanisms; environmental protection; program; regional level.

References

1. Dnepropetrovskiy pravoslavnyy sayt "Pokrov" (2016), "Dnipropetrovsk region Strategy for Solid Waste Management (within the framework of the implementation of the Dnipropetrovsk Regional Complex Program (Strategy) for Environmental Safety and Prevention of Climate Change for 2016—2025)", available at: http://pokrov.dp.ua/images/2016.07/---_.pdf (Accessed 10 April 2019).
2. Ministry of Environment and Natural Resources of Ukraine (2016), "Environmental passport of Dnipropetrovsk region" available at: http://www.menr.gov.ua/docs/protection1/dnipropetrovska/Dnipropetrovska_ekopasport_2015.pdf (Accessed 10 April 2019).
3. Ministry of Economy of Ukraine (2010), Order "On Approval of Methodological Recommendations on the Procedure for the Development of Regional Target Programs, Monitoring and Reporting on their Implementation", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME06796.html (Accessed 10 April 2019).

№ 9 2019, стор. 65 - 69

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-05-23

Кількість переглядів: 415

Відомості про авторів

А. М. Пугач

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

A. Pugach

Doctor of Sciences in Public Administration, assistant professor, Head of the Department of Management, public management and administration, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-5586-424X


В. В. Мареніченко

к. держ. упр., старший викладач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

V. Marenichenko

Candidate of Sciences in Public Administration, Senior Lecturer of the Department of Management, public management and administration, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-0183-1354

Як цитувати статтю

Пугач А. М., Мареніченко В. В. Механізми державного управління у сфері охорони довкілля на регіональному рівні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 9. С. 65–69. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.65

Pugach, A. and Marenichenko, V. (2019), “Mechanisms of state governance in the field of environmental protection at regional level”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 65–69. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.