EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНІ ПОРІВНЯННЯ І РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ
І. А. Островський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.16

УДК: 330.837:332.14

І. А. Островський

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНІ ПОРІВНЯННЯ І РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ

Анотація

Розглянуто особливості інституціоналізації інноваційних процесів в Україні. Визначено структурні деформації української економіки, що ускладнюють впровадження інноваційної діяльності в економіці держави. Зроблено міжнародні порівняння галузевої структури ВВП і частки ВВП щодо витрат на виконання наукових досліджень і розробок. Підкреслено, що ключова проблема інноваційної діяльності — це політичні й економічні інститути українського суспільства, асиметрія економічної влади та господарський порядок, що зростає на її грунті. Визначено значення регіональних підсистем у комплексі інноваційного розвитку економіки держави, що набуває особливого сенсу за умов децентралізації. Особливого значення набувають перспективи процесів кластерного розвитку регіонів України. Досліджено еволюцію. кластерних утворень з виділенням категорії "інноваційний мультикластер" як міжгалузевої економічної системи, що характеризується спеціалізацією учасників у рамках декількох пріоритетних для території видів економічної діяльності, об'єднаних загальним технологічним ядром.

Ключові слова: інновації; структурні деформації; інноваційна інфраструктура; інноваційний мультикластер; регіональна інноваційна підсистема.

Література

1. Войтик О.Є. Інституційне забезпечення державного управління регіональним розвитком // Теорія та практика державного управління. — 2016. — № 1 (52). — С. 1—8.
2. Геєць В.М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи / В.М. Геєць // Економіка і прогнозування. — 2016. — № 1. — С. 7—22.
3. Гриценко А.А. Економіка України на шляху до інклюзивного розвитку. / А. А. Гриценко. Економіка і прогнозування. — 2016. — № 2. — С. 9—23.
4. Дементьєв В.В. Чому Україна не інноваційна держава: інституційний аналіз // В.В. Дементьєв, В.П. Вишневський // Економічна теорія. — 2011. — № 3. — С. 5—20.
5. Ковбасюк Ю.В. Нові підходи до формування регіональної політики та регіонального управління. — Актуальні проблеми економіки. — 2014. — № 7 (157). — С. 246—253.
6. Федулова Л.І. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення / Л.І. Федулова // Економічна теорія. — 2013. — № 2. — С. 28—45.
7. Валовий внутрішній продукт за 2017 рік // Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. — Дата звернення 19.05.2019.
8. Економічна безпека України в умовах гібридної агресії: аналіт. доп. / Я.Б. Базилюк, С.В. Давиденко, Д.Ю. Венцковський та ін. — К.: НІСД, 2017. — 84 с.

I. Ostrovskyi

INSTITUTIONALISATION OF INNOVATION PROCESSES IN UKRAINE: INTERNATIONAL COMPARISONS AND REGIONAL CONTEXT

Summary

The innovative component should be decisive in substantiating the strategic scientific and production priorities of the development of the state and its regions. Modern structural problems of Ukraine, in particular, insensitivity to innovative processes, are caused by significant macroeconomic constraints. The most important restrictions are demographic negatives, progressive deindustrialization, high resource-intensiveness of production, increasing debt burden. The most destabilizing role is played by war events in the East.
The key issue of innovation activity is the political and economic institutions of Ukrainian society, the asymmetry of economic power and the prevailing economic order. The benefits of economic power to the rental path of maximizing income are the cost for an innovative way. Thus, the institutionalization of innovation development is a prerequisite for modern structural changes.
The significance of regional subsystems in the complex of innovative development of the state economy is steadily increasing. An example of this is the EU Development Strategy up to 2020. The decision on decentralization of the region's economy is an accelerator of innovation processes. This allows for the coordination of state and territorial interests and providing a comprehensive solution to the problems of the regional reproduction process.
Of particular importance are the perspectives of cluster development processes in the regions of Ukraine. The article proposes the allocation of the category "innovative multicaster". It is a quasi-integrated education, an inter-sectoral economic system with specialization of participants in the types of economic activities that are priorities for a given territory.
There are two types of territorial economic systems with the potential of forming multiclasts.
The strategic directions of realization of the state innovation policy at all levels of social and economic system development are proposed:
— optimization of the sectoral and technological structure of the national economy and ensuring progressive structural changes;
— optimization of the regional structure taking into account the climatic, geographical and national differences, monitoring and evaluation of the possibility of organizing efficient clusters;

Keywords: innovations; structural deformations; innovation infrastructure; innovative multicluster; regional innovation subsystem.

References

1. Vojtyk, O. Ye. (2016), "Institutional provision of state governance of regional development", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 1 (52), pp. 1—8.
2. Heiets, V. M. (2016), "Economy of Ukraine: key problems and prospects", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 1, pp. 7—22.
3. Hrytsenko, A. A. (2016), "The economy of Ukraine on the path to inclusive development", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 2, pp. 9—23.
4. Dementiev, V. and Vishnevskyi, V. (2011), "Why Ukraine is not an Innovative State: Institutional Analysi", Ekonomichna teoriia, vol. 3, pp. 5—20.
5. Kovbasiuk, Yu. V. (2014), "New approaches to developing regional policies and regional governance", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. № 7 (157), pp. 246—253.
6. Fedulova, L. I. (2013), "Innovative development: evolution of views and problems of modern awareness", Ekonomichna teoriia, vol. 2, pp. 28—45.
7. Statistiks Service of Ukraine (2018), "Gross domestic product for 2017", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 19 May 2019).
8. Basyliuk, Ya. Davydenko, S. and Ventskovskyi, D. (2017), Ekonomichna bezpeka Ukrainy v umovakh hibrydnoi ahresii [Economic security of Ukraine in conditions of hybrid aggression], NISD, Kyiv, Ukraine, p. 84.

№ 11 2019, стор. 16 - 19

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 543

Відомості про авторів

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна

I. Ostrovskyi

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Department of Economic theory and international Economics O. M. Beketov, National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7444-2560

Як цитувати статтю

Островський І. А. Інституціоналізація інноваційних процесів в Україні: міжнародні порівняння і регіональний контекст. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 16–19. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.16

Ostrovskyi, I. (2019), “Institutionalisation of innovation processes in Ukraine: international comparisons and regional context”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 16–19. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.