EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТИТУТ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТЕРІВ
О. І. Юхта

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.76

УДК: 339.54.012.435

О. І. Юхта

ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТИТУТ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТЕРІВ

Анотація

У статі на основі світового досвіду та тенденцій світової торгівлі обгрунтовано необхідність використання експортно-кредитного агентства як інструменту підтримки експортерів. Визначено, що діяльність експортно-кредитних агентств забезпечує створення нових робочих місць, приріст показників експорту та, як наслідок, приріст ВВП. Визначено основні функціональні моделі діяльності ЕКА на ринку фінансових послуг, що полягають у здійсненні наступних операцій: наданні послуг зі страхування та/або перестрахування; наданні пільгових кредитів та/або здешевлення вартості кредитів, що надаються комерційними банками; поєднання цих функцій у єдиній структурі. На основі проведеного аналізу поточного стану процесу створення ЕКА в Україні визначено, що в Україні першочергово ЕКА створюється як суб'єкт страхового ринку, з метою надання послуг зі страхування та перестрахування експортних операцій. Відзначено наявні законодавчі та інституційні проблеми, що полягають у затягуванні процесу створення ЕКА, акцентування діяльності винятково на наданні страхових послуг, відсутність законодавчо закріплених обсягів фінансування, відсутність розроблених кредитних програм, відсутність механізмів роботи ЕКА на регіональному рівні тощо. Обгрунтовано, що діяльність ЕКА в Україні має базуватись на 3-х основних векторах: використанні кредитного механізму в середині країни (активна взаємодія ЕКА з банками та страховими компаніями, щодо безпосередньо надання фінансово-кредитних послуг експортерам), використанні кредитного механізму на регіональному рівні (розвиток МСБ та його переважаючий вклад у формування ВВП в Україні визначає необхідність максимального наближення державних фінансових послуг до кінцевого отримувача) та використанні кредитного механізму на зовнішніх ринках у вигляді надання кредитів покупцям за кордоном, укладенні договорів з іноземними банками/страховими компаніями, щодо транскордонної компенсації відсоткових ставок, надання транскордонних послуг із гарантування, страхування та перестрахування операцій з метою максимального стимулювання попиту.

Ключові слова: експортно-кредитне агентство; кредитні механізми; підтримка експортерів; експорт МСБ

Література

1. Закон України про Державний бюджет на 2019 рік № 2629-VIII від 23.11.2018 року.
2. Закон України Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту № 1792-VIII від 20.12.2016.
3. Галасюк В. Експортно-кредитне агентство як механізм розвитку високотехнологічного експорту України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/18_1_2018ua/20.pdf
4. Офіційний сайт ПАТ "Експортно-кредитне агентство" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eca.gov.ua/
5. Офіційний сайт ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://credit-agricole.ua/
6. Офіційний сайт Укрексімбанк [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.eximb.com
7. Постанова КМУ №65 від 7 лютого 2018 р. Про питання утворення Експортно-кредитного агентства.
8. Савенко С. Экспортно-кредитное агентство: чему Украине стоит поучиться у Европы и Китая [Електроний ресурс]. — Режим доступу: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/eksportno-kreditnoe-agentstvo-chemu-ukraine-stoit-pouchitsja-u-e-339934/
9. Сырцов Д.Н. Современная система государственной поддержки экспорта: использование международного опыта в российских условиях: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.14 / Д.Н. Сырцов. — Москва, 2014.— 160 с.
10. Annette D. Schminke, Johannes Van Biesebroeck. Smoothing out the bumpy road to export success: Evaluating export promotion activities in Belgium (2012).
11. Berne Union Yearbook, 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://cdn.berneunion.org/assets/Images/BU%20Yearbook%202017-lowRes.pdf
12. Canadian Benefits Scorecard 2017 [Електроний ресурс]. — Режим доступу: https://www.edc.ca/EN/Knowledge-Centre/Economic-Analysis-and-Research/Documents/canadian-benefits-scorecard.pdf
13. Thomas E. What Is An Export Credit Agency (ECA) & Why Do We Have One? [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://grow.exim.gov/blog/what-is-an-export-credit-agency-eca-why-do-we-have-one

