EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
Н. В. Добіжа

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.55

УДК: 339.13: 62 (477)

Н. В. Добіжа

СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Анотація

У статті досліджено теоретико-методологічні та практичні засади розвитку інфраструктури ринку техніки. Обгрунтовано потребу матеріально-ресурсного забезпечення аграрного виробництва та створення міцної матеріально-технічної бази як пріоритетів для стратегічного розвитку ринку сільськогосподарської техніки. Розкрито сутність та визначено основні принципи інфраструктурного забезпечення ринку сільськогосподарської техніки в Україні. Запропоновано та обгрунтовано стратегічні засади розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки в умовах глобального середовища. Доведено, що інфраструктурні зв'язки є основою економічної системи, яка містить сукупність інфраструктурних компонентів, організаційно-правових форм, які відносини та формують систему взаємозв'язків між ринковими суб'єктами. Визначено, що в умовах глобалізованого середовища необхідно вирішити проблему створення вітчизняних модернізованих технічних засобів виробництва з метою забезпечення кількісного та якісного зростання фондового оснащення галузі на основі урахування урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Серед заходів організаційного забезпечення інфраструктурного розвитку ринку сільськогосподарської техніки першочергового вирішення потребують: цінова політика держави на ринку сільськогосподарської техніки; стан відтворення матеріально-технічної бази сільського господарства; інвестиційні можливостями сільськогосподарських товаровиробників; рівень розвитку ремонтно-технічного обслуговування машинно-тракторного парку; функціонування дилерсько-сервісної мережі підприємств, технологічних формувань з надання виробничо-логістичних послуг та інше.

Ключові слова: розвиток інфраструктура; ринок техніки; матеріально-технічне забезпечення; глобальне середовище.

Література

1. Погріщук Б.В., Погріщук Г.Б. Конкурентоспроможність аграрного сектору: детермінанти глобального поступу. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2017. Вип. № 4. С. 7—17.
2. Мельник В.І., Хвічія-Дуве Г.Р. Організаційно-економічні аспекти формування інфраструктури аграрного сектора. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія "Економічні науки". 2018. № 2. С. 73—80.
3. Новоселов А.С., Волянская Т.В. Проблемы управления рыночной инфраструктурой в регионах Сибири. URL: lib.ieie.nsc.ru/docs/2015/.../17-NovoselovVolyanskaya.pdf (дата збернення 17.11.18).
4. Попадюк О.М. Розвиток інфраструктури аграрного ринку як складової системи механізмів підтримки. Економіка АПК. 2014. № 75—80. С.75—80.
5. Кормишкін Ю.А. Систематизація та класифікація елементів бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва. Вісник Аграрної науки Причорномор'я. 2016. Вип. 4 (92). С. 41—50.
6. Хорунжий М.Ю. Організація агропромислового комплексу. К.: КНЕУ, 2001. 382 с.
7. Іванишин В.В. Становлення ефективного аграрного виробництва шляхом відновлення техніко-технологічної бази підприємств. Агросвіт. 2009. № 23. С. 24—27.
8. Ксьонжик І.В. Інфраструктурне забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій: теорія, методологія, практика: монографія. Херсон: Айлант, 2014. 470 с.
9. Стратегії сталого розвитку України до 2030 року. URL: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf (дата збернення 12.02.19).
10. Скоцик В.Є. Проблеми відтворення технічних засобів, як основи інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції. Сталий розвиток економіки. 2013. № 4. С. 229—233.
11. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / За ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. — К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. 182 с.
12. Світовий О.М. Управління матеріально-технічним забезпеченням зернопродуктового підкомплексу та формування доданої вартості. Економіка і суспільство. 2016. Вип. № 2. С. 171—174.
13. Скоцик В.Є. Організаційно-економічні засади формування інфраструктурного забезпечення ринку сільськогосподарської техніки України. Агросвіт. 2018. С. 9—15.

