EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗРОБКИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ
О. О. Олійник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.26

УДК: 338.365.45:658

О. О. Олійник

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗРОБКИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

Анотація

Зазначено важливість розробки фінансової стратегії аграрного підприємства, яка повинна грунтуватись на методологічних принципах концепції управління фінансовими ресурсами, і відображає чіткі стратегічні позиції підприємства, представлені в системі принципів і цілей його функціонування, механізмі взаємодії елементів господарської і організаційної структури та формах їх адаптації до швидкоплинного зовнішнього економічного середовища.
Охарактеризовано важливість проведення аналізу економічного середовища аграрного підприємства, який не може бути виокремлено як первинний етап процесу розробки фінансової стратегії, тому його слід представляти окремо у вигляді обліково-аналітичного базису щодо отримання оцінки структурованості активів і капіталу аграрного підприємства, на якому в подальшому будується імітаційна модель стратегічного управління фінансовими ресурсами в основі якої передбачений взаємозв'язок і взаємодія фінансових компонентів, що дозволить завчасно адаптувати діяльність аграрного підприємства до майбутніх кардинальних змін його економічного розвитку.

Ключові слова: фінансові ресурси; фінансова стратегія; фінансове управління; обліково-аналітичне забезпечення; імітаційна модель.

Література

1. Аранчій В.І. Фінансова стратегія у системі управління фінансами підприємства / В.І. Аранчій, О.П. Зоря // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — 2010. — № 2. — С. 156—159.
2. Асаніна А.В. Фінансова стратегія як необхідний фактор успіху підприємства в умовах нестабільної економіки / А.В. Асаніна // Бізнес Інформ. — 2011. — № 7. — С. 11—18.
3. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия: учебное пособие / И.А. Бланк. — К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. — 720 с.
4. Веретенникова Г. Теоретичні засади процесу формування фінансової стратегії / Г. Веретенникова // Наука молода. — 2012. — № 2. — С. 15—19.
5. Гриньов А.В. Якість формування фінансової стратегії підприємства / А.В. Гриньов, О.М. Ястремська // Фінанси України. — 2006. — № 6. — С. 121—128.
6. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: теорія, методологія, практика: монографія / І.А. Ігнатьєва. — К.: Знання України, 2005. — 202 с.
7. Олійник О.О. Функціональні аспекти фінансового механізму підприємств: теорія, практика, вдосконалення / О.О. Олійник // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2008. — № 2 (2). — С. 45—50.
8. Ткачук І.Г. Формування фінансової стратегії в системі управління підприємством / І.Г. Ткачук // Вісник ЖДТУ. — 2008. — № 2. — С. 301—304.
9. Терещенко О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства / О. Терещенко // Економіка України. — 2013. — № 3. — С. 38—44.
10. Тищенко О.М. Моделювання оцінки та прогнозування фінансової стійкості підприємства / О.М. Тищенко // Вісник економічних наук України. — 2010. — № 8. — С. 406—411.

O. Oliynik

FINANCIAL STRATEGY OF THE AGRARIAN ENTERPRISE: THE THEORETICAL ASPECT OF DEVELOPMENT AND MODELING

Summary

The importance of developing the financial strategy of the agrarian enterprise, which should be based on the methodological principles of the concept of financial resources management, is indicated, and reflects the precise strategic positions of the enterprise, presented in the system of principles and goals of its functioning, the mechanism of interaction of elements of the economic and organizational structure and the forms of their adaptation to the fast-moving external economic the environment.
It is determined that the financial strategy is a long-term financial perspective, envisaging solutions to large-scale tasks of enterprise development and contributing to the implementation of the main strategic goal of maximizing the owner's welfare. The main goal requires a certain concretization to take into account the tasks and features of the future financial development of the enterprise. In this case, special attention should be paid to monitoring the development of equity capital, optimizing its structure from the position of permissible level of risk.
It is characterized the importance of analyzing the economic environment of an agrarian enterprise, which cannot be distinguished as the primary stage of the financial strategy development process, therefore, it should be presented separately in the form of an accounting and analytical basis for obtaining an assessment of the structuring of assets and capital of an agrarian enterprise, on which the simulation model strategic management of financial resources, based on which provides for the relationship and interaction of financial components, which will allow ahead of time to adapt the activities of the agrarian enterprise to the future radical changes economic development.

Keywords: financial resources; financial strategy; financial management; accounting and analytical support; simulation model.

References

1. Aranciу, V.I. and Zoria, O.P. (2010), "Financial strategy in the enterprise finance management system", Visnyk Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 2, рр. 156-159.
2. Asanina, A.V. (2011), "Financial strategy as a necessary factor in the success of an enterprise in an unstable economy", Biznes-inform, vol. 7, рр. 11—18.
3. Blank, I.A. (2004), Finansovaya strategiya predpriyatiya [Financial strategy of the enterprise], Nika-Centr, Kyiv, Ukraine.
4. Veretennikova, G. (2012), "Theoretical foundations of the process of financial strategy formation", Nauka moloda, vol. 2, рр. 15—19.
5. Grinev, A.V. and Yastremskaya, O.M. (2006), "Quality of formation of the financial strategy of the enterprise", Finansy Ukrainy, vol. 6, рр. 121—128.
6. Ignatyeva, I.A. (2005), Stratehichnyj menedzhment: teoriia, metodolohiia, praktyka [Strategic Management: Theory, Methodology, Practice], Znannia Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
7. Oliynik, O.O. (2008), "Functional aspects of the financial mechanism of enterprises: theory, practice, improvement", Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 2 (2), рр. 45—50.
8. Tkachuk, I.G. (2008), "Formation of financial strategy in enterprise management system", Visnyk ZhDTU, vol. 2, рр. 301—304.
9. Tereshchenko, O. (2013), "Discriminate model of the integrated assessment of the financial condition of the enterprise", Ekonomika Ukrainy, vol. 3, рр. 38—44.
10. Tishchenko, O.M. (2010), "Modeling the estimation and forecasting of financial stability of the enterprise", Visnyk ekonomichnykh nauk Ukrainy, vol. 8, рр. 406—411.

№ 11 2019, стор. 26 - 31

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 848

Відомості про авторів

О. О. Олійник

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

O. Oliynik

PhD in Economics, Associate Professor, of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State University of Agrarian and Economics

ORCID:

0000-0001-5657-3105

Як цитувати статтю

Олійник О. О. Фінансова стратегія аграрного підприємства: теоретичний аспект розробки та моделювання. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 26–31. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.26

Oliynik, O. (2019), “Financial strategy of the agrarian enterprise: the theoretical aspect of development and modeling”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 26–31. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.26

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.