EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
А. В. Турчак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.123

УДК: 354 (477)

А. В. Турчак

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Анотація

З'ясовано основні засади державної політики забезпечення інформаційної безпеки в Україні. Визначено, що інформаційну безпеку підтримують, проводячи виважену та збалансовану державну політику в інформаційній галузі. Виявлено, що нині інформаційна безпека в контексті глобалізаційних процесів та міжнародної інтеграції стає особливо важливою. Доведено, що нині інформаційна безпека в контексті глобалізаційних процесів та міжнародної інтеграції стає особливо важливою. Держави, що мають потужний потенціал в інформаційному середовищі, можуть впливати на держави, в яких інформаційний простір та кіберпростір є незахищеними. Упродовж останніх трьох років Україна провела в межах інформаційного простору, Інтернету та кіберпростору більшу кількість заходів по забезпеченню інформаційної безпеки, ніж за весь попередній період незалежності. Законодавчу базу стосовно інформаційної сфери в нашій державі можна вважати однією з кращих, однак завдяки комплексному вивченню маємо можливість побачити моменти, в яких розвинуті демократичні країни значно попереду і які заважають інтеграції до світового інформаційного простору.

Ключові слова: державна політика; інформація; інформаційна безпека; національна безпека; суспільство.

Література

1. Гурковський В.І. Організаційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки: автореф. дис.... канд. наук з держ. управ.: спец. 25.00.02 / В.І. Гурковський; Нац. акад. держ. управ. при Президентові України. — К., 2004. — 23 с.
2. Інформаційна політика України: європейський контекст: моногр. / Л.В. Губерський, Є.Є. Камінський, Є.А. Макаренко та ін. — К.: Либідь, 2007. — 360 с.
3. Козубський В.О. Інформаційна безпека держави: Кримський регіон: автореф. дис.... канд. політ. наук: спец. 23.00.02 / Валентин Олексійович Козубський; Тавр. нац. універ. ім. В.І. Вернадського. — Сімферополь, 2005. — 19 с.
4. Макаренко Є.А. Міжнародна інформаційна політика: структура, тенденції, перспективи: автореф. дис.... д-ра політ. наук: 23.00.04 / Євгенія Анатоліївна Макаренко; Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2002. — 66 с.
5. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про Доктрину інформаційної безпеки України". Указ Президента України від 25.02.2017 №47/2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017
6. Фомін В.О. Сутність і співвідношення понять "інформаційна безпека", "інформаційна війна" та "інформаційна боротьба" / В.О. Фомін, А.О. Рось // Наука і оборона. — 1999. — № 4. — С. 23—32.

A. Turchak

BASIC BASES OF THE STATE POLICY OF PROVIDING INFORMATION SECURITY IN UKRAINE

Summary

The basic principles of the state policy of ensuring information security in Ukraine are elucidated. It is determined that information security is supported by conducting a balanced and balanced state policy in the information sphere. Taking into account that the policy aimed at information security is a complex social phenomenon and combines in particular components of internal and foreign political, economic, technological, military character, a comprehensive approach is required in view of administrative law during formation, because it is precisely the question of state policy, that is, certain power relations. Currently, the information sphere is the role of the integrative basis of social life, and high-quality information security is considered the conceptual basis for its further evolution. Under such circumstances, the emphasis is greatly shifted to the formation of a well-balanced state information policy, underlying the basis of which would be the systematic research of phenomena in the information sphere, the leading position among which belongs to information security. It is determined that information security in the context of globalization processes and international integration is becoming especially important today. States with a strong potential in the information environment can have an impact on states in which the information space and cyberspace are vulnerable. Over the past three years, Ukraine has provided more information security measures than the entire previous period of independence within the information space, the Internet and cyberspace. It is proved that information security in the context of globalization processes and international integration is becoming especially important today. States with a strong potential in the information environment can have an impact on states in which the information space and cyberspace are vulnerable. Over the past three years, Ukraine has provided more information security measures than the entire previous period of independence within the information space, the Internet and cyberspace. The legislative framework for the information sphere in our state can be considered one of the best, but due to the comprehensive study we have the opportunity to see the moments in which developed democratic countries are far ahead and which hinder integration into the world information space.

Keywords: state policy; information; information security; national security; society.

References

1. Hurkovs'kyj, V.I. (2004), "Organizational-legal issues of interaction of public authorities in the field of national information security", Ph.D. Thesis, Public Administration, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
2. Hubers'kyj, L.V. Kamins'kyj, Ye.Ye. and Makarenko, Ye.A. (2007), Informatsijna polityka Ukrainy: ievropejs'kyj kontekst [Information Policy of Ukraine: European Context], Lybid', Kyiv, Ukraine.
3. Kozubs'kyj, V.O. (2005), "Information security of the state: Crimean region", Ph.D. Thesis, Politic, Tavrijs'kyj natsional'nyj universytet im. V. I. Vernads'koho, Simferopol, Ukraine.
4. Makarenko, Ye.A. (2002), "International information policy: structure, trends, perspectives", D.n. Thesis, Political sciences, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
5. President of Ukraine (2017), Decree "On the Doctrine of Information Security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017 (Accessed 20 May 2019).
6. Fomin, V.O. (1999), "The essence and correlation of the concepts of "information security", "information war" and "information struggle", Nauka i oborona, vol. 4, pp. 23-32.

№ 11 2019, стор. 123 - 127

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 674

Відомості про авторів

А. В. Турчак

аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

A. Turchak

Postgraduate Student of the Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

ORCID:

0000-0001-5646-5833

Як цитувати статтю

Турчак А. В. Основні засади державної політики забезпечення інформаційної безпеки в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 123–127. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.123

Turchak, A. (2019), “Basic bases of the state policy of providing information security in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 123–127. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.123

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.