EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ТЕОЛОГІЇ
Д. С. Мартишин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.90

УДК: 351

Д. С. Мартишин

ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ТЕОЛОГІЇ

Анотація

У статті досліджено процес становлення державотворчої соціальної доктрини православної церкви у контексті формування та розвитку християнської теології. Проаналізовано теоретичні основи соціальної доктрини православної церкви, історія становлення християнської теології. З'ясовано роль церкви в процесах державотворення. Узагальнено та запропоновано підходи щодо вдосконалення теоретико-методологічних засад формування державної політики на основі християнських цінностей.
Розкрито зміст базових категорій та понять християнської теології у контексті державного управління. Визначено зміст та сутність державотворчої соціальної доктрини православної церкви та її вплив на формування державної політики України, національної безпеки. Розкрито роль християнської теології у формуванні цивілізаційного та геополітичного розвитку сучасного світу. Окреслено місце християнських цінностей у консолідації багатьох народів світу та України, а також роль церкви на міжнародній арені в умовах глобалізації на зламі історичних епох.
Проаналізовано державотворчу соціальну доктрину православної церкви як сукупність загальних теоретичних основ християнської теології, певної системи понять і уявлень про релігію, а також методу теологічного пізнання світу та християнської діяльності, спрямованих на реалізацію процесів державотворення. На відміну від існуючих теоретико-методологічних підходів подолання глобальної кризи людства, обгрунтовано необхідність подолання системної кризи шляхом діалогу держави і церкви, розбудови життя сучасного суспільства на засадах християнських цінностей.

Ключові слова: християнство; теологія; соціальна доктрина; державотворчі процеси; релігія; цінності; церква; соціальне вчення; суспільство; держава.

Література

1. Аверинцев Сергій. Софія-Логос. Словник. — К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2004. — 640 с.
2. Борозенець Т.А., Гаврилюк Т.В. Релігієзнавство: навч. посіб / Т.А. Борозенець, Т.В. Гаврилюк / За ред. І.Ф. Надольного. — К.: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2013. — 185 с.
3. Вселенський Патріарх Варфоломій. Віч-на-віч із Тайною. Православне християнство у сучасному світі. — К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. — 360 с.
4. Вступ до богослів'я (катехізис) / Київська православна богословська академія; упор. Костянтин Москалюк. — К.: Видавниче управління УПЦ Київського Патріархату, 2016. — 148 с.
5. Гавриїл (Я.В. Кризина), єп.; Діонісій Мартишин, прот. Вступ до православної теології: Посібник. — 2-ге вид., перероб. І допов. / Я.В. Кризина, Д.С. Мартишин. — К.: ДП "Вид. дім "Персонал", 2019. — 296 с.
6. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми: моногр. / Кол. авт.; За ред. д-ра філос. н., професора В. М. Князєва. — К.: Вид-во НАДУ. — Міленіум, 2003. — 320 с.
7. Иоанн Павел II. Энциклика ВЕРА И РАЗУМ (FIDES ET RATIO) Его Святейшества Папы Римского Иоанна Павла II. — М.: Издательство Францисканцев, 1999. — 152 с.
8. Історія релігії в Україні: навчальний посібник / А.М. Колодний, П.Л. Яроцький, Б.О. Лобовик та інш.; За ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. — К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. — 735 с.
9. Мартиненко В.Ф. Державне управління інвестиційним процесом в Україні: навч. посіб. — К.: НАДУ, 2008. — 300 с.
10. Мартишин Д.С. До питання про стан та особливості месіанізму у сучасній політиці // Труди Київської Духовної Академії. — К., 2009. — № 10. — С. 410—422.
11. Мартишин Д.С. Політика в житті християнина // Проблеми самоідентифікаціїї сучасного українського суспільства: політичні, економічні, соціальні та культурні аспекти. — К.: Національна академія управління, 2009. — С. 48 — 53.
12. Мартышин Д.С. Введение в социальное служение Православной Церкви: учебное пособие / Д.С. Мартышин. — К.: Издательство Лира-К, 2015. — 198 с.
13. Мартышин Д.С. Введение в социальное учение Русской Православной Церкви: учебное пособие / Д.С. Мартышин. — К.: Издательство Лира-К, 2013. — 306 с.
14. Мартышин Д.С. Основы христианской эсхатологии: учебное пособие / Д.С. Мартышин. — К.: Издательство Лира-К, 2015. — 124 с.
15. Мартышин Д.С. Религиозно-этическая концепция Пьера Тейяра де Шардена в свете христианского богословия: монография. — К.: МАУП, 2006. — 200 с.
16. Основи соціальної концепції Української Православної Церкви. — К.: Інформ.-вид. центр УПЦ, 2002. — 80 с.
17. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. — М.: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, 2001. — 128 с.
18. Релігієзнавство: навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2006. — 272 с.
19. Яроцький П. Л. Релігієзнавство: навчальний посібник. — К.: Кондор, 2004. — 308 с.

