EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦІННІСНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНИХ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ
Л. В. Литвинова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.78

УДК: 35.08:174:316.7] (477)

Л. В. Литвинова

ЦІННІСНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНИХ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано ціннісні та соціокультурні орієнтації публічних службовців, що визначають характеристики їх діяльності. Обгрунтовано важливість соціокультурних та ціннісних орієнтацій в процесі реформування інституту публічної служби в Україні. Проведено дослідження ціннісних та соціокультурних орієнтацій публічних службовців за методикою "Визначення ціннісних орієнтацій в організації" адаптованою до тематики дослідження та аналізу стану комунікативної культури сучасної публічної сфери в Україні.
Результати дослідження показали, що у ціннісних орієнтаціях публічних службовців переважають бюрократичні цінності, авторитарний стиль управління, жорстка субординація, що відображається на особистості службовця та його поведінці. У структурі життєвих цілей публічних службовців значну частину займають матеріальні інтереси; ефективність і результативність їх професійної праці залежить від сформованого розуміння своєї ролі в процесі реалізації державної політики і життєвої стратегії. Соціокультурні та ціннісні орієнтації службовців варіюються відповідно до категорії посад, публічна служба розглядається службовцями не як ціннісно-нормативний комплекс, що забезпечує взаємодію держави і суспільства з метою реалізації інтересів останнього, а як певний механізм досягнення фінансового успіху.

Ключові слова: комунікація суспільства і влади; публічна служба; ціннісні та соціокультурні орієнтації публічних службовців; комунікативна культура публічної сфери в Україні.

Література

1. Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії: монографія / [В.М. Козаков, О.В. Рашковська, В.А. Ребкало, Є.О. Романенко, І.В. Чаплай]. — Київ: ДП "Вид. дім "Персонал", 2017. — 288 с. Бібліогр.: 267—287. — (Серія "Публічне адміністрування"; вип.1).
2. Зинченко Г.П., Зинченко Я.Г. Мотивационные стратегии государственных служащих // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. СКАГС. — 2015. — № 1. — С. 9—15.
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Мануэль Кастельс / Пер. с англ. под научн. ред. И.О. Шкаратана. — М.: ГУ-ВШЭ, 2000. — 608 с.
4. Козырев А.А., Горячева Д.А. Ценностные ориентации государственных служащих: гендерный аспект // Управленческое консультирование. — 2015. — № 9. — С. 8—19.
5. Конецкая В.П. Социология коммуникации: учебник / В.П. Конецкая. — М.: Междунар. ун-т бизнеса и упр., 1997. — 304 с.
6. Литвинова Л.В. Комунікативні механізми публічного управління як важливий чинник демократизації суспільного життя / Л.В. Литвинова // Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3—4 листоп. 2016 р.) / За заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, В.М. Сороко, Л.А. Гаєвської. — К.: НАДУ, 2016. — С. 143.
7. Литвинова Л.В. Проблемы формирования эффективных коммуникаций государственных служащих и общества в Украине: социально-психологический аспект / Л. В. Литвинова // Legea si viata. Moldova. — 2018. № 1/2 (313). — P. 72—76.
8. Мирошниченко О.Н., Михайлова М.В. Формирование позитивного образа государственного гражданского служащего: отечественный и зарубежный опыт // Вестник Чувашского университета, — 2013. — Вып. 4. — С. 147—156.
9. Василевська Т. Е. Етика державного управління: підручник / Т.Е. Василевська, В.О. Саламатов, Г.Б. Марушевський; за заг. ред. Т.Е. Василевської. — К.: НАДУ, 2015. — 204 с.
10. 15 ПОЛІТИЧНИХ ДІЛЕМ: що пропонують кандидати в президенти та обирають їх прихильники [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://razumkov.org.ua/images/Material_Conference/2019_03_19/2019_Prezent_ukrinform.pdf (Дата звернення 15.04.2019 р.)
11. Хабермас Ю., "Структурні перетворення у сфері відкритості / Ю. Хабермас // Дослідження категорії громадянське суспільство". — Львів. — 2002. — 85 с.
12. Про державну службу [Електронний ресурс]: Закон України від 10.12.2015 №889-VIII "Про державну службу" (із змінами та доповненнями). — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (Дата звернення 14.04.2019 р.)
13. Хаджирадєва С.К. Професіоналізація державних службовців у системі координат концепту "парадигмальний зсув" Т. Куна / С.К. Хаджирадєва // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку: матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні (Київ, 25 трав. 2018 р.): у 5 т. / за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, О.М. Петроє. — К.: НАДУ, 2018. — Т. 4. — С. 3—4.
14. Graeme L. Harrison, Kevin M. Baird. The organizational culture of public sector organizations in Australia // Australian Journal of Management. 2015. Volume 40, issue 4, рp. 613—629. https://doi.org/10.1177/ 0312896214529440
15. Habermas J. (1995), Theory of Communicative Action / J. Habermas. — Cambridge: Polity Press. Vol. 1. 465 pр.
16. Matei A. Matei L. (2014), Instructional design for administrative sciences. A case study for civil servants training. Procedia — Social and Behavioral Sciences. Pp. 1930—1933.

