EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДГОТОВКА УЧАСНИКІВ РЕЗЕРВУ КЕРІВНИКІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ШЛЯХОМ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ
Т. В. Савіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.126

УДК: 378.005.95/.96

Т. В. Савіна

ПІДГОТОВКА УЧАСНИКІВ РЕЗЕРВУ КЕРІВНИКІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ШЛЯХОМ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність формування в Україні резерву керівників медичних закладів, наявність якого є найважливішою умовою наступності керівних кадрів та підвищення ефективності управління як медичним закладом, так і системою охорони здоров'я в цілому.
Розглянуто такі поняття: "резерв керівних кадрів", "резерв керівників медичних закладів", "учасник резерву керівників медичних закладів", "стратегічна карта резерву керівників медичних кадрів", "моніторинг резерву керівників медичних закладів".
Розглянуто та охарактеризовано принципи формування та напрями діяльності резерву керівників медичних закладів.
Визначено необхідні етапи формування такого резерву: розробка та затвердження відповідних нормативно-правових актів; проведення стратегічного SWOT-аналізу стану керівників системи охорони здоров'я та керівників медичних закладів; проведення процедури відбору кандидатів на основі професійних компетентностей та особистих якостей претендентів; формування стратегічних карт резерву керівників медичних закладів; планування необхідного ресурсного забезпечення; здійснення моніторингу, оцінки процесу та коригування програм навчання учасників резерву керівників медичних закладів із метою усунення ризиків неефективності їх підготовки.
Запропоновано Програму післядипломного навчання учасників резерву керівників медичних закладів, яка включає в себе модулі з найбільш актуальних проблем здоровоохоронної галузі, зокрема: державне управління, державна політика та основні тенденції реформування та розвитку системи охорони здоров'я, стратегічне планування, економіка, діяльність медичних організацій з надання громадянам безкоштовної медичної допомоги, управління якістю та стандартами медичної допомоги, інформаційно-комунікаційні технології в управлінні охороною здоров'я, медична статистика, медична етика, деонтологія.
Запропоновано використовувати індивідуальну програму навчання для учасників резерву керівників медичних закладів, виходячи із їх початкового рівня підготовки, професійного досвіду та мотивації на зайняття керівних посад. При цьому слід використовувати традиційні методи навчання (лекції, практичні та семінарські заняття), активні форми навчання (заняття в малих групах і дискусії на пленарних засіданнях, ділові ігри, вирішення ситуативних завдань, використання методу "Case-study", інтерактивний метод навчання), а також індивідуальні заняття з метою вирівнювання професійних компетенцій до рівня більш успішних учасників резерву. Крім того, запропоновано таку форму навчання, як самонавчання.

Ключові слова: система охорони здоров'я; медичний заклад; резерв керівників медичних закладів; післядипломне навчання; методи навчання; самонавчання; індивідуальна програма навчання.

Література

1. Богомаз В.М., Новічкова О.М. Оцінка потреб у навчанні керівників закладів охорони здоров'я / В.М. Богомаз, О.М. Новічкова // Україна. Здоров'я нації. — 2010. — № 1 (13). — С. 65—72.
2. Крячкова Л.В. Застосування компетентнісного підходу для післядипломного навчання керівників медичних закладів шляхом забезпечення чутливості охорони здоров'я / Л.В. Крячкова // Український журнал медицини, біології та спорту. — 2015. — № 2 (2). — С. 113—116.
3. Лехан В.М. Перспективи підготовки керівних медичних кадрів для забезпечення діяльності громадської охорони здоров'я / В.М. Лехан, Л.В. Крячкова, Е.В. Борвінко, В.І. Колесник // Вісник проблем біології і медицини. — 2017. — Вип. 2 (136). — С. 323—327.
4. Лехан В.М. Яким повинен бути сучасний управлінець у сфері охорони здоров'я / В.М. Лехан, Л.В. Крячкова, Е. В. Борвінко // Україна. Здоров'я нації. — 2016. — № 4/1 (41). — С. 139—145.
5. Проблемы и перспективы развития кадровых ресурсов здравоохранения в Казахстане [Электронный ресурс] / Главный врач. — 2015. — № 9. — Режим доступа: http://управление-здравоохранением.рф/publ/ zarubezhnyj_opyt/problemy_i_perspektivy_razvitija_kadrovykh_resursov_zdravookhranenija_v_kazakhstane/25-1-0-208
6. Решетников В.А., Трегубов В.Н., Соколов Н.А. Опыт подготовки руководителей здравоохранения в лаборатории мастерства "Фабрика лидеров здравоохранения" / В.А. Решетников, В.Н. Трегубов, Н.А. Соколов // Медицинское образование и профессиональное развитие. — 2018. — № 1. — С. 156—163.
7. Сибурина Т.А., Князев А.А. Стратегический резерв руководящих кадров: Результаты эмпирического анализа и рекомендации по формированию (на примере здравоохранения) / Т.А. Сибурина, А.А. Князев / Менеджмент и бизнес-администрирование. — 2013. — № 3. — С. 142—162.

