EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ПОЛІТИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
В. А. Довженко, Л. І. Симоненко, О. В. Іванюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.83

УДК: 614.2:35.072.1

В. А. Довженко, Л. І. Симоненко, О. В. Іванюк

ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ПОЛІТИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Анотація

Одними із найважливіших аспектів життєдіяльності сільського населення є здоров'я, освіта, добробут. Якість життя населення значною мірою визначається рівнем його здоров'я. Особливо важливими питання якості надання медичних послуг є для сільських жителів, що проживають на території радіоактивного забруднення.
У результаті дослідження встановлено, що для сільського населення радіоактивно забруднених територій найбільш доступними є послуги фельдшерсько-акушерських пунктів. Переважна більшість сільських жителів задоволені послугами медичних закладів, до яких вони звертались, проте відмічають високу вартість лікарських засобів та обмежений через це доступ до повноцінного лікування. Найбільш поширеними захворюваннями сільських жителів радіоактивно забруднених територій є хвороби вуха, горла, носа, головні болі, серцево-судинні захворювання та хвороби кісток і суглобів. Водночас слід зазначити, що серцево-судинні захворювання та захворювання кісток і суглобів найчастіше визначені як хронічні.

Ключові слова: якість життя; медичні послуги; реформа; децентралізація; сільська місцевість; радіоактивно забруднені території.

Література

1. Гончарук Н.Т. Реформування соціально-гуманітарної сфери в процесі децентралізації влади в Україні // Аспекти публічного управління. — 2015. — № 5—6. — С. 31—39.
2. Децентралізація в Україні: досягнення, надії і побоювання. — International Alert / Український незалежний центр політичних досліджень, 2017. — 25 с.
3. Децентралізація влади: як зберегти успішність в умовах нових викликів? Аналітична доповідь / Авторський колектив: Жаліло Я.А., Макаров Г.В., Даниляк О.О., Руденко А.Ф., Романова В.В., Павленко І.А., Шевченко О.В. — К., 2018 р. — 21 с.
4. Західна О.Р., Мидлик Ю.І. Медична реформа в умовах децентралізації влади в Україні // Молодий вчений. — 2017. — № 11. — С. 51.
5. Кульгінський Є.А. Польський досвід децентралізації державного управління системою охорони здоров'я для України // Молодий вчений. — 2016. — Т. 38. — № 11.
6. Кульгінський Є. Механізми децентралізації державного управління системою охорони здоров'я: європейський досвід // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2015. — № 2. — С. 147—159.
7. Павлюк К.В., Степанова О.В. Децентралізація в системі фінансування охорони здоров'я // Фінанси України. — 2015. — № 4. — С. 6785.
8. Прилипко В.А. Особливості соціально-психологічного стану населення постраждалого від наслідків аварії на ЧАЕС [Електронний ресурс] / В. А. Прилипко, Ю.Ю. Озерова // Людина і довкілля. Проблеми неоекології. — 2010. — № 2 (15). — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/ natural/Ltd/2010_2/Prulupko.pdf
9. Смик О. Вплив соціально-економічних умов на стан здоров'я населення [Електронний ресурс] / О. Смик // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія "Географія". — Сімферополь. — Т. 10, Вип. 2. — 2014. — С. 239—242. — Режим доступу: http://mediku.com.ua/o-s-smik-vpliv-socialeno-ekonomichnih-umov-na-stan-zdorovya-na.html
10. Ткачев А.Н. Качество жизни населения как интегральный критерий оценки эффективности деятельности региональной администрации [Електронний ресурс] / А.Н. Ткачев, Е.В. Луценко. — Режим доступу: http://ej.kubagro.ru/2004/02/pdf/14.pdf
11. Фармацевтична енциклопедія: Національний фармацевтичний університет [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.pharmencyclopedia.com.ua /article/27/yakist-zhittya
12. Чабан В.В. Международный опыт финансового обеспечения развития социальной сферы // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. — 2015. — № 1. — С. 123—129.
13. Яремчук О.В. Генезис сімейної медицини та перспективи його розвитку на теренах України // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 24. — С. 130—134.
14. Ященко Ю.Б. Фінансова децентралізація в системі охорони здоров'я / Ю.Б. Ященко, М.В. Шевченко // Економіка і право охорони здоров'я. — 2016. — № 2 (4). — С. 39—43.
15. Dovzhenko V. Assessment of quality of life of the rural population in the territory of radioactive contamination // Technology audit and production reserves. — 2017. — Т. 5. — № 5 (37). — С. 9—13.

