EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІДЕЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ В ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
Д. С. Мартишин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.99

УДК: 351

Д. С. Мартишин

ІДЕЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ В ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

Анотація

Розглянуто основні ідейні передумови формування соціальної доктрини християнської церкви в державно-управлінському контексті. У контексті національної доктрини державотворення всебічно розкрито духовні підвалини християнської культури, обгрунтовано ціннісні пріоритети діалогу держави та церкви, конструктивні взаємовідносини влади і релігійних організацій. Розглянуто основи соціальної місії Православної церкви України. Запропоновано розуміння соціальної політики церкви відповідно до соціального вчення християнства і викликів сучасного світу. З'ясовуються особливий характер і спрямованість соціальних дій релігійних громад. На основі системного теологічного аналізу теоретичних підходів до соціальної політики церкви встановлено, що в сучасних умовах відбувається зміна самої парадигми церковного служіння: від традиціоналізму до плюралізму, орієнтованого на конструктивний діалог держави, церкви і суспільства. Дістала подальшої розробки соціальна концепція церкви, що грунтується на розумінні викликів глобалізації.

Ключові слова: соціальна політика церкви; теологія; нація; держава; соборність; плюралізм; демократія; державне будівництво; доктрина.

Література

1. Алфьоров М.А. Соціальна політика в Україні: навч. посіб. / М.А. Алфьоров, В.І. Альохін, І.П. Бідзюра, О. Г. Карпенко. — К.: ДП "Вид. дім "Персонал", 2014. — 272 с.
2. Бергер П. Священная завеса. Элементы социологической теории религии / Питер Бергер; пер. с англ. Р. Сафронова. — М.: Новое литературное обозрение, 2019. — 208 с.
3. Гавриїл (Кризина), єпископ. "Церковна історія України — велична, могутня і вічна" // Міжрегіональна Академія управління персоналом: веб-сайт. URL: http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/centri-ta-kursi/duhovno-prosvitnicki-centr/statti/cerkovna-istoriya-ukraini.html (дата звернення: 28. 04. 2019).
4. Гавриїл (Я.В. Кризина), архім.; Діонісій Мартишин, прот. Соціальне служіння Православної Церкви в умовах викликів сучасного світу: монографія / Я. В. Кризина, Д. С. Мартишин. — К.: ДП "Вид. дім "Персонал", 2018. — 254 с.
5. Гавриїл (Я.В. Кризина), єп.; Діонісій Мартишин, прот. Вступ до православної теології: посібник. — 2-ге вид., перероб. І допов. / Я.В. Кризина, Д.С. Мартишин. — К.: ДП "Вид. дім "Персонал", 2019. — 296 с.
6. Денисенко Анатолій. Теологія визволення: ідеї, критика, перспективи. — К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2019. — 192 с.
7. Кальниш Ю.Г. Перспективи розвитку державно-церковних відносин в Україні (соціальне партнерство) // Українська держава і Церква: філософські, теологічні та практичні аспекти співпраці в інтересах людини: Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, МАУП, 19 трав. 2016 р. — К.: ДП "Вид. дім "Персонал", 2016. — С. 46—48.
8. Кирило (Говорун), архімандрит. Риштовання Церкви: вбік постсруктуральної еклезіології. — К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2019. — 312 с.
9. Кремень Василь. Україна: ідентичність у добу глобалізації (начерки метадисциплінарного дослідження) / В. Кремень, В. Ткаченко. — К.: Т-во "Знання" України, 2013. — 415 с.
10. Мала енциклопедія канонічного права: Київський університет права НАН України / За заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького, канд. юрид. наук О.М. Волощенко-Віслобокової. — К.: Талком, 2017. — 360 с.
11. Мартышин Д.С. Введение в социальное служение Православной Церкви: учебное пособие. — К.: Издательство Лира-К, 2015. — 198 с.
12. Мартышин Д.С. Основы христианской эсхатологии: учебное пособие. — К.: Издательство Лира-К, 2015. — 124 с.
13. Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І. Історія вчень про державу і право: навч. посібник. — К.: Атіка, 2004. — 224 с.
14. Непомнящий О.М., Дєгтяр О.А., Угоднікова О.І. Концептуальні засади управління потенціалом розвитку підприємств: монографія // О.М. Непомнящий, О.А. Дєгтяр, О.І. Угоднікова. — Х.: ХНУМГ, 2018. — 114 с.
15. Пасічник В.М. Формування державної політики національної безпеки України на засадах української національної ідеї: монографія / В.М. Пасічник. — К.: ВАДНДУ, 2016. — 300 с.
16. Радченко О.В. Практикум з історії політичної думки України: навчальний посібник / О.В. Радченко, С.В. Пробийголова, Н. В. Пробийголова. — Х.: Асоціація докторів державного управління. — Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. — 352 с.
17. Релігієзнавство: навчальний посібник / [Наук. ред. Д.В. Брильов; відп. за вип. О.В. Лісовий, О.С. Лихота]. — К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2018, 2018. — 328 с.
18. Релігійна безпека/небезпека України. Збірник наукових праць і матеріалів. За ред. проф. Анатолія Колодного. — К.: УАР, 2019. — 316 с.
19. Романенко Є., Щокін Р., Мартишин Д., Богданенко А. Церковні терміни: Понятійно-термінологічний словник / Є. Романенко, Р. Щокін, Д. Мартишин, А. Богданенко. — К.: ДП "Вид. дім "Персонал", 2019. — 238 с.

