EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРІТЕТІВ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВИ
Т. В. Іванова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.82

УДК: 351

Т. В. Іванова

МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРІТЕТІВ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність застосування проектного підходу в реалізації стратегічних пріоритетів сервісно-орієнтованої держави. Визначено, що реалізація стратегічних пріоритетів сервісно-орієнтованою держави може бути ефективно здійснена на засадах використання проектного підходу, який є доцільним і корисним інструментом операціоналізації стратегічних цілей, концентрації ресурсів і відповідальності для реалізації стратегічних пріоритетів. Виокремлено низку проблем на шляху впровадження проектного підходу для розвитку сервісно-орієнтованої держави, основними з яких є відсутність методологічного забезпечення, недостатня готовність управлінських кадрів і відсутність відповідних професійних вимог, відсутність методологічних, організаційних та нормативних передумов застосування програмно-цільового методі формування бюджету, який був би потужним стимулом запровадження проектного підходу. Проаналізовано потенціал застосування методології проектного підходу до реалізації стратегічних пріоритетів розвитку сервісно-орієнтованої держави.

Ключові слова: проект; проектний підхід; публічне управління; сервісно-орієнтована держава; стратегічне планування; стратегічне управління.

Література

1. Безуглий Д. Пріоритетні питання створення системи управління регіональним розвитком на проектних засадах / Д. Безуглий // Управління інноваційним розвитком територій: матер. наук-практ. конф. за міжнар. участю, 30 листопад 2015 р., м. Дніпропетровськ. — Д.: ДРІДУ НАДУ, 2015. С. 78—81.
2. Ворона П.В. Запровадження проектного менеджменту в Україні регіональний досвід / П.В. Ворона // Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні: монографія / кол. авторів; за заг. ред. Р.М. Плюща. — К.: Рідна мова, 2016. — С. 430—453.
3. Гладка О.М. Проблеми планування портфелю проектів розвитку регіону / О.М. Гладка // Управління проектами розвитку в умовах нестабільного оточення: матер. ХІІ міжнар. конф., 22 — 23 травня 2015 р., м. Київ. — К.: КНУБА, 2015. — С. 81—82.
4. Євтушенко О.Н. Роль державної влади і місцевого самоврядування в розбудові сервісної держави з надання якісних публічних послуг / О.Н. Євтушенко // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер.: Політологія, Вип. 122. № 109, 2010. — С. 32—37.
5. Макух Я.Д. Термінологічні рівні поняття "проект" // Глобалізація та управління проектами у ХХІ столітті: Матеріали наук.-практ. конф., Львів, 9—10 жовт. 2003 р. / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2003. — С. 35—37.
6. Місюра В.Я. Сервісна сутність державної політики як основа модернізації державного управління [Електронний ресурс] / В.Я. Місюра. — Режим доступу: http://www. dy.nayka.com.ua/?op=1&z=933
7. Соколов А.В. Передумови та особливості реалізації моделі "сервісної" держави у системі державного управління [Електронний ресурс] / А.В. Соколов. — Режим доступу: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=derzhavne-upravlinnya-udoskonalennyata-rozvytok&s=ua&z=898
8. Стратегічне планування на місцевому та регіональному рівнях: навч. посіб. / В.М. Вакуленко, В.В. Мамонова, Ю.П. Шаров. — Ужгород: Патент, 2004. — С 57—59.
9. Чикаренко І.А. Формування проектно-орієнтованої системи стратегічного управління розвитком міста: автореф. дис... к-та наук з держ. упр.: 25.00.04 / Чикаренко І.А.; Дніпропетровський регіон. ін-т держ. упр. Національної акад. держ. упр. — Д., 2007. — 20 с.
10. Чикаренко І.А. Проектний підхід як один із засобів підвищення ефективності діяльності // Теорія та практика державного управління. — Вип. 9. Державне управління та місцеве самоврядування: Тези IV Міжнар. наук. конгресу, 26 лют. 2004 р. — Х.: Вид-во ХРІДУ НАДУ "Магістр", 2004. — С. 24—26.

