EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
А. В. Клімова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.65

УДК: 338.46:378.1

А. В. Клімова

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розкриваються особливості державного регулювання вищої освіти в умовах активної трансформації та реформування освітньої галузі, набрання закладами вищої освіти автономії, активного входження до європейського освітнього простір. Доведено необхідність регулюючого впливу з боку держави на ринок освітніх послуг та заклади вищої освіти як суб'єктів господарювання з метою виконання державою своїх гарантій перед суспільством та споживачами освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Ключові слова: вища освіта; державне регулювання надання освітніх послуг; заклад вищої освіти; ліцензування господарської діяльності; ліцензування надання освітніх послуг.

Література

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV// Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — № 18, № 19—20, № 21—22. — ст.144.
2. Кочин В.В. Засоби державного регулювання господарської діяльності в умовах дерегулювання економіки України / В. Кочин // Юридичний вісник. — 2015. — № 2 (35). — С. 114—117.
3. Савченко М. В. Визначення вищих навчальних закладів як суб'єктів господарювання / М. Савченко // Форум права. — 2011. — № 4. — С. 628—633.
4. Вєльчева Н.І. Науково-теоретичні основи державного регулювання вищої освіти [Електронний ресурс] / Н. Вєльчева // Державне будівництво. — 2009. — № 2. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_13
5. Кобець А.С. Роль держави у функціонуванні ринку освітніх послуг [Електронний ресурс] / А. Кобець // Державне управління: удосконалення та розвиток. — № 8. — 2011. — Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=308
6. Кудрейко О.М. Інституційний механізм регулювання модернізації ринку освітніх послуг / О. Кудрейко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія: Державне управління. — 2014. — № 230. — Т. 242. — С. 80—85.
7. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2015. — № 23. — ст. 158.
8. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2014. — № 37—38. — Ст. 2004.
9. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № № 2145-VІІІ // Голос України від 27.09.2017. — № 178—179.
10. Про Науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України: Наказ Міністерства освіти і науки Укрїни від 11.09.2015 № 922 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-09-17/4402/2-nmon-922.pdf
11. Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 630 // Офіційний вісник України від 05.12.2014. — 2014. — № 95. — Ст.17.
12. Про створення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.02.2016 № 125 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-02-19/5137/nmo-125.pdf
13. Деякі питання Державної регуляторної служби України: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 р. № 724 // Офіційний вісник України від 23.01.2015. — 2015. — № 4. — Ст.18.
14. Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від від 15 квітня 2015 р. № 244 // Офіційний вісник України від 15.05.2015. — 2015. — № 36. — Ст. 23.
15. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України від 25.06.1997. — 1997. — № 24. — Ст.170.

А. Klimova

INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF LICENSING EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

Summary

The article reveals the peculiarities of state regulation of higher education in the conditions of active transformation and reformation of the educational sphere, the entry of institutions of higher education into autonomy, and active entry into the European educational space. The necessity of the regulatory influence of the state on the market of educational services and institutions of higher education as business entities is proved, in order to fulfill the state guarantees for society and consumers of educational services in the field of higher education. Higher education institutions must have sufficient material, technical, information, personnel and scientific potential to ensure the quality of educational services. Active development of the market of educational services, internationalization of higher education requires changes in the strategy of management of the educational system at the state level, improvement of methods and forms of improving the quality of education at the institutional level. The state, organizing the production of public goods, defines the conditions and rules of economic activity, establishes rules and restrictions on the activities of economic entities, using various means and mechanisms of state regulation.

Keywords: higher education; state regulation of educational services provision; academic organizations; licensing of economic activity; licensing of educational activities.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "Economic Code of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 18, 19—20, 21—22.
2. Kochyn, V.V. (2015), "Means of state regulation of economic activity in conditions of deregulation of the economy of Ukraine", Yurydychnyj visnyk, vol. 2, pp. 114—117.
3. Savchenko, M.V. (2011), "Determination of Higher Educational Establishments as Economic Entities", Forum prava, vol. 4, pp. 628—633.
4. Vel'cheva, N. I. (2009), "Scientific and theoretical bases of state adjustment of higher education", Derzhavne budivnytstvo, [Online], vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_13 (Accessed 2 April 2019).
5. Kobets, A.S. (2011), "The role of the State in the functioning of the educational market", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=308 (Accessed 31 March 2019).
6. Kudreyko, A. (2014), "Institutional mechanism for regulating the modernization of the educational services market", Naukovi pratsi Chornomors'koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylians'ka akademiia". Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 230, pp. 80—85.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On licensing of types of economic activity", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 23, p. 158.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On Higher Education", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 37—38, p. 2004.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On Education", Holos Ukrainy, vol. 178—179.
10. Ministry of Education and Science of Ukraine (2015), "Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine "About the Scientific and Methodological Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine", available at: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-09-17/4402/2-nmon-922.pdf (Accessed 1 March 2019).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Regulation on the Ministry of Education and Science of Ukraine", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 95, p. 17.
12. Ministry of Education and Science of Ukraine (2016), "Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine "About the creation of the Licensing Commission of the Ministry of Education and Science of Ukraine", available at: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-02-19/5137/nmo-125.pdf (Accessed 1 March 2019).
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some issues of the State Regulatory Service of Ukraine", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 4, p. 18.
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "About the formation of the National Agency for the Quality Assurance of Higher Education", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 36, p. 23.
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 24, p. 170.

№ 10 2019, стор. 65 - 72

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 554

Відомості про авторів

А. В. Клімова

аспірант, завідувач відділу ліцензування та акредитації, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

А. Klimova

PhD student, The Head of License and Accreditation Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

ORCID:

0000-0003-0051-3925

Як цитувати статтю

Клімова А. В. Інституційні основи ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 10. С. 65–72. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.65

Klimova, А. (2019), “Institutional foundations of licensing educational activities in the higher education of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 65–72. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.