D. Martyshyn

IDEOLOGICAL PRECONDITIONS FOR THE FORMATION OF THE SOCIAL DOCTRINE OF CHRISTIAN CHURCH IN STATE-MANAGEMENT CONTEXT

Summary

Ideological preconditions for the formation of the social doctrine of Christian Church in state-management context. In the context of the national doctrine of state formation the spiritual foundations of Christian culture are comprehensively revealed, the value priorities of dialogue between the state and the Church are grounded as well as constructive relations between the authorities and religious organizations. The basis of the social mission of the Orthodox Church of Ukraine is considered. An understanding of the social policy of the Church is proposed in accordance with the social doctrine of Christianity and the challenges of the modern world. It turns out the special nature and direction of social action of religious communities. On the basis of the systematic theological analysis of the theoretical approaches to the social policy of the Church, - it is established that in today's conditions there is a change in the very paradigm of church service: from traditionalism to pluralism, oriented to a constructive dialogue between the state, the Church and society. The social concept of the Church, based on understanding the challenges of globalization, - has received a further development.

Keywords: social policy of Church; theology; nation; state; unity; pluralism; democracy; state formation; doctrine.

References

1. Alf'orov M.A. Al'okhin, V.I. Bidziura, I.P. and Karpenko, O.H. (2014), Sotsial'na polityka v Ukraini [Social policy in Ukraine], DP "Vyd. dim "Personal", Kyiv, Ukraine.
2. Berher, P. (2019), Sviaschennaia zavesa. Elementy sotsyolohycheskoj teoryy relyhyy [The sacred veil. Elements of the sociological theory of religion], Novoe lyteraturnoe obozrenye, Moscow, Russia.
3. Kryzyna, Ya.V. (2019), "Church history of Ukraine - majestic, mighty and eternal", available at: http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/centri-ta-kursi/duhovno-prosvitnicki-centr/statti/cerkovna-istoriya-ukraini.html (Accessed 05 May 2019).
4. Kryzyna, Ya.V. and Martyshyn, D.S. (2018), Sotsial'ne sluzhinnia Pravoslavnoi Tserkvy v umovakh vyklykiv suchasnoho svitu [Social service of the Orthodox Church in the context of the challenges of the modern world], DP "Vyd. dim "Personal", Kyiv, Ukraine.
5. Kryzyna, Ya.V. and Martyshyn, D.S. (2019), Vstup do pravoslavnoi teolohii [Introduction to Orthodox theology], 2-d ed., Vyd. dim "Personal, Kyiv, Ukraine.
6. Denysenko, A. (2019), Teolohiia vyzvolennia: idei, krytyka, perspektyvy [Theology of liberation: ideas, critique, perspectives], DUKh I LITERA, Kyiv, Ukraine.
7. Kal'nysh, Yu.H. (2016), "Prospects for the development of state-church relations in Ukraine (social partnership)", Ukrains'ka derzhava i Tserkva: filosofs'ki, teolohichni ta praktychni aspekty spivpratsi v interesakh liudyny: Materialy nauk.-prakt. konf. [Ukrainian state and Church: philosophical, theological and practical aspects of cooperation in the interests of man: Materials of the scientific and practical conference], MAUP, Kyiv, Ukraine, pp. 46—48.
8. Kyrylo (Hovorun), archimandrite (2019), Ryshtovannia Tserkvy: vbik postsruktural'noi ekleziolohii [Church Reconstruction: Aside from post-structural ecclesiology], Vidkrytyi Pravoslavnyi Universytet Sviatoi Sofii-Premudrosti, Dukh i Litera, Kyiv, Ukraine.