T. Ivanova

METHODOLOGY OF THE PROJECT APPROACH TO IMPLEMENT THE STRATEGIC PRIORITIES OF SERVICE-ORIENTED STATE

Summary

In modern conditions, the project approach in implementing the strategic priorities of a service-oriented state acquires a special significance. The project approach is studied by many foreign scientists. Despite long-term research in the area of the project approach, especially its use for the development of a service-oriented state and its dissemination in world practice, in Ukraine, the project management approach to enterprise management has not become widespread. The project approach has attracted attention in recent decades. The main reasons are the inadequate understanding of the essence of the category "project" and the low level of familiarity with the standards of the projects of domestic managers. To date, a methodological tool for strengthening the development of a service-oriented state is a project approach. The project approach in implementing the strategic priorities of a service-oriented state contributes to improving the efficiency of public administration bodies.

Keywords: project; project approach; public administration; service-oriented state; strategic planning; strategic management.

References

1. Bezuhlyj, D. (2015), "Priority issues for establishing a regional development management system on a project basis", Upravlinnia innovatsijnym rozvytkom terytorij [Management of innovative development of territories], DRIDU NADU, Dnipropetrovsk, Ukraine, pp. 78—81.
2. Vorona, P. V. (2016), Zaprovadzhennia proektnoho menedzhmentu v Ukraini rehional'nyj dosvid [Introduction of project management in Ukraine regional experience], Ridna mova, Kyiv, Ukraine.
3. Hladka, O.M. (2015), "Problems of planning a portfolio of regional development projects", Upravlinnia proektamy rozvytku v umovakh nestabil'noho otochennia [Management of development projects in conditions of unstable environment], KNUBA, Kyiv, Ukraine, pp. 81—82.
4. Yevtushenko, O. N. (2010), "The role of state and local self-government in building a service state in providing high-quality public services", Naukovi pratsi Chornomors'koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly. Ser.: Politolohiia, vol. 122, no. 109, pp. 32—37.
5. Makukh, Ya.D. (2003), "Terminology levels of the concept of "project"", Hlobalizatsiia ta upravlinnia proektamy u KhKhI stolitti [Globalization and Project Management in the 21st Century], LRIDU NADU, L'viv, Ukraina, pp. 35—37.
6. Misiura, V. Ya. (2015), "Service essence of state policy as the basis of modernization of public administration", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=933 (Accessed 20 May 2019).
7. Sokolov, A.V. (2013), "Prerequisites and peculiarities of implementation of the model of "service" state in the system of public administration", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=898 (Accessed 20 May 2019).
8. Vakulenko, V. M. Mamonova,V. V. and Sharov, Yu. P. (2004), Stratehichne planuvannia na mistsevomu ta rehional'nomu rivniakh, [Strategic planning at the local and regional levels], Patent, Uzhhorozh, Ukraina.
9. Chykarenko, I. A. (2007), "Formation of a project-oriented system of strategic management of city development", Ph.D. Thesis, Public Administration, Dnipropetrovs'kyj rehionional'nyj instytut derzhavnoho upravliannia NADU, Dnipropetrovsk, Ukraine.
10. Chykarenko, I. A. (2004), "Project approach as one of the means of improving the efficiency of the activity", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia [Theory and practice of public administration], KhRIDU NADU, Kharkiv, Ukraine, pp. 24—26.

№ 11 2019, стор. 82 - 86

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 560

Відомості про авторів

Т. В. Іванова

д. дердж. упр, професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет

T. Ivanova

Doctor of Science in Public Administration, professor, professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity of Enterprises, National Aviation University

ORCID:

0000-0002-2753-1587

Як цитувати статтю

Іванова Т. В. Методологія проектного підходу в реалізації стратегічних пріорітетів сервісно-орієнтованої держави. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 82–86. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.82

Ivanova, T. (2019), “Methodology of the project approach to implement the strategic priorities of service-oriented state”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 82–86. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.