EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
О. Т. Левандівський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.32

УДК: 330.322.2:631.11

О. Т. Левандівський

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Доведено, що у контексті розвитку аграрного сектора економіки у суспільстві сформувалася думка про необхідність прискорення темпів економічного росту у сільському господарстві. Як було доведено, основним чинником, який лімітує економічний ріст є низька інтенсивність інвестиційного процесу, що є результатом нестачі власних коштів. На збиткових підприємствах, як правило, має місце нестача власних джерел фінансування, а доступ до кредитних ресурсів обмежений наявністю кредиторською заборгованістю та високою вартістю позичкових коштів. Більшість прибуткових підприємств має недостатню суму прибутку після сплати податків для реалізації інвестиційних проектів.
Як доведено, інвестиційний процес розвивається під впливом загальної умови для продовження виробничої діяльності — можливість одержання прибутку і пов'язаного із цим скорочення терміну окупності довгострокових інвестицій. Саме тому інвестори, у першу чергу, звертають увагу на найбільш рентабельні галузі — виробництво пшениці, пивоварного ячменю, соняшника, кукурудзи на зерно.
Дослідженням встановлено, що більш інтенсивний процес спостерігається там, де здійснюються крупні одиничні проекти або у господарствах, де проводилася ефективна політика стратегічного розвитку. Приватні інвестори без активної участі держави будуть направляти інвестиції у найбільш привабливі галузі економіки. Однак інтереси товаровиробників не завжди збігаються із державною стратегією розвитку і баченням перспектив економічного росту галузі.
Вважаємо, що з метою підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств та фінансово-економічної їх діяльності доцільно створити обласну сільськогосподарську інвестиційну корпорацію та регіональний інформаційно-аналітичного і консалтингового центру АПК.
Метою діяльності корпорації є залучення додаткових інвестицій на розвиток сільськогосподарського виробництва області за рахунок коштів приватних інвесторів. Для досягнення поставленої цілі необхідно виконати такі задачі: підготовка привабливих пропозицій для інвесторів через формування виробничих комплексів; здійснення передінвестиційної оцінки пропозицій; сприяння реалізації інвестиційних проектів щодо розвитку виробничої та соціальної інфраструктури у сфері АПК.
Основними цілями системи управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств є: визначення економічної ефективності інвестиційного проекту, з метою встановлення доцільності його реалізації; забезпечення можливості залучення підприємством необхідного обсягу інвестиційних ресурсів для реалізації інвестиційного проекту; формування механізмів і реалізації заходів, направлених на підвищення ефективності інвестиційної діяльності.

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство; управління; капітал; інвестиційна діяльність; інфраструктура.

Література

1. Хвесик Ю.М. Інвестиції в аграрний сектор: пріоритети та механізми нарощення / Ю.М. Хвесик // Інвестиції: практика та досвід. — 2016. — № 22. — С. 5—8.
2. Миколаєнко Л.А. Інвестиції в аграрний сектор України / Л.А. Миколаєнко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. — 2013. — Вип. 181(5). — С. 66—72.
3. Спаський Г.В. Інвестиційна діяльність у сільськогосподарських підприємствах Закарпатської області / Г.В. Спаський // Економіка АПК. — 2018. — № 7. — С. 47—55.
4. Ільчук В. Інноваційно-інвестиційна діяльність АПК: сучасний стан і проблеми розвитку / В. Ільчук, Т. Шмопер // Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. — 2017. — Vol. 3, № 1. — С. 108—118.
5. Каленська В. П. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях / В. П. Каленська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. — 2015. — Вип. 14. — С. 214—217.
6. Мазана Т.В. Інвестиційна діяльність в аграрному виробництві / Т.В. Мазана, В.П. Ткаченко // Агросвіт. — 2016. — № 11. — С. 47—50.
7. Комарова І. Л. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств Черкащини / І.Л. Комарова // Економіка АПК. — 2015. — № 4. — С. 51—56.

O. Levandivskyi

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF THE INVESTMENT PROCESS AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

It is proved that in the context of the development of the agrarian sector of the economy, a society has formed the idea of the need to accelerate the rate of economic growth in agriculture. As has been proven, the main factor limiting economic growth is the low intensity of the investment process, which is the result of a lack of own funds. At loss-making enterprises, as a rule, there is a shortage of own sources of financing, and access to credit resources is limited by the availability of accounts payable and high cost of borrowed funds. Most of the profitable enterprises have insufficient profits after taxes to implement investment projects.
As it is proved, the investment process develops under the influence of the general conditions for the continuation of production activity — the possibility of profit and the resulting reduction of the payback period of long-term investments. That is why investors, first of all, pay attention to the most profitable industries — the production of wheat, brewer's barley, sunflower, corn for grain.
The study found that a more intense process is observed where large single projects are carried out or at farms where an effective policy of strategic development was conducted. Private investors without the active participation of the state will direct investments in the most attractive sectors of the economy. However, the interests of commodity producers do not always coincide with the state strategy of development and the vision of the prospects of economic growth in the industry.
We believe that in order to increase the investment attractiveness of agricultural enterprises and their financial and economic activity, it is advisable to create a regional agricultural investment corporation and a regional information-analytical and consulting center of the agro-industrial complex.
The purpose of the corporation's activity is to attract additional investments for the development of agricultural production in the region at the expense of private investors. In order to achieve this goal, the following tasks must be fulfilled: preparation of attractive offers for investors through the formation of production complexes; realization of pre-investment evaluation of proposals; assistance in implementation of investment projects on the development of industrial and social infrastructure in the field of agro-industrial complex.
The main objectives of the investment management system of agricultural enterprises are: definition of the economic efficiency of the investment project in order to determine the feasibility of its implementation; ensuring the possibility of attracting the necessary investment resources for the investment project; the formation of mechanisms and implementation of measures aimed at increasing the efficiency of investment activities.

Keywords: agricultural enterprise; management; capital; investment activity; infrastructure.

References

1. Khvesyk, Yu.M. (2016), "Investment in agrarian sector: priorities and increase mechanisms", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 5—8.
2. Mykolaienko, L.A. (2013), "Investments in the agrarian sector of Ukraine", Naukovyj visnyk Natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Ser.: Ekonomika, ahrarnyj menedzhment, biznes, vol. 181 (5), pp. 66—72.
3. Spas'kyj, H.V. (2018), "Investment activity in agricultural enterprises of the Transcarpathian region", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 47—55.
4. Il'chuk, V. and Shmoper, T. (2017), "Innovation-investment activity of the agroindustrial complex: current state and development problems", Agricultural and resource economics: international scientific e-journal, vol. 3, no. 1, pp. 108—118.
5. Kalens'ka, V.P. (2015), "Investment activity of agricultural enterprises in radiation-polluted territories", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 14, pp. 214—217.
6. Mazana, T.V. and Tkachenko, V.P. (2016), "Investing activity in agricultural production", Ahrosvit, vol. 11, pp. 47—50.
7. Komarova, I.L. (2015), "Investment activity of agricultural enterprises of Cherkassy region", Ekonomika APK, vol. 4, pp. 51—56.

№ 10 2019, стор. 32 - 38

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 666

Відомості про авторів

О. Т. Левандівський

к. е. н., доцент, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника

O. Levandivskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

ORCID:

0000-0002-5819-8377

Як цитувати статтю

Левандівський О. Т. Удосконалення організації інвестиційного процесу на сільськогосподарських підприємствах. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 10. С. 32–38. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.32

Levandivskyi, O. (2019), “Improvement of the organization of the investment process at agricultural enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 32–38. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.