EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КАТЕГОРІЇ ТА ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ НАУКИ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ"
Л. М. Грень

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.115

УДК: 354: 378.11

Л. М. Грень

КАТЕГОРІЇ ТА ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ НАУКИ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ"

Анотація

У статті визначено й обгрунтовано методологічні засади державного управління системою професійної (професійно-технічної) освіти; розкрито зміст таких основних детермінант методології дослідження у галузі науки "Державне управління", як категорій та принципів системи професійної (професійно-технічної) освіти. Доведено, що категорії, до яких віднесено допрофесійну підготовку, первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників, інклюзивне професійне навчання, визначають напрями ефективного розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти. Також доведено, що принципи, серед яких виокремлено доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою, рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, гуманізм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей, безперервність і різноманітність освіти, поєднання державного управління та громадського самоврядування, становлять підгрунтя для результативного функціонування механізмів державного управління системою професійної (професійно-технічної) освіти.

Ключові слова: державне управління; методологія дослідження; категорії та принципи системи професійної (професійно-технічної) освіти.

Література

1. Айстраханов Д.Д. Децентралізація управління професійно-технічною освітою: монографія / Д.Д. Айстраханов, Г.В. Єльникова, В.І. Свистун та ін. / НАПН України, Ін-т проф.-техн. освіти. К.: Пед. думка, 2012. 355 c.
2. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень:проблеми теорії, методології, практики: монографія / В.Д. Бакуменко; Укр. академія державного управління при Президентові України. Київ, 2000. 328 с.
3.Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. Видавництво "Либідь", 1997. 366 с.
4. Грабовський В.А. Державно-громадське управління загальною середньою освітою на районному рівні: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Грабовський В. А. — К., 2006. — 20 с.
5. Грень Л.М. Державне управління професійно-технічною освітою: теоретико-методологічний аспект / Л.М. Грень // Публічне управління і адміністрування в Україні: науковий журнал. Вип. 9. 2019. 94 с. (Серія "Механізми державного управління"). С. 23—29.
6. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка. — Київ: НАДУ, 2010. 820 с.
7. "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг: Закон України, Відомості Верховної Ради, 2018, № 43, ст. 345. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2541-viii
8. Про освіту: Закон України. Відомості Верховної Ради, 2017, № 38-39, ст. 380. Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
9. Закон України"Про професійну (професійно-технічну) освіту, (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 32, ст. 215).https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
10. Законопроект про реформування профтехосвіти зареєстровано у Парламенті: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nkontrol.org.ua/zakonoproekt-pro-reformuvannya-proftekhosviti— zareehstrovano-u-parlamenti/
11. Конституція України. — Режим доступу: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini.htm
12. Концептуальні засади розвитку галузі науки "Державне управління": наук. розробка / кол. авт.: К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін, Л.І. Загайнова та ін. / за заг. ред. К.О. Ващенка, Ю.П. Сурміна, Л.І. Загайнової. К.: НАДУ, 2013. 48 с.
13. Методологія наукових досліджень з державного управління: хрестоматія / упоряд.: С.В. Загороднюк, О.Л. Євмєшкіна, В.В. Лещенко; за заг. ред. д-ра політ. наук К.О. Ващенка. К.: НАДУ, 2014. 180 с.
14. Мороз В.М. Мотиваційний механізм стимулювання трудової активності: державно-управлінський аспект: монографія / В. Мороз. Харків: S.А.М., 2012. 408 с.
15. Муранова Н.П. Допрофесійна підготовка учнів авіакосмічного ліцею в системі "ліцей — ВНЗ": автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" / Н.П. Муранова. Житомир, 2005. 24 с.
16. Пащенко О.В., ГриценокІ.А., Софій Н.З. Інклюзивна освіта в умовах професійно-технічного навчального закладу: Навчально-методичний посібник. Київ: АртЕкономі, 2012. 184 с.
17. Про затвердження Положення про професійне навчання кадрів на виробництві:наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2001 року № 127/151. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0315-01/ed20080330
18. Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг: Закон України, (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 43, ст. 345. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2541-viii
19. Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України. Офіційний вісник України від 03.05.2002. 2002 р., № 16, с. 11, стаття 860. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
20. Професійне навчання кваліфікованих робітників в умовах високотехнологічного виробництва: теорія і практика: монографія / В.О. Радкевич, В.М. Аніщенко, Н.В. Кулалаєва та ін.; за ред. В.О. Радкевич. Київ: Педагогічна думка, 2014. 248 с.
21. Тимчасове положення "Про професійний ліцей": Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 жовтня 2002 р. № 587. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0587290-02
22. Тодосова Г.І. Шляхи розвитку державно-громадського управління освітою в Україні: європейський досвід та українська реальність / Г.І. Тодосова. — Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10thidur.pdf
23. Управління освітою / Міністерство освіти і науки України, Нац. пед.ун-т імені М.П. Драгоманова; за науковою ред. В.П. Беха. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. 546 с.
24. Філософський енциклопедичний словник / ред. В.І. Шинкарук. Київ: Абрис, 2002. 742 с. (М. Булатов), С. 272—273.
25. Шатун В. Т. Концепція навчання впродовж життя як визначальний елемент стратегії європейського союзу щодо формування конкурентоспроможного суспільства / В.Т. Шатун. Наукові праці. Державне управління. 2016. Т. 281. Вип. 269. С. 118—122.

