EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ
І. Ю. Гришова, О. П. Дяченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.97

УДК: 351:338.4:502

І. Ю. Гришова, О. П. Дяченко

ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

Анотація

Морські порти будь-якої країни відіграють важливе значення в економічному розвитку та забезпеченню товарообігу в міжнародній торгівлі. Державна інвестиційна політика розвитку морських портів України повинна забезпечувати оновлення їх матеріально-технічної бази та зростання обсягів товарообороту, що в свою чергу призводить до збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів.
Метою статті є аналіз інвестиційної державної політики розвитку морських портів України та шляхи підвищення їх інвестиційної привабливості.
У статті проаналізовано інвестиційну державну політику розвитку портів України. Визначено основні плани капітальних інвестицій в морські порти, що входять до складу Державного підприємства "Адміністрація морських портів України", а також досліджено обсяг робіт з днопоглиблення проведених державним підприємством. Аналіз обсягів капітальних інвестицій підприємств видів економічної діяльності, "Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність" та "Телекомунікації (електрозв'язок)", до якої входять водний транспорт у цілому та ватажний морський транспорт, зокрема вказує на незначні обсяги коштів, що інвестуються в морську портову інфраструктуру. Через це обгрунтовано необхідність впровадження реформ морського господарства із залученням приватних інвестицій. Досліджено основні інвестиційні проекти, що реалізовуватимуться приватними інвесторами в найближчій перспективі та ті, що тривають. Розглянуто зміни, що пропонуються внести до Закону України "Про морські порти" стосовно питання повернення приватним портовим операторам фінансових ресурсів, що вони інвестують у розвиток портової інфраструктури та джерел компенсації цих коштів.

Ключові слова: інвестиції; морські порти; інфраструктура порту; приватні оператори; державна політика; державне підприємство.

Література

1. Валуєва Л.В. Перспективи реалізації основних принципів діяльності морських портів України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2014. Вип. 4. Том 2. С. 22—28.
2. Валуєва Л.В. Щодо питання формування системи управління морським торговельним портом. Правова держава. 2015. № 19. С.160—163.
3. Нєнно І.М. Стратегія управління морськими торговельними портами: горизонт, структура, інструменти. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2015. Вип. 2 (30). Том14. С. 68—78.
4. Зятіна Д.В. Заходи стимулювання інвестицій в морські порти України. Актуальні проблеми держави і права. 2013. Вип. 67. С. 348—354.
5. Kopylenko O., Gryshova I., Diachenko O. (2018). Leading institutional mechanism of the state regulation and the shadow economy. In: Strielkowski, W. (ed.). Proceedings of the 2nd International Conference on Social, Economic and Academic Leadership (ICSEAL 2018), Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 217, pp. 60—68. doi: 10.2991/icseal-18.2018.10
6. Гришова І.Ю., Дяченко О.П. Дієвість механізмів державного управління у сфері протидії тіньовій економіці в Україні. Право та державне управління. 2016. № 3. С.183—190.
7. Офіційний сайт Державного підприємства "Адміністрація морських портів України". URL: http://www.uspa.gov.ua/ (дата звернення 20.04.2019).
8. Хорселинг М. Закон о портах: возможности и риски. Порты Украины. 2012. №6. С. 18—19.
9. Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 23.04.2019).

I. Gryshova, O. Diachenko

STATE INVESTMENT POLICY OF DEVELOPMENT OF MARINE PORTS OF UKRAINE

Summary

Seaports of any country play an important role in economic development and trade turnover in international trade. The state investment policy of the development of the sea ports of Ukraine should ensure the updating of their material and technical base and the growth of volumes of goods turnover, which in turn leads to an increase in revenues to the budgets of all levels.
The purpose of the article is to analyze the investment state policy of development of sea ports of Ukraine and ways to increase their investment attractiveness.
The article analyzes the investment state policy of development of ports of Ukraine. The basic plans of capital investments in the seaports that are part of the State Enterprise "Administration of Seaports of Ukraine" are determined, as well as the volume of dredging works carried out by the state enterprise is investigated. The analysis of volumes of capital investments of enterprises of types of economic activity, "Transport, warehousing, postal and courier activities" and "Telecommunications (telecommunication)", which includes water transport in general and shipping shipping, in particular, indicates insignificant amounts of funds, which is invested in the maritime port infrastructure. Therefore, the necessity of introducing maritime reform with the involvement of private investment is justified. The main investment projects implemented by private investors in the near future and those that are continuing are investigated. The changes proposed to be introduced into the Law of Ukraine "On Seaports" regarding the issue of returning financial resources to private port operators that they invest in the development of the port infrastructure and sources of compensation of these funds are considered.

Keywords: investments; seaports; port infrastructure; private operators; state policy; state-owned enterprise.

References

1. Valuieva, L.V. (2014), "Prospects for realization of the basic principles of the activity of sea ports of Ukraine", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia: Yurydychni nauky, vol. 4, no. 2, pp. 22—28.
2. Valuieva, L.V. (2015), "Concerning the formation of a management system for a maritime trading port", Pravova derzhava, vol. 19, pp. 160—163.
3. Nienn,o I.M. (2015), "The strategy of management of sea trading ports: the horizon, structure, tools", Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia, vol. 2 (30), no.14, pp. 68—78.
4. Ziatina, D.V. (2013), "Measures to stimulate investment in the seaports of Ukraine", Aktual'ni problemy derzhavy i prava, vol. 67, pp. 348—354.
5. Kopylenko, O. Gryshova, I. and Diachenko, O. (2018), "Leading institutional mechanism of the state regulation and the shadow economy", Proceedings of the 2nd International Conference on Social, Economic and Academic Leadership (ICSEAL 2018), Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 217, pp. 60—68. doi: 10.2991/icseal-18.2018.10
6. Hryshova, I.Yu. abd Diachenko, O.P. (2016), "Effectiveness of the mechanisms of public administration in the sphere of counteraction to the shadow economy in Ukraine", Pravo ta derzhavne upravlinnia, vol. 3, pp.183—190.
7. Ukrainian Sea Ports Authority (2019), available at: http://www.uspa.gov.ua/ (Accessed 20 May 2019).
8. Khorselynh, M. (2012), "Ports Act: opportunities and risks", Porty Ukrayny, vol. 6, pp. 18—19.
9. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 May 2019).

№ 11 2019, стор. 97 - 102

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 688

Відомості про авторів

І. Ю. Гришова

д. е. н., професор, помічник-консультант депутата Верховної Ради України

I. Gryshova

Doctor of Economic Sciences, ProfessorAssistant Consultant deputy of the Verkhovna Rada of Ukraine

ORCID:

0000-0001-6276-7619


О. П. Дяченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,Одеський державний аграрний університет

O. Diachenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Odessa State Agrarian University

ORCID:

0000-0001-9670-2266

Як цитувати статтю

Гришова І. Ю., Дяченко О. П. Державна інвестиційна політика розвитку морських портів України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 97–102. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.97

Gryshova, I. and Diachenko, O. (2019), “State investment policy of development of marine ports of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 97–102. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.97

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.