EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
В. В. Божкова, А. О. Білан

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.106

УДК: 351:330.3

В. В. Божкова, А. О. Білан

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано наукові підходи до розуміння сутності державної інформаційної політики та інформаційного суспільства в Україні. Характер їх співвідношення і взаємодії відображений у визначенні державної інформаційної політики як такої, що спрямована на створення та забезпечення функціонування правової системи регулювання інформаційних відносин, забезпечення інтересів людини, суспільства та держави у всіх сферах інформаційної діяльності, реалізується засобами державної влади і має на меті формування інформаційного суспільства в державі. Визначено, що державі належить провідна роль у формуванні інформаційного суспільства, яке є еволюційно-закономірним результатом впливу і проникнення інформації у всі сфери людського життя. Взаємодія держави, суспільства і особистості з використанням інформаційних і телекомунікаційних технологій на підставі міжнародного досвіду є ефективною і, відповідно, для розвитку потребує належної інвестиційної підтримки.

Ключові слова: державна інформаційна політика; інформаційне суспільство; інформація; інформаційні тенології; технології зв'язку.

Література

1. Застава І.В., Новікова Л.В., Харченко І.М. Інформаційне суспільство та інститути демократії: особливості прояву в сучасних глобалізаційних процесах // Сучасне суспільство.— 2017. — Випуск 1 (13).— С. 81—93.
2. Іванов В.Ф. Законодавство і журналістика: становлення правової бази в Україні і світовий досвід. — К.: Школяр, 1997. — 170 с.
3. Литвиненко О. Інформаційні технології та Україна у світовому контексті // Людина і політика. — 2001. — № 1. — 93 с.
4. Манойло А.В. Государственная информационная политика в особых условиях: моногр. — М.: МИФИ, 2003. — 388 с.
5. Москаленко А.З. Основні функції і принципи преси. — К.: РВЦ "Київський університет", 1998. — 169 с.
6. Почепцов Г.Г., Чукут С.А. Інформаційна політика: навч. посіб. — К.: Вид-во УАДУ, 2002. — Ч. 1. — 88 c.
7. Сагателян А. К вопросу о проблемных аспектах информационной политики государства. "21 век". — 2005. — № 2. — 49 с.
8. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії та практики: монографія / За ред. Калюжного Р.А. та Шамрая В.О.— К., 2002.— 296 с.
9. Красноступ Г. М. Сучасний стан та перспективи розвитку державної політики у сфері свободи слова та інформації [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://minjust.gov.ua/m/str_7547
10. Журавель П.А. Сучасні засоби комунікації як інструмент взаємодії з громадськістю в системі державного управління. — дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. — Спеціальність 25.00.02 — механізми державного управління. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31509.pdf
11. Савченко С.В. Трансформація глобального інформаційного суспільства "суспільство знань" як фактор формування інтелектуалного капіталу нації [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vestnikzgia.com.ua/article/view/110918
12. Максименко Ю.Є. Інформаційне суспільство в Україні: стан та перспективи становлення [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://goal-int.org/informacijne-suspilstvo-v-ukraini-stan-ta-perspektivi-stanovlennya/
13. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: монографія [Електронний ресурс] / За загальною редакцією д-ра юрид. наук, проф. Бандурки О.М. — Харків: Вид-во Ун-ту внутр. Справ, 2000. — 368 с. — Режим доступу: http://adhdportal.com/book_2050_chapter_11_2.2._Konturi_rozvitku_osnovnformajjnogo_susplstva_v_Ukran.html
14. Петрина Н.О., Ониксимова Л.Т. Інформаційне забезпечення процесів освіти і науки в умовах становлення інформаційного суспільства // Вісник Української академії банківської справи. — 2002. — № 2. — C. 96—99.
15. Ильганаева В.А. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность): словарь-справочник. — Харьков: КП "Городская типография", 2009. — 122 с.
16. Ліпкан В.А. Систематизація інформаційного законодавства України: монографія / Ліпкан В.А., Залізняк В.А. — К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2012. — 304 с.
17. Ліпкан В.А., Максименко Ю.Є., Желіховський В.М. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: навчальний посібник. — К.: КНТ, 2006. — 280 с.
18. Матієва Я.С. Упровадження електронного уряду в Україні на шляху до євроінтеграції [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-01(5)/11mysuse.pdf
19. Положення про Міністерство інформаційної політики України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mip.gov.ua/documents/7.html
20. Закон України "Про інформацію" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
21. Проект Закону про Концепцію національної інформаційної політики 2526 від 13.12.2002 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=13798
22. White Paper on growth, competitiveness and employment — the challenge and ways forward into 21st century // European Commission, Belgium. — 1993. — 23 р.
23. Цимбалюк В.С. Мас-медіа право в інформаційному суспільстві / Інформація і право.— 2011.— №1.— С. 30—33 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ippi.org.ua/sites/default/files/11tvspis.pdf
24. Цимбалюк В.С. Інформаційне право (основи теорії і практики): монографія. — К.: "Освіта України", 2010. — 388 с.

