EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ
Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, О. В. Рудковський, С. О. Бєлікова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.10

УДК: 658.012.8:338.48-043.86(477)

Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, О. В. Рудковський, С. О. Бєлікова

АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ

Анотація

Визначено сукупність обставин, що вказують на необхідність вирішення проблем забезпечення достатнього рівня безпеки розвитку туристичної галузі України в умовах гібридного протистояння. Ідентифіковано особливості функціонування туристичної галузі (залежність від навколишнього природного середовища та якості ринкової інфраструктури, потреба у збереженні соціально-економічної стабільності держави, використання іміджу держави, висока інвестиційна місткість, активне застосування механізмів страхування, сезонність попиту на туристичні продукти), у контексті яких реалізуються заходи державної політики забезпечення безпеки її розвитку. Охарактеризовано проблемні аспекти розвитку туристичної галузі Україні, що стримують формування внутрішнього ринку туристичних послуг європейського зразка. Визначено механізми (інституційно-правовий, організаційно-адміністративний, фіскально-економічний, соціально-психологічний) та засоби забезпечення безпеки розвитку туристичної галузі в Україні. Виділено чинники, що дозволяють стимулювати зростання рівня безпеки розвитку сфери туризму України. Зроблено висновки щодо вибору пріоритетних напрямів розвитку туристичної галузі України в умовах посилення гібридних загроз.

Ключові слова: туристична галузь; безпека розвитку; гібридні загрози; туристична діяльність; державна політика.

Література

1. Дисбаланси та механізми розвитку внутрішнього ринку України в умовах воєнних дій на Донбасі: аналіт. доп. / В. І. Волошин та ін. Львів: ЛігаПрес, 2015. 84 с.
2. Мігущенко Ю. В. Механізми розвитку туристичної галузі в умовах тимчасової окупації частини території України: регіональний аспект: аналіт. записка. URL: http://lv.niss.gov.ua/public/File/1/AZ_Mihushchenko_2016.pdf
3. Ilyash O., Dzhadan I., Ostasz G. The Influence of the Industry's Innovation Activities Indices on the Industrial Products' Revenue of Ukraine. Economics and Sociology. 2018. № 11 (4). P. 317—331.
4. System transformations of the national economy: challenges and expectations: collective monograph / edited by O. Vlasiuk and other. Bydgoszcz, Poland: University of Economy Publishing House, 2016. Vol. 1. 357 р.
5. Лупак Р.Л. Оцінювання формування конкурентних переваг туристичних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. № 3. С. 189—194.
6. Голод А. Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми гарантування: монографія. — Львів: ЛДУФК, 2017. — 340 с.
7. Мельниченко О.А., Шведун В.О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні: монографія. Харків: Вид-во НУЦЗУ, 2017. 153 с.
8. Охріменко А.Г. Проблеми конкурентоспроможності туристичної галузі України. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 5. С. 42—47.

T. Vasyltsiv, R. Lupak, O. Rudkovsky, S. Byelikova

ASPECTS OF SAFETY OF DEVELOPMENT OF UKRAINE TOURISM IN THE CONDITIONS OF HYBRID THREATS

Summary

The set of circumstances, which indicates the necessity of solving the problems of providing an adequate level of safety of development of the tourism industry of Ukraine in the conditions of hybrid confrontation, is determined. Accordingly, in the context of the crisis and the deterioration of the parameters of the functioning of the domestic market, the tourism sector could actively develop, stimulate economic progress and create jobs. In accordance with the accepted structure of the subsystems of the tourism industry (institutional, organizational, functional, economic, demand for services, related infrastructure), features of the tourism industry (dependence on the environment and the quality of market infrastructure, the need to preserve socio-economic stability) are identified. state, use of the image of the state, high investment capacity, active use of insurance mechanisms, seasonality of demand for tourist products) in the context of which measures of the state policy of ensuring the safety of its development are implemented. The problematic aspects of the development of the tourism industry in Ukraine, which impede the formation of the internal market of tourist services of the European standard, are characterized. The following trends in the tourism industry of Ukraine are highlighted: active development of domestic tourism, which began after political and social changes in 2014; the redistribution of consumer confidence among Ukrainian citizens regarding recreation, which involves providing benefits to the budget tourism of the population; the reduction of foreign tourists arriving for recreation in Ukraine, as a result of military events and a turbulent situation in large cities; redistribution of tourist flows in the middle of the country within which the basic territorial centers of tourism are formed. The mechanisms (institutional-legal, organizational-administrative, fiscal-economic, social-psychological) and means of ensuring the security of development of the tourist industry in Ukraine are determined. The factors which allow to stimulate the growth of the level of safety of development of tourism sphere of Ukraine are allocated. Conclusions are made on the choice of priority directions of development of the tourist industry of Ukraine in conditions of increasing hybrid threats.