9. Kremen', V. and Tkachenko, V. (2013), Ukraina: identychnist' u dobu hlobalizatsii (nacherky metadystsyplinarnoho doslidzhennia) [Ukraine: Identity in the Age of Globalization (outline of a metadisciplinary study)], T-vo "Znannia" Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
10. Boshyts'kiy, Yu.L. (2017), Mala entsyklopediia kanonichnoho prava: Kyivs'kyj universytet prava NAN Ukrainy [Small Encyclopedia of Canon Law: Kyiv University of Law, National Academy of Sciences of Ukraine], Talkom, Kyiv, Ukraine.
11. Martyshin, D.S. (2015), Vvedenie v social'noe sluzhenie Pravoslavnoj Cerkvi [Introduction to the social ministry of the Orthodox Church], Izdatel'stvo Lira-K, Kyiv, Ukraine.
12. Martyshin, D.S. (2015), Osnovy hristianskoj jeshatologii [Basics of Christian eschatology], Izdatel'stvo Lira-K, Kyiv, Ukraine.
13. Miroshnychenko, M.I. and Miroshnychenko, V.I. (2004), Istoriia vchen' pro derzhavu i pravo [History of the doctrine of the state and law], Atika, Kyiv, Ukraine.
14. Nepomniaschyj, O.M. Diehtiar, O.A. and Uhodnikova, O.I. (2018), Kontseptual'ni zasady upravlinnia potentsialom rozvytku pidpryiemstv [Conceptual basis for management of enterprise development potential], KhNUMH, Kharkiv, Ukraine.
15. Pasichnyk, V.M. (2016), Formuvannia derzhavnoi polityky natsional'noi bezpeky Ukrainy na zasadakh ukrains'koi natsional'noi idei [Formation of the state policy of Ukraine's national security on the basis of the Ukrainian national idea], VADNDU, Kyiv, Ukraine.
16. Radchenko, O.V. Probyjholova, S.V. and Probyjholova, N.V. (2010), Praktykum z istorii politychnoi dumky Ukrainy [Workshop on the history of political thought in Ukraine], vyd-vo SNU im. V. Dalia, Luhans'k, Ukraine.
17. Bryl'ov, D.V. (2018), Relihiieznavstvo [Religious studies], DUKh I LITERA, Kyiv, Ukraine.
18. Kolodnyi, A. (2019), Relihijna bezpeka/nebezpeka Ukrainy [Religious security / danger of Ukraine], UAR, Kyiv, Ukraine.
19. Romanenko, Ye. Schokin, R. Martyshyn, D. and Bohdanenko, A. (2019), Tserkovni terminy: Poniatijno-terminolohichnyj slovnyk [Church Terms: Concept and Terminology Dictionary], DP "Vyd. dim "Personal", Kyiv, Ukraine.

№ 10 2019, стор. 99 - 104

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 526

Відомості про авторів

Д. С. Мартишин

к. н. з богосл., доцент, завідувач кафедри українознавства, православ'я та теології, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

D. Martyshyn

candidate sciences in theology, Associate Professor, head of the Department of Ukrainian Studies, Orthodoxy and Theology, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ORCID:

0000-0002-2770-7757

Як цитувати статтю

Мартишин Д. С. Ідейні передумови формування соціальної доктрини християнської церкви в державно-управлінському контексті. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 10. С. 99–104. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.99

Martyshyn, D. (2019), “Ideological preconditions for the formation of the social doctrine of christian church in state-management context”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 99–104. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.99

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.