V. Bozhkova, А. Bilan

THE SATISFACTION OF THE STATE INFORMATION POLICY IN THE CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY IN UKRAINE

Summary

The publication analyzes the scientific perspectives for understanding the state information policy and the information society. Information sphere is the key to competitiveness in the modern world market. Taking into account the Eurointegration aspirations, one of the priority directions of state policy in Ukraine today is the development of the information society and the introduction of the latest information and computer technologies in all spheres of public life, including the activities of state authorities and local self-government. The concept of state information policy was investigated by scientists and has a legislative consolidation. The nature of the relationship and interaction with the informational society is reflected in the definition of the state information policy as aimed at creating and ensuring the functioning of the legal system for the regulation of information relations, ensuring the interests of people, society and the state in all spheres of information activity, implemented by means of state power and aims the formation of an information society in the state. It is determined that the state has a leading role in the formation of an information society, which has three main groups of characteristic features: the free access of any person to any information; high level of information and communication technologies development; availability of developed information infrastructure of society. Elements of the information society are people, information, information resources, information and communication technologies. The state coordinates the activities of various subjects of society in the process of its formation, promotes the integration of people into the new information and technological environment, the development of industries of the information industry, ensuring the progress of democracy and respect for the rights of individuals in the information society. Information interaction of the state, society and person with the use of information and telecommunication technologies on the basis of international experience is recognized as the most effective, and, accordingly, for its development requires proper investment support.

Keywords: state information policy; information society; information; information tenologies; communication technologies.

