EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
С. С. Нестеренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.56

УДК: 368.212:629.33

С. С. Нестеренко

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті проведено дослідження теоретичних передумов вдосконалення конкурентоспроможності телекомунікацій компаній. Доведено, під час формування механізму управління конкурентоспроможністю послуг телекомунікаційного оператора необхідно враховувати інформаційні особливості, а саме пов'язаних з якістю надання телекомунікаційних послуг: використання нематеріальних ресурсів та інтерактивний зв'язок із споживачем, розвиток цифрових, мультисервісних технологій та формування віртуального середовище бізнесу. Це дозволить оператору телекомунікацій у стратегії не тільки досягнути підвищення економічної ефективності (зменшення витрат: операційних за рахунок підвищення якості та обслуговування конкурентів, капітальних — за наявності комплентарних звязків; зростання середнього доходу на одного абонента та збільшення обсягу продажу продуктів та послуг (основних та додаткових) за рахунок інтерактивного зв'язку зі споживачем та підвищення якості), але й можливості підвищити ринкову капіталізацію компанії (за рахунок унікальної технології: цифрової, мультисервісної, віртуальної тощо; формування позитивного гудвіла: ділової репутації, іміджу, бренду послуг). Розкрито підсистеми цього механізму: керівництва, цільова, функціональна, забезпечення. Визначено складові особливості галузі зв'язку за двома групами: традиційні та інформаційні. Проаналізовано складові впливу конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг на підвищення економічної діяльності та зростання ринкової капіталізації оператора. Підвищення інтерактивного зв'язку зі споживачем можливо тільки у разі розвитку відповідних компетенцій персоналу телекомунікаційної компанії: лояльності, інноваційної сприйнятливості тощо. На засадах показника інтерактивного зв'язку зі споживачем необхідно формувати інтерактивний механізм управління конкурентоспроможністю послуг оператора телекомунікацій з урахуванням переваг концепції "управління відносинами з клієнтами".

Ключові слова: телекомунікаційна компанія; конкурентоспроможність; інтерактивний зв'язок; мультисервісні технології; теорія якості; ефективна конкуренція; стратегічний потенціал оператора.

Література

1. Buckley, P. J. (2017). The competitiveness of emerging country multinational enterprise: does it derive from CSAs or FSAs? Competitiveness Review: An International Business Journal, 27(3), 208-216.
2. De Woot, P. (2017). Rethinking the Enterprise: Competitiveness, Technology and Society. Routledge.
3. Hilorme, T., Nazarenko Inna, Okulicz-Kozaryn, W., Getman, O. & Drobyazko, S. (2018). Innovative model of economic behavior of agents in the sphere of energy conservation. Academy of Entrepreneurship Journal, Volume 24, Issue 3, 2018.
4. Huggins, R., Thompson, P., & Prokop, D. (2019). UK Competitiveness Index 2019.
5. Khalimon, T. (2017). Influence of Financial Factors on Improving of Enterprise Competitiveness. Accounting and Finance, (2), 127-132.
6. Simanaviciene, Z., Kontautiene, R., & Simanavicius, A. (2017). Assumptions of Corporate Social Responsibility as Competitiveness Factor. Montenegrin Journal of Economics, 13(3), 149-160.
7. Yamashita, H. (2018). Competitiveness and corporate culture. Routledge.

S. Nesterenko

IMPROVING THE MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF COMPANIES TELECOMMUNICATIONS IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

Summary

The article studies the theoretical prerequisites for improving the competitiveness of companies telecommunications. It is proved that when forming the mechanism for managing the competitiveness of telecommunications operator services, it is necessary to take into account information features, namely, related to the quality of the provision of telecommunications services: the use of intangible resources and interactive communication with the consumer, the development of digital, multi-service technologies and the formation of a virtual business environment. This will allow the telecommunications operator in the strategy not only to achieve increased economic efficiency (cost reduction: operational due to improving the quality and service of competitors, capital — if there are complementary connections; growth of average revenue per subscriber and increase in sales of products and services (main and additional) due to interactive communication with the consumer and quality improvement), but also the opportunities to increase the company's market capitalization (due to the unique technology: digital, multiservice, virtual, etc. formation of positive goodwill: business reputation, image, brand of services). Subsystems of this mechanism were disclosed: manegement, target, functional, software. The constituent features of the communication industry were determined in two groups: traditional and informational. The components of the influence of the competitiveness of telecommunications services on the increase in economic activity and the growth of the operator's market capitalization were analyzed. Increase in the interactive communication with the consumer is possible only if the corresponding competencies of the telecommunications company personnel are developed: loyalty, innovation receptivity, etc. Based on the indicator of interactive communication with the consumer, it is necessary to form an interactive mechanism for managing the competitiveness of telecommunications operator services, taking into account the advantages of the concept of "customer relationship management".

Keywords: telecommunications company; competitiveness; interactive communication; multiservice technologies; quality theory; effective competition; operator's strategic potential.

References

1. Buckley, P. J. (2017), "The competitiveness of emerging country multinational enterprise: does it derive from CSAs or FSAs?", Competitiveness Review: An International Business Journal, Vol. 27(3), pp. 208—216.
2. De Woot, P. (2017), Rethinking the Enterprise: Competitiveness, Technology and Society, Routledge, Abingdon, UK.
3. Hilorme, T. Nazarenko, I. Okulicz-Kozaryn, W. Getman, O. and Drobyazko, S. (2018), "Innovative model of economic behavior of agents in the sphere of energy conservation", Academy of Entrepreneurship Journal, Vol. 24, no. 3.
4. Huggins, R. Thompson, P. and Prokop, D. (2019), "UK Competitiveness Index 2019", available at: http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/36239/1/13641_Thompson.pdf (Accessed 10 May 2019).
5. Khalimon, T. (2017), "Influence of Financial Factors on Improving of Enterprise Competitiveness", Accounting and Finance, Vol. (2), pp. 127—132.
6. Simanaviciene, Z. Kontautiene, R. and Simanavicius, A. (2017), "Assumptions of Corporate Social Responsibility as Competitiveness Factor", Montenegrin Journal of Economics, Vol. 13(3), pp. 149—160.
7. Yamashita, H. (2018),Competitiveness and corporate culture, Routledge, Abingdon, UK.

№ 11 2019, стор. 56 - 60

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 565

Відомості про авторів

С. С. Нестеренко

к. е. н., доцент, професор кафедри обліку та фінансів, директор Інституту економіки та менеджменту, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ

S. Nesterenko

PhD in Economics, Associate Professor, Professor Department of Finance and Accounting, Open University of Human Development "Ukraine", Kiiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1478-016X

Як цитувати статтю

Нестеренко С. С. Вдосконалення управління конкурентоспроможності телекомунікацій компаній в умовах інноваційного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 56–60. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.56

Nesterenko, S. (2019), “Improving the management of competitiveness of companies telecommunications in the conditions of innovative development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 56–60. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.