EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ШЛЯХ ВІД ОБ'ЄДНАННЯ ДО РОЗВИТКУ ОТГ
А. Б. Войтенко, В. П. Якобчук, М. Ф. Плотнікова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.32

УДК: 334.012.72

А. Б. Войтенко, В. П. Якобчук, М. Ф. Плотнікова

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ШЛЯХ ВІД ОБ'ЄДНАННЯ ДО РОЗВИТКУ ОТГ

Анотація

Процеси реформування системи публічного управління, що наразі тривають в Україні, передбачають дедалі активніше залучення широких верств суспільства до управління розвитком громад. Об'єднані територіальні громади демонструють динамічні темпи приросту власних доходів. У частині використання коштів увага акцентується на необхідності формування найбільш оптимальної структури бюджетних видатків, створенні ефективного, не надто численного управлінського апарату, здійснення постійного аналізу витрачання бюджетних коштів й запобігання нераціональним витратам. Основним завданням виробництва суспільних благ є задоволення потреб населення. Для підвищення результативності в цьому напрямі роботи важливим є максимальна зацікавленість та участь громадян у формуванні місцевих бюджетів та розпорядження коштами на місцевому рівні. У процесі проведення реформи децентралізації в Україні (в т.ч. у Житомирській області) можна виокремити кілька основних проблем, що створюють певні ризики для її реалізації. Однією з перших таких проблем, на яку треба звернути увагу, є проблема сприйняття реформи мешканцями об'єднаних територій. В умовах бюджетної децентралізації наявна потреба в якісному контролі за здійсненням планування та використанням бюджетних коштів як з боку держави, так і з боку громадськості. Перший набутий досвід у проведенні реформи показує, що для суспільного завершення процесу децентралізації необхідна консолідація зусиль з формування нової системи місцевого самоврядування. Необхідним є створення нової системи менеджменту в громадах. А це передбачає — підвищення ефективності роботи місцевих органів влади, зростання частки місцевих бюджетів та нарощування державної підтримки громад, зростання кількості проектів розвитку в громадах, створення нових стандартів освітніх, медичних, соціальних та інших послуг. У зв'язку з чим, територіальні громади області повинні активно використовувати міжнародну технічну підтримку впровадження реформ в Україні.

Ключові слова: децентралізація; об'єднані територіальні громади; органи місцевого самоврядування; регіональний розвиток; бюджетні ресурси; проблеми; ризики.

Література

1. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#n8
2. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17 черв. 2014 р. № 1508-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 34. Ст. 1167.
3. Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України від 5 лютого 2015р. №157-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. №13. Cт. 91.
4. Хід проведення децентралізації в Житомирській області [Електронний ресурс] // Житомирський центр розвитку місцевого самоврядування. — 2019. — Режим доступу до ресурсу: http://lgdc.org.ua/branch/6
5. Лелеченко А.П., Васильєва О.І., Куйбіда В.С., Ткачук А.Ф. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навч. посіб. К.: 2017. 110 с.
6. Оцінка фінансової спроможності об'єднаних територіальних громад за 2017 рік (у розрізі областей). URL: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/ library/file/183/366.pdf (дата звернення: 11.03.2019).

A. Voytenko, V. Yakobchuk, M. Plotnikova

DECENTRALIZATION: THE WAY FROM INTEGRATION TO WARD DEVELOPMENT UTC

Summary

The processes of reforming the public administration system that are ongoing in Ukraine, involve more and more active involvement of the broad strata society to manage community development. United territorial communities demonstrate dynamic growth rates of their own revenues. IN part of the use of funds focuses on the need formation of the most optimal structure of budget expenditures, created by an efficient, not too numerous managerial staff, Conduct a permanent analysis of budget spending and prevention irrational costs. The main task of public production The benefits are to meet the needs of the population. To increase the effectiveness of Maximum interest and participation is important for this direction of work citizens in the formation of local budgets and the disposal of funds for local level. In the process of decentralization reform in Ukraine (p i.e. in the Zhytomyr region), it is possible to distinguish several main problems, which poses certain risks for its realization. One of the first such problems that need to be addressed is the problem of perceiving reform inhabitants of the united territories. Under budget decentralization there is a need for qualitative control over the implementation of planning and using budget funds both from the state and from the side the public. The first experience gained in carrying out the reform shows that consolidation is necessary for the social end of the decentralization process efforts to form a new system of local self-government. Necessary is to create a new management system in the communities. And this implies — increase of efficiency of work of local authorities, increase of share local budgets and increase of state support of communities, increase in the number of development projects in communities, creation of new ones standards of educational, medical, social and other services. In connection with this, territorial communities of the region should actively use international technical support for the implementation of reforms in Ukraine. Key words: decentralization, united territorial communities, bodies local self-government, regional development, budget resources, problems, risks.

Keywords: decentralization; integral territorial units; local self-government bodies; regional development; budget resources; problems; risks.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On Approving the Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine"", available at: http://zakon2.rada.gov.ua.(Accessed 15 April 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On Cooperation of Territorial Communities", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 34, р. 1167.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine(2015), The Law of Ukraine On voluntary association of territorial communities", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 13, р. 91.
4. Zhytomyr Center for Local Self- Government Development (2019), "The course of decentralization in Zhytomyr region", available at: http://lgdc.org.ua/branch/6 (Accessed 20 April 2019).
5. Lelechenko, A. P. Vasylieva, O. I. Kuibida, V. S. and Tkachuk, A. F. (2017), Mistseve samovriaduvannia v umovakh detsentralizatsii povnovazhen [Local self- government in conditions of decentralization of powers], Kyiv, Ukrainian.
6. Decentralization (2017), "Estimation of the financial capacity of the united territorial communities for 2017 (in terms of regions)", available at: https://storage. decentralization.gov.ua/uploads/library/file/183/366.pdf (Accessed 15 April 2019)

№ 11 2019, стор. 32 - 39

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 781

Відомості про авторів

А. Б. Войтенко

к. держ. упр., Заслужений юрист України, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

A. Voytenko

PhD in Public Administration, Honored Lawyer of UkraineZhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-8661-2101


В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-2147-7994


М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associated Professor, Associated Professor of the Department of innovative entrepreneurship and investment activities, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-2852-3009

Як цитувати статтю

Войтенко А. Б., Якобчук В. П., Плотнікова М. Ф. Децентралізація: шлях від об'єднання до розвитку отг. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 32–39. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.32

Voytenko, A., Yakobchuk, V. and Plotnikova, M. (2019), “Decentralization: the way from integration to ward development utc”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 32–39. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.