V. Dovzhenko, L. Symonenko, O. Ivaniuk

IMPACT OF DECENTRALIZATION ON HEALTH CARESERVICES ІN RURAL AREAS

Summary

Decentralization reform has been introduced to make civil services easily accessible to all the people. People's wellbeing in rural areas is based on healthcare, education and welfare systems. The quality of life is primarily predetermined by the quality of healthcare system. To this end, decentralization in healthcare system has been vividly discussed by both academia and governmental officials. The latter is of particular importance for rural area residents, incl. those inhabiting nuclear polluted areas.
The sociologic research proves that currently inhabitants of rural population of radioactively contaminated territories have vast access to rural health posts. In the meantime, inhabitants of rural areas constantly visit chemist's shops that indicates considerable and numerous health problems. The majority of urban area population are satisfied with the services of health posts, they have addressed so far, however they point out pricy pharmaceuticals and limited access to proper and comprehensive treatment. The most common diseases of inhabitants of rural population of radioactively contaminated are otorinolaryngologic diseases, headaches, cardiovascular diseases and arthronosos. Besides, cardiovascular diseases and arthronosos are mostly of deep long-lasting nature.
As the results of survey suggest, mostly inhabitants of rural nuclear polluted areas have to pay for health care services themselves. The Chernobyl Area State Fund hardly properly fulfills its welfare support functions, that include but are not limited to prvision of free health treatment, vacations, healthy food etc. Thus, it is of utmost importance to strengthen social and economic processes in rural nuclear polluted areas so as to increasewellbeing of its residents.

Keywords: welfare; healthcare services; reform; decentralization; rural area; nuclear polluted area.

References

1. Honcharuk, N.T. (2015), "Reforming the social and humanitarian sphere in the process of decentralization of power in Ukraine", Aspekty publichnoho upravlinnia, vol. 5—6, pp. 31—39.
2. Ukrainian Center for Independent Political Research (2017), Detsentralizatsiia v Ukraini: dosiahnennia, nadii i poboiuvannia [Decentralization in Ukraine: achievements, hopes and fears], Ukrainian Center for Independent Political Research, Kyiv, Ukraine.
3. Zhalilo, Ya.A. Makarov, H.V. Danyliak, O.O. Rudenko, A.F. Romanova, V.V. Pavlenko, I.A. and Shevchenko, O.V. (2018), Detsentralizatsiia vlady: iak zberehty uspishnist' v umovakh novykh vyklykiv? [Decentralization of power: how to maintain success in the face of new challenges?: An analytical report], Kyiv, Ukraine.
4. Zakhidna, O.R. and Mydlyk, Yu.I. (2017), "Medical reform in conditions of decentralization of power in Ukraine", Molodyj vchenyj, vol. 11, pp. 51.
5. Kul'hins'kyj, Ye.A. (2016), "Polish experience of decentralization of public administration in the health care system for Ukraine", Molodyj vchenyj, vol. 38, no. 11.
6. Kul'hins'kyj, Ye. (2015), "Mechanisms of decentralization of public administration by health care system: European experience", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 2, pp. 147—159.
7. Pavliuk, K.V. and Stepanova, O.V. (2015), "Decentralization in the health financing system", Finansy Ukrainy, vol. 4, pp. 67—85.
8. Prylypko, V.A. (2010), "Features of the socio-psychological state of the population of the victim from the consequences of the Chernobyl accident", Liudyna i dovkillia. Problemy neoekolohii, vol. 2 (15), available at: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Ltd/2010_2/Prulupko.pdf (Accessed 10 April 2019).
9. Smyk, O. (2014), "Impact of socio-economic conditions on the health of the population", Vcheni zapysky Tavrijs'koho natsional'noho universytetu imeni V.I. Vernads'koho. Seriia "Heohrafiia", vol. 10, no. 2, pp. 239-242, available at: http://mediku.com.ua/o-s-smik-vpliv-socialeno-ekonomichnih-umov-na-stan-zdorovya-na.html (Accessed 10 April 2019).
10. Tkachev, A.N. (2004), "Quality of life of the population as an integral criterion for evaluating the effectiveness of the activities of the regional administration", available at: http://ej.kubagro.ru/2004/02/pdf/14.pdf (Accessed 10 April 2019).
11. Natsional'nyj farmatsevtychnyj universytet (2019), "Quality of life", Farmatsevtychna entsyklopediia, available at: http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/27/yakist-zhittya (Accessed 10 April 2019).
12. Chaban, V.V. (2015), "International experience in financial support of social development", Naukovyj visnyk Odes'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, vol. 1, pp. 123—129.
13. Yaremchuk, O.V. (2018), "Genesis of family medicine and prospects of its development on the territory of Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 130—134.
14. Yaschenko, Yu.B. (2016), "Financial decentralization in the health care system", Ekonomika i pravo okhorony zdorov'ia, vol. 2 (4), pp. 39—43.
15. Dovzhenko, V. (2017), "Assessment of quality of life of the rural population in the territory of radioactive contamination", Technology audit and production reserves, vol. 5, no. 5 (37), pp. 9—13.

№ 9 2019, стор. 83 - 89

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-05-23

Кількість переглядів: 593

Відомості про авторів

В. А. Довженко

к. е. н., доцент, кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

V. Dovzhenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-7441-3535


Л. І. Симоненко

к. е. н., доцент, кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

L. Symonenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-6924-3885


О. В. Іванюк

к. е. н., старший викладач, кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

O. Ivaniuk

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-2089-0867

Як цитувати статтю

Довженко В. А., Симоненко Л. І., Іванюк О. В. Проблеми медичного обслуговування сільського населення в умовах політики децентралізації влади. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 9. С. 83–89. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.83

Dovzhenko, V., Symonenko, L. and Ivaniuk, O. (2019), “Impact of decentralization on health careservices іn rural areas”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 83–89. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.