D. Martyshyn

THE GENESIS OF THE BECOMING OF ORGANIZATIONAL SOCIAL DOCTRINE OF THE ORTHODOX CHURCH IN THE CONTEXT OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF CHRISTIAN THEOLOGY

Summary

The article examines the process of becoming of the state organizational social doctrine of the Orthodox Church in the context of the formation and development of Christian theology. The theoretical foundations of the social doctrine of the Orthodox Church, the history of the formation of Christian theology are analyzed. The role of the Church in the processes of state formation is clarified. The approaches to improving the theoretical and methodological principles of state policy formation based on Christian values are generalized and proposed.
The content of the basic categories and concepts of Christian theology in the context of public administration is revealed. The content and essence of the state organizational social doctrine of the Orthodox Church and its influence on the formation of the state policy of Ukraine and national security are determined. The role of Christian theology in the formation of civilization and geopolitical development of the modern world is revealed. The place of Christian values in the consolidation of many peoples of the world and Ukraine as well as the role of the Church in the international arena in the conditions of globalization at the turn of the historical epochs is outlined.
The state organizational social doctrine of the Orthodox Church is analyzed as a set of general theoretical foundations of Christian theology, a certain system of notions and concepts of religion as well as the method of theological knowledge of the world and Christian activities aimed at the realization of the processes of state creation. Unlike the existing theoretical and methodological approaches to overcoming the global crisis of humanity, — the necessity of overcoming a systemic crisis through dialogue between the state and the Church, building up the life of modern society on the basis of Christian values has been substantiated.

Keywords: Christianity; theology; social doctrine; state organizational processes; religion; values; Church; social doctrine; society; state.

