EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Є. В. Козловський, Т. І. Ткаченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.78

УДК: 338.48:334.02

Є. В. Козловський, Т. І. Ткаченко

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Анотація

У статті розглянуто особливості управління проектами в сфері туризму на основі застосування механізмів державно-приватного партнерства. Представлено класифікацію основних форм державно-приватного партнерства, наведено успішні приклади такого співробітництва в іноземних державах. Наголошено на важливості реалізації проектів державно-приватного партнерства на загальнодержавному рівні, яке переважно реалізується через створення національних туристичних організацій або аналогічних структур, які діють у національному масштабі. Перевагою державно-приватного партнерства є можливість використовувати сторонні інвестиції з метою подолання спадів і криз під час стагнації національної економіки. Найбільшого розповсюдження проекти державно-приватного партнерства дістали у економічно розвинених країнах, про що свідчить світовий досвід їх реалізації. Визначено основні джерела фінансування, склад учасників та результати найбільш вдалих туристичних проектів на основі застосування механізмів державно-приватного партнерства. Запропоновано рекомендації для органів державної влади та суб'єктів вітчизняного туристичного бізнесу, які зацікавлені у реалізації в нашій державі аналогічних проектів.

Ключові слова: управління проектами; державно-приватне партнерство; туризм; співробітництво; просування туристичного продукту.

Література

1. Івашова Л.М. Державно-приватне партнерство у сфері туризму як дієвий механізм забезпечення сталого розвитку економіки країни і регіонів / Л.М. Івашова // Публічне управління та адміністрування. — 2018. — № 1. — С. 52—61.
2. Козловський Є. Державне регулювання та підтримка розвитку туризму в Україні: досвід країн Центральної та Східної Європи / Є. Козловський // Актуальні проблеми внутрішньої політики. — 2004. — Вип. 4. — С. 209—218.
3. Козловський Є. Роль туристичної галузі в активізації соціальної роботи в сучасному українському суспільстві / Є. Козловський // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. — 2005. — № 244. — С. 86—91.
4. Козловський Є.В. Іноземний досвід регулювання міжнародного туризму та його використання в Україні [Електронний ресурс] / Є.В. Козловський // Державне управління: теорія та практика. — 2005. — № 1. — Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej1/index.html
5. Козловський Є. Основні напрями розвитку міждержавної політики та управлінських засад у галузі туризму країн СНД / Є. Козловський // Вісник НАДУ. — 2004. — № 4. — С. 398—403.
6. Козловський Є. В. Проблеми формування інвестиційної політики в галузі туризму / Є. Козловський // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2007 р. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — Т.2. — С. 165—167.
7. Лісіцина І.І. Державно-приватне партнерство в галузі туризму: зарубіжний досвід / І.І. Лісіцина // Бізнес Інформ. — 2013. — № 11. — С. 196—203.
8. Про державно-приватне партнерство. Закон України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 черв. 2018 р. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
9. Ткаченко Т. Методичний інструктаж комплексної оцінки туристично-ресурсного потенціалу України / Т. Ткаченко // Географія та туризм: наук. зб. — 2017. — Вип. 40. — С. 40—50.
10. Ткаченко Т.І., Кривко Л.О. Особливості формування туристського продукту в контексті національної політики держави / Т.І. Ткаченко, Л.О. Кривко // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХ Междунар. научн. конф., 26—27 октября 2017 г. // Сб. научных трудов. — Переяслав-Хмельницкий, 2017. — Вып. 11 (31). — Ч. 2. — С. 111—116.
11. Укрінформ. Туреччина торік встановила рекорд у галузі туризму [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/263101
12. Tkachenko T., Kovalska L. Е-tourism, as display of dominant criterion of modern tourism-operating: relevant provisions, tools, use / T. Tkachenko, L. Kovalska // Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіон. зб. наук. праць. — 2017. — Вип. 23 (2). — С. 19—22.
13. Atout France. Офіційний сайт. — Режим доступу: http://www.atout-france.fr
14. DZT. Офіційний сайт. — Режим доступу: https://www.germany.travel

Ye. Kozlovskyi, T. Tkachenko

THE FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT IN TOURISM BASED ON THE APPLICATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP MECHANISMS

