EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ НА КОНКУРЕНТНИХ ЗАСАДАХ
А. І. Крисак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.11

УДК: 332.2

А. І. Крисак

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ НА КОНКУРЕНТНИХ ЗАСАДАХ

Анотація

У статті обгрунтовано інституціональні засади проведення земельних торгів, що забезпечують організаційно-економічне підгрунтя залучення до господарського обороту меліорованих земель. На основі узагальнення кризових процесів у сільськогосподарському виробництві, що привели до фізичного спрацювання та демонтажу великої кількості міжгосподарських та внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних споруд, зведених як у зоні осушення, так і в зоні зрошення, обгрунтовано необхідність реконструкції інфраструктури меліоративних систем та забезпечення охорони і відновлення грунтів. Проаналізовано окремі критерії та пріоритетні напрями удосконалення ефективного управління меліоративної діяльності, що сприяють підвищенню безпеки водогосподарських об'єктів. Запропоновано теоретичний підхід до вибору черговості освоєння меліорованих земель в умовах мораторного та постмораторного періодів на основі використання наукових положень теорії градуалізму, що забезпечить поступовий розвиток механізмів ринку земель. Здійснено моніторинг зростання реалізованих прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності за перший квартал 2018 та відповідно 2019 роки. Відображено основні етапи проведення земельних торгів (аукціону) при продажу права користування (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на меліоровані землі: формування переліку земельних ділянок, проведення підготовки лотів із розробленням землевпорядної документації, здійснення агрохімічної паспортизації, прийняття рішення про проведення земельних торгів, вибір виконавця торгів, безпосереднє здійснення продажу права користування покупцю лота, який запропонує найвищу ціну. Доведено, що покращення самодостатності місцевих громад шляхом надання меліорованих земель у користування на конкурентних засадах сприятиме збільшенню надходжень до місцевих бюджетів на усіх рівнях; дасть змогу вкладати інвестиції у розвиток цих земель, формувати фонди охорони і відновлення меліорованих земель, а також фонди оновлення (модернізації та реконструкції) меліоративних систем, здійснювати контроль за їх використанням, застосовувати екологічне страхування і екологічну паспортизацію осушених та зрошуваних земель; враховуватиме впровадження кращих світових практик для розвитку меліоративних територій з метою зменшення процесів деградації земель.

Ключові слова: меліоративні системи; зони осушення та зрошення; право користування; земельні торги; лоти.

Література

1. Національна доповідь 2017 "Цілі Сталого Розвитку: Україна" — Електронний ресурс -http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
2. Крисак А.І., Крисак М.Ф. Цілі сталого розвитку як імперативи оновлення системи регулювання земельних відносин // Держава та регіони. Запоріжжя. 2018.
3. Механізм управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку / Ш.І. Ібатулін, О.В. Степанко, О.В. Сакаль [та ін.]. К.: Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку національної академії наук України", 2012. С. 38.
4. Хвесик М. А., Голян В.А. Інституціональне забезпечення землекористування: теорія і практика: монографія. — К.: Книжкове видавництво НАУ, 2006. 260 с.
5. Ступень М., Гулько Р., Ступень Н., Бахур О. Економіко-екологічне стимулювання ефективного використання та охорони земель // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер: Економіка АПК. 2013. № 20 (2). С. 85—93. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2013_20(2)__19.
6. Вожегова Р.А., Коковіхін С.В. Зрошуване землеробство — гарант продовольчої безпеки України в умовах змін клімату [Текст]: библиография // Вісник аграрної науки. — 2018. — № 2. — С. 28—34.
7. Панасюк Ю.А., Ліщинський А.Г. Проблеми управління меліорованими територіями // Вісник НУВГП. 2014.
8. Мошинський В.С. Методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних земель. — Рівне: НУВГП, 2005. 250 с.
9. Крисак А.І. Оцінка ефективності фінансово-економічного регулювання земельних відносин щодо використання земель сільськогосподарського призначення // Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 17. — С. 21—26.
10. Новини держгеокадатру. За результатами земельних торгів, проведених у першому кварталі 2019 року, місцеві бюджети отримають майже втричі більше прогнозованого [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://land.gov.ua

