EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ
Ю. О. Журавльова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.86

УДК: 330.88

Ю. О. Журавльова

ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ

Анотація

У статті досліджено сутність теорії суспільних благ та розглянуто погляди вітчизняних зарубіжних науковців стосовно трактування цього поняття. Визначено, що сектор суспільних благ посідає одну із пріоритетних ролей у стратегічному плануванні соціального розвитку держави виконуючи функцію формування соціальної стабільності. Встановлено, що еволюція теорії суспільних благ нерозривно пов'язана з етапами розвитку економічної думки, історія її розвитку також виступає як історія розвитку науки про багатство, добробут та можливі шляхи їх досягнення. Досліджено сутність поняття благо як все, що містить у собі певний позитивний сенс: предмет, явище, продукт праці, що задовольняє певну людську потребу і відповідає інтересам, цілям, спрямуванням індивідуумів. До благ можна віднести природні та суспільні явища, які задовольняють окремі людські потреби, сприяють соціальному прогресу. Досліджено, що найбільшу кількість продукції за вісім років реалізують великі і середні підприємства, але спостерігається негативна тенденція до зменшення долі великих підприємств та позитивна тенденція до збільшення долі малих підприємств. Встановлено, що суспільні блага для населення виступають такими факторами, котрі стримують або ж спряють людському розвитку, створюючи певні стимули чи обмежуючи можливості індивідів і населення в цілому відносно реалізації активної економічної поведінки. В таких умовах надзвичайно важливою виступає ефективність управлінських рішень у ході накопичення благ населення, котра надає змогу оцінювати перспективи підвищення якості людського капіталу, а також забезпечення економічного зростання.

Ключові слова: благо; суспільні блага; теорія; держава; регулювання; ефективність; людські потреби.

Література

1. Аристотель. Никомахова этика / Аристотель // Сочинения: в 4-х т.; пер. И.В. Брагинской. — М.: Мысль, 1983. — 830 с.
2. Кларк Дж. Б. Распределение богатства: Пер. с англ. — М.: Гелиос АРВ, 2000. -367 с.
3. Stiglitzs J.E. Rethinking macroeconomics: What Failed, and How to Repair It / J. E. Stiglitzs // Journal of the European Economic Association. — 2011. — Vol. 9 (4). — P. 591—645.
4. Эрхард Л. Благосостояние для всех / Л. Эрхард. — М.: Начала-Пресс, 1991. — 336 с.
5. Політична економія: навч. посіб. / Г.А. Оганян, В.О. Паламарчук, А. П. Румянцев та ін.; За заг. ред. Г.А. Оганяна. — К.: МАУП, 2003. — 520 с.
6. Економічна енциклопедія: у 3-х т. / [під ред. С.В. Мочерного]. — К.: Видав. центр"Академія", 2000. — Т. 2. — 848 с.
7. Ястремський О.І. Основи мікроекономіки / О.І. Ястремський, О.Г. Гриценко. — К.: "Знання", КОО, 1998. — 714 с.
8. Мікроекономіка і макроекономіка: підручник/ С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; за заг. ред. С. Будаговської. — К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2003. — 517 с.

Y. Zhuravlova

THEORY OF SOCIAL PROTECTION: MODERN APPROACHES TO DETERMINATION OF SATISFACTION

Summary

The article explores the essence of the theory of public goods and considers the views of domestic foreign scientists regarding the interpretation of this concept. It is determined that the public goods sector is one of the priority roles in strategic planning of social development of the state, performing the function of forming social stability. It was established that the evolution of the theory of public goods is inextricably linked with the stages of development of economic thought, and the history of its development serves as a history of the development of the science of wealth, welfare and possible ways of achieving them. The essence of the notion of good — as all that contains a certain positive meaning: an object, a phenomenon, a product of labor that satisfies a certain human need and corresponds to the interests, goals, orientation of individuals. Good things include natural and social phenomena that meet individual human needs, promote social progress. It was investigated that the largest number of products sold by large and medium-sized enterprises for eight years, but there is a negative tendency to reduce the share of large enterprises and a positive tendency to increase the share of small enterprises. It has been established that public goods for the population are such factors that restrain or direct human development, creating certain incentives or limiting the capacity of individuals and the population as a whole in terms of the implementation of active economic behavior. In such circumstances, the effectiveness of management decisions in the process of accumulation of the benefits of the population, which enables us to assess the prospects for improving the quality of human capital and ensuring economic growth, is of the utmost importance.

Keywords: good; public goods; theory; state; regulation; efficiency; human needs.

References

1. Aristotel' (1983), Nikomahova jetika [Nicomache ethics], Sochinenija, Moscow, Russia.
2. Klark, Dzh. B. (2000), Raspredelenie bogatstva [Wealth distribution], Gelios ARV, Moscow, Russia.
3. Stiglitzs, J. E. (2011), "Rethinking macroeconomics: What Failed, and How to Repair It", Journal of the European Economic Association, vol. 9 (4), pp. 591—645.
4. Jerhard, L. (1991), Blagosostojanie dlja vseh [Welfare for all], Nachala-Press, Moscow, Russia.
5. Ohanian, H.A., Palamarchuk, V.O. and Rumiantsev, A.P. (2003), Politychna ekonomiia [Political Economy], MAUP, Kyiv, Ukraine.
6. Mochernyj, S.V. (2000), Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia], Vydav. tsentr "Akademiia", Kyiv, Ukraine.
7. Yastrems'kyj, O.I. and Hrytsenko, O.H. (1998), Osnovy mikroekonomiky [Basics of microeconomics], Znannia, Kyiv, Ukraine.
8. Budahovs'ka, S. Kiliievych, O. and Lunina, I. (2003), Mikroekonomika i makroekonomika [Microeconomics and macroeconomics], Vyd-vo Solomii Pavlychko "Osnovy", Kyiv, Ukraine.

№ 11 2019, стор. 86 - 89

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 637

Відомості про авторів

Ю. О. Журавльова

к. н. держ. упр., доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, Одеський національний економічний університет

Y. Zhuravlova

PhD in Public Administration, Associate Professor, Odessa National Economic University

ORCID:

0000-0003-4794-7691

Як цитувати статтю

Журавльова Ю. О. Теорія суспільних благ: сучасні підходи до визначення сутності. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 86–89. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.86

Zhuravlova, Y. (2019), “Theory of social protection: modern approaches to determination of satisfaction”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 86–89. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.