References

1. Zastava, I. V. Novikova, L. V. Kharchenko, I. M. (2017), "Information society and institutes of democracy: features of manifestation in modern globalization processes", Suchasne suspil'stvo, no. 1 (13), pp. 81—93.
2. Ivanov, V. F. (1997), Zakonodavstvo i zhurnalistyka: stanovlennia pravovoi bazy v Ukraini i svitovyj dosvid [Legislation and journalism: the formation of a legal framework in Ukraine and world experience], Shkoliar, Kyiv, Ukraine.
3. Lytvynenko, O. (2001), "Information Technologies and Ukraine in the Global Context", Liudyna i polityka, vol. 1, 93 p.
4. Manojlo, A. V. (2003), Gosudarstvennaja informacionnaja politika v osobyh uslovijah [State information policy in special conditions], MIFI, Moskva, Russia, 388 p.
5. Moskalenko, A. Z. (1998), Osnovni funktsii i pryntsypy presy [Basic functions and principles of the press], RVTs "Kyivs'kyj universytet", Kyiv, Ukraine.
6. Pocheptsov, H. H. Chukut, S. A. (2002), Informatsijna polityka [Information policy], Vydavnytstvo UADU, part 1, Kyiv, Ukraine.
7. Sahatelian, A. (2005), K voprosu o problemnyh aspektah informacionnoj politiki gosudarstva [On the issue of problematic aspects of the state information policy], "21 vek", no. 2.
8. Kaliuzhnyj, R.A. Shamraj, V.O. (2002), Informatsijne zabezpechennia upravlins'koi diial'nosti v umovakh informatyzatsii: orhanizatsijno-pravovi pytannia teorii ta praktyky. Monohrafiia [Information provision of management activity in the conditions of informatization: organizational and legal issues of theory and practice. Monograph], Kyiv, Ukraine.
9. Krasnostup, H.M. "Current state and prospects of development of state policy in the sphere of freedom of speech and information" [Online], available at: https://minjust.gov.ua/m/str_7547 (Accessed 24 May 2019).
10. Zhuravel', P.A. (2017), "Modern means of communication as an instrument of interaction with the public in the system of public administration", Thesis for a Candidate Degree in Public Administration, Specialty 25.00.02 — mechanisms of public administration, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, [Online], available at: http://instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31509.pdf (Accessed 23 May 2019).
11. Savchenko, S.V. "Transformation of the global information society "knowledge society" as a factor in the formation of the intellectual capital of the nation", [Online], available at: http://vestnikzgia.com.ua/article/view/110918 (Accessed 24 May 2019).
12. Maksymenko, Yu. Ye. "Information society in Ukraine: the state and prospects of formation", [Online], available at: http://goal-int.org/informacijne-suspilstvo-v-ukraini-stan-ta-perspektivi-stanovlennya/ (Accessed 24 May 2019).
13. Aristova, I. V. edited by Bandurca, O. M. (2000), Derzhavna informatsijna polityka: orhanizatsijno-pravovi aspekty. Monohrafiia [State information policy: organizational and legal aspects. Monograph], Vydavnytstvo Universytetu vnutrishnikh sprav, Kharkiv, Ukraine, [Online], available at: http://adhdportal.com/book_2050_chapter_11_2.2._Konturi_rozvitku_osnovnformajjnogo_susplstva_v_Ukran.html (Accessed 24 May 2019).
14. Petryna, N. O. Onyksymova, L. T. (2002), "Information provision of the processes of education and science in the conditions of the formation of the information society", Visnyk Ukrains'koi akademii bankivs'koi spravy, no. 2, pp. 96—99.
15. Il'ganaeva, V.A. (2009), Social'nye kommunikacii (teorija, metodologija, dejatel'nost'): slovar'-spravochnik [Social communications (theory, methodology, activity): dictionary reference], KP "Gorodskaja tipografija", Kharkiv, Ukraine.
16. Lipkan, V. A. Zalizniak, V. A. (2012), Systematyzatsiia informatsijnoho zakonodavstva Ukrainy. Monohrafiia [Systematization of information legislation of Ukraine. Monograph], FOP O.S. Lipkan, Kyiv, Ukraine.
17. Lipkan, V. A. Maksymenko, Yu. Ye. Zhelikhovs'kyj, V. M. (2006), Informatsijna bezpeka Ukrainy v umovakh ievrointehratsii: Navchal'nyj posibnyk [Information security of Ukraine in the conditions of European integration: Textbook], KNT, Kyiv, Ukraine.
18. Matiieva, Ya.S. "Implementation of e-government in Ukraine on the way to European integration" [Online], available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-01(5)/11mysuse.pdf (Accessed 25 May 2019).
19. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), "Regulation on the Ministry of Information Policy of Ukraine", no. 2, [Online], available at: http://www.mip.gov.ua/documents/7.html (Accessed 25 May 2019).
20.The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), Law of Ukraine "On Information", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (Accessed 25 May 2019).
21. Draft Law on the Concept of National Information Policy no. 2526 (13.12.2002), [Online], available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=13798 (Accessed 27 May 2019).
22. European Commission (1993), "White Paper on growth, competitiveness and employment — the challenge and ways forward into 21st century", Belgium, 23 р.
23. Tsymbaliuk, V. S. (2011), "Mass media law in the information society", / Informatsiia i pravo, no. 1, pp. 30—33, [Online], available at: http://ippi.org.ua/sites/default/files/11tvspis.pdf (Accessed 24 May 2019).
24. Tsymbaliuk, V. S. (2010), Informatsijne pravo (osnovy teorii i praktyky): monohrafiia [Information law (foundations of theory and practice): monograph], Osvita Ukrainy, Kyiv, Ukraine, 388 p.

№ 11 2019, стор. 106 - 110

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 1591

Відомості про авторів

В. В. Божкова

д. е. н., професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування, фізико-математичний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

V. Bozhkova

Doctor of Economic Sciences, Professor at the Department of Business Economics and administration, Faculty of Physics and Mathematics, Sumy Anton Makarenko State Pedagogical University

ORCID:

0000-0002-1557-3819


А. О. Білан

магістрантка спеціальності "Публічне управління та адміністрування", кафедра бізнес-економіки та адміністрування, фізико-математичний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

А. Bilan

Master's Degree student in Public Management and Administration,Department of Business Economics and administration, Faculty of Physics and Mathematics, Sumy Anton Makarenko State Pedagogical University

ORCID:

0000-0001-8942-7809

Як цитувати статтю

Божкова В. В., Білан А. О. Сутність державної інформаційної політики в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 106–110. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.106

Bozhkova, V. and Bilan, А. (2019), “The satisfaction of the state information policy in the conditions of the development of information society in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 106–110. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.106

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.