T. Savina

TRAINING OF PARTICIPANTS OF THE RESERVE OF MEDICAL INSTITUTIONS MANAGERS THROUGH POST-GRADUATE TRAINING

Summary

The article considers the necessity of forming a reserve of managers of medical institutions in Ukraine, the presence of which is the most important condition for the continuity of management personnel and improving the efficiency of management of both the medical institution and the health care system as a whole.
Considered such concepts as: "reserve of management personnel", "reserve managers of medical institutions", "a participant in the reserve managers of medical institutions", "strategic reserve managers of medical personnel", "monitoring the reserve managers of medical institutions".
The principles of formation and directions of activity of reserve of managers of medical establishments are considered and described.
The necessary stages of formation of this reserve have been determined: development and approval of the corresponding normative legal acts of the personnel policy; conducting a strategic SWOT-analysis of the status of health system managers and healthcare managers; conducting the procedure for selecting candidates on the basis of the professional competencies and personal qualities of the applicants; formation of strategic reserve cards for medical institutions managers; planning of the necessary resource support; monitoring, evaluating the process and adjusting the training programs for the participants of the reserve of medical institutions managers in order to eliminate the risks of inefficiency in their training.
The program of postgraduate training of the participants of the reserve of medical institutions managers is proposed, which includes modules on the most urgent problems of the health protection industry, in particular: public administration, state policy and main tendencies of reforming and developing the health care system, strategic planning, economics, activity of medical organizations from providing citizens with free health care, quality management and medical care standards, information and communication technologies in health management Duty, medical statistics, medical ethics, deontology.
It is suggested to use an individual training program for the participants of the reserve of the heads of medical institutions, based on their initial level of training, professional experience and motivation to take leadership positions. It should use traditional teaching methods (lectures, practical classes and seminars), active forms of training (small classes and discussions at plenary sessions, business games, solving situational tasks, use of the Case-study method, interactive learning method); as well as individual lessons in order to equalize professional competences to the level of more successful participants in the reserve. In addition, this form of training is offered as self-study.

Keywords: health care system; medical institution; reserve of medical managers; postgraduate training; teaching methods; self-study; individual study program.

References

1. Bohomaz, V.M. and Novichkova, O.M. (2010), "Assessment of the Needs in the Education of Managers of Health Care Institutions", Ukraina. Zdorov'ia natsii, vol. № 1 (13), pp. 65—72.
2. Kriachkova, L. V. (2015), "Application of the competence approach for postgraduate training of managers of medical institutions by providing health care sensitivity", Ukrains'kyj zhurnal medytsyny, biolohii ta sportu, vol. 2 (2), pp. 113—116.
3. Lekhan, V.M. Kriachkova, L.V Borvinko, E.V. and Kolesnyk, V.I. (2017), "Perspectives of training of leading medical personnel for public health activities", vol. 2 (136), pp. 323—327.
4. Lekhan, V.M. Kriachkova, L.V and Borvinko, E.V. (2016), "What should be the modern manager in the field of health care", Ukraina. Zdorov'ia natsii, vol. 4/1 (41), pp. 139—145.
5. Hlavnyj vrach (2015), "Problems and prospects for the development of human resources for health in Kazakhstan", Hlavnyj vrach, [Online], vol. 9, available at: http://управление-здравоохранением.рф/publ/zarubezhnyj_opyt/problemy_i_ perspektivy_razvitija_kadrovykh_resursov_zdravookhranenija_v_kazakhstane/25-1-0-208 (Accessed 30 April 2019).
6. Reshetnykov, V.A. Trehubov, V.N. and Sokolov, N.A. (2018), "The experience of training health managers in the laboratory of mastery "Factory of Health Leaders", Medytsynskoe obrazovanye y professyonal'noe razvytye, vol. 1, pp. 156—163.
7. Syburyna, T.A. and Kniazev, A.A. (2013), "Strategic reserve of leading personnel: Results of empirical analysis and recommendations on formation (on an example of public health services)", Menedzhment y byznes-admynystryrovanye, vol. 3, pp. 142—162.

№ 10 2019, стор. 126 - 132

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 279

Відомості про авторів

Т. В. Савіна

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики,Національна академія державного управління при Президентові України

T. Savina

Postgraduate student of the Department of Social and Humanitarian Policy National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-9647-9105

Як цитувати статтю

Савіна Т. В. Підготовка учасників резерву керівників медичних закладів шляхом післядипломного навчання. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 10. С. 126–132. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.126

Savina, T. (2019), “Training of participants of the reserve of medical institutions managers through post-graduate training”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 126–132. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.126

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.