EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК ЛЮДИНИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ
О. І. Сахненко, І. В. Сахно

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.50

УДК: 331.101.262

О. І. Сахненко, І. В. Сахно

ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК ЛЮДИНИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

Анотація

Авторами охарактеризовано сутність та особливості прояву економіки знань на сучасному етапі її формування. Проаналізовано особливості становлення економіки знань в Україні; особливості формування людського капіталу в контексті сучасних умов ринкової економіки. Розглянуто теоретичні підходи щодо з'ясування впливу державного регулювання інвестицій у людський капітал на формування економіки знань. Надано умови механізму управління людським капіталом. Проаналізовано показники якості економічного зростання в Україні та інших країнах світу, що впливають на інвестування, формування, використання, нагромадження, якісне відтворення і реінвестування людського капіталу. Обгрунтовано основні напрями державної політики у сфері економіки знань. Запропоновано заходи зі створення необхідних умов для збільшення інвестицій у розвиток людського потенціалу та формування людського капіталу. Досліджено проблеми та системні перешкоди розвитку інноваційних процесів в Україні. Обгрунтовано можливості інноваційного розвитку України. Надано рекомендації щодо перспектив розвитку економіки знань в Україні.

Ключові слова: інвестиції; управління; людський капітал; економіка знань; освіта; наука; ефективність; державне регулювання.

Література

1. Геєць В.М. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: Національна доп. / За заг. ред. В.М. Гейця, А.І. Даниленка, М.Г. Жулинського, Е.М. Лібанової, О.С. Оніщенка. — К.: НВЦ НБУВ, 2009. — 687 с.
2. Амосов О., Дєгтяр А. Формування людського капіталу в умовах інноваційної економіки: методологічний аспект / О. Амосов, А. Дєгтяр // Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. — Х.: Вид-во "ДокНаукДержУпр". — 2011. — № 3 (7). — С. 164—172.
3. Позднякова С., Следь О. Формування механізму управління людським капіталом. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://econa.at.ua/Vypusk_7
4. Нестеренко О.М., Бугріменко Р.М., Сахненко О.І., Смірнова П.В. Людський капітал: соціальна значущість та ефективність вкладень [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream
5. Верхоглядова Н.І. Людський капітал і показники економічного зростання / Н.I. Верхоглядова // Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. — 2007. — № 1. — С. 84—86.
6. Позиція України в рейтингу країн світу за Індексом глобальної конкурентоспроможності 2017—2018. Економічний дискусійний клуб. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka
7. Державні витрати на охорону здоров'я в Україні найнижчі в Європі — дослідження. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.unian.ua/health/worldnews/2336977-derjavni-vitrati-na-ohoronu-zdorovya-v-ukrajini-naynijchi-v-evropi-doslidjennya.html
8. Подра О. П. Інвестиції в людський капітал як чинник підвищення якості життя. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2012_2/Podra_212.htm
9. Федулова Л.І., Корнєєва Т.М. Державна політика розбудови економіки знань: особливості реалізації антикризової стратегії / Л.І. Федулова, Т.М. Корнєєва // Фінанси України. — 2009. — № 10. — С. 3—17.
10. Семиноженко В. Доктрина економіки знань (Проект) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.semynozhenko.net
11. Наукова та інноваційна діяльність України: статистичний збірник [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
12. Ніколайчук М.В. Інвестиції в людський капітал як передумова становлення та розвитку економіки знань [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nikolaychuk.at.ua/news

O. Sakhnenko, I. Sakhno

INVESTING IN HUMAN DEVELOPMENT AS A PRIORITY DIRECTION IN THE FORMATION AND MANAGEMENT OF HUMAN CAPITAL

Summary

The article reflects the importance of the influence of state regulation of investments in human capital on the formation of the knowledge economy, substantiates the main directions of state policy in the sphere of the knowledge economy.
The authors noted that the role of innovative technologies has grown qualitatively over the past decade, and therefore the need to expand the range of opportunities and deep structuring of the science-intensive component of the nation's potential has become one of the main requirements in the formation of the state economy. Science and education are not only the determining factors of its effective development, but also a guarantee of the intelligibility and education of society as a whole. The authors drew attention to the fact that today the role of the state in the formation of human capital is quite high. The state applies both compulsory and incentive measures in this area. Compulsory education is compulsory for all in the volume of secondary school, mandatory medical preventive measures. However, the main measures are incentives. The government has two active methods that are used to change the size of private investment in a person, made automatically through the market. They can affect the incomes of those who work, and can also regulate the price of acquiring human capital.