L. Нren

CATEGORIES AND PRINCIPLES OF VOCATIONAL (VOCATION-AND-TECHNICAL) TRAINING SYSTEM AS DETERMINANTS OF RESEARCH METHODOLOGY IN THE SCIENCE OF "STATE MANAGEMENT"

Summary

The article determines and substantiates methodological foundations of state management in vocational (vocation-and-technical) training system; discloses the content of such basic methodology determinants in the science of state management as categories and principles of vocational (vocation-and-technical) training system. It has been proved that categories determine the directions of efficient development of vocational (vocation-and-technical) training system to which are related pre-professional training; primary professional training (supposes the following training levels: initial professional training, secondary professional training, higher professional training), re-training and employees' qualification improvement, inclusive vocational training. It has also been proved that principles, among which are singled out: accessibility of all forms and types of education services provided by the state for all citizens (are realized though the right of free choice of any type of education establishment on certain conditions; a possibility of free training in all types of state education establishments); equality of conditions for each person to completely realize their abilities and talents, of conditions for their all-sided development (is realized through creating conditions for obtaining free higher education on competitive foundations in state-owned and communal education establishments; improvement of legal principles of obtaining education on account of budgets of all levels and on money of juridical and physical bodies, ensuring professional mobility of university graduates in labor market through integrating higher education establishments of different accreditation levels, creating conditions for providing education in accordance with the needs of a personality and the labor market); humanism, priority of common human spiritual values (the principle aimed at strengthening unity between the human, the nature, and the state); education's continuity and variety (in the basis of this principle lays the concept of "learning for life", its successfulness is assured with successful organization of social institutions system and is an obligatory criterion of evaluating the professional development level); the combination of state management and public self-governance (in the basis of this principle is a coordinated, law-abiding activity of executive power bodies, local authorities, and public self-governing subjects directed at education policies realization, ensuring the rights of education relationships participants) — all these principles make up the foundation for efficient functioning of the mechanism of state managing the vocational (vocation-and-technical) training system.

Keywords: state management; research methodology; categories and principles of vocational (vocation-and-technical) training system.