References

1. Averyntsev, S. (2004), Sofiia-Lohos. Slovnyk [Sofia-Logos. Dictionary], DUKh I LITERA, Kyiv, Ukraine.
2. Borozenets', T.A. and Havryliuk, T.V. (2013), Relihiieznavstvo [Religious studies], Natsional'na akademiia statystyky, obliku ta audytu, Kyiv, Ukraine.
3. Varfolomii, Vselenskyi Patriarkh (2011), Vich-na-vich iz Tainoiu. Pravoslavne khrystyianstvo u suchasnomu sviti [Face-to-face with Secret. Orthodox Christianity in the modern world], DUKh I LITERA, Kyiv, Ukraine.
4. Kostiantyn, M. (2016), Vstup do bohosliv'ia (katekhizys) [Introduction to theology (catechism)], Vydavnyche upravlinnia UPTs Kyivs'koho Patriarkhatu, Kyiv, Ukraine.
5. Kryzyna, Ya.V. and Martyshyn, D.S. (2019), Vstup do pravoslavnoi teolohii [Introduction to Orthodox theology], 2-d ed., Vyd. dim "Personal, Kyiv, Ukraine.
6. Kniaziev, V.M. (2003), Derzhavne upravlinnia: filosofs'ki, svitohliadni ta metodolohichni problemy [Public administration: philosophical, ideological and methodological problems], Vyd-vo NADU. — Milenium, Kyiv, Ukraine.
7. Ioann Pavel II (1999), Jenciklika VERA I RAZUM (FIDES ET RATIO) Ego Svjatejshestva Papy Rimskogo Ioanna Pavla II [Encyclical BELIEF AND MIND (FIDES ET RATIO) by His Holiness Pope John Paul II], Izdatel'stvo Franciskancev, Moscow, Russia.
8. Kolodnyj, A.M. Yarots'kyj, P.L. and Lobovyk, B.O. (1999), Istoriia relihii v Ukraini [History of Religion in Ukraine], T-vo "Znannia", Kyiv, Ukraine.
9. Martynenko, V.F. (2008), Derzhavne upravlinnia investytsijnym protsesom v Ukraini [Public administration of investment process in Ukraine], NADU, Kyiv, Ukraine.
10. Martyshyn, D.S. (2009), "The question of the state and peculiarities of messianism in modern politics", Trudy Kyivs'koi Dukhovnoi Akademii, vol. 10, pp. 410—422.
11. Martyshyn, D.S. (2009), "Politics in the life of a Christian", Problemy samoidentyfikatsiii suchasnoho ukrains'koho suspil'stva: politychni, ekonomichni, sotsial'ni ta kul'turni aspekty [Problems of self-identification of modern Ukrainian society: political, economic, social and cultural aspects], Natsional'na akademiia upravlinnia, Kyiv, Ukraine, pp. 48—53.
12. Martyshin, D.S. (2015), Vvedenie v social'noe sluzhenie Pravoslavnoj Cerkvi [Introduction to the social ministry of the Orthodox Church], Izdatel'stvo Lira-K, Kyiv, Ukraine.
13. Martyshin, D.S. (2013), Vvedenie v social'noe uchenie Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi [Introduction to the social teaching of the Russian Orthodox Church], Izdatel'stvo Lira-K, Kyiv, Ukraine.
14. Martyshin, D.S. (2015), Osnovy hristianskoj jeshatologii [Basics of Christian eschatology], Izdatel'stvo Lira-K, Kyiv, Ukraine.
15. Martyshin, D.S. (2006), Religiozno-jeticheskaja koncepcija P'era Tejjara de Shardena v svete hristianskogo bogoslovija [The religious and ethical concept of Pierre Teilhard de Chardin in the light of Christian theology], MAUP, Kyiv, Ukraine.
16. Ukrainian Orthodox Church (2002), Osnovy sotsialnoi kontseptsii Ukrainskoi Pravoslavnoi Tserkvy [Fundamentals of the Social Concept of the Ukrainian Orthodox Church], Inform. — vyd. tsentr UPTs, Kyiv, Ukraine.
17. Russian Orthodox Church (2001), Osnovy social'noj koncepcii Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi [Fundamentals of the social concept of the Russian Orthodox Church], Otdel vneshnih cerkovnyh svjazej Moskovskogo Patriarhata, Moscow, Russia.
18. Tsentr uchbovoi literatury (2006), Relihiieznavstvo [Religious studies], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
19. Yarots'kyj, P.L. (2004), Relihiieznavstvo [Religious studies], Kondor, Kyiv, Ukraine.

№ 11 2019, стор. 90 - 96

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 585

Відомості про авторів

Д. С. Мартишин

к. н. з богосл., доцент, завідувач кафедри українознавства, православ'я та теології, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

D. Martyshyn

candidate sciences in theology, Associate Professor, head of the Department of Ukrainian Studies, Orthodoxy and Theology, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ORCID:

0000-0002-2770-7757

Як цитувати статтю

Мартишин Д. С. Генезис становлення державотворчої соціальної доктрини православної церкви у контексті формування та розвитку християнської теології. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 90–96. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.90

Martyshyn, D. (2019), “The genesis of the becoming of organizational social doctrine of the orthodox church in the context of the formation and development of christian theology”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 90–96. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.