N. Dobizha

STRATEGIC PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE IN AGRICULTURAL MARKET IN GLOBAL ENVIRONMENT

Summary

The article deals with theoretical, methodological and practical principles of the development of the technology market infrastructure. The necessity of material and resource support of agrarian production and creation of a solid material and technical base as priorities for strategic development of agricultural machinery market is substantiated. The essence and the basic principles of the infrastructure provision of the agricultural machinery market in Ukraine are determined. The strategic principles of development of the infrastructure of the agricultural machinery market in the conditions of the global environment are proposed and grounded. Infrastructure communications are the basis of the economic system, which contains a set of infrastructure components, organizational and legal forms, which relations and forms a system of interconnections between market actors. In a globalized environment, it is necessary to solve the problem of creating domestic modernized technical means of production in order to provide quantitative and qualitative growth of stock equipment of the industry on the basis of taking into account domestic and foreign experience. Among the organizational factors of the infrastructure provision of agricultural machinery market it is advisable to focus on the following: legislative and regulatory decisions of the authorities; price policy of the state in the market of agricultural machinery; the state of reproduction of the material and technical base of agriculture; investment opportunities of agricultural commodity producers; level of development of repair and maintenance of machine-tractor park; the presence of dealer-service enterprises, machine-technological units for the provision of production services, distribution network, and more. It is determined that in the conditions of globalized environment it is necessary to solve the problem of creation of domestic modernized technical means of production taking into account domestic and foreign experience. The production base for equipment modernization is the existing network of the most equipped repair and service enterprises, which include technical centers and workshops of modernization of manufacturers, the most equipped repair factories, special shops and repair and technical parks in different regions of the country. have highly skilled specialists.

Keywords: development of infrastructure; technology market; material and technical support; global environment.

References

1. Pohrischuk, B.V. and Pohrischuk, H.B. (2017), "Competitiveness of the agrarian sector: the determinants of global progress", Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, vol. 4, pp. 7—17.
2. Mel'nyk, V.I. and Khvichiia-Duve, H.R. (2018), "Organizational-economic aspects of the formation of the infrastructure of the agrarian sector", Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva. Seriia "Ekonomichni nauky", vol. 2, pp. 73—80.
3. Novoselov, A.S. and Volianskaia, T.V. (2015), "Problems of market infrastructure management in the regions of Siberia", available at: lib.ieie.nsc.ru/docs/2015/.../17-NovoselovVolyanskaya.pdf (Accessed 10 May 2019).
4. Popadiuk, O.M. (2014), "Development of the infrastructure of the agrarian market as a component of the system of support mechanisms", Ekonomika APK, vol. 75—80, pp. 75—80.
5. Kormyshkin, Yu.A. (2016), "Systematization and classification of elements of the business infrastructure of agrarian business", Visnyk Ahrarnoi nauky Prychornomor'ia, Vyp.4 (92), pp. 41—50.
6. Khorunzhyj, M.Yu. (2001), Orhanizatsiia ahropromyslovoho kompleksu [Organization of agro-industrial complex], KNEU, Kyiv, Ukraine.
7. Ivanyshyn, V.V. (2009), "The formation of efficient agricultural production by means of the restoration of the technical and technological base of enterprises", Ahrosvit, vol. 23, pp. 24—27.
8. Ks'onzhyk, I.V. (2014), Infrastrukturne zabezpechennia sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku sil's'kykh terytorij: teoriia, metodolohiia, praktyka [Infrastructure provision of socio-economic development of rural areas: theory, methodology, practice], Ajlant, Kherson, Ukraine.
9. UNDP (2017), "Strategies for sustainable development of Ukraine until 2030", available at: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf (Accessed 10 May 2019).
10. Skotsyk, V.Ye. (2013), "Problems of reproduction of technical means, as the basis for the intensification of agricultural production", Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 4, pp. 229—233.
11. Lupenko, Yu.O. and Mesel'-Veseliak, V.Ya. (2012), Stratehichni napriamy rozvytku sil's'koho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku [Strategic directions of development of agriculture of Ukraine for the period till 2020], NNTs "IAE", Kyiv, Ukraine.
12. Svitovyj, O.M. (2016), "Management of material and technical support of grain product subcomplex and formation of added value", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 2, pp. 171—174.
13. Skotsyk, V.Ye. (2018), "Organizational-economic principles of the formation of the infrastructure provision of agricultural machinery market in Ukraine", Ahrosvit, vol. 14, pp. 9—15.

№ 10 2019, стор. 55 - 59

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 578

Відомості про авторів

Н. В. Добіжа

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

N. Dobizha

PhD in Economics, associate professor, аssociate professor of the department of finance, banking and insurance, Vinnytsia educational-scientific institute of economics of Ternopil national economic university

ORCID:

0000-0002-8277-7977

Як цитувати статтю

Добіжа Н. В. Стратегічні засади розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки в умовах глобального середовища. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 10. С. 55–59. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.55

Dobizha, N. (2019), “Strategic principles of development of infrastructure in agricultural market in global environment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 55–59. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.