References

1. Aistrakhanov, D. D. Yelnykova, G. V. Svystun, V. I. (2012), Detsentralizatsiia upravlinnia profesiino-tekhnichnoiu osvitoiu [Decentralized management of vocational education], Pedahohichnad umka, Kyiv, Ukraine.
2. Bakumenko, V. D. Formuvannia derzhavno-upravlinsky khrishen: problem teorii, metodolohii, praktyky [Formation of state-management decisions: problems of theory, methodology, practice], Ukr. akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
3. Honcharenko, S. U. (1997), Ukrainskyi pedahohichny islovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary], Lybid, Kyiv, Ukraine.
4. Hrabovskyi, V. A. (2006), "Public-government department of general secondary education at the district level", Ph.D. Thesis, State management, Kyiv, Ukraine.
5. Hren, L. M. (2019), "State administration of vocational education: theoretical and methodological aspect ", Publichne upravlinnia i administruvannia v Ukraini, no. 9, pp. 23—29.
6. Surmin, U. P. Bakumenko, V. D. Mykhnenko, A. M. (2010), Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic Dictionary of Public Administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On Amendments to Some Laws of Ukraine on the Access of Persons with Special Educational Needs to Educational Services", available at:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2541-viii (Accessed 24 May 2019).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "About education", available at:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (Accessed 24 May 2019).
9. The VerkhovnaRada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine "About vocational education", available at:https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80 (Accessed 24 May 2019).
10. "The billon reforming vocational education wasregistered in Parliament", available at: http: // nkontrol.org.ua/zakonoproekt-pro-reformuvannya-proftekhosviti-zareehstrovano-u-parlamenti/(Accessed 24 May 2019).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "Constitution of Ukraine", available at: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini.htm
12. Vashchenko, K. O. Surmin, Yu. P. Zahainova, L. I. (2013), Kontseptualnizasadyrozvytkuhaluzinauky "Derzhavneupravlinnia": nauk. Rozrobka [Conceptual basis for the development of the science sector "Public Administration": Sciences. development], NADU, Kyiv, Ukraine.
13. Zahorodniuk, S.V. Yevmieshkina, O. L. Leshchenko, V. V. (2014), Metodolohiia naukovykh doslidzhen z derzhavnoho upravlinnia:khrestomatiia [Methodology of scientific research in public administration: textbook], NADU, Kyiv, Ukraine.
14. Moroz, V. M. (2012), "Motivational mechanism of stimulation of labor activity: the state-management aspect", S. A. M., Kharkiv, Ukraine.
15. Muranova, N. P. (2005), "Doprofessional training of students of the aerospacelyceumin the systemLyceum — University ",Ph.D. Thesis, Theory and methodology of vocational education,Zhytomyr, Ukraine.
16. Pashchenko, O.V. Hrytsenok, I.A. Sofii, N. Z. (2012), Inkliuzyvna osvita v umovakh profesiino-tekhnichnoho navchalnoho zakladu [Inclusive education in a vocational and technical educational institution], Art Ekonomi, Kyiv, Ukraine.
17. Cabinet of Ministers of Ukraine (2001), "On Approval of the Regulations on Professional Training of Personnel at Work", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0315-01/ed20080330 (Accessed 24 May 2019).
18. The VerkhovnaRada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On Amendments to Some Laws of Ukraine on the Access of Persons with Special Educational Needs to Educational Services", available at:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2541-viii (Accessed 24 May 2019).
19. The Legislation of Ukraine (2002) "About the National Doctrine of Education Development. Decree of the President of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 (Accessed 24 May 2019).
20. Radkevych, V. O. Anishchenko, V. M. Kulalaieva N. V. (2014), Profesiine navchannia kvalifikovanykh robitnykiv v umovakh vysoko tekhnolohichnoho vyrobnytstva: teoriia i praktyka [Professional training of skilled workersin high-techproduction: theory and practice], Pedahohichna dumka, Kyiv, Ukraine.
21. Ministry of Education and Science of Ukraine (2002) "Temporary position On professional lyceum", availableat: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0587290-02 (Accessed 24 May 2019).
22. Todosova, H. I. (2019), "Ways of Development of Public-Public Education Management in Ukraine: European Experience and Ukrainian Reality", available at: http://academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10thidur.pdf (Accessed 24 May 2019).
23. Bekh, V. P. (2013), Upravlinnia osvitoiu [Education Management], NPU im. M.P. Drahomanova, Kyiv, Ukraine.
24. Shynkaruk, V. I. (2002), Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical Encyclopedia Dictionary], Abris, Kyiv, Ukraine.
26. Shatun, V. T. (2016), "The concept of lifelong learning as a key element of the European Union's strategy for the formation of a competitive society", Scientific works. Governance, Vol. 281, no. 269, pp. 118—122.

№ 11 2019, стор. 115 - 122

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 550

Відомості про авторів

Л. М. Грень

к. пед. н., доцент, провідний науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, м. Харків

L. Нren

candidate of pedagogic sciences, leading scientific worker at Science Department on problems of state security at Training-scientific-production Centre at National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv

ORCID:

0000-0003-4466-6018

Як цитувати статтю

Грень Л. М. Категорії та принципи системи професійної (професійно-технічної) освіти як детермінанти методології дослідження у галузі науки "державне управління". Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 115–122. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.115

Нren, L. (2019), “Categories and principles of vocational (vocation-and-technical) training system as determinants of research methodology in the science of "state management"”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 115–122. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.115

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.