Keywords: tourism industry; development security; hybrid threats; tourism activity; state policy.

References

1. Voloshyn, V. I. (2015), Dysbalansy ta mekhanizmy rozvytku vnutrishnoho rynku Ukrayiny v umovakh voyennykh diy na Donbasi [Imbalances and mechanisms of development of the domestic market of Ukraine in the context of hostilities in the Donbass], LigaPres, Lviv, Ukraine.
2. Mihushchenko, YU. V. (2017), "Mechanisms of the development of the tourism industry in conditions of temporary occupation of part of the territory of Ukraine: the regional aspect", available at: http://lv.niss.gov.ua/public/File/1/AZ_Mihushchenko_2016.pdf (Accessed 10 May 2019).
3. Ilyash, O. Dzhadan, I. and Ostasz, G. (2018), "The Influence of the Industry's Innovation Activities Indices on the Industrial Products' Revenue of Ukraine", Economics and Sociology, vol. 11 (4), pp. 317—331.
4. Vlasiuk, O. (2018), System transformations of the national economy: challenges and expectations, University of Economy Publishing House, Bydgoszcz, Poland.
5. Lupak, R. L. (2016), "Assessment of formation of competitive advantages of tourist enterprises", Bulletin of the Khmelnytsky National University, vol. 3, pp. 189—194.
6. Holod, A. (2017), Bezpeka rehionalnykh turystychnykh system: teoriya, metodolohiya ta problemy harantuvannya [Security of Regional Tourist Systems: Theory, Methodology and Guarantee Problems], LDUFK, Lviv, Ukraine.
7. Melnychenko, O. A. and Shvedun, V. O. (2017), Osoblyvosti rozvytku industriyi turyzmu v Ukrayini [Features of the development of the tourism industry in Ukraine], NUTSZU, Kharkiv, Ukraine.
8. Okhrimenko, A. H. (2011), "Problems of Competitiveness of the Tourist Industry of Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 42—47.

№ 11 2019, стор. 10 - 15

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 636

Відомості про авторів

Т. Г. Васильців

д. е. н., професор, в. о. завідувача відділу соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

T. Vasyltsiv

Doctor of Economic Sciences, Professor, Acting Head of the Department of Social and Economic Development of the Regions, State Enterprise "Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine", Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-2889-6924


Р. Л. Лупак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет

R. Lupak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics, Lviv University of Trade and Economics, Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1830-1800


О. В. Рудковський

д. е. н., професор, Варшавський університет сільського господарства, провідний науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України

O. Rudkovsky

Doctor of Economic Sciences, Professor, Warsaw University of Life Science's, Warsaw, Poland, leading researcher, Institute of Forage and Agriculture of Podillya of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1551-7865


С. О. Бєлікова

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

S. Byelikova

post-graduate, National Institute for Strategic Studies

ORCID:

0000-0002-8969-3790

Як цитувати статтю

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Рудковський О. В., Бєлікова С. О. Аспекти безпеки розвитку туристичної галузі України в умовах гібридних загроз. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 10–15. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.10

Vasyltsiv, T., Lupak, R., Rudkovsky, O. and Byelikova, S. (2019), “Aspects of safety of development of Ukraine tourism in the conditions of hybrid threats”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 10–15. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.