EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ЧИННИК ПОПИТУ НА ЕКОНОМІЧНУ ВЛАДУ ДЕРЖАВИ
Л. М. Жукова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.27

УДК: 330.341.1:352/354

Л. М. Жукова

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ЧИННИК ПОПИТУ НА ЕКОНОМІЧНУ ВЛАДУ ДЕРЖАВИ

Анотація

У роботі розглянуто інституційні альтернативи інноваційного розвитку як чинника попиту на економічну владу держави. У процесі дослідження зазначено, що саме вплив інновацій на соціально-економічний розвиток може призвести до радикальних структурно-технологічних змін в економіці та суспільстві. Обгрунтовано важливість пошуку інституційних важелей управління інноваційним розвитком, який сприятиме підвищенню ефективності та результативності державної науково-технологічної та інноваційної політики у напрямі формування інноваційної моделі розвитку економіки. Визначено, що прискорення технологічного прогресу може бути досягнуто шляхом врахування та використання чинників і інструментів економічної влади держави. Саме від дій влади залежить надійність роботи всіх суспільних механізмів інноваційного розвитку, розширення технологічної свободи суб'єктів господарювання та безпечність функціонування всієї соціально-економічної системи. Виявлено, що попит держави на технологічні зміни повинен бути пріоритетом подальшого розвитку господарчої системи України. Запропоновано концептуальні уявлення про межі ефективності державного регулювання інноваційного розвитку економіки в умовах його невизначеності. Доведено необхідність послідовної концентрації регулятивних зусиль держави в процесі інноваційного розвитку та забезпечення сприятливих інституційних та структурних умов для реалізації національного людського та інтелектуального потенціалу.

Ключові слова: інноваційний розвиток; економічна влада держави; державне регулювання інноваційної діяльності; реалізація інноваційної політики; технологічні зміни; інституційний статус держави.

Література

1. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / За заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. — К., 2015. — 336 с.
2. The Global Competitiveness Report 2015—2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_ Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
3. The Global Competitiveness Report 2016—2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
4. The Global Innovation Index 2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf
5. The Global Innovation Index 2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://globalinnovationindex.org/gii-2016-report
6. The Global Innovation Index 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://globalinnovationindex.org/gii-2017-report
7. Гончаров О. Технологія прориву української економіки [Електронний ресурс] / О. Гончаров // 112 Україна. — 2016. — Вип. № 10. — Режим доступу: http://journal.112.ua/economics/
8. Войтович Р. В. Інтелектуалізація еліт як технократична умова інституційного лідерства в державному управлінні / Р. В. Войтович // Вісник НАДУ. — 2015. — № 1. — С. 48—53.
9. Демчишак Н., Біленька В. Розвиток технологічних платформ як інструмент реалізації інноваційного потенціалу в Україні / Н. Демчишак, В. Біленька // Економіка і суспільство. — 2018. — Вип. № 16. — С. 731—738.

L. Zhukova

INNOVATIVE DEVELOPMENT AS A FACTOR IN THE DEMAND FOR THE ECONOMIC POWER OF THE STATE

Summary

In the article the іnstitutіonal alternatives of innovative development as a factor of demand for the economic power of the state are considered. It the course of the research, it is stated that the influence of innovations on social and economic development can lead to radical structural and technological changes in the economy and society. The importance of finding institutional levers of innovation development management is substantiated which will contribute to increasing the efficiency and effectiveness of the state scientific technological and innovation policy towards the formation of an innovative model of economic development. It is determined that the acceleration of technological progress can be achieved by taking into account and using factors and instruments of the state's economic power. It is from the actions of the authorities that the reliability of all public mechanisms of innovation development, the expansion of technological freedom of economic entities and the safety of the functioning of the entire socio-economic system depend on the work of the government. It was found that the state's demand for technological changes should be a priority for further development of the economic system of Ukraine. Conceptual representations about the limits of efficiency of state regulation of innovative development of economy in the conditions of its uncertainty are offered. The necessity of consistent concentration of state regulatory efforts in the process of innovation development and provision of favorable institutional and structural conditions for realization of national human and intellectual potential is proved. The relation between market and non-market basis of innovation development is emphasized by taking into account hidden public expenditures in the form of maintaining institutional trust as a prerequisite for market innovations and the critical growth of inequality in the course of technological changes, which can be regarded as a payment of society for too rapid progress. Prospects for further exploration are the detailed analysis of innovative factors in the development of the institutional status of the state in the context of global uncertainty.

Keywords: innovative development; economic power of the state; state regulation of innovation activity; implementation of innovation policy; technological changes; іnstitutіonal status of the state.

References

1. Hejts, V. M. (2015), Innovatsijna Ukraina 2020: natsional'na dopovid' [Innovative Ukraine 2020: National Report], NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
2. World Economic Forum (2015), "The Global Competitiveness Report 2015-2016", available at: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf (Accessed 10 April 2019).
3. World Economic Forum (2016), "The Global Competitiveness Report 2016-2017", available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf (Accessed 10 April 2019).
4. World Economic Forum (2015), "The Global Innovation Index 2015", available at: https://globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf (Accessed 10 April 2019).
5. World Economic Forum (2016), "The Global Innovation Index 2016", available at: https://globalinnovationindex.org/gii-2016-report (Accessed 10 April 2019).
6. World Economic Forum (2017), "The Global Innovation Index 2017", available at: https://globalinnovationindex.org/gii-2017-report (Accessed 10 April 2019).
7. Honcharov, O. (2016), "Technology of breakthrough of the Ukrainian economy", 112 Ukraina, vol. 10, available at: http://journal.112.ua/economics/ (Accessed 10 April 2019).
8. Vojtovych, R. V. (2015), "Intellectualization of elites as a technocratic condition of institutional leadership in public administration", Visnyk NADU, vol. 1, pp. 48—53.
9. Demchyshak, N. and Bilen'ka, V. (2018), "Development of technological platforms as an instrument for realizing innovative potential in Ukraine", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 16, pp. 731—738.

№ 10 2019, стор. 27 - 31

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 971

Відомості про авторів

Л. М. Жукова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

L. Zhukova

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Finance, Banking and Insurance department, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

ORCID:

0000-0003-2765-5544

Як цитувати статтю

Жукова Л. М. Інноваційний розвиток як чинник попиту на економічну владу держави. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 10. С. 27–31. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.27

Zhukova, L. (2019), “Innovative development as a factor in the demand for the economic power of the state”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 27–31. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.