EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
О. А. Грицак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.60

УДК: 332.3

О. А. Грицак

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті проаналізовано економічну ефективність використання земель Вінницької області. Розглянуто структуру земельного фонду області. Відмічено про високий рівень розораності та сільськогосподарської освоєності Вінницької області. Виявлено площі орних не використовуваних земель у регіоні.
Визначено ступінь сільськогосподарської освоєння земель, рівень розораності території і рівень розораності сільськогосподарських земель. Виявлено диспропорції в структурі земельного фонду, що охоплює екологічні розрахунки.
Встановлено, що в області працює майже 6 % від загальної кількості сільгосппідприємств України. Найбільш чисельною формою господарювання в області є фермерські господарства. Найбільше сільськогосподарської продукції виробляють різноманітні організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств.
Доведено, що ефективне господарювання в області пов'язане насамперед із набором вирощуваних сільгоспкультур та із структурою посівних площ. Вказано на не відповідність структури посівних площ у Вінницькій області оптимальній структурі розробленій науковцями. Відмічено значне зменшення площі кормових угідь.
Проаналізовано структуру вирощування сільськогосподарських культур різними організаційно-правовими формами господарювання. відмічено домінування у вирощуванні зернових культур сільськогосподарських підприємств а у вирощуванні овочевих культур господарств населення. Низькою є частка у вирощуванні всіх сільськогосподарських культур фермерських господарств.
Запропоновано ефективність землекористування у Вінницькій області розраховувати за двома основними групами показників. Перша група пов'язана із натуральними показниками господарювання, а друга — із вартісними. Натуральні показники ефективності землекористування найбільш придатні для виявлення тенденцій та перспектив подальшого розвитку сільськогосподарських підприємств. Найбільш поширеним натуральним показником слід вважати урожайність сільськогосподарських культур.
Визначено, що найбільш ефективно використовуються землі у Вінницькій області під посіви овочевих культур та цукрового буряка у сільськогосподарських та фермерських господарствах. Натомість у господарствах населення регіону найбільш ефективним є використання земель під зернові культури, цукровий буряк та картоплю. Загалом за показником урожайності сільськогосподарських культур у розрізі господарств найбільш ефективними виявилися сільськогосподарські підприємства.
Запропоновано до числа вартісних показників оцінки ефективності землекористування віднести виробництво валової сільськогосподарської продукції, валовий дохід та чистий дохід від сільськогосподарської діяльності.

Ключові слова: рентабельність виробництва; сільськогосподарське землекористування; натуральні показники землекористування; вартісні показники землекористування; структура земельного фонду.

Література

1. Екологічний паспорт Вінницької області за 2017 рік / Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації. — Вінниця: ВОДА, 2018. — С. 97.
2. Статистичний збірник Сільське господарство України 2017 / Державна служба статистики; відповідальний за випуск О.М. Прокопенко. — Київ, 2018. — 245 с.
3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах" від 11 лютого 2010 р., № 164 Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 536 (536-2010-п ) від 30.06.2010 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2010-%D0%BF
4. Статистичний збірник Сільське господарство України 2010 / Державна служба статистики; за редакцією Ю. М. Остапчука. — Київ, 2011. — с. 223.
5. Будзяк О.С. Організаційно-економічний механізм екологобезпечного використання земель України: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.06 / О.С. Будзяк. — Київ, 2013. — 464 с.

О. Gritsak

ECONOMIC EFFICIENCY OF LAND USE IN THE WINNITA REGION

Summary

The article analyzes the economic efficiency of land use in Vinnitsa region. The structure of the land fund area. It was noted about the high level of plowing and agricultural development of Vinnitsa region. Identified areas of arable unused land in the region.
The degree of agricultural land development, the level of land plowed up and the level of agricultural land spreading are determined. The disproportions in the structure of the land fund of the region between ecologically stabilizing and destabilizing lands are revealed.
It has been established that almost 6% of the total number of agricultural enterprises in Ukraine work in the region. The most numerous form of management in the region is farms. More agricultural products produce various organizational and legal forms of agricultural enterprises.
It is proved that effective management in the region is primarily associated with a set of cultivated crops and with th structure of sown areas. The inconsistency of the structure of the sown areas in the Vinnitsa region is indicated by the optimal structure developed by scientists. There was a significant decrease in the area of forage lands.
The structure of growing crops by various organizational and legal forms of management is analyzed. Dominance was noted in the cultivation of grain crops of agricultural enterprises, and in the cultivation of vegetable crops of households. An insignificant share in the cultivation of all agricultural crops of farms is indicated.
It is proposed to use land use efficiency in the Vinnitsa region by two main groups of indicators. The first group is associated with natural indicators of management, and the second group with the cost. Natural indicators of land use efficiency are most suitable for identifying trends and prospects for the further development of agricultural enterprises. The most common indicator of natural should be considered crop yields.
It was determined that the most efficiently used land in the Vinnitsa region under crops of vegetable crops and sugar beet in agricultural and farm enterprises. But in the farms of the population of the region the most effective is the use of land for grain crops, sugar beets and potatoes. In total, agricultural enterprises turned out to be the most effective indicator of crop yields in the context of farms.
It is proposed to include the production of gross agricultural products, gross income and net income from agricultural activities among the cost indicators for assessing the effectiveness of land use.

Keywords: profitability of production; agricultural land use; natural indicators of land use; cost indicators of land use; the structure of the land fund.

References

1. Department of agro-industrial development, ecology and natural resources of the regional state administration (2018), Ekolohichnyj pasport Vinnyts'koi oblasti za 2017 rik [Ecological passport of Vinnytsia region for 2017], WATER, Vinnitsa, Ukraine.
2. State Statistics Service of Ukraine (2018), Statystychnyj zbirnyk Sil's'ke hospodarstvo Ukrainy 2017 [Statistical collection Agriculture of Ukraine 2017], State Statistics Service of Ukraine, Кyiv, Ukraine.
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Resolution "On Approval of the Norms of Optimal Ratio of Cultures in Crop rotations in Various Natural-Agricultural Regions", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2010-%D0%BF (Accessed 20 April 2019).
4. State Statistics Service of Ukraine (2011), Statystychnyj zbirnyk Sil's'ke hospodarstvo Ukrainy 2010 [Statistical collection Agriculture of Ukraine 2010], State Statistics Service of Ukraine, Кyiv, Ukraine.
5. Budzуak, O.S. (2013), "Organizational and economic mechanism of ecologically safe use of lands of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Council for the Study of the Productive Forces of the National Academy of Sciences, Кyiv, Ukraine.

№ 10 2019, стор. 60 - 64

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 452

Відомості про авторів

О. А. Грицак

аспірант, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ

О. Gritsak

Graduate student of the State Ecological Аcademy Рostgraduate Еducation and Мanagement

ORCID:

0000-0002-7552-9297

Як цитувати статтю

Грицак О. А. Економічна ефективність землекористування у вінницькій області. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 10. С. 60–64. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.60

Gritsak, О. (2019), “Economic efficiency of land use in the winnita region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 60–64. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.