L. Lytvynova

VALUES AND SOCIO-CULTURAL ORIENTATIONS OF MODERN PUBLIC SERVANTS IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the value and socio-cultural orientations of public servants, which determine the characteristics of their activities. The importance of socio-cultural and value orientations in the process of reforming the modern institute of public service in Ukraine is substantiated. The research of value and socio-cultural orientations of public servants was carried out using the method "Determination of value orientations in an organization" adapted to the subject of research and analysis of the state of communicative culture of the modern public sphere in Ukraine.
The results of the study showed that value orientations of public servants are dominated by bureaucratic values, authoritarian management style, rigid subordination, reflected on the personality of the employee and his behavior. In the structure of life goals of public servants a significant part occupy material interests; the efficiency and effectiveness of their professional work depends on the current understanding of their role in the implementation of state policy and life strategy. Socio-cultural and value orientations of employees vary according to the category of posts, the public service is considered by employees not as a value-normative complex that provides interaction between the state and society in order to realize the interests of the latter, but as a certain mechanism for achieving financial success.

Keywords: communication of society and authorities; public service; value and socio-cultural orientations of public servants; communicative culture of public sphere in Ukraine.

References

1. Kozakov, V.M. Rashkovs'ka, O.V. Rebkalo, V.A. Romanenko, Ye.O. and Chaplaj, I.V. (2017), Derzhavno-hromadians'ka komunikatsiia: shliakh vid kryzy do vzaiemodii [Public-civil communication: the path from crisis to interaction], DP "Vyd. dim "Personal", Kyiv, Ukraine.
2. Zynchenko, H.P. and Zynchenko, Ya.H. (2015), "Motivational strategies of public servants", Hosudarstvennoe y munytsypal'noe upravlenye. Uchenye zapysky. SKAHS, vol. 1, pp. 9—15.
3. Kastel's, M. (2000), Ynformatsyonnaia epokha: ekonomyka, obschestvo y kul'tura [Information Age: Economy, Society and Culture], HU-VShE, Moscow, Russia.
4. Kozyrev, A.A. and Horiacheva D.A. (2015), "Value Orientations of Civil Servants: Gender Aspect", Upravlencheskoe konsul'tyrovanye, vol. 9, pp. 8—19.
5. Konetskaia, V.P. (1997), Sotsyolohyia kommunykatsyy [Sociology of communication], Mezhdunar. un-t byznesa y upr., Moscow, Russia.
6. Lytvynova, L.V. (2016), "Communicative mechanisms of public administration as an important factor in the democratization of public life", Rozvytok profesijnykh kompetentnostej derzhavnykh sluzhbovtsiv: komunikatyvnyj aspekt : materialy schorich. nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastiu [Development of Professional Competences of Civil Servants: A Communicative Aspect: Materials of the Annual Scientific and Practical Conference on International Participation], NADU, Kyiv, Ukraine.
7. Lytvynova, L.V. (2018), "Problems of formation of effective communications of civil servants and society in Ukraine: socio-psychological aspect", Legea si viata. Moldova, vol. 1/2 (313), pp. 72—76.
8. Myroshnychenko, O.N. and Mykhajlova, M.V. (2013), "Formation of a positive image of a civil servant: domestic and foreign experience", Vestnyk Chuvashskoho unyversyteta, vol. 4, pp. 147—156.
9. Vasylevs'ka, T.E. Salamatov, V.O. and Marushevs'kyj, H.B. (2015), Etyka derzhavnoho upravlinnia [Ethics in public administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
10. Razumkov Centre (2019), "15 Political Things: Presidential candidates are nominated and elected by their supporters", available at: http://razumkov.org.ua/images/Material_Conference/2019_03_19/2019_Prezent_ukrinform.pdf (Accessed 30 April 2019).
11. Khabermas, Yu. (2002), Strukturni peretvorennia u sferi vidkrytosti // Doslidzhennia katehorii hromadians'ke suspil'stvo [Structural transformations in the field of openness // Study of the category of civil society], L'viv, Ukraine.
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "About the civil service", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (Accessed 30 April 2019).
13. Khadzhyradieva, S.K. (2018), "Professionalization of civil servants in the coordinate system of the concept of "paradigm shift" by T.Kun", Publichne vriaduvannia v Ukraini: stan, vyklyky ta perspektyvy rozvytku : materialy schorich. Vseukr. nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastiu, prysviach. 100-richchiu derzh. sluzhby v Ukraini [Public Governance in Ukraine: Status, Challenges and Development Prospects: Materials of the Annual All-Ukrainian Scientific and Practical Conference on International Participation devoted to the 100th Anniversary of the Civil Service in Ukraine], NADU, Kyiv, Ukraine, vol. 4, pp. 3—4.
14. Harrison, G.L. and Baird, K.M. (2015), "The organizational culture of public sector organizations in Australia", Australian Journal of Management, vol. 40, no. 4, pp. 613—629.
15. Habermas, J. (1995), "Theory of Communicative Action", Cambridge: Polity Press, vol. 1.
16. Matei, A. and Matei, L. (2014), "Instructional design for administrative sciences. A case study for civil servants training", Procedia - Social and Behavioral Sciences, pp. 1930—1933.

№ 10 2019, стор. 78 - 83

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 858

Відомості про авторів

Л. В. Литвинова

к. псих. н., доцент, доцент кафедри публічної політики та політичної аналітики,Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна)

L. Lytvynova

Ph. D (psychological sciences), Associate Professor of the Department of Public Policy and Public Analyst National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3528-4352

Як цитувати статтю

Литвинова Л. В. Ціннісні та соціокультурні орієнтації сучасних публічних службовців України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 10. С. 78–83. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.78

Lytvynova, L. (2019), “Values and socio-cultural orientations of modern public servants in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 78–83. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.