O. Yukhta

EXPORT-CREDIT AGENCY AS EFFICIENT INSTITUTE OF FINANCIAL CREDIT SUPPORT FOR EXPORTERS

Summary

Based on world experience and world trade trends, the necessity of using an export-credit agency as an export support tool has been grounded in the article. It is determined that the activities of export-credit agencies provide creation of new jobs and increase employment level, an increase in export performance and, consequently, an increase in GDP. The main functional models of export credit agency's activity in the financial services market, which consist in the following operations: provision of insurance and / or reinsurance services, are determined; providing preferential loans and / or reducing the cost of loans provided by commercial banks; the combination of these functions in a single structure. Based on the analysis of the current status of the export credit agency creation process in Ukraine, it was determined that in Ukraine export credit agency is created as the subject of the insurance market in order to provide insurance and reinsurance services for export operations. There are noted legislative and institutional problems that involve delaying the process of creating an export credit agency, focusing exclusively on providing insurance services, lack of legally enforceable funding, lack of developed credit programs, etc.

Keywords: export-credit agency; credit mechanism; export support; export SME.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "About the State Budget for 2019", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2629-19 (Accessed 20 May 2019).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "On ensuring the large-scale expansion of export of goods (works, services) of Ukrainian origin by insurance, guarantee and cheapening of export lending", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/1792-19 (Accessed 20 May 2019).
3. Halasiuk, V. (2018), "Export-credit agency as a mechanism for the development of high-tech exports of Ukraine", available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/18_1_2018ua/20.pdf (Accessed 20 May 2019).
4. PAT "Eksportno-kredytne ahentstvo" (2019), available at: https://eca.gov.ua/ (Accessed 20 May 2019).
5. Credit Agricole Bank (2019), available at: https://credit-agricole.ua/ (Accessed 20 May 2019).
6. Ukreximbank (2019), available at: https://www.eximb.com (Accessed 20 May 2019).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "On Issues of Creation of Export-Credit Agency", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-2018-%D0%BF (Accessed 20 May 2019).
8. Savenko, S. (2018), "Export Credit Agency: what Ukraine should learn from Europe and China", available at: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/eksportno-kreditnoe-agentstvo-chemu-ukraine-stoit-pouchitsja-u-e-339934/ (Accessed 20 May 2019).
9. Syrtsov, D.N. (2014), "The modern system of state support for exports: the use of international experience in the Russian context", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, 160 s.
10. Schminke, A. D. Biesebroeck, J. V. (2012), "Smoothing out the bumpy road to export success: Evaluating export promotion activities in Belgium", available at: https://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/11146a06.pdf (Accessed 20 May 2019).
11. Berne Union (2017), "Yearbook", available at: http://cdn.berneunion.org/assets/Images/BU%20Yearbook%202017-lowRes.pdf (Accessed 20 May 2019).
12. EDC (2017), "Canadian Benefits Scorecard", available at: https://www.edc.ca/EN/Knowledge-Centre/Economic-Analysis-and-Research/Documents/canadian-benefits-scorecard.pdf (Accessed 20 May 2019).
13. Thomas, E. (2017), "What Is An Export Credit Agency (ECA) & Why Do We Have One?", available at: https://grow.exim.gov/blog/what-is-an-export-credit-agency-eca-why-do-we-have-one (Accessed 20 May 2019).

№ 11 2019, стор. 76 - 81

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 963

Відомості про авторів

О. І. Юхта

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

O. Yukhta

Postgraduate student, GO "Institute for economics and forecasting NAS of Ukraine"

ORCID:

0000-0001-9674-1337

Як цитувати статтю

Юхта О. І. Експортно-кредитне агентство як ефективний інститут організації фінансово-кредитної підтримки експортерів. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 76–81. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.76

Yukhta, O. (2019), “Export-credit agency as efficient institute of financial credit support for exporters”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 76–81. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.76

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.