Keywords: investments; management; human capital; knowledge economy; education; science; efficiency; state regulation.

References

1. Hejts, V. M. (2009), Sotsial'no-ekonomichnyj stan Ukrainy: naslidky dlia narodu ta derzhavy, [Socio-economic status of Ukraine: consequences for the people and the state], NVTs NBUV, Kyiv, Ukraine.
2. Amosov, O. and Diehtiar, A. (2011), "Formation of human capital in terms of innovative economy: methodological aspects", Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka: zbirnyk naukovykh prats' Asotsiatsii doktoriv nauk z derzhavnoho upravlinnia, vol. 3 (7), pp. 164—172.
3. Pozdnyakova, S. and Sled, O. (2010), "Formation of the human capital management mechanism", [Online], available at: https://econa.at.ua/Vypusk_7/pozdnyakova.pdf (Accessed 10 May 2019).
4. Nesterenko, O. M. Buhrimenko, R. M. Sakhnenko, O. I. and Smirnova, P. V. (2018), "Human capital: social significance and efficiency of investments", [Online], available at: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream (Accessed 10 May 2019).
5. Verkhohliadova, N. I. (2007), "Human capital and economic growth", Ekonomika ta derzhava: Mizhnarodnyj naukovo-praktychnyj zhurnal, vol. 1, pp. 84—86.
6. Economic Discussion Club (2019), "The position of Ukraine in the world ranking according to the Global Competitiveness Index 2017—2018", available at: http://edclub.com.ua/analityka (Accessed 10 May 2019).
7. Information agency "UNIAN" (2018), "State spending on health care in Ukraine is lowest in Europe — research", available at: https://www.unian.ua/health/worldnews/2336977-derjavni-vitrati-na-ohoronu-zdorovya-v-ukrajini-naynijchi-v-evropi-doslidjennya.html (Accessed 10 May 2019).
8. Podra, O. P. (2012), "Investing in human capital as a factor of improving the quality of life", [Online], available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Podra (Accessed 10 May 2019).
9. Fedulova, L. I. and Kornieieva, T. M. (2009), "State policy of developing knowledge economy: peculiarities of realization of anti-crisis strategy", Finansy Ukrainy, vol. 10, pp. 3—17.
10. Semynozhenko, V. P. (2010), "Doctrine of Knowledge Economy (Project)", [Online], available at: http://www.semynozhenko.net (Accessed 10 May 2019).
11. State Statistics Service of Ukraine (2018), "Scientific and innovative activity of Ukraine. Statistical yearbook", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 10 May 2019).
12. Nikolaichuk, M. V. (2010), "Investing in human capital as a precondition for the formation and development of a knowledge economy", [Online], available at: http://nikolaychuk.at.ua/news/2010-12-08-57 (Accessed 10 May 2019).

№ 11 2019, стор. 50 - 55

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 1561

Відомості про авторів

О. І. Сахненко

старший викладач кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

O. Sakhnenko

Senior Lecturer at the Department of Management and Military Economy,National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-5168-0064


І. В. Сахно

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

I. Sakhno

PhD in Economics, Associate Professor, Associate professor at the Department of Management and Military Economy, National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

ORCID:

0000-0001-6795-0535

Як цитувати статтю

Сахненко О. І., Сахно І. В. Інвестування у розвиток людини як пріоритетний напрям формування та управління людським капіталом. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 50–55. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.50

Sakhnenko, O. and Sakhno, I. (2019), “Investing in human development as a priority direction in the formation and management of human capital”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 50–55. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.