Summary

In this article the features of project management in tourism on the basis of application of public-private partnership mechanisms are considered. Public-private partnership is a mechanism for coordinating and regulating the interests of the government and business, as well as ensuring mutually beneficial cooperation aimed at implementing programs and projects of socio-economic development of the country. The result of these actions should be the improvement of the quality of life of the population and the solution of socially meaningful tasks in conditions acceptable to all participants in the partnership. Public-private partnership is one of the most beneficial options for the implementation of projects necessary for the tourism development. The classification of the main forms of public-private partnership is presented, as well as the successful examples of such cooperation in foreign countries. The mechanisms of public-private partnership in tourism are established. There are: public-private enterprises, government contracts, lease relations, concession agreements, leasing, agreements on the distribution of products and services. The importance of realization of public-private partnership projects at the national level, which is mainly realized through the creation of national tourism organizations or similar structures that operate on a national scale, is emphasized. Especially at this level the significant projects are being implemented to promote the country as a promising tourism destination. The advantage of public-private partnership is the ability to use third-party investments in order to overcome recessions and crises during the stagnation of the national economy. The largest dissemination of public-private partnership projects took place in economically developed countries, as evidenced by the global experience of their implementation. The main sources of funding, configuration of participants and results of most successful tourism projects on the basis of application of public-private partnership mechanisms are determined. Recommendations for public authorities and subjects of domestic tourism business that are interested in realization of similar projects in our country are offered.

Keywords: project management; public-private partnership; tourism; cooperation; promotion of tourism product.

References

1. Ivashova, L. M. (2018), "Public-private partnership in tourism as an effective mechanism for ensuring sustainable development the economy of the country and regions", Publichne upravlinnia ta administruvannia, vol. 1, pp. 52—61.
2. Kozlovskyi, Ye. (2004), "Public regulation and support of tourism development in Ukraine: the experience of the countries of Central and Eastern Europe", Aktual'ni problemy vnutrishn'oi polityky, vol. 4, pp. 209—218.
3. Kozlovskyi, Ye. (2005), "The role of the tourism industry in activating the social work in modern Ukrainian society", Nauk. visn. Chernivets'koho un-tu, vol. 244, pp. 86—91.
4. Kozlovskyi, Ye. (2004), "International experience in regulation of international tourism and its implementation in Ukraine", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, [Online], vol. 1, available at: http://academy.gov.ua/ej/ej1/index.html (Accessed 12 Apr 2019).
5. Kozlovskyi, Ye. (2004), "Main directions of development of interstate policy and tourism management principles of CIS countries", Visnyk NADU, vol. 4, pp. 398—403.
6. Kozlovskyj, Ye. V. (2007), "The problems of formation the investment policy in tourism industry", Stratehiia reformuvannia systemy derzhavnoho upravlinnia na zasadakh demokratychnoho vriaduvannia: materialy nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastiu [Strategy of reforming the system of public administration on the basis of democratic governance. Sciences-practice conference behind the international participation], NADU, Kyiv, Ukraine, 31 may, vol. 2, pp. 165—167.
7. Lisitsyna, I. I. (2013), "Public-private partnership in tourism: foreign experience", Biznes Inform, vol. 11, pp. 196—203.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On public-private partnership", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Accessed 12 Apr 2019).
9. Tkachenko, T. (2017), "Methodical instruction of integrated assessment of tourism resource potential of Ukraine", Heohrafiia ta turyzm : nauk. zb., vol. 40, pp. 40—50.
10. Tkachenko, T. I. and Kryvko, L. O. (2017), "Features of the formation of a tourist product in the context of national policy of the state", Aktual'nye nauchnye issledovanija v sovremennom mire: XXX Mezhdunar. nauchn. konf. [Current research in the modern world. XXX Science conference behind the international participation], Pereiaslav-Khmel'nytskyj, Ukraine, 26—27 Oct, Vol. 11 (31), pp. 111—116.
11. The official site of Ukrinform (2019), "Turkey last year set a record for tourism", available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/263101 (Accessed 12 Apr 2019).
12. Tkachenko, T. and Kovalska, L. (2017), "Е-tourism, as display of dominant criterion of modern tourism-operating: relevant provisions, tools, use", Chasopys sotsial'no-ekonomichnoi heohrafii, vol. 23 (2), pp. 19—22.
13. The official site of Atout France (2019), available at: http://www.atout-france.fr (Accessed 12 Apr 2019).
14. The official site of DZT (2019), available at: https://www.germany.travel (Accessed 12 Apr 2019).

№ 9 2019, стор. 78 - 82

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-05-23

Кількість переглядів: 618

Відомості про авторів

Є. В. Козловський

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

Ye. Kozlovskyi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0878-6170


Т. І. Ткаченко

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

T. Tkachenko

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

ORCID:

0000-0001-9447-567X

Як цитувати статтю

Козловський Є. В., Ткаченко Т. І. Особливості управління проектами в сфері туризму на основі застосування механізмів державно-приватного партнерства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 9. С. 78–82. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.78

Kozlovskyi, Ye. and Tkachenko, T. (2019), “The features of project management in tourism based on the application of public-private partnership mechanisms”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 78–82. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.