A. Krysak

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASIS OF RECLAIMED LANDS USAGE ACCORDING TO RULES OF COMPETITION

Summary

The article explains institutional principles of land trades, which establish organizational and economic basics of involvement of reclaimed lands into the economy. The author analyzes generalized crisis processes, which led to physical break down and dismantling of various inter-farm and inner-farm networks of hydrotechnical structures, built in a drainage zone as well as in an irrigation zone; the author substantiates the importance of reconstruction of reclamation systems and the importance of enforcement of soils protection and repairment. The particular criterias and prerogatives of reclamation activity improvement, which promote land and economic objects safety, have been analyzed by the author. The theoretical approach of familiarization of the reclaimed lands has been proposed under the conditions of moratorium and post-moratorium periods and according to the theoretical statements of the gradualism theory, which would enforce a gradual development of land market mechanisms. The article makes a monitoring of growth of the right to lease agricultural lands, which belong to state property, during the first quarter of 2018 and 2019 respectfully. The main stages of the land trades (auctions) during the selling of the right to use (leasing, superficies, emphyteusis) the reclaimed lands were described by the author; the following stages were considered: formation of the lands account, preparation of lots with a developed land usage documentation, accomplishing of an agro-chemical passport enforcement, making decisions on land trades procedures, choosing of the land trades executive person, direct selling of the usage right to the lot buyer, who bids the highest price. It's been proved, that an improvement of local communities self-sufficiency by providing for them the reclaimed lands to use according to rules of competition would increase the budget incomes of all levels; will allow to make investments into this lands development; will promote the formation of funds of reclaimed lands protection and repairment, as well as funds of the repairment (modernization and reconstruction) of reclamation systems; will provide a monitoring over the investments, using the ecological insurance and ecological passportization of drained and meliorated lands; this approach would also consider best world practices of reclaimed territories development in order to decrease the processes of lands degradation.

Keywords: land reclamation systems; drainage and irrigation zones; right of use; land trades; lots.

References

1. United Nations Ukraine (2017), "National report 2017 "Objectives of sustainable development: Ukraine", available at: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (Accessed 20 April 2019).
2. Krysak, A.I. and Krysak, M.F. (2018), Tsili staloho rozvytku iak imperatyvy onovlennia systemy rehuliuvannia zemel'nykh vidnosyn [Objectives of the sustainable development as imperatives required for the renovation of the system of land relations regulation], State and regions, Zaporizzia, Ukraine.
3. Ibatulin, Sh. I. Stepanko, and O.V. Sakal, O.V. (2012), Mekhanizm upravlinnya zemel'nymy vidnosynamy v konteksti zabezpechennya staloho rozvytku [The mechanism of land relations management in the context of sustainable development], State Institution "Institute for the Economics of Natural Resources and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine.
4. Khvesyk, M.A. and Golyan, V.A. (2006), Instytutsional'ne zabezpechennya zemlekorystuvannya: teoriya i praktyka [Institutional Provision of Land Use: Theory and Practice], Book Publishing House of NAU, Kyiv, Ukraine.
5. Stupen, M. Gulko, R. Stupen, N. and Bakhur, O. (2013), "Economic and Environmental Stimulation of Efficient Use and Land Conservation", Bulletin of Lviv National Agrarian University, [online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2013_20(2)__19/ (Accessed 20 April 2019).
6. Vozhegova, R. A. and Kokokhin, S.V. (2018), "Irrigated agriculture — a guarantor of Ukraine's food security in conditions of climate change", Bulletin of Agrarian Science, vol. 2, pp. 28—34.
7. Panasyuk, Yu.A. and Lishchinsky, A.G.(2014), Problemy upravlinnya meliorovanymy terytoriyamy [Problems of management of reclaimed territories], Bulletin of NUVGP, Rivne, Ukraine.
8. Moshinsky, V.С. (2005), Metody upravlinnya produktyvnistyu ta ekolohichnoyu stiykistyu osushuvanykh zemel' [Methods of management of productivity and ecological stability of drained lands], NUVGP, Rivne, Ukraine.
9. Krysak, A.I. (2015), "Estimation of Financial and Economic Land Relations Regulation Efficiency Concerning Agricultural Lands", Investments: practice and experience, vol.17, pp. 21—26.
10. News of the State Tax Inspectorate (2019), "According to the results of land trades conducted in the first quarter of 2019, local budgets will receive almost three times more than projected", [online], available at: https://land.gov.ua (Accessed 20 April 2019).

№ 10 2019, стор. 11 - 15

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 848

Відомості про авторів

А. І. Крисак

д. е. н., завідувач сектору, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

A. Krysak

Doctor of Economics, Head of Sector, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

ORCID:

0000-0002-9834-8712

Як цитувати статтю

Крисак А. І. Організаційно-економічне підгрунтя використання меліорованих земель на конкурентних засадах. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 10. С. 11–15. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.11

Krysak, A. (2019), “Organizational and economic basis of reclaimed lands usage according to